Tài liệu máy tính cầm tay đề thi HSG cấp quận

14 23 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:46

Trung Tõm Gia S Ti Nng Vit Sở gd&đt hải dương Phòng gd&đt cẩm giàng https://giasudaykem.com.vn/ đề thi giải toán máy tính điện tử casio năm học 2004-2005 Thời gian : 150 -*** - (kh«ng kĨ giao đề) Câu1(3đ): Tính giá trị biểu thức sau   a) A = 26 :  : 0,2  0,1  34,06  33,81x4   :  2,5 x0,8  1,2  6,84 : 28,57  25,15 21 b) B = (6492 + 13x1802)2 - 13x(2x649x180)2 c) D = d) C = 1  90 : 0,34  1, (62) : 14  11 0,8(5) 11 7      ( Chính xác đến chữ số thập phân) Câu2(3đ): a)Tính giá trị x từ phương trình sau: x 1 x  4 3 3 2 b)Tìm số tự nhiên a b biÕt r»ng: 329  1051 1 3 5 a b Câu3(2đ): Nếu F = 0,4818181 số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kỳ 81 Khi F viết lại dạng phân số mẫu lớn tử bao nhiêu? Câu4(2đ): Cho ®a thøc P(x) = x3 + ax2 + bx + c BiÕt P(1) = 1; P(2) = 4; P(3) = Hãy viết quy trình để tính P(9) P(10) ? Câu5(2đ): Cho đa thức P(x) = x3 + ax2 + bx + c BiÕt P(1) = -15; P(2) = -15; P(3) = -9 a) T×m sè d­ chia P(x) cho x – ? b) T×m sè dư chia P(x) cho 2x + ? Câu6(2,5đ): Trường THCS Huỳnh Khương Ninh Hoàng Văn Đặng 59 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Mét ng­êi hµng tháng gửi vào ngân hàng số tiền 5.000 đô la với lãi suất 0,45% tháng Hỏi sau năm người nhận tiền gốc lẫn lãi ? Câu7(2đ): Tính cạnh hình chữ nhật biết đường vuông góc kẻ từ ®Ønh ®Õn mét ®­êng chÐo chia ®­êng chÐo ®ã thµnh hai đoạn thẳng có độ dài cm 16 cm ? Câu8(2đ): Cho tam giác vuông ABC có AB = ; AC = Gäi M , N , P thø tù lµ trung ®iĨm cđa BC ; AC vµ AB TÝnh tû sè chu vi cđa MNP vµ chu vi cđa ABC ? ( Chính xác đến chữ số thập phân) Câu9(1,5đ): Cho Un+1 = Un + Un-1 , U1 = U2 = Tính U25 ( Nêu rõ số lần thực phép lặp)? Sở giáo dục đào tạo Hải dương ***@*** Kỳ thi chọn học sinh giỏi giải toán máy tính casio lớp - Năm học 2004-2005 Thêi gian lµm bµi 150 ============= Bµi 1(2, ®iÓm)  x  0,3681y; x  0; y  Giải hệ phương trình: 2 x y 19,72 Bài 2(2, điểm) Khi ta chia cho 49 Chữ số thập phân thứ 2005 sau dấu phẩy chữ số nào? Bài 3(2, điểm) Một người gửi 10 triệu đồng vào ngân hàng thời gian 10 năm với lãi suất 5% năm Hỏi người nhận số tiền nhiều hay ngân hàng trả lãi suất % tháng 12 Bài 4(3, điểm) Dãy số un xác định sau: u0 = 1; u1 = 1; un+1= 2un - un-1 + 2, víi n = 1, 2, … 1) LËp mét qui trình bấm phím để tính un; 2) Tính giá trị un , n = 1, 2, ,20 Bài 5(2, điểm) Tìm giá trị xác 10384713 Bài 6(2, điểm) Cho đa thức P(x) = x4 +5x3 - 3x2 + x - TÝnh giá trị P(1,35627) Bài 7(2, điểm) Trng THCS Huỳnh Khương Ninh Hoàng Văn Đặng 60 Trung Tâm Gia S Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn/ Cho hình thang cân ABCD (AB cạnh đáy nhỏ) hai đường chéo AC, BD vu«ng gãc víi nhau, AB =15,34 cm, AD =BC =20,35cm Tính diện tích hình thang cân ABCD cạnh đáy CD Bài 8(3, điểm) Cho tam giác ABC (A = 900), AB = 3,74 , AC = 4,51; 1) Tính đường cao AH, tính góc B theo độ phút giây; 2) Đường phân giác kẻ từ A cắt BC tạ D Tính AD BD Bài 9(2, ®iĨm) Cho P(x) = x3 + ax2 + bx - 1) Xác định số hữu tỉ a b để x = 7 nghiệm P(x); 2) Với giá trị a, b tìm tìm nghiệm lại P(x) H­íng dÉn đáp án đề thi giải toán máy casio líp Bµi 1: x  1, 518365287 ; y = 4, 124871738 Bµi 2: chia cho 49 ta số thập phân vô hạn tuần hoàn chu kỳ gåm 42 ch÷ sè 0,(020408163265306122448979591836734693877551) vËy ch÷ sè 2005 øng víi ch÷ sè d­ chia 2005 cho 42; 2005=47.42+31 chữ số 2005 ứng với chữ số thứ 31 lµ sè Bµi 3: Gäi sè a lµ tiền gửi tiết kiệm ban đầu, r lãi suất, sau tháng: a(1+r) sau n tháng sè tiỊn c¶ gèc l·i A = a(1 + r)n số tiền sau 10 năm: 10000000(1+ 10 ) = 162889462, ®ång 12 Sè tiỊn nhËn sau 10 năm (120 tháng) với lãi suất 5/12% tháng: 10000000(1 + )120 = 164700949, ®ång  sè tiỊn gửi theo lãi suất 12.100 5/12% tháng nhiều hơn: 1811486,1 đồng Bài 4: Trên fx500A: (Min) () (-) (+)2 (=) lặp lại dãy phím (SHIFT)(XM)(+/-)(+)2(+)2()(MR) (=) fx500MS : (SHIFT)(STO)(A)( )2(-)1(SHIFT)(STO)(B) lặp lại ()2(-)(ALPHA)(A)(+)(SHIFT)(STO)(A)()2(-)(ALPHA)(B)(+) 2(SHIFT)(STO)(B) 2) u1= 1, u2=3, u3 =7, u4 =13, u5 =21, u6 =31, u7 =43, u8 =57, u9 =73, u10 =91, u11 =111, u12 =133, u13 =157, u14 =183, u15 =211, u16 = 241, u17 =273 , u18 = 307, u19 =343, u20 =381 Bài 5: 10384713 = (138.103+471)3 tính giấy cộng lại: 10384713 =1119909991289361111 Bài 6: f(1,35627) = 10,69558718 Bài 7: Cạnh đáy lớn 24, 35 cm; S = 393, 82cm2 Trường THCS Huỳnh Khương Ninh Hoàng Văn Đặng 61 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt Bµi 8: Sư dơng https://giasudaykem.com.vn/ 1 AB BD    vµ đường phân giác 2 AC CD AH AB AC AH  2, 879 ; B  50019,55, ; Chứng minh 1 , (sử dụng phương pháp diÖn tÝch)   AB AC AD AD  2,8914 ; BD  2, 656 Bµi 9: x = 6- 35  b =  x  ax =6+ 35 -(6- 35 )2 - a(6- 35 ) x (a+13) = b+6a+65 =  a = -13 ; b =13  P(x) =x3-13x2+13x-1 (x-1)(x2-12x+1) =  x = ; x  0,08392 vµ x  11,916 Thi khu vực lần thứ năm 2004 Bài 1: Tính kq tích sau: 1) M = 2222255555 x 2222266666 ; 2) N = 20032003 x 20042004 Bài 2: Tìm giá trị x, y viết dạng phân số từ phương trình sau: 1) Bài 3: Cho phương trình : a b x   a  b  x (với a > 0, b > 0) 3.1 Giải phương trình 3.2 Tính x biết a = 250204; b = 260204 Bi 4: Dân số Hậu Lạc 10 000 người Người ta dự đoán sau năm dân số Hậu Lạc 10404 người 1) Hỏi trung bình năm dân số xã Hậu Lạc tăng % ? 2) Hỏi sau 10 năm dân số Hậu Lạc ? C Bài 5: Cho H×nh 1, AD  AB, BC  AB AD = 10 cm , AE = 15 cm, BE = 12 cm D  AED =  BCE , 1) Chøng minh r»ng:  DEC = 900 2) TÝnh dt tứ giác ABCD DEC 3) Tính tỷ số % dt DEC dt A E B tứ giác ABCD A 12,5 B Bài 6: Hình thang ABCD (AB//CD) có đường chéo BD hợp với tia BC mét gãc b»ng gãc DAB (h×nh 2) biÕt r»ng 28,5 AB = a = 12,5 cm vµ DC = b = 28,5 cm 1) Tính độ dài x ®­êng chÐo BD D C 2) T×m tû sè % dt hai tam giác ABD Hình Trng THCS Huỳnh Khương Ninh Hoàng Văn Đặng 62 Trung Tâm Gia S Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn/ BDC (chính xác đến số thập phân thứ hai) Bài 7: Cho tam giác ABCD vuông A có AB = a = 14,25 cm, AC = b =23,5 cm AM, AD thø tự đường trung tuyến đường phân b giác tam giác ABC (Hình 3) 1) Tính độ dài đoạn thẳng BD CD 2) Tính diện tích tam giác ADM C Bài 9: Cho dãy số: Un = A a B (5  ) n  (5  ) n víi n = 0, 1, 2, 3, 1) Tính số hạng đầu cña d·y sè U1, U2, U3, U4, U5 2) Chøng minh r»ng: Un+2 = 10 Un+1 – 18Un 3) Lập quy trình bấm phím liên tục tính Un+2 m¸y n n 3  3      , víi n = 0, 1, 2, 3, … Bµi 10: Cho d·y sè : Un =        1) Tính số hạng đầu dãy số U1, U2, U3, U4, U5 2) LËp c«ng thøc truy håi tÝnh Un+1 theo Un vµ Un-1 3) LËp quy trình bấm phím liên tục tính Un+2 máy Casio Đề thi dự bị môn CASIO HSG huyện Thêi gian lµm bµi: 90 -o0o C©u (2 ®iÓm) TÝnh : C=  y  3y  2y  3y5  3y  y  y4 ; y = 93, 2007 Câu (4 điểm) Số điểm kiểm tra môn Toán Casio học sinh lớp 7A Trường Hà huy Tập thống kê sau: 7 10 10 6 10 8 9 7 8 Trường THCS Huỳnh Khương Ninh Hoàng Văn Đặng 63 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ TÝnh sè häc sinh n lớp 7A, giá trị trung bình X phương sai n2 ? Câu 3: (3 điểm) Bạn An ®i bé km råi ®i xe ®¹p 30 km lên ô tô 90 km; tổng cộng h Biết xe đạp nhanh 10 km chậm ô tô 15 km Tìm vận tốc bạn An ? Câu (4 điểm) Cho biểu thức : A = 94 3 94 2.1 Sö dụng máy tính giá trị A 2.2 Giải toán sau tính máy giá trị A Câu (3 điểm) Tính số đo góc tam gi¸c ABC biÕt : 21 A = 14 B = C Câu (4 điểm) Tính thể tích hình lăng trụ đứng (C), biết đáy hình chữ nhật Tổng cạnh bên hình (C) với nửa chu vi đáy 1578 cm, tỉ số chiều dài chiều rộng đáy cạnh bên cđa h×nh (C) b»ng : : o0o -Đề Thi chọn đội tuyển Tỉnh Phú Thọ 2005 (Thời gian làm 60 phút) -o0o Câu 1: TÝnh: 1) 4444  88 ; 2) 444444  888 ; 3) 44 44  8 (sè cã 2n chữ số số có n chữ số 8) Câu 2: Tìm tất số dạng 34 x5 y chia hết cho 36 Câu 3: Tính gần giá trị biểu thức A sau rút gän: A  34  25  125 Trường THCS Huỳnh Khương Ninh Hoàng Văn Đặng 64 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ C©u 4: KÝ hiƯu Sn = x1n + x2n x1, x2 nghiệm phương trình bậc hai x2 – 8x +1 = 1) LËp mét công thức truy hồi tính Sn+1 theo Sn Sn-1 2) Lập quy trình tính Sn máy fx-500MS 3) Tính Sn theo quy trình tính Sn theo c«ng thøc : Sn’ = x1n + x2n = (4  15 ) n  (4  15 ) n Câu 5: 1) Nêu quy trình tìm thương phần dư phép chia số 10000100001 1000001000001 cho 37 máy tính Casio có 10 chữ số 2) Trong số sau, số chia hết cho 37 : 10101; 1001001; 100010001; 10000100001; 1000001000001; 100000010000001 3) Với giá trị n đa thức x2n + xn +1 chia hÕt cho tam thøc bËc hai x2 + x + 4) Với giá trị n số có dạng 1001001 (với n số ë gi÷a hai sè 1) chia hÕt cho 37 Câu 6: 1) Tìm số dư số d1(n); d2(n) d3(n) chia tương ứng 3n ; 5n 3n + 5n cho 13 víi n = 0,1 , 2, 15 2) Với giá trị n 3n + 5n chia hÕt ch 13 _ HÕt SỞ GIÁO DỤC - ÐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH ÐỀ THI TUYỂN HỌC SINH GIỎI MÁY TÍNH BỎ TÚI BẬC THCS ( 28/9/2003) Thời gian : 60 phút 1) Tìm số nhỏ có 10 chữ số biết số chia cho dư chia cho 619 dư 237 Trường THCS Huỳnh Khương Ninh Hoàng Văn Đặng 65 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 2) Tìm chữ số hàng đơn vị số : 172002 3) Tính : a a) 214365789 897654 (ghi kết dạng số tự nhiên) b b) c c) (ghi kết dạng hỗn số ) 5322,666744 : 5,333332 + 17443,478 : 17,3913 (ghi kết dạng hỗn số ) 4) Tìm giá trị m biết giá trị đa thức f(x) = x4 - 2x3 + 5x2 +(m - 3)x + 2m- x = - 2,5 0,49 5) Chữ số thập phân thứ 456456 sau dấu phẩy phép chia 13 cho 23 : 6)Tìm giá trị lớn hàm số f(x) = -1,2x2 + 4,9x - 5,37 (ghi kết gần xác tới chữ số thập phân) 7) Cho u1 = 17, u2 = 29 un+2 = 3un+1 + 2un (n ≥ 1) Tính u15 8) Cho ngũ giác ABCDE có độ dài cạnh 1.Gọi I giao điểm đường chéo AD BE Tính : (chính xác đến chữ số thập phân) d a) Ðộ dài đường chéo AD e b) Diện tích ngũ giác ABCDE : f c) Ðộ dài đoạn IB : g d) Ðộ dài đoạn IC : 9) Tìm UCLN BCNN số 2419580247 3802197531 PHòNG GIáO DụC DàO TạO HUYệN NGọC LặC Đề thi HSG Giải toán máy tính Casiô năm học 2005-2006 ( không nói thêm tính xác đến chữ số thập phân) Bài Tính A= 1 1 1      a  a a  3a  a  5a  a  a  12 a  9a  20 a  11a  30 Víi a=0.333 ( kết xác đén 0,00001) Bài : Tìm ¦CLN, BCNN cđa sè a, 1939938 vµ 68102034 b, 510510 68102034 Bài : Cho ABC vuông ë A, ®­êng cao AH=12,6 cm, BC=25,2 cm a TÝnh (AB+AC)2, (AB-AC)2 b.Tính BH, CH Bài 4: Tìm dư phÐp chia: x  6,723 x  1,857 x  6,548 x  4,319 x  2,318 2 cos x  sin x  3tg x Bµi 5: Cho sinx=0,4326 TÝnh A= 5tg 2 x cos x Bài 6:a.dân số nước 70 triệu, mức tăng dân số năm 0,98% Sau 18 năm dân số nước người? Trng THCS Hunh Khng Ninh Hoàng Văn Đặng 66 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ b.Víi sè tiỊn 5800000 ®ång ®em gưi tiết kiệm 10 tháng thu gốc lãi 6157548 đồng Tính lãi suất/tháng Bài 7: Cho b¶ng sè liƯu 642 498 576 637 BiÕn lượng(x) 135 Tần số (n) 12 23 14 11 Tính số trung bình X phương sai Bài 8: Rút gọn tính giá trị biểu thøc  1  x     4 x  B= víi x=3,6874496 1   1 1      x x     x   x    Bµi 9: Cho d·y sè u1=1; u2=1; ; un+1=un+un-1 víi mäi sè tù nhiên n a.Hãy lập qui trình bấm phím ®Ĩ tÝnh un+1 b.TÝnh u12; u48; u49; u50 Bµi 10: Cho ABC có AH đường cao Tính độ dµi: BH; CH biÕt AB=3cm; AC=5 cm; BC=7cm sin   cos 2 Bµi 11: cho cos   tÝnh A=  15 tg 2  cos Bài 12: Tính giá trị (dưới dạng phân số) liên phân số sau: A= 365  4 7 B= 365  3 4 7 3 5 20 Bài 13: Tính diện tích tam giác biết độ dài ba cạnh 30,375cm; 40,980cm; 51,225cm Bài 14: Tam giác ABC có cosA= ; cosB= tính độ lớn góc C ( độ,phút) 13 PHòNG GIáO DụC DàO TạO HUYệN NGọC LặC Đề thi học sinh giỏi giải toán máy tính CASIO năm học 2006-2007 ( không nói thêm tính xác đến chữ số thập phân) Bài 1: Tìm ¦CLN, BCNN cđa sè 12705 vµ 26565 Trường THCS Huỳnh Khương Ninh Hoàng Văn Đặng 67 Trung Tâm Gia S Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn/ Bài 2: Tìm tất số tự nhiên có dạng 1ab= a3+b3+1 với a, b số tự nhiên có chữ số Bài 3:Tính giá trị biểu thức: C= x y  x yz  x z  xyz x z  x yz  y z xyz Bài : Tìm x biết: 5,2 x  42,11  7,43   1321 2,22  3,1   41,33 13 Bài : Tìm nghiệm gần phương trình: 3x3 + 2,435x2 + 4,29x +0,58 =0 Bµi : Tìm nghiệm cua phương trình: x x  x  x 1  x 1 Bµi : Cho d·y sè : Xn+1 =  xn 5 víi n  Víi x1  cos 12  xn TÝnh x50 Bµi : Cho d·y sè : U n  T×m U10000 víi U1 = U2 =  ; Un =    với n số Bài : Cho tam giác ABC có độ dàu cạnh a = 10cm, b = 12cm, c = 11cm a, TÝnh diÖn tÝch tam giác ABC b, Tính độ lớn góc ACB độ Bài 10 : Tính tỉ lệ diện tích phần tô đậm phần lại (không tô) bên Biết tam giác tam giác ABCD hình chữ nhật Phòng giáo dục đào tạo Huyện ngọc lặc Đề thi học sinh giỏi giải toán máy tính CASIO năm học 2007 2008 ( thời gian làm 150 phút ) Câu : T×m x biÕt Trường THCS Huỳnh Khương Ninh Hồng Văn Đặng 68 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/    1,25 :   0,75  : x   0, : 2,36     : 1,456   : 6,452  0,12  C©u : sin 40 014' cos 36 28' Cho A = TÝnh y = 28% A tan 20 018'2  tan 56 56' C©u : ViÕt ph©n sè tỉng cđa phân số dương có tử số mẫu số khác Câu : Tìm nghiệm gần phương trình sau : a, x3 – 7x – = b, x  x   x  x   x  C©u : BiÕt ®a thøc f(x) chia cho x – d­ 2,5 chia cho x + dư 1,24 Tìm ®a thøc d­ phÐp chia f(x) cho ®a thøc x2 + x – C©u : Mét sè tự nhiên có ba chữ số mà hai chữ số đầu hai chữ số cuối lập thành số phương số gấp lần số Tìm số tự nhiên Câu : Tìm a b để hai đa thức f(x) = x3 – 2,3x2 + 2,456x + a -1,54 vµ h(x) = 0,5x2 -3x + a+ b +5,2 cã Ýt nhÊt nghiệm chung x0 = 1,25 Câu : Tam giác ABC có ba cạnh có độ dài AB = 31,25cm , BC = 42,36cm, CA = 48,42cm a, Tinh bán kính đường tròn nội tiếp tam giác b, Tính số đo góc A Câu : Cho tam gi¸c ABC cã ba gãc nhän gãc A = 600 AC = 12,5 cm , BC ; 15,12 cm a, TÝnh AB b, TÝnh sè đo góc C Câu 10 : Cho tam giác ABC có diện tích S Các điểm M N ,P thuộc cạnh AB, BC, CA cho AM BN CP   3 MB NC PA Trường THCS Huỳnh Khương Ninh Hoàng Văn Đặng 69 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Gäi S1 , S2 , S3 thứ tự diện tích tam giác AMP, CPN, BMN TÝnh tØ sè S1  S  S 3 A P M B C N Phßng giáo dục đào tạo Huyện lang chánh Đề thi học sinh giỏi Giải toán máy tính CASIO cấp huyện năm học 2007 2008 ( thời gian làm 150 phút không kể thời gian chép ®Ị) Bµi : TÝnh a, A =  ( gồm chín dấu ) 3tg 30 25' sin 23 30' b, B = 2,5 cot g 25 45'3 cos 35 25' Bµi : T×m x biÕt : 12    x 21 5,3x  35,7  42,5 : 32,75  32 b, 41 3,5  12,79   a, Bµi : Tìm thương dư phép chia sau : a, ( x7 – 2x5 – 4x4 + x – ) : ( x + ) b, (3x5 – 19x4 + x3 + 37x2 + 3x + 187 ) : ( 3x + ) Bµi : Cho hình thoi ABCD ( góc A tù ) có cạnh dài 5,47 cm Khoảng cách hai cạnh 3,52cm H·y tÝnh: a, §é lín gãc A , gãc B ( độ , phút , giây ) b, độ dài đường chéo AC , BD Bài : Tính giá trị biểu thức : M= x 40 x 35  x 30   x  y 24  y 21  y 18   y  Víi x = 2,315 ; y = 3,428 Bµi : BiĨu diƠn 127 số 1,23 dạng liên phân số 52 Trường THCS Huỳnh Khương Ninh Hoàng Văn Đặng 70 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bµi : Cho tam gi¸c ABC cã AB = 6,58 ; AC = 9,32 Gãc A cã sè ®o b»ng 1300 a, Tính diện tích tam giác ABC b, Kể đường phân giác AD ( D thuộc BC ) Tính tỉ số diện tích hai tam giác ADB ADC Bài : Cho đa thức f(x) = x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx +e BiÕt f(1) = ; f(2) = ; f(3) = 27 ; f(4) = 64 ; f(5) = 125 TÝnh f(6) ; f(7) ; f(8) ; f(20) n n Bµi : Cho d·y sè Un = 2    2   víi n  N a, Tính số hạng dãy b, LËp c«ng thøc truy håi tÝnh Un+2 theo Un+1 Un Bài 10 : Cho tam giác ABC , biÕt AB = 15cm ; BC = 19cm ; AC = 20cm Tính độ dài đường cao hạ từ B xuống AC Phòng giáo dục đào tạo đông sơn Đề thi học sinh giỏi Giải toán máy tính CASIO cấp huyệnnăm học 2005 2006 (Thời gian làm 120 phút ) Bài : Tính giá trÞ : a, B = a  b  ab ab  b víi a   vµ b   ab  a ab b, C =  2 3 4 5 c, D =  1 4 3 8 b Bµi :TÝm 12% cđa A vµ B a  1  :  0,09 :  0,15 :  2  BiÕt A = 0,32   0,03  (5,3  3,88)  0,67 Trường THCS Huỳnh Khương Ninh Hoàng Văn Đặng 71 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt = 2,1  1,965 : 1,2  0,045  0,00325 : 0,013 https://giasudaykem.com.vn/ : 0,25 1,6  0,625 Bài : Tìm nghiệm gần phương trình sau: a, 16x3 12x2 - 10  b, 3x + 28 x  Bài : Cho hình bình hành ABCD có góc đỉnh A góc tù Kẻ hai đường cao AH AK ( AH BC ; AK  DC ) BiÕt gãc HAK b»ng độ dài hai cạnh hình bình hành AB = a vµ AD = b a, TÝnh AH vµ AK theo a , b ,  b, BiÕt  = 43032’21” ; a = 28,4915cm ; b = 192,0031cm Tính diện tích hình bình hành ABCD x 24  x 20  x 16   x  Bµi : Cho A = 26 Tính giá trị A với x = x  x 24  x 22  x 3,213 Bài : Tìm thương dư phép chia 3x6 2,5x2 + 4,5x -15 cho x 3,5 Bài : Dân sè x· Hoµng Léc hiƯn lµ 10000 ng­êi Người ta dự đoán sau ba năm dân số xã Hoàng Lộc 10615 người a, Hỏi trung bình năm dân số xã Hoàng Lộc tăng %? b, Với tỉ lệ tăng dân số năm vậy, sau 15 năm Dân số xã Hoàng lộc bao nhiêu? n n Bài : Cho Un =      a, Tính năm số hạng cđa d·y b, LËp c«ng thøc tÝnh Un+2 theo Un+1 Un Bài : Cho tam giác ABC cân t¹i A biÕt AB = 10cm ; BC = 16cm §­êng cao AH , lÊy I thuéc AH cho AI  AH Tõ C kỴ Cx // AH Nối BI kéo dài cắt Cx D a, Tính góc tam giác ABC độ phút b, Tính diện tích hình ABCD c, Tính tỉ số diện tích tam giác AHB diện tích tứ giác AHCD Bài 10 : Giải hệ phương trình :  19,372 y  23,897 x  25,168  13,241x  17,436 y  25,168 Trường THCS Huỳnh Khương Ninh Hoàng Văn Đặng 72 ... : A = 94 3 94 2.1 Sử dụng máy tính giá trị A 2.2 Giải toán sau tính máy giá trị A Câu (3 điểm) Tính số đo góc tam gi¸c ABC biÕt : 21 A = 14 B = C Câu (4 điểm) Tính thể tích hình lăng trụ đứng... 2419580247 v 3802197531 PHòNG GIáO DụC DàO TạO HUYệN NGọC LặC Đề thi HSG Giải toán máy tính Casiô năm học 2005-2006 ( không nói thêm tính xác đến chữ số thập phân) Bài TÝnh A= 1 1 1      a... trình bËc hai x2 – 8x +1 = 1) LËp công thức truy hồi tính Sn+1 theo Sn Sn-1 2) Lập quy trình tính Sn máy fx-500MS 3) Tính Sn theo quy trình tính Sn’ theo c«ng thøc : Sn’ = x1n + x2n = (4  15
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu máy tính cầm tay đề thi HSG cấp quận , Tài liệu máy tính cầm tay đề thi HSG cấp quận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay