Tài liệu môn toán máy tính cầm tay CASIO

5 20 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:46

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐAKNÔNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 2008- 2009 Khóa ngày 10 tháng 02 năm 2009 MƠN THI : GIẢI TỐN TRÊN MÁY TÍNH CASIO Thời gian làm bài:150 phút ( Không kể thời gian giao đề) ĐIỂM CỦA TOÀN BÀI THI Bằng số Các giám khảo (họ , tên chữ ký) SỐ PHÁCH Bằng chữ Quy định : 1/ Thí sinh sử dụng hai loại máy tính CASIO fx-500MS CASIO fx- 570 MS, lọai máy khác có chức tương đương 2/ Nếu khơng u cầu thêm tính xác đến 10 chữ số (ghi vào ô kết tất chữ số đọc hình) 3/Thí sinh làm trực tiếp vào đề thi Bài 1(2 điểm): a) Tìm số dư r phép chia 2256723489775 cho 2009 Cách làm b) Tìm chữ số hàng đơn vị số: 3100171002131003 Cách làm Kết Kết Bài 2:(2 điểm) Tìm chữ số thập phân thứ 2007 sau dấu phẩy phép chia 2007 cho 2008 Cách làm Kết Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn Bài 3:(2 điểm) Cho P( x)  x  ax3  bx  cx  d có P(0)  12, P(1)  12 , P(2)  0, P(4)  60 a) xác định hệ số a, b, c, d P(x) b) Tính P(2006) c) Tìm số dư phép chia đa thức P(x) cho 5x  a= b= c= d= P(2006) = R= Bài 4:(2 điểm) a) Cho Sn  2 2    1.2.3 2.3.4 3.4.5 n(n  1)(n  2) Tính S100 cho kết xác phân số Cách làm Kết S100 b) Xét xem hiệu sau có chia hiết cho 10 khơng 49135000  20092010 Cách làm Kết Bài 5:(2 điểm) Xã A có 10 000 dân, xã làm kế hoạch với mức tăng dân số bình quân 2,0% năm sau n năm dân số xã vượt 15 000 dân 5.1 Hỏi n nhỏ bao nhiêu, lúc dân số xã bao nhiêu? 5.2 Sau ba năm thực kế hoạch hố gia đình, số dân xã 10 395 người Hỏi: a) Mức tăng dân số thực tế ba năm vừa qua xã A phần trăm (ký hiệu r%, r lấy hai chữ số) b) Nếu với mức tăng dân số ba năm qua, sau năm (ký hiệu m năm) số dân xã A vượt 15 000 dân Cách làm Kết Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn Bài 6:(2 điểm): Tính độ dài đáy AB, CD hình thang ABCD (chính xác đến 0,0001) Biết AB 3,5  , độ dài đường trung bình hình thang 2514,5 cm CD 4, 47 Kết Cách làm AB = CD = Bài 7:(2 điểm) a) Tính diện tích S1 tam giác ABC với a = 9,357 cm; b = 6,712 cm; c = 4,671 cm b) Cho tam giác ABC vuông C (AC < BC) Cạnh huyền AB = 27,599 cm, đường cao CH = 12,738 cm Tính độ dài AH, BH? c) Gọi M, N theo thứ tự hình chiếu H AC, BC Tính diện tích S tứ giác CMHN Kết Quy trình máy tính: a) S1 = Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn b) AH = BH = c) S2 = Bài 8:(2 điểm) a) Tìm số tự nhiên nhỏ mà bình phương số bắt đầu chữ số 19 kết thúc chữ số 69 b) Tìm số tự nhiên n (31258 < n < 49326) để 17313596 lập phương số tự nhiên Cách làm Kết Bài 9:(2 điểm) n Cho dãy số U n (3 + ) - (3 = n ) với n = 0,1,2,3,… a) Tính số hạng đầu dãy số U0 , U1, U2, U3 ,U4 b) Lập cơng thức truy hồi tính Un+1 theo Un Un-1 c) Lập quy trình ấn phím liên tục tính Un+1 theo Un Un-1 máy tính CASIO(fx-220 fx-500A fx-500MS fx-570MS Cách làm Kết Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn Bài 10:(2 điểm) a) Tìm ƯCLN ( 3n +2, 2n +1) với n số nguyên bất kì.( Trình bày cách làm ghi kết vào ô sau) b) Chứng minh phân số P = 10370369 phân số tối giản 6913579 Cách làm Kết a) Tìm ƯCLN ( 3n +2, 2n +1) b) Chứng minh phân số P tối giản: ... = 0,1,2,3,… a) Tính số hạng đầu dãy số U0 , U1, U2, U3 ,U4 b) Lập cơng thức truy hồi tính Un+1 theo Un Un-1 c) Lập quy trình ấn phím liên tục tính Un+1 theo Un Un-1 máy tính CASIO( fx-220 fx-500A... dài AH, BH? c) Gọi M, N theo thứ tự hình chiếu H AC, BC Tính diện tích S tứ giác CMHN Kết Quy trình máy tính: a) S1 = Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn b) AH... 7:(2 điểm) a) Tính diện tích S1 tam giác ABC với a = 9,357 cm; b = 6,712 cm; c = 4,671 cm b) Cho tam giác ABC vuông C (AC < BC) Cạnh huyền AB = 27,599 cm, đường cao CH = 12,738 cm Tính độ dài AH,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu môn toán máy tính cầm tay CASIO , Tài liệu môn toán máy tính cầm tay CASIO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay