ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA BỌ XÍT ĂN MỒI Rhynocoris sp. ĐỐI VỚI THUỐC FENOBUCARB

82 26 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:46

i ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA BỌ XÍT ĂN MỒI Rhynocoris sp ĐỐI VỚI THUỐC FENOBUCARB Tác giả LÊ VĂN ĐUA Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo Vệ Thực vật Giáo viên hướng dẫn KS Nguyễn Hữu Trúc TS Trần Tấn Việt Tháng 8/2011 ii LỜI CẢM ƠN Luận văn hồn thành theo chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành Bảo Vệ Thực Vật, hệ quy Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tơi xin chân thành cảm ơn: • Ban giám hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh • Thầy Nguyễn Hữu Trúc Thầy Trần Tấn Việt tồn thể thầy Khoa Nơng Học, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy truyền đạt cho tơi kiến thức bổ ích suốt q trình học hồn thành luận văn tốt nghiệp • Anh Lâm Trường Sơn, sinh viên cao học chuyên ngành Bảo Vệ Thực Vật, Khoa Nông Học, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh giúp đỡ tơi suốt q trình thực đề tài • Gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ trình học tập thực đề tài TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2011 Sinh viên Lê Văn Đua iii TÓM TẮT Lê Văn Đua, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Tháng 8/2011 Đánh giá khả chống chịu bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp thuốc Fenobucarb Giáo viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Hữu Trúc Thầy Trần Tấn Việt Thí nghiệm nhân ni nghiên cứu ảnh hưởng thuốc Fenobucarb đến bọ xít ăn mồi thực phòng 107, khu Phượng Vĩ, Bộ mơn BVTV, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài thực nhằm xác định ảnh hưởng nhóm thuốc Fenobucarb nồng độ khuyến cáo đến bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp Xác định số lượng bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp sống sau ăn sâu khoang bị nhiễm thuốc Fenobucarb qua độ tuổi khác nhau, theo dõi khả sống sót bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp độ tuổi khác phun thuốc Fenobucarb trực tiếp lên chúng so sánh khả sống sót bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp hai trường hợp bị nhiễm thuốc Fenobucarb: ăn mồi bị nhiễm thuốc nhiễm thuốc trực tiếp Đề tài gồm thí nghiệm (TN): phun thuốc lên sâu khoang đem cho bọ xít ăn phun thuốc trực tiếp lên thể bọ xít, bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên (CRD) với nghiệm thức (NT) lần lặp lại Kết thu được: Khi bọ xít ăn sâu khoang bị nhiễm thuốc Fenobucarb, tỷ lệ bọ xít sống trung bình tất NT cao 50 %, thấp đạt 57 % cao đạt 77 % Số bọ xít ăn mồi sống trung bình bọ xít trưởng thành đực cao nhất: 7,7 Số bọ xít ăn mồi sống trung bình bọ xít trưởng thành thấp nhất: 5,7 Vì bọ xít ăn mồi trưởng thành có khả cơng mồi tốt độ tuổi khác (K Sahayaraj, R Balasubramanian, 2009) Khi bọ xít bị nhiễm thuốc trực tiếp, tỷ lệ bọ xít sống trung bình thấp, cao đạt 43 % so với số cá thể ban đầu Mức độ mẫn cảm thuốc Fenobucarb bọ xít ăn mồi cao Khả chống chịu thuốc bọ xít ăn mồi tuổi (NT iv 1) nhất, sống 10 % Riêng bọ xít trưởng thành, trưởng thành có khả chống chịu với thuốc tốt trưởng thành đực Kết so sánh giá trị trung bình số bọ xít sống nghiệm thức ngày theo dõi thí nghiệm, số bọ xít sống TN (nhiễm thuốc mồi ) lớn TN (nhiễm thuốc trực tiếp) v MỤC LỤC Nội dung Trang DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG iix DANH SÁCH CÁC HÌNH x Chương 1: GIỚI THIỆU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Một số nghiên cứu thiên địch .3 2.1.1 Vai trò thiên địch .3 2.1.2 Phân loại thiên địch 2.1.3 Một số loài thiên địch trồng 2.1.3.1 Bọ kìm Euborellia annulipes 2.1.3.2 Nhện săn mồi Pardosa sp 2.1.3.3 Nhện săn mồi Argiope sp .6 2.1.3.4 Chuồn chuồn cỏ Siarius spp 2.1.3.5 Bọ rùa Coccinellidae 2.1.4 Khái quát Rhynocoris sp 2.1.4.1 Vị trí giống Rhynocoris sp khóa phân loại 2.1.4.2 Đặc điểm hình thái sinh học 2.1.4.3 Nghiên cứu giới 2.1.4.4 Nghiên cứu nước 12 2.2 Sơ lược sâu khoang Spodoptera litura Fab 12 2.2.1 Phân bố ký chủ .12 2.2.2 Triệu trứng gây hại .12 2.2.3 Đặc điểm hình thái sinh học 13 2.3 Sơ lược thuốc Fenobucarb (PBMC) 14 vi Chương 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 16 3.1.1 Thời gian nghiên cứu 16 3.1.2 Địa điểm nghiên cứu 16 3.2 Vật liệu nghiên cứu 16 3.2.1 Đối tượng nghiên cứu 16 3.2.2 Vật liệu, dụng cụ trang thiết bị thí nghiệm 18 3.2.2.1 Nhân ni bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp .18 3.2.2.2 Thí nghiệm xử lý thuốc .18 3.3 Phương pháp nghiên cứu 19 3.3.1 Nghiên cứu vật liệu sử dụng thí nghiệm 19 3.3.1.1 Tìm hiểu nồng độ thuốc Fenobucarb xử lý bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp .19 3.3.1.2 Trồng thuốc gieo rau mầm 19 3.3.2 Phương pháp nhân nuôi sâu khoang Spodoptera litura Fab 19 3.3.3 Nhân sinh khối bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp 21 3.3.4 Xác định số lượng bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp sống ăn sâu khoang bị nhiễm thuốc Fenobucarb (thí nghiệm 1) .22 3.3.5 Theo dõi khả sống sót bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp phun thuốc Fenobucarb trực tiếp lên chúng (thí nghiệm 2) .25 3.3.6 So sánh khả sống sót bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp ăn mồi bị nhiễm thuốc bị nhiễm thuốc trực tiếp .27 3.4 Phương pháp xử lý số liệu .27 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Xác định số lượng bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp sống ăn sâu khoang bị nhiễm thuốc Fenobucarb .28 4.1.1 Số bọ xít ăn mồi sống sau ăn sâu khoang bị nhiễm thuốc .28 4.1.2 Số sâu khoang chết bị bọ xít ăn mồi công 30 4.1.3 Số sâu khoang chết bị nhiễm thuốc Fenobucarb 32 4.2 Theo dõi khả sống sót bọ xít ăn mồi Rhynocoris sp phun thuốc Fenobucarb trực tiếp lên chúng .34 vii 4.2.1 Số bọ xít ăn mồi sống sau nhiễm thuốc Fenobucarb .34 4.2.2 Số sâu khoang chết bị bọ xít ăn mồi cơng 37 4.2.3 Hiệu lực gây chết bọ xít trung bình thuốc Fenobucarb 38 4.3 Kết so sánh số bọ xít sống trung bình thí nghiệm 40 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Đề nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 Tiếng Việt 46 Tiếng Anh 46 PHỤ LỤC .48 viii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT BVTV: Bảo vệ thực vật BPSH: Biện pháp sinh học Ctv: Cộng tác viên IPM: Intergrated Pest Management NT: Nghiệm thức NSXL: Ngày sau xử lý STT: Số thứ tự TN: Thí nghiệm TP HCM: Thành phố Hồ Chí Minh VSV: Vi sinh vật ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Nội dung bảng Trang Bảng 4.1: Số bọ xít ăn mồi sống trung bình 28 Bảng 4.2: Số sâu khoang chết trung bình bị bọ xít ăn mồi cơng chích hút .30 Bảng 4.3: Số sâu khoang chết trung bình nhiễm thuốc Fenobucarb .32 Bảng 4.4: Số bọ xít sống trung bình sau xử lý thuốc Fenobucarb 34 Bảng 4.5: Số sâu khoang chết trung bình bọ xít ăn mồi cơng 37 Bảng 4.6: Số liệu bọ xít ăn mồi sống sau phun nước lã phun thuốc Error! Bookmark not defined.8 Bảng 4.7: Hiệu lực (%) gây chết bọ xít trung bình thuốc Fenobucarb thí nghiệm phun thuốc trực tiếp lên chúng 39 Bảng 4.8: T – Test giá trị trung bình số bọ xít sống thí nghiệm theo ngày theo dõi 41 Bảng 4.9: T – Test giá trị trung bình số bọ xít sống trung bình thí nghiệm theo nghiệm thức 42 x DANH SÁCH CÁC HÌNH Nội dung hình Trang Hình 2.1: Cơng thức cấu tạo hóa học thuốc Fenobucarb 14 Hình 3.1: Bọ xít ăn mồi tuổi .16 Hình 3.2: Bọ xít ăn mồi tuổi .16 Hình 3.3: Bọ xít trưởng thành đực .17 Hình 3.4: Bọ xít trưởng thành 17 Hình 3.5: Sâu khoang tuổi 17 Hình 3.6: Sâu khoang tuổi 17 Hình 3.7: Sâu khoang tuổi 17 Hình 3.8: Sâu khoang tuổi chuẩn bị 17 Hình 3.9: Hạt cải củ ngày sau gieo .18 Hình 3.10: Thuốc Excel Basa 50 ND 19 Hình 3.11 : Bình phun thuốc lít 19 Hình 3.12: Ngài sâu khoang bắt cặp 20 Hình 3.13: Thả ngài sâu khoang vào lồng cho đẻ trứng 20 Hình 3.14: Trứng sâu khoang lấy từ lồng 20 Hình 3.15: Sâu khoang tuổi 20 Hình 3.16: Bọ xít trưởng thành bắt cặp 21 Hình 3.17: Trứng bọ xít ăn mồi thu .21 Hình 3.18: Bọ xít ăn mồi nở 22 Hình 3.19: Bọ xít ăn mồi lột xác 22 Hình 3.20: Hộp nhân ni bọ xít ăn mồi .22 Hình 3.21: Kệ nhân ni bọ xít .22 Hình 3.22: Phun thuốc lên sâu khoang 23 Hình 3.23: Sâu khoang xử lý thuốc 23 Hình 3.24 : Lá thuốc sâu khoang xử lý thuốc 24 Hình 3.25: Thả bọ xít ăn mồi vào lồng 24 Hình 3.26: Sơ đồ nghiệm thức 24 56 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 52.80 39.13 54.80 50.87 Ranked Order A B A A Mean Mean Mean Mean = = = = 54.80 52.80 50.87 39.13 A A A B - Bảng ANOVA NSXL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 507.503 169.168 8.042 0.0085 ** Within 168.293 21.037 Total 11 675.797 Coefficient of Variation = 8.66% - Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 21.04 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 9.733 s_ = 2.051 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 61.20 43.07 54.80 52.87 Ranked Order A B A A Mean Mean Mean Mean = = = = 61.20 54.80 52.87 43.07 A A A B - Bảng ANOVA NSXL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 805.520 268.507 16.409 0.0009 ** Within 130.907 16.363 Total 11 936.427 Coefficient of Variation = 6.78% 57 - Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 16.36 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 8.584 s_ = 1.809 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 71.60 48.87 61.20 57.00 Ranked Order A Mean Mean Mean Mean C B BC = = = = 71.60 61.20 57.00 48.87 A B BC C 1.3 Phân tích ANOVA – 1: Hiệu lực gây chết (%) trung bình thuốc Fenobucarb thí nghiệm phun thuốc trực tiếp lên bọ xít - Bảng ANOVA NSXL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2422.837 807.612 15.624 0.0010 ** Within 413.520 51.690 Total 11 2836.357 Coefficient of Variation = 20.24% - Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 51.69 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 15.26 s_ = 3.215 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 39.80 12.27 50.87 39.13 Ranked Order A B A A Mean Mean Mean Mean = = = = 50.87 39.80 39.13 12.27 A A A B 58 - Bảng ANOVA NSXL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 428.837 142.946 5.657 0.0223 * Within 202.160 25.270 Total 11 630.997 Coefficient of Variation = 10.22% - Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 25.27 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 7.331 s_ = 2.248 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean - = = = = 51.93 39.13 54.80 50.87 Ranked Order A B A A Mean Mean Mean Mean = = = = 54.80 51.93 50.87 39.13 A A A B Bảng ANOVA NSXL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 450.122 150.041 6.590 0.0149 * Within 182.140 22.767 Total 11 632.262 Coefficient of Variation = 9.06% 59 - Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 22.77 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 6.959 s_ = 2.134 at alpha = 0.050 x Original Order Mean Mean Mean Mean - = = = = 59.97 43.07 54.80 52.87 Ranked Order A B A A Mean Mean Mean Mean = = = = 59.97 54.80 52.87 43.07 A A A B Bảng ANOVA NSXL A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 811.120 270.373 17.144 0.0008 ** Within 126.167 15.771 Total 11 937.287 Coefficient of Variation = 6.70% - Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 15.77 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 8.428 s_ = 1.776 at alpha = 0.010 x Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 70.87 48.00 61.20 57.00 Ranked Order A C B B Mean Mean Mean Mean = = = = 70.87 61.20 57.00 48.00 A B B C 60 Phân tích T - Test: So sánh giá trị trung bình số bọ xít sống thí nghiệm 2.1 So sánh giá trị trung bình số bọ xít sống thí nghiệm theo NSXL - Kết T - Test NSXL Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : tn1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 9.4 0.3 0.5 SAMPLE TWO: -Variable : tn2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 6.3 4.6 2.1 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 17.2286 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.0000 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 0.3460 0.5882 5.3838 11 0.0002 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 3.167 plus or minus 1.295 (1.872 through 4.461) 61 - Kết T – Test NSXL Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : tn1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 8.5 0.6 0.8 SAMPLE TWO: -Variable : tn2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 4.9 5.5 2.4 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 8.7024 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.0012 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 0.5827 0.7633 4.6942 11 0.0007 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 3.583 plus or minus 1.680 (1.903 through 5.263) - Kết T – Test NSXL Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : tn1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 7.8 0.8 0.9 SAMPLE TWO: -Variable : tn2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 9.3333 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.0009 Result: Significant F - Reject the Hypothesis 4.5 7.0 2.6 62 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 0.6837 0.8269 3.9305 11 0.0024 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 3.250 plus or minus 1.820 (1.430 through 5.070) - Kết T – Test NSXL Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : tn1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 6.9 1.2 1.1 SAMPLE TWO: -Variable : tn2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 3.0 3.5 1.9 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.9419 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.0872 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.5372 0.7330 5.3435 11 0.0002 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 3.917 plus or minus 1.613 (2.303 through 5.530) 63 2.2 So sánh giá trị trung bình số bọ xít sống thí nghiệm theo NT - T – Test bọ xít ăn mồi tuổi Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : tn1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 8.5 0.8 0.9 SAMPLE TWO: -Variable : tn2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 3.2 3.4 1.9 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 4.1852 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.0255 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 0.1263 0.3553 15.0093 11 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 5.333 plus or minus 0.782 (4.551 through 6.115) 64 - T – Test bọ xít ăn mồi tuổi Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : tn1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 8.1 1.5 1.2 SAMPLE TWO: -Variable : tn2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 8.1 2.4 1.6 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.5911 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.4535 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.0909 0.3015 0.0000 11 1.0000 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.000 plus or minus 0.664 (-0.664 through 0.664) - T – Test bọ xít ăn mồi trưởng thành đực Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : tn1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 8.8 0.8 0.9 SAMPLE TWO: -Variable : tn2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.0000 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 1.0000 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis 3.3 0.8 0.9 65 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.0227 0.1508 36.4829 11 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 5.500 plus or minus 0.332 (5.168 through 5.832) - T – Test bọ xít ăn mồi trưởng thành Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : tn1 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 7.3 2.0 1.4 SAMPLE TWO: -Variable : tn2 Cases through 12 Mean: Variance: Standard Deviation: 4.2 2.2 1.5 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.0637 Numerator degrees of freedom: 11 Denominator degrees of freedom: 11 Probability: 0.9203 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.1433 0.3786 8.1449 11 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 3.083 plus or minus 0.833 (2.250 through 3.917) 66 Bảng số liệu chuyển đổi 3.1 Bảng số liệu chuyển đổi sang X + 0.5 số bọ xít sống trung bình Bảng 1: Số bọ xít sống ăn sâu khoang nhiễm thuốc Fenobucarb STT Nghiệm thức Bọ xít ăn mồi tuổi Bọ xít ăn mồi tuổi Bọ xít ăn mồi trưởng thành đực Bọ xít ăn mồi trưởng thành số bọ xít sống (con) NSXL NSXL NSXL NSXL 3,1 2,9 2,9 2,7 3,2 3,1 2,9 2,9 3,2 3,1 2,9 2,9 3,1 2,9 2,7 2,5 3,2 3,1 2,9 2,7 3,2 2,9 2,9 2,7 3,1 3,1 3,1 2,7 3,2 3,2 3,1 2,9 3,1 3,1 2,9 2,9 3,1 2,9 2,5 2,3 3,1 2,9 2,7 2,7 3,1 2,7 2,7 2,3 67 Bảng 2: Số bọ xít sống nhiễm thuốc Fenobucarb STT Nghiệm thức Bọ xít ăn mồi tuổi Bọ xít ăn mồi tuổi Bọ xít ăn mồi trưởng thành đực Bọ xít ăn mồi trưởng thành số bọ xít sống (con) NSXL NSXL NSXL NSXL 2,5 2,1 1,6 1,2 2,3 1,9 1,6 1,2 2,5 2,1 1,9 1,2 3,1 2,5 2,3 2,1 3,2 2,7 2,5 2,3 3,1 2,3 2,3 2,1 2,1 1,9 1,9 1,6 2,3 2,1 2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,6 2,7 1,9 1,9 1,9 2,5 2,1 1,9 1,6 2,3 2,3 2,3 2,1 68 3.2 Bảng số liệu chuyển đổi arcsin(x)1/2 Bảng 3: Hiệu lực gây chết (%) thuốc Fenobucarb phun thuốc lên bọ xít STT Nghiệm thức Bọ xít ăn mồi tuổi Bọ xít ăn mồi tuổi Bọ xít ăn mồi trưởng thành đực Bọ xít ăn mồi trưởng thành Hiệu lực (%) NSXL NSXL NSXL NSXL 39,2 50,8 61,8 70,5 45,0 56,8 63,4 71,6 35,2 48,2 54,7 70,5 18,4 39,2 45,0 48,2 0,0 33,2 39,2 45,0 18,4 45,0 45,0 50,8 50,8 56,8 56,8 63,4 45,0 50,8 50,8 56,8 56,8 56,8 56,8 63,4 33,2 56,8 56,8 56,8 39,2 50,8 56,8 63,4 45,0 45,0 45,0 50,8 69 Bảng 4: Tỷ lệ chết bọ xít ăn mồi ăn sâu khoang nhiễm thuốc Tỷ lệ chết (%) STT Nghiệm thức bọ xít tuổi bọ xít tuổi trưởng thành đực trưởng thành NSXL NSXL NSXL NSXL 18,4 26,6 26,6 33,2 0,0 18,4 26,6 26,6 0,0 18,4 26,6 26,6 18,4 26,6 33,2 39,2 0,0 18,4 26,6 33,2 0,0 26,6 26,6 33,2 18,4 18,4 18,4 33,2 0,0 0,0 18,4 26,6 18,4 18,4 26,6 26,6 18,4 26,6 39,2 45,0 18,4 26,6 33,2 33,2 18,4 33,2 33,2 45,0 70 Bảng 5: Tỷ lệ chết bọ xít ăn mồi nhiễm thuốc trực tiếp Tỷ lệ chết (%) STT Nghiệm thức bọ xít tuổi bọ xít tuổi trưởng thành đực trưởng thành NSXL NSXL NSXL NSXL 39,2 50,8 63,4 71,6 45,0 56,8 63,4 71,6 35,2 50,8 56,8 71,6 18,4 39,2 45,0 50,8 0,0 33,2 39,2 45,0 18,4 45,0 45,0 50,8 50,8 56,8 56,8 63,4 45,0 50,8 50,8 56,8 56,8 56,8 56,8 63,4 33,2 56,8 56,8 56,8 39,2 50,8 56,8 63,4 45,0 45,0 45,0 50,8 ... sống cách ăn động vật khác, bao gồm loại gây hại Nhóm gọi thiên địch (Nguyễn Thị Thu Cúc Paul Van Mele, 2005) Một số loại nhện (nhỏ) gây hại trồng xem dịch hại nhện gié Steneotarsonemus spinki,... (Araneae), nhện bầu thuộc họ Linyphiidae (Araneae) nhóm nhện gọi thiên địch (Nguyễn Thị Thu Cúc Paul Van Mele, 2005) Thiên địch lồi có ích tác nhân khống chế sinh học, vi sinh vật gọi lồi đối kháng, chống... đêm, bọ kìm cơng trứng, ấu trùng loại trùng có kích thước nhỏ, mềm (Nguyễn Thị Thu Cúc Paul Van Mele, 2005) 2.1.3.2 Nhện săn mồi Pardosa sp Chiều dài trung bình từ – 11 mm, đực có kích cở nhỏ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA BỌ XÍT ĂN MỒI Rhynocoris sp. ĐỐI VỚI THUỐC FENOBUCARB , ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA BỌ XÍT ĂN MỒI Rhynocoris sp. ĐỐI VỚI THUỐC FENOBUCARB

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay