ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ SÂU TƠ (Plutella xylostella L.) CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRÊN CÂY BẮP CẢI (Brassica oleracea var. capitata) TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT – LÂM ĐỒNG

88 29 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ SÂU TƠ (Plutella xylostella L.) CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRÊN CÂY BẮP CẢI (Brassica oleracea var capitata) TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT – LÂM ĐỒNG SVTH: LÊ VĂN LÂM Ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Niên khoá: 2007 – 2011 07/2011 ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ SÂU TƠ (Plutella xylostella L.) CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRÊN CÂY BẮP CẢI (Brassica oleracea var capitata) TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT – LÂM ĐỒNG Tác giả LÊ VĂN LÂM Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành BẢO VỆ THỰC VẬT Giáo viên hướng dẫn: TS TRÁC KHƯƠNG LAI KS NGUYỄN HỮU TRÚC Tháng 07 năm 2011 i LỜI CẢM ƠN Con xin chân thành cảm ơn ba, má sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ nên người gia đình tạo điều kiện cho có ngày hơm Tơi xin chân chân thành cảm ơn: • TS Trác Khương Lai Thầy Nguyễn Hữu Trúc tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian thực tập tốt nghiệp • Ban Giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh • Tồn thể thầy Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh • Gia đình Nguyễn Đình Thắng, thôn Đa Quý xã Xuân Thọ thành phố Đà Lạt tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp • Các chú, anh chị nông dân phường 7, phường 8, xã Xuân Thọ thành phố Đà Lạt nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp thông tin cần thiết tạo điều kiện suốt thời gian thực khóa luận • Bạn bè bên cạnh động viên giúp đỡ suốt thời gian học tập thực khóa luận Thành phố Đà Lạt, ngày 10 tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực Lê Văn Lâm ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Điều tra tình hình sử dụng thuốc đánh giá hiệu lực phòng trừ sâu tơ (Plutella xylostella L.) số loại thuốc bắp cải (Brassica oleracea var capitata) thành phố Đà Lạt – Lâm Đồng” Đề tài tiến hành thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng từ tháng đến tháng năm 2011 Kết thu sau: Điều tra 30 hộ nông dân trồng bắp cải thành phố Đà Lạt ghi nhận phần lớn nông dân sản xuất theo kinh nghiệm, sử dụng giống bắp cải trắng Nova (93,4%) có dày giống bắp cải Shortgun nên hạn chế sâu bệnh Đa số nông dân nhận biết sâu tơ mức độ gây hại lồi biện pháp phòng trừ chủ yếu hóa học (100% hộ sử dụng) chưa thực theo nguyên tắc đúng, chưa thực phòng trừ sâu tơ theo hướng tổng hợp, chưa tập huấn sử dụng thuốc tạo điều kiện cho sâu tơ phát triển gây hại dẫn đến giảm suất hiệu kinh tế Tỷ lệ số hộ phun thuốc theo định kì lên đến 86,7%, định kì – 10 ngày chiếm 76,7% tỷ lệ số hộ phun lần vụ chiếm 63,3% liều lượng thường cao khuyến cáo (63,3%) lần phun sử dụng nhiều loại thuốc (86,7%) Một số loại thuốc nông dân thường sử dụng để phòng trừ sâu tơ hoạt chất Indoxacarb (Ammate 150SC), Cypermethrin (Map permethrin 50EC), Chlorantranilliprole (Prevathon 5SC), Abamectin (Binhtox 1.8EC, Abatin 5.4EC, Silsau 1.8EC) sử dụng phổ biến chiếm 43,4 – 56% Và qua thí nghiệm đánh giá hiệu lực phòng trừ sâu tơ số loại thuốc bắp cải thành phố Đà Lạt – Lâm Đồng cho thấy loại thuốc thí nghiệm có hiệu hiệu lực kéo dài NT ( thuốc GF 1629 nồng độ 400 ml.ha-1) có hiệu cao (94,1% NSP) thuốc thí nghiệm khơng ảnh hưởng đến sinh trưởng bắp cải iii MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i TÓM TẮT iii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix DANH SÁCH CÁC BẢNG x Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích – Yêu cầu 1.2.1 Mục đích đề tài 1.2.2 Yêu cầu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cây bắp cải 2.1.1 Nguồn gốc, phân bố 2.1.2 Đặc điểm thực vật học 2.1.2.1 Rễ 2.1.2.2 Thân 2.1.2.3 Lá 2.1.2.4 Hoa, hạt 2.1.3 Giá trị dinh dưỡng 2.1.4 Tình hình sản xuất nuớc 2.1.5 Tình hình sản xuất Đà Lạt 2.2 Sâu tơ 11 2.2.1 Lịch sử phát sinh, phân bố tác hại 11 iv 2.2.2 Phân loại 11 2.2.3 Ký chủ sâu tơ 11 2.2.4 Triệu chứng phá hại sâu tơ 12 2.2.5 Đặc điểm hình thái sinh học 12 2.2.6 Phòng trừ 14 2.2.7 Tình hình nghiên cứu nước 15 2.2.8 Tình hình nghiên cứu nước 16 2.2.9 Tính kháng thuốc sâu tơ 18 2.2.10 Cơ chế kháng thuốc sâu tơ 21 2.3 Các loại thuốc thí nghiệm 22 2.3.1 Thuốc GF 1629 22 2.3.2 Proclaim 1.9EC (Syngenta Vietnam Ltd.) 22 2.3.3 Success 120SC (Dow Agro Sciences B.V) 23 2.3.4 Ammate 150SC (Du Pon Vietnam Ltd.) 23 2.3.5 Pegasus 500SC (Syngenta Vietnam Ltd.) 24 2.3.6 Sumi - Alpha 5EC (Sumitomo Chemical Co, Ltd,) 25 2.3.7 Secsaigon 25EC ( công ty TNHH thành viên BVTV Sài Gòn) 25 2.3.8 Prevathon 5SC (Du Pon Vietnam Ltd.) 26 2.3.9 Virtako 40WG 27 Chương VẬT LIỆU – PHƯƠNG PHÁP 28 3.1 Thời gian – Địa điểm thí nghiệm 28 3.2 Điều kiện tự nhiên thời tiết khí hậu thành phố Đà Lạt thời gian tiến hành thí nghiệm .28 3.2.1 Vị trí địa lý 28 3.2.2 Địa hình 28 v 3.2.3 Đất đai 29 3.2.4 Khí hậu, thời tiết 29 3.3 Vật liệu thí nghiệm 30 3.4 Phương pháp nghiên cứu 30 3.4.1 Điều tra tình hình sử dụng thuốc phòng trừ sâu tơ bắp cải nông dân thành phố Đà Lạt Tỉnh Lâm Đồng 30 3.4.2 Đánh giá hiệu lực phòng trừ sâu tơ số loại thuốc bắp cải thành phố Đà Lạt .31 3.4.3 Đánh giá ảnh hưởng độc tính loại thuốc thí nghiệm đến sinh trưởng bắp cải 33 3.4.4 Đánh giá tỷ lệ số bị hại trước sau phun thuốc 34 3.5 Xử lý số liệu phân tích thống kê 34 Chương KẾT QUẢ - THẢO LUẬN 35 4.1 Tình hình sử dụng thuốc phòng trừ sâu tơ bắp cải nông dân thành phố Đà Lạt .35 4.2 Đánh giá hiệu lực phòng trừ sâu tơ số loại thuốc bắp cải thành phố Đà Lạt 38 4.2.1 Mật số sâu tơ nghiệm thức thí nghiệm 38 4.2.2 Hiệu lực loại thuốc thí nghiệm tính theo cơng thức Henderson – Tilton 42 4.3 Đánh giá ảnh hưởng độc tính loại thuốc thí nghiệm đến sinh trưởng bắp cải 45 4.4 Tỷ lệ số bị hại trước sau phun thuốc 46 4.4.1 Tỷ lệ bị hại trung bình nghiệm thức 46 4.4.2 Chỉ số bị hại trung bình nghiệm thức 49 Chương KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 vi 5.2 Đề nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC 55 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV: Bảo vệ thực vật CV: Coefficience of variance (hệ số biến thiên) ctv: Cộng tác viên FAO: Food and Agriculture Organization (tổ chức lương nông giới) IPM: Intergrated Pest Management (quản lý dịch hại tổng hợp) IGR: Insect Growth Regulator (điều hòa sinh trưởng trùng) LD: Lethal Dose (liều lượng gây chết) LC: Letal Concentration (nồng độ gây chết) LLL: Lần lặp lại NT: Nghiệm thức ns: Non significant (khơng có ý nghĩa) NTP: Ngày trước phun NSP: Ngày sau phun SLTĐ: Số liệu thực đo SLBĐ: Số liệu biến đổi TNHH: Trách nhiệm hữu hạn viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Giống bắp cải trắng Nova 10 Hình 2.2 Triệu chứng bắp cải bị hại 12 Hình 2.3 Các giai đoạn sinh trưởng sâu tơ .13 Hình 3.1 Các loại thuốc thí nghiệm 30 Hình 3.2 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 32 Hình 3.3 Tồn cảnh khu thí nghiệm .32 Hình 4.1 Một số loại thuốc nông dân thường dùng 37 Hình 4.2 Sâu tơ chết Beauveria sp ong kí sinh 40 Hình 4.3 Sâu tơ chết thuốc nghiệm thức 43 Hình 4.4 Giáo viên hướng dẫn thăm ruộng bắp cải thí nghiệm NSP .46 Hình 4.5 Bắp cải bị sâu tơ gây hại 47 ix Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 = = = = = = = = = = = 1.163 1.615 1.415 1.408 1.692 1.770 1.890 2.133 1.962 1.893 2.290 H Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean EF G G E DE CD AB BC CD A 11 12 = = = = = = = = = = = 1.962 1.893 1.890 1.770 1.692 1.615 1.497 1.415 1.408 1.398 1.163 BC CD CD DE E EF FG G G G H 7.1.3 Mật số sâu tơ thời điểm NSP Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.03 0.011 0.69 0.5658 nt 12 4.33 0.361 22.27 0.0000 Error 36 0.58 0.016 Non-additivity 0.13 0.128 9.83 Residual 35 0.46 0.013 -Total 51 4.94 -Grand Mean= 1.536 Grand Sum= Coefficient of Variation= 79.870 Total Count= 8.29% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.01600 Error Degrees of Freedom = 36 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.2432 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 = = = = = = = = = = = = = 1.370 1.270 1.010 1.485 1.362 1.263 1.535 1.688 1.715 1.813 1.550 1.710 2.197 DE E F CDE DE E CD BC BC B CD BC A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 7.1.4 Mật số sâu tơ thời điểm NSP Bảng Anova 63 13 10 12 11 = = = = = = = = = = = = = 2.197 1.813 1.715 1.710 1.688 1.550 1.535 1.485 1.370 1.362 1.270 1.263 1.010 A B BC BC BC CD CD CDE DE DE E E F 52 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.06 0.021 1.03 0.3903 nt 12 5.84 0.486 23.63 0.0000 Error 36 0.74 0.021 Non-additivity 0.02 0.017 0.81 Residual 35 0.72 0.021 -Total 51 6.64 -Grand Mean= 1.540 Grand Sum= Coefficient of Variation= 80.090 Total Count= 52 9.32% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.02100 Error Degrees of Freedom = 36 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.2787 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 = = = = = = = = = = = = = 1.410 1.230 0.9625 1.490 1.352 1.248 1.475 1.663 1.735 1.830 1.497 1.752 2.378 DE EF F CDE E E CDE BCD BC B CDE BC A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 13 10 12 11 = = = = = = = = = = = = = 2.378 1.830 1.752 1.735 1.663 1.497 1.490 1.475 1.410 1.352 1.248 1.230 0.9625 A B BC BC BCD CDE CDE CDE DE E E EF F 7.1.5 Mật số sâu tơ thời điểm NSP Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.05 0.016 0.94 0.4327 nt 12 6.20 0.516 30.80 0.0000 Error 36 0.60 0.017 Non-additivity 0.01 0.011 0.67 Residual 35 0.59 0.017 -Total 51 6.85 -Grand Mean= 1.494 Grand Sum= 64 77.690 Total Count= 52 Coefficient of Variation= 8.67% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.01700 Error Degrees of Freedom = 36 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.2507 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 = = = = = = = = = = = = = 1.322 1.128 0.8825 1.592 1.525 1.435 1.645 1.538 1.283 1.605 1.250 1.885 2.332 DEFG GH H C CDE CDEF BC CD EFG C FG B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 13 12 10 11 = = = = = = = = = = = = = 2.332 1.885 1.645 1.605 1.592 1.538 1.525 1.435 1.322 1.283 1.250 1.128 0.8825 A B BC C C CD CDE CDEF DEFG EFG FG GH H 7.1.6 Mật số sâu tơ thời điểm 10 NSP Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.01 0.004 0.23 0.8764 nt 12 6.74 0.562 36.49 0.0000 Error 36 0.55 0.015 Non-additivity 0.07 0.066 4.71 Residual 35 0.49 0.014 -Total 51 7.31 -Grand Mean= 1.526 Grand Sum= Coefficient of Variation= 79.360 Total Count= 8.13% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.01500 Error Degrees of Freedom = 36 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.2355 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = = = 1.332 1.288 0.9425 EF F G Mean Mean Mean 65 13 = 12 = = 2.225 1.900 1.855 A B BC 52 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 = = = = = = = = = = 1.855 1.753 1.565 1.750 1.643 1.332 1.273 0.9825 1.900 2.225 BC BCD DE BCD CD EF F G B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 = = = = = = = = = = 1.753 1.750 1.643 1.565 1.332 1.332 1.288 1.273 0.9825 0.9425 BCD BCD CD DE EF EF F F G G 7.1.7 Mật số sâu tơ thời điểm 14 NSP Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.02 0.007 0.62 0.6096 nt 12 6.41 0.534 44.13 0.0000 Error 36 0.44 0.012 Non-additivity 0.01 0.015 1.21 Residual 35 0.42 0.012 -Total 51 6.87 -Grand Mean= 1.652 Grand Sum= Coefficient of Variation= 85.920 Total Count= 6.66% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.01200 Error Degrees of Freedom = 36 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.2107 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 = = = = = = = = = = = = = 1.520 1.380 0.9950 1.900 1.830 1.780 1.895 1.808 1.618 1.392 1.092 1.995 2.275 EF F G BC BC CD BC BCD DE F G B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 13 12 10 11 = = = = = = = = = = = = = 2.275 1.995 1.900 1.895 1.830 1.808 1.780 1.618 1.520 1.392 1.380 1.092 0.9950 7.2 Hiệu lực (%) loại thuốc sâu tơ 7.2.1 Hiệu lực (%) loại thuốc thời điểm NSP Bảng Anova 66 A B BC BC BC BCD CD DE EF F F G G 52 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 574.70 191.568 23.40 0.0000 nt 11 6886.30 626.027 76.45 0.0000 Error 33 270.21 8.188 Non-additivity 0.86 0.862 0.10 Residual 32 269.35 8.417 -Total 47 7731.21 -Grand Mean= 45.358 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2177.180 Total Count= 48 6.31% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 8.188 Error Degrees of Freedom = 33 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 5.530 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 52.49 56.17 64.95 48.02 55.48 56.04 44.36 41.80 35.76 21.57 31.80 35.84 BC B A CD B B DE E F G F F Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 11 10 = = = = = = = = = = = = 64.95 56.17 56.04 55.48 52.49 48.02 44.36 41.80 35.84 35.76 31.80 21.57 A B B B BC CD DE E F F F G 7.2.2 Hiệu lực (%) loại thuốc thời điểm NSP Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 107.01 35.671 1.40 0.2593 nt 11 4171.86 379.260 14.92 0.0000 Error 33 838.97 25.423 Non-additivity 91.87 91.873 3.94 Residual 32 747.10 23.347 -Total 47 5117.84 -Grand Mean= 50.756 Grand Sum= Coefficient of Variation= 9.93% Trắc nghiệm phân hạng 67 2436.280 Total Count= 48 Error Mean Square = 25.42 Error Degrees of Freedom = 33 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9.745 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 55.39 59.28 69.85 51.01 55.78 59.97 48.76 42.47 41.01 36.32 47.96 41.26 BC B A BCD BC B CDE DEF EF F CDE EF Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 12 10 = = = = = = = = = = = = 69.85 59.97 59.28 55.78 55.39 51.01 48.76 47.96 42.47 41.26 41.01 36.32 A B B BC BC BCD CDE CDE DEF EF EF F 7.2.3 Hiệu lực (%) loại thuốc thời điểm NSP Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 139.99 46.664 1.75 0.1766 nt 11 3710.04 337.276 12.62 0.0000 Error 33 881.68 26.718 Non-additivity 25.13 25.127 0.94 Residual 32 856.56 26.767 -Total 47 4731.72 -Grand Mean= 54.985 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2639.270 Total Count= 9.40% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 26.72 Error Degrees of Freedom = 33 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9.990 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 57.19 63.67 73.33 54.57 59.25 63.23 54.71 48.31 BC AB A BCD B B BCD CDE Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 68 = = = = = = = = 73.33 63.67 63.23 59.25 57.19 54.71 54.57 53.90 A AB B B BC BCD BCD BCD 48 Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = 45.38 41.54 53.90 44.72 DE E BCD DE Mean Mean Mean Mean 12 10 = = = = 48.31 45.38 44.72 41.54 CDE DE DE E 7.2.4 Hiệu lực (%) loại thuốc thời điểm NSP Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 103.48 34.495 1.49 0.2349 nt 11 4526.39 411.490 17.79 0.0000 Error 33 763.30 23.130 Non-additivity 18.99 18.986 0.82 Residual 32 744.31 23.260 -Total 47 5393.17 -Grand Mean= 55.924 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2684.350 Total Count= 48 8.60% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 23.13 Error Degrees of Freedom = 33 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9.295 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 59.76 66.78 76.59 49.88 52.29 55.95 47.61 52.14 61.07 49.25 62.02 37.74 BCD B A E DE CDE E DE BCD E BC F Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 10 12 = = = = = = = = = = = = 76.59 66.78 62.02 61.07 59.76 55.95 52.29 52.14 49.88 49.25 47.61 37.74 A B BC BCD BCD CDE DE DE E E E F 7.2.5 Hiệu lực (%) loại thuốc thời điểm 10 NSP Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 50.63 16.876 0.64 0.5941 nt 11 7862.59 714.781 27.15 0.0000 Error 33 868.82 26.328 69 Non-additivity 25.48 25.477 0.97 Residual 32 843.34 26.354 -Total 47 8782.04 -Grand Mean= 51.700 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2481.580 Total Count= 48 9.92%a Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 26.33 Error Degrees of Freedom = 33 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9.917 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 57.38 59.19 73.12 35.27 40.17 48.80 39.92 45.35 57.31 59.76 71.19 32.94 BC B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean E DE CD DE D BC B A E 11 10 12 = = = = = = = = = = = = 73.12 71.19 59.76 59.19 57.38 57.31 48.80 45.35 40.17 39.92 35.27 32.94 A A B B BC BC CD D DE DE E E 7.2.6 Hiệu lực (%) loại thuốc thời điểm 14 NSP Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 68.04 22.680 1.12 0.3552 nt 11 7741.10 703.736 34.74 0.0000 Error 33 668.44 20.256 Non-additivity 1.13 1.126 0.05 Residual 32 667.31 20.853 -Total 47 8477.57 -Grand Mean= 47.342 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2272.420 9.51% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 20.26 Error Degrees of Freedom = 33 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 8.699 at alpha = 0.010 70 Total Count= 48 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 51.09 56.61 71.09 35.11 38.26 41.14 34.69 39.68 47.43 55.99 67.27 29.75 Ranked Order BC B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean EF EF DE EF DE CD BC A F 11 10 12 = = = = = = = = = = = = 71.09 67.27 56.61 55.99 51.09 47.43 41.14 39.68 38.26 35.11 34.69 29.75 A A B BC BC CD DE DE EF EF EF F 7.3 Chiều cao trung bình (cm) nghiệm thức thời điểm điều tra Bảng Anova Variable 3: NTP ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 9.00 3.001 0.82 0.4906 nt 12 39.52 3.293 0.90 0.5543 Error 36 131.52 3.653 Non-additivity 5.36 5.362 1.49 Residual 35 126.16 3.605 -Total 51 180.05 -Grand Mean= 32.619 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1696.180 Total Count= 52 5.86% Variable 4: NSP ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 8.80 2.933 0.81 0.4981 nt 12 39.87 3.323 0.91 0.5427 Error 36 130.82 3.634 Non-additivity 5.02 5.016 1.40 Residual 35 125.80 3.594 -Total 51 179.49 -Grand Mean= 34.509 Grand Sum= Coefficient of Variation= 5.52% Variable 5: 14 NSP 71 1794.450 Total Count= 52 ANALYSIS OF A N A L Y S I S VARIANCE TABLE O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 7.69 2.562 0.70 0.5567 nt 12 38.71 3.226 0.88 0.5696 Error 36 131.29 3.647 Non-additivity 4.84 4.837 1.34 Residual 35 126.45 3.613 -Total 51 177.69 -Grand Mean= 36.448 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1895.310 Total Count= 52 5.24% Variable 6: 21 NSP ANALYSIS OF A N A L Y S I S VARIANCE TABLE O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 8.28 2.759 0.76 0.5254 nt 12 37.19 3.100 0.85 0.6005 Error 36 131.13 3.642 Non-additivity 4.67 4.674 1.29 Residual 35 126.45 3.613 -Total 51 176.60 -Grand Mean= 36.981 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1923.030 Total Count= 52 5.16% 7.4 Tỷ lệ bị hại (%) nghiệm thức 7.4.1 Tỷ lệ bị hại (%) loại thuốc thời điểm NTP Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 52.91 17.636 0.44 0.7272 nt 12 300.23 25.019 0.62 0.8099 Error 36 1449.53 40.265 Non-additivity 28.72 28.721 0.71 Residual 35 1420.81 40.595 -Total 51 1802.66 -Grand Mean= 40.705 Grand Sum= 72 2116.670 Total Count= 52 Coefficient of Variation= 15.59% 7.4.2 Tỷ lệ bị hại (%) loại thuốc thời điểm NSP Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 48.47 16.158 0.73 0.5430 nt 12 5029.12 419.093 18.84 0.0000 Error 36 800.99 22.250 Non-additivity 58.57 58.569 2.76 Residual 35 742.42 21.212 -Total 51 5878.58 -Grand Mean= 38.921 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2023.900 Total Count= 52 12.12% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 22.25 Error Degrees of Freedom = 36 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9.071 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 = = = = = = = = = = = = = 21.51 16.40 31.57 40.29 45.73 46.09 45.36 47.92 39.19 37.29 38.46 47.54 48.61 E E D ABCD ABC ABC ABC AB BCD CD CD AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 13 12 11 10 = = = = = = = = = = = = = 48.61 47.92 47.54 46.09 45.73 45.36 40.29 39.19 38.46 37.29 31.57 21.51 16.40 A AB AB ABC ABC ABC ABCD BCD CD CD D E E 7.4.3 Tỷ lệ bị hại (%) loại thuốc thời điểm 14 NSP Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 197.45 65.817 1.99 0.1333 nt 12 1559.18 129.931 3.92 0.0007 Error 36 1192.59 33.127 Non-additivity 28.56 28.555 0.86 Residual 35 1164.03 33.258 73 -Total 51 2949.21 -Grand Mean= 40.642 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2113.360 Total Count= 52 14.16% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 33.13 Error Degrees of Freedom = 36 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 11.07 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 = = = = = = = = = = = = = 38.85 32.74 32.01 49.11 40.27 43.53 40.28 44.26 37.63 37.99 35.46 49.06 47.16 ABCDEF EF F A ABCDEF ABCDE ABCDEF ABCD CDEF BCDEF DEF AB ABC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 13 10 11 = = = = = = = = = = = = = 49.11 49.06 47.16 44.26 43.53 40.28 40.27 38.85 37.99 37.63 35.46 32.74 32.01 A AB ABC ABCD ABCDE ABCDEF ABCDEF ABCDEF BCDEF CDEF DEF EF F 7.4.4 Tỷ lệ bị hại (%) loại thuốc thời điểm 21 NSP Bảng Anova ANALYSIS OF A N A L Y S I S VARIANCE TABLE O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 126.80 42.266 2.50 0.0749 nt 12 1407.13 117.261 6.94 0.0000 Error 36 608.47 16.902 Non-additivity 4.29 4.292 0.25 Residual 35 604.18 17.262 -Total 51 2142.40 -Grand Mean= 42.919 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2231.800 9.58% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 16.90 Error Degrees of Freedom = 36 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test 74 Total Count= 52 LSD value = 7.906 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 = = = = = = = = = = = = = 42.82 35.37 33.97 48.61 48.25 45.36 42.85 44.64 39.18 38.85 38.47 49.83 49.76 at alpha = 0.010 Ranked Order ABC CD D A A AB ABC AB BCD BCD BCD A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 13 10 11 = = = = = = = = = = = = = 49.83 49.76 48.61 48.25 45.36 44.64 42.85 42.82 39.18 38.85 38.47 35.37 33.97 A A A A AB AB ABC ABC BCD BCD BCD CD D 7.5 Chỉ số bị hại (%) nghiệm thức 7.5.1 Chỉ số bị hại (%) thời điểm NTP Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 62.01 20.669 1.35 0.2743 nt 12 263.72 21.977 1.43 0.1963 Error 36 552.11 15.336 Non-additivity 64.86 64.863 4.66 Residual 35 487.25 13.921 -Total 51 877.84 -Grand Mean= 23.965 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1246.180 Total Count= 52 16.34% 7.5.2 Chỉ số bị hại (%) thời điểm NSP Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 18.66 6.221 0.49 0.6937 nt 12 1785.35 148.779 11.64 0.0000 Error 36 460.27 12.785 Non-additivity 14.33 14.334 1.13 Residual 35 445.93 12.741 -Total 51 2264.28 -Grand Mean= 22.693 Grand Sum= Coefficient of Variation= 15.76% 75 1180.020 Total Count= 52 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 12.79 Error Degrees of Freedom = 36 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.876 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 = = = = = = = = = = = = = 12.21 9.955 19.56 23.46 26.91 25.07 24.25 26.76 22.55 21.33 22.18 29.75 31.03 E E D BCD ABC ABCD ABCD ABC CD CD CD AB A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 13 12 11 10 = = = = = = = = = = = = = 31.03 29.75 26.91 26.76 25.07 24.25 23.46 22.55 22.18 21.33 19.56 12.21 9.955 A AB ABC ABC ABCD ABCD BCD CD CD CD D E E 7.5.3 Chỉ số bị hại (%) thời điểm 14 NSP Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 80.77 26.924 2.10 0.1176 nt 12 1134.87 94.573 7.37 0.0000 Error 36 461.96 12.832 Non-additivity 13.73 13.733 1.07 Residual 35 448.23 12.806 -Total 51 1677.61 -Grand Mean= 24.217 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1259.290 Total Count= 14.79% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 12.83 Error Degrees of Freedom = 36 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.888 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 21.22 18.02 18.01 26.34 23.49 23.91 BC C C B BC BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 13 76 = = = = = = 33.99 33.56 26.34 25.08 23.91 23.49 A A B B BC BC 52 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 = = = = = = = 23.17 25.08 22.19 22.40 23.41 33.99 33.56 BC B BC BC BC A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 10 = = = = = = = 23.41 23.17 22.40 22.19 21.22 18.02 18.01 BC BC BC BC BC C C 7.5.4 Chỉ số bị hại (%) thời điểm 21 NSP Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 54.30 18.099 3.84 0.0175 nt 12 459.24 38.270 8.12 0.0000 Error 36 169.68 4.713 Non-additivity 2.49 2.488 0.52 Residual 35 167.19 4.777 -Total 51 683.22 -Grand Mean= 23.538 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1224.000 Total Count= 9.22% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 4.713 Error Degrees of Freedom = 36 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.175 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 13 = = = = = = = = = = = = = 23.06 19.47 18.81 28.58 26.35 24.25 23.88 23.89 21.36 21.22 21.02 26.61 27.49 CDE EF F A ABC BCD BCD BCD DEF DEF DEF ABC AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 77 13 12 10 11 = = = = = = = = = = = = = 28.58 27.49 26.61 26.35 24.25 23.89 23.88 23.06 21.36 21.22 21.02 19.47 18.81 A AB ABC ABC BCD BCD BCD CDE DEF DEF DEF EF F 52 ... hại tổng hợp) IGR: Insect Growth Regulator (điều hòa sinh trưởng trùng) LD: Lethal Dose (liều lượng gây chết) LC: Letal Concentration (nồng độ gây chết) LLL: Lần lặp lại NT: Nghiệm thức ns: Non... xylostella L thuộc họ Yponomeutidae cánh vẩy Lepidoptera Tên khác: Cerostoma maculipennis Curtis (1832), Plutella brassicella Fitch (1856), Plutella limbipennella Clemens (1860) Tên Việt Nam: sâu tơ,... thí nghiệm phòng cho thấy loại thuốc trừ sâu: fenvalerate, cypermethrin, fipronil, Bt ảnh hưởng đến ong D semiclausum đặc biệt loại thuốc fenvalerate, cypermethrin, fipronil chúng gây chết 85,9
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ SÂU TƠ (Plutella xylostella L.) CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRÊN CÂY BẮP CẢI (Brassica oleracea var. capitata) TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT – LÂM ĐỒNG , ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ SÂU TƠ (Plutella xylostella L.) CỦA MỘT SỐ LOẠI THUỐC TRÊN CÂY BẮP CẢI (Brassica oleracea var. capitata) TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT – LÂM ĐỒNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay