Tuyển tập các đề thi máy tính bỏ túi năm 2017 2018

12 41 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:46

https://giasudaykem.com.vn TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI MÁY TÍNH CASIO DÀNH CHO BẬC THCS Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Đề thi HSG giải toán MTĐT Trường THCS Casio Quảng Hải năm học 2008 - 2009 Bài 1( điểm ) : Không viết quy trình bấm phím, h·y t×m x ? 13 1 (   : ).1 15,2.0,25  48,51 : 14,7  44 11 66 x 3, 0,8(5 3,25) Bài ( điểm ) : Không viết quy trình bấm phím, hảy tính : 2008 a/ A = 3 7 15  1 292 b/ B =  1234  7.3  6.3 Bài ( điểm ) : a/ Cho Cos  = 0,2345 ( 00 <  < 900 ) TÝnh ( Sin 3  cos  )(1  cos  )  tg 2 (1  sin  ) M= (2 sin   cos  ) cot g 3 b/ Cho cotg  = 1,1984 ( 00 <  < 900 ) TÝnh N= cot g 2 (sin  cos  )  tg 2 (cos   sin  ) (sin   cos  )(sin   cos  ) Bài ( điểm ) : Tính A = + 2x + 3x2 + 4x3 + + 2008x2007 Víi x = 0,123 Bµi ( ®iÓm ) : Cho ®a thøc x3 + x2 – 11x + m = P(x) Tìm m để P(x) chia hết cho x Bài ( điểm ) : Cho ABC ®ã BC = 13 cm, Gãc ABC = 360 , gãc ACB = 300 Gọi M chân đường vuông góc kẻ từ A đến cạnh BC Hảy tính: a/ Đoạn thẳng AM b/ Cạnh AC Bài 7:(1 điểm) Cho hình thang vuông ABCD, biÕt AB=12,35 cm ; BC=10,55cm ;  ADC = 57 a, TÝnh chu vi cđa h×nh thang ABCD b, TÝnh diƯn tÝch cđa h×nh thang ABCD Trường THCS Huỳnh Khương Ninh Hoàng Văn Đặng Trung Tâm Gia Sư Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn/ Bài : ( điểm ) Cho tam gi¸c ABC cã AB = 1,234; AC = 2,345; gãc A = 37 26’ TÝnh BC; góc B, góc C; bán kính đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp tam giác ABC Bài : ( điểm ) Cho hình bình hành ABCD có góc đỉnh A tù Kẻ hai đường cao AH vµ AK ( AH  BC ; AK  CD ) Biết góc HAK = 32 , Và độ dài hai cạnh hình bình hành AB = 10,1; AD = 15,5 a) TÝnh AH vµ AK b) TÝnh tû sè diƯn tÝch S ABCD S HAK Bµi 10 : ( ®iĨm ) TÝnh tỉng : A =1+2+3+ +2007 B = 1.2.3.4 + 2.3.4.5 + 3.4.5.6 + ……… + 97.98.99.100 Sở Giáo dục Đào tạo Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Thừa Thiên Huế Giải toán máy tính Casio Đề thi thức Khối THCS - Năm học 2005-2006 Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 03/12/2005 Chú ý: - Đề thi gồm trang - Thí sinh làm trực tiếp vào đề thi - Nếu không nói thêm, tính xác đến 10 chữ số Các giám khảo Số phách Điểm toàn thi (Do Chủ tịch Hội đồng (Họ, tên chữ ký) thi ghi) Bằng số Bằng chữ GK1 GK2 Bài 1: 1.1 Tính giá trị biẻu thức:   9  :           11   A   8   11 12   5       :       13   12 15   6 3 1   21    Trường THCS Huỳnh Khương Ninh A Hoàng Văn Đặng Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt B https://giasudaykem.com.vn/ cos3 370 43'.cot g 5190 30 ' 15 sin 570 42 '.tg 69013' cos4 19036 ' : cot g 52009 ' B 1.2 T×m nghiƯm cđa phương trình viết dạng phân số: Bài 2:        x  1  2   1    5   1            2  4 3 2x = 1  35 2  ; B   52 5  ; C  352 ; D  525 A  2.1 Chobèn sè:     So s¸nh sè A víi sè B, so s¸nh sè C víi sè D, điền dấu thích hợp () vào A B C D 2.2 Cho sè h÷u tỉ biễu diễn dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn E = 1,23507507507507507 Hãy biến đổi E thành dạng phân số tối giản x= Bài 3: 3.1 Hãy kiểm tra số F =11237 có phải số nguyên tố không Nêu qui trình bấm phím để biết số F số nguyên tồ hay không + Trả lêi: + Qui tr×nh bÊm phÝm: Trường THCS Huỳnh Khương Ninh Hoàng Văn Đặng Trung Tâm Gia Sư Tài Nng Vit 3.2 Tìm ước số nguyên tố sè: M  18975  29815  35235 Bµi 4: 4.1 Tìm chữ số hàng đơn vị số: N 1032006 4.2 Tìm chữ số hàng trăm số: https://giasudaykem.com.vn/ Các ước nguyên tố M là: + Chữ số hàng đơn vị N là: + Chữ số hàng trăm P là: P 292007 4.3 Nêu cách giải: a) b) Bài 5: n 1     i ( i  nÕu n lỴ, i  n chẵn, n số 2 n nguyªn n  ) 5.1 TÝnh chÝnh xác dạng phân số giá trị: u4 , u5 , u6 Cho un   5.2 Tính giá trị gần giá trị: u20 , u25 , u30 5.3 Nêu qui trình bấm phím để tính giá trị un u4 = u5 = - u6 = u20  u25  Trường THCS Huỳnh Khương Ninh u30  Hoàng Văn Đặng Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Qui trình bấm phím: un n lẻ 2un , 3nếu Bài 6: Cho dãy số un xác định bởi: u1  1; u2  2; un    un n 3un , 2nếu chẵn 6.1 Tính giá trÞ cđa u10 , u15 , u21 6.2 Gäi S n tổng n số hạng d·y sè  un  TÝnh S10 , S15 , S 20 u10 = u15 = u21= S10 = S15 = S20 = Bài 7: Bố bạn Bình tặng cho bạn máy tính hiệu Thánh Gióng trị giá 5.000.000 đồng cách cho bạn tiền hàng tháng với phương thức sau: Tháng bạn Bình nhận 100.000 đồng, tháng từ tháng thứ hai trở đi, tháng nhận số tiền tháng trước 20.000 đồng Số tháng gửi: 7.1 Nếu chọn cách gửi tiết kiệm số tiền nhận hàng tháng với lãi suất 0,6%/tháng, bạn Bình phải gửi tháng đủ tiền mua máy vi tính ? 7.2 Nếu bạn Bình muốn có máy tính để học cách chọn phương thức mua trả góp hàng Số tháng trả góp: tháng số tiền bố cho với lãi suất 0,7%/tháng, bạn Bình phải trả góp tháng trả hết nợ ? 7.3 Viết qui trình bấm phím để kết hai câu Qui trình bấm phím: 7.1: Trng THCS Hunh Khng Ninh Hoàng Văn Đặng Trung Tâm Gia Sư Tài Nng Vit https://giasudaykem.com.vn/ Bài 8: Cho đa thức P( x )  x5  ax  bx3  x2  cx  450 , biÕt ®a thøc P( x) chia hết cho nhị thức: x  , ( x  3), ( x  5) Hãy tìm giá trị a, b, c nghiệm đa thức điền vào ô thÝch hỵp: a b= c= x1 = x2 = x3= x4 = x5 = Bài 9: Tìm cặp số (x, y) nguyên dương nghiệm phương trình: x5 19(72 x  y )2  240677 x  ; y1   x  ; y2   Bài 10: Một ngày năm, thời điểm thành phố A người ta quan sát thấy mặt trời chiếu thẳng đáy giếng, thành phố B nhà cao 64,58 (m) có bóng mặt đất dài 7,32 (m) Biết bán kính trái đất R 6485, 086 (km) Hỏi khoảng cách gần hai thành phố A B km ? Khoảng cách thành phố A vµ B lµ: KỲ THI TỒN QUỐC GIẢI TỐN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM 2008 MƠN: TỐN (THCS) THỜI GIAN: 150 PHÚT NGÀY THI: 14/03/2008 Câu 1: Tính giá trị biểu thức 1) A = 1357912  246824 3sin1525`4 cos1212`.sin 4220` cos 3615` cos1525`3cos 6513`.sin1512` cos 3133`.sin1820`  x  x  3) C =   ) , với x = 143,08  : ( x 1 x x  x  x 1  x 1  2) B = Trường THCS Huỳnh Khương Ninh Hoàng Văn Đặng Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Câu 2: Cho P(x) = x  ax3  bx  cx  d có P(0) = 12, P(2) = 0, P(4) = 60 1) Xác định hệ số a, b, c, d P(x) 2) Tính P(2006) 3) Tìm số dư phép chia đa thức P(x) cho (5x - 6) Câu 3: Tam giác ABC có AB = 31,48 (cm), BC = 25,43 (cm), AC = 16,25 (cm) Viết quy trình bấm phím liên tục máy tính cầm tay tính xác đến 02 chữ số sau dấu phẩy giá trị diện tích tam giác, bán kính đường tròn ngoại tiếp diện tích phần hình tròn nằm phía ngồi tam giác ABC (Cho biết cơng thức tính diện tích tam giác: S = p( p  a)( p  b)( p  c), S  abc ) 4R Câu 4: Cho hai đường thẳng: ( d1 ) y  1 x 2 (d ) : y  1 x 2 1) Tính góc tạo đường thẳng với trục ox (chính xác đến giây) 2) Tìm giao điểm hai đường thẳng (tính tọa độ giao điểm xác đến chữ số sau dấu phẩy) 3) Tính góc nhọn tạo hai đường thẳng (chính xác đến giây) Câu 5: Từ điểm M nằm ngồi đường tròn (O;R) kẻ hai tiếp tuyến MA, MB với đường tròn Cho biết MO = 2R R = 4,23 (cm), tính xác đến chữ số sau dấu phẩy: 1) Phần diện tích tứ giác MAOB nằm phía ngồi đường tròn (O;R) 2) Diện tích phần chung hình tròn đường kính MO hình tròn (O;R) Câu 6: Cho dãy số a0  1, an1  an2  an   an với n = 0,1,2,… 1) Lập quy trình bấm phím tính an 1 máy tính cầm tay 2) Tính a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , a10 , a15 Câu 7: Cho dãy số U1  2;U  3;U n1  3U n  2U n1  với n  1) Lập quy trình bấm phím tính U n1 máy tính cầm tay 2) Tính U ,U ,U ,U10 ,U15 ,U19 Bài 8: Cho đường tròn đường kính AB = 2R, M N hai điểm nằm đường tròn cho: cung AM = cung MN = cung NB Gọi H hình chiếu N AB P giao điểm AM với HN Cho R = 6,25 cm 1) Tính: Góc (MBP) 2) Cho hình vẽ quay vòng xung quanh trục BM Tính diện tích xung quanh thể tích hình tam giác MBP tạo thành (chính xác đến chữ số sau dấu phẩy) Trường THCS Huỳnh Khương Ninh Hoàng Văn Đặng Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bài 9: Dân số nước 80 triệu người, mức tăng dân số 1,1% năm Tính dân số nước sau n năm, áp dụng với n = 20 13 x3  26102 x  2009 x  4030056  Bài 10: Giải hệ phương trình:  2 ( x  x  4017)( y  y  1)  4017 Đề thi Học sinh giỏi giải toán MTBT năm học: 2007 2008 Bài 1: Tính gần đến chữ số thập phân: A sin 15017'11' ' cos 24032'29' ' cos 51035'17' ' Bµi 2: Tính gần đến chữ số thập phân giá trÞ cđa biĨu thøc: B x 1  x  x 1  x  x xx x 1 víi x = 53 92 Bµi 3: TÝnh giá trị gần a, b để đường th¼ng: ax – (b + 1)y – = đường thẳng bx + 2ay + = cắt M(-1; 3) Bài 4: Cho x + y = 4,221 vµ xy = -2,521 TÝnh P = x6 + y6 Bµi 5: Cho sè 987654321 a Hãy đặt dấu (+) dấu (-) vào chữ số để kết phép tính 100 b Hãy đặt dấu (+) vào chữ số để kết phép tính 99 Bài 6: Tìm số phương lớn ước tích: A = 1.2.3.15(tích từ đến 15) Bài 7: §a thøc f(x) chia cho x      1 1 th× d­ ; chia cho x dư , 1 3 chia cho  x x thương x2 dư g(x) Tìm g(x) Bài 8: Cho tam giác ABC vuông B có BC = 18,6cm Hai trung tuyến BM CN vuông góc với Tính giá trị gần đến chữ số thập phân độ dài trung tuyến CN Trng THCS Hunh Khương Ninh Hoàng Văn Đặng Trung Tâm Gia Sư Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn/ Bài 9: Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh 3,1257cm Trên cạnh AB, BC, CD, DA hình vuông đặt đoạn thẳng AA = BB = CC = DD Tính gần đến chữ số thập phân diện tích nhỏ tứ giác ABCD Bài 10: Cho đường tròn tiếp xúc tiếp xúc với đường thẳng (hình vẽ) Biết bán kính đường tròn (O1) (O2) 2cm 1cm Tính bán kính đường tròn (O3) O1 O2 O3 Phòng GD&ĐT Triệu Sơn Bài thi giải toán nhanh máy tính bỏ túi casio Trường THCS Xuân Lộc Năm häc: 2009 – 2010 Thêi gian: 150 **************************** §iĨm Giáo viên chấm Họ tên : Tr­êng: *Chó ý: Nếu đề không nói thêm kết tính lấy xác đến chữ số thập phân Nội dung đề Đáp s Câu 1: Tính giá trị biểu thức sau làm tròn kết xác đến chữ số thập phân:  11  6 4   :       13 3           a) A       4      8     : 3    11  12  1  tg   1  sin    1  cot g   1  cos   b) B  2 2 A = sin  cos   sin  cos  B = BiÕt: cos  0,5372148 c) A   100 94 88 46  2  3   10 21 Câu 2: a) Tìm sè d­ r cđa phÐp chia P(x) cho Q(x) víi: P(x) = 3x5 – 7x3 + x2 -5x – , Q(x) = 1-3x Trường THCS Huỳnh Khương Ninh Hoàng Văn Đặng C = a) r = Trung Tâm Gia Sư Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn/ b) Tìm m n để hai ®a thøc P(x) = - x4 + 5x3 - 7x2 +2x – m vµ Q(x) = 8x3 - x2 + 6x + n cã nghiƯm chung lµ 0,246135 b) m = n = Câu 3: Cho a = 462035, b= 378040 + ƯCLN(a;b) = Tìm ƯCLN(a;b) BCNN (a; b) + BCNN(a;b) = Câu 4: Tìm GTLN GTNN cđa hµm sè: + GTLN = y = 0,5324x – 2,7264x + 1,5382 víi x  [0; 3,124] Câu 5: Tìm số x, y, x biÕt: -2x = 11y, 5z = - 7x vµ + GTNN = + x = + y = -5x3 + 7y3 – z3 = 0,14592007 + z = Câu 6: Cho đa thức P(x) = ax4 + bx3 + cx2 + dx + e BiÕt: P(0) = 1; P(1) = -1; P(2) = -3; P(3) = -5 H·y tÝnh: P(5) , P(10), P(50), P(100) + P(5) = + P(10) = + P(50) = + P(100) = a) Câu 7: Giải phương tr×nh sau: a) 0,5236 x  2,2546 x  1,1327  b) x  x  2007  2007 b) C©u 8: Mét ng­êi có mức lương thu nhập 4500.000 đ/tháng hàng tháng người trích 25% số tiền lương để gửi tiết kiệm vào ngân hàng với lãi suất 0,67%/tháng Hỏi sau năm, năm, 10 năm tổng số tiền gốc lãi người ngân hàng bao nhiêu? Biết tiền lãi qua hàng tháng cộng vào làm tiền gốc + Sau năm: đồng + Sau năm: đồng + Sau 10 năm: đồng Câu 9: Cho ABC, cã A  105 , BC = 3,4275cm, ®­êng cao AH + S = cm2 chia góc A thành hai phần có tỉ lệ 5:3 Tính diện tích ABC Câu 10: Cho hình bình hành ABCD ( B 90 ) Phân giác góc B cắt AD E Qua E kẻ ®­êng th¼ng song song víi Trường THCS Huỳnh Khương Ninh Hoàng Văn Đặng + AB = cm 10 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ + BC = cm ®­êng chÐo AC, ®­êng thẳng cắt cạnh CD F Tính cạnh hình bình hành biết DE = 3,512cm + CD = cm DF = 2,735cm + DA = cm  C©u 11: Cho đường thẳng có phương trình: x - 2y + =0 (d1), 3x + 5y – 1= (d2), 2x + y = (d3) Gäi A = d1 d2, B = d2 d3, C = d3 d1 TÝnh góc diện tíc ABC (1đơn vị chia trục toạ độ ứng với 1cm) + A  + B   + C  + S = Câu 12: Cho hình vẽ Biết hình vuông ABCD có cạnh a = 3,214cm a) Tính diện tích miền tô đậm b) Tính tỷ số diện tích miền tô đậm diện tích hình vuông ABCD A a) S gạch sọc = cm2 B b) S gạch sọc : S hình vuông = D C 3  1  1 x  y x  x y  y   : C    y  x  y x y   x xy  yx Víi x  0,12345 vµ y  0,678910 Trường THCS Huỳnh Khương Ninh Hoàng Văn Đặng 11 ... Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Thừa Thi n Huế Giải toán máy tính Casio Đề thi thức Khối THCS - Năm häc 2005-2006 Thêi gian: 120 (Kh«ng kĨ thêi gian giao đề) Ngày thi: 03/12/2005 Chú ý: - Đề thi. .. khoảng cách gần hai thành phố A B km ? Khoảng cách thành phố A B là: KỲ THI TỒN QUỐC GIẢI TỐN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM 2008 MƠN: TỐN (THCS) THỜI GIAN: 150 PHÚT NGÀY THI: 14/03/2008 Câu 1: Tính giá... tiÕp vào đề thi - Nếu không nói thêm, tính xác đến 10 chữ số Các giám khảo Số phách Điểm toàn thi (Do Chủ tịch Hội đồng (Họ, tên chữ ký) thi ghi) Bằng số Bằng chữ GK1 GK2 Bài 1: 1.1 Tính giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các đề thi máy tính bỏ túi năm 2017 2018 , Tuyển tập các đề thi máy tính bỏ túi năm 2017 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay