Đề thi máy tính bỏ túi cầm tay

6 21 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:46

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Một số thi khỏc Đề thi HSG Giải toán máy tính CASIO tỉnh Thanh hóa Lớp THCS Năm học 2007 - 2008 Đề B Câu a) Với x = 1,15795836 TÝnh A = b) Cho B = 27 + 27 15 + 2008  1 1+  - x 4 x  2  1  1 1+   x    x 4 x  2 x  , biÕt B = k + k1  k2   kn -  kn T×m d·y sè k0, k1, k2, , kn Câu Cho đường tròn (O, R) có đường kính AC B điểm nằm đường tròn., gọi H hình chiếu B AC a) Xác định vị trí điểm B để tam giác OBH có diện tích lớn b) áp dụng để tính R = 1,94358198 Câu Tìm sè tù nhiªn x1, x2, , x8 tháa m·n x1x x x x x x x = x x C©u Tìm số tự nhiên a, b với a lớn có chữ số thỏa mãn : a3 + a2 - ab - b2 = C©u Cho tam giác ABC cạnh a MNPQ hình chữ nhật nội tiếp tam giác ABC víi M, N thc BC; Q, P t­¬ng øng thc AB AC a) Xác định điều kiện để MNPQ cã diƯn tÝch lín nhÊt b) TÝnh diƯn tÝch lín hình chữ nhật MNPQ a = 18,17394273 C©u a) Cho A = 99 { (có k chữ số 9) Tính tổng chữ sè cđa A k b) ¸p dơng víi k = 20082 Câu a) Tìm số dư phép chia M = k 2n + k n  cho k + k  víi mäi sè tự nhiên n số nguyên k khác b) ¸p dơng n = 2007 vµ k = 2008 Câu Trong trận đấu bóng đá, ban tổ chức có 1000 nhân viên an ninh chuyên nghiệp không chuyên nghiệp Các vị trí nhân viên an ninh chuyên nghiệp được đánh dấu từ vị trí số 1, cách 15 vị trí lại đánh dấu tiếp Việc đánh dấu kết thúc Trng THCS Huỳnh Khương Ninh Hoàng Văn Đặng 47 Trung Tâm Gia S Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn/ gặp vị trí đánh dấu Hỏi ban tổ chức cần nhân viên an ninh chuyên nghiệp không chuyên nghiệp? Câu Tìm chữ số thập phân thứ 252010 phép chia 2238 cho 12682 Câu 10 Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O, R) Tia phân giác góc A cắt cạnh BC D E Giả sử AD = AE a) TÝnh tỉng AB2 + AC2 theo R b) ¸p dơng víi R = 1,53746298 -Ghi chú: Kết lấy đến chữ sè thËp ph©n Tr­êng thcs ngun tr·i -*** - đề thi giải toán máy tính điện tử casio Lần năm học 2009-2010 Thời gian : 150 phút (không kể giao đề) Câu1(3đ): Tính giá trị biểu thøc  4   0,8 :   1,25  1,08   : 25  5   a) A =  1,2 x 0,5 : 1  0,64    .2 25  17  2 1 2   1   27 x 91919191 27 : b) B = 182 x 1 80808080 4 1  4    49 343 49 343 33 c) C = 0, (5) x0, (2) : (3 : )  ( x ) : 25 3 Câu2(2đ): Tìm x biết: 3    0,3   x1    x   : 0,003 20      : 62  17,81 : 0,0137  1301 a)   20    2,65  x : 1,88  2  x        20  55     1  13 :  x1    15,2 x 0,25  48,51 : 14,7  44 11 66  b)    x 3,  0,8 x 3,25 Câu(3đ): a) Lập quy trình để giải hệ phương trình sau: 1,341x  4,216 y  3,147  8,616 x  4,224 y  7,121 Trường THCS Huỳnh Khương Ninh Hoàng Văn Đặng 48 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ b) Hai sè cã tỉng b»ng 9,45583 vµ cã tỉng nghịch đảo 0,55617 Tìm số ? ( xác đến chữ số thập phân) Câu4(2đ): Cho P(x) = x4 + 5x3 - 4x2 + 3x - 50 Gọi r1 phần dư phép chia P(x) cho x - r2 phần dư phÐp chia P(x) cho x - ViÕt quy tr×nh tính r1 r2 sau tìm BCNN(r1;r2) ? Câu5(2đ): D©n sè x· A hiƯn cã 10000 ng­êi Ng­êi ta dự đoán sau năm dân số xã A 10404 người Hỏi trung bình hàng năm dân số xã A tăng phần trăm ? Câu6(2đ): Cho hình thang ABCD (AB//CD) có đường chéo BD hợp với BC mét gãc b»ng gãc DÂB BiÕt AB = a = 12,5cm ; DC = b = 28,5cm TÝnh: a) Độ dài đường chéo BD ? b) Tỉ số diện tích ABD diện tích BCD ? Câu7(2đ): Tứ giác ABCD có I giao điểm hai ®­êng chÐo TÝnh AD biÕt r»ng AB = 6; IA = 8; IB = 4; ID = Câu8(2,5đ): Lập quy trình để tìm phần tử tập hợp A Biết A tập hợp ước số dương 60 Các khẳng định sau hay sai: a) 7A b) 15A c) 30A Câu9(1,5đ): Cho Un+1 = Un + Un-1 , U1 = U2 = Tính U25 ( Nêu Đề thi học sinh giỏi giải toán máy tính casio cấp thcs Năm học 2007-2008 Thời gian 120 (không kể thời gian giao đề) Bài 1: a Tính giá trị biểu thức A = 200  1263  54 1 + 18 1 3 63 b Rót gọn tính giá trị biểu thức x = 25 Trường THCS Huỳnh Khương Ninh Hoàng Văn Đặng 49 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt T= https://giasudaykem.com.vn/ x 39  x 36  x 33   x  x 40  x 38  x 36   x  Bµi 2: Lập quy trình ấn phím để tính x 1 1 1 1,5 0,25   :  0,8 :  11 46 0,4.25 6  x.10 Bµi 3: Tìm số tự nhiên a, b, c, d biết: 2003 7 273 1 2 a b c d Bài 4: a Tìm số dư phÐp chia ®a thøc: b x5 – 7,834x3 + 7,581x2 – 4,568x + 3, 194 cho x – 2,652 b Tìm hệ số x2 đa thức thương phép chia Bài 5: Cho P(x) = 3x3 + 17x – 625 a TÝnh P (2 ) b Tìm a để P(x) + a2 chia hết cho (x + 3) Bài 6: a Dân số nước ta năm 2001 76,3 triệu người Hỏi đến năm 2010 dân số nước ta bao nhiêu? Biết tỷ lệ tăng dân số trung bình năm la: 1,2% b Đến năm 2020 muốn dân số nước ta có khoảng 100 triệu người tỷ lệ tăng dân số trung bình năm bao nhiêu? Trng THCS Hunh Khng Ninh Hoàng Văn Đặng 50 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bµi 7: Cho d·y sè: Xn+1 x n2  = víi n  N n  xn  a Cho x1 = 0,25 Hãy viết quy trình ấn phím liên tục để tính giá trị xn b Tính x2, x3, x4, x5; vµ x50, x51 Bµi 8: Cho d·y sè: 3   Un =     n n 3   - Víi n = 0, 1, 2, +     a Tìm số hạng đầu dãy Uo, U1, U2, U3, U4 b Lập công thức truy hồi để tính Un+1 theo Unvà Un-1 c Lập quy trình ấn phím liên tục để tính Un+1 Bài 9: Cho tam giác ABC, đường cao AH, biết AB = cm AC = 5cm; BC = 6cm; Tính độ dài AH HC Bài 10: Cho tam giác ABC, biết AB = c; AC = b ^ Gãc BAˆ C  Gọi AM phân giác góc BAC, M  BC a H·y viÕt c«ng thøc tÝnh diƯn tích tam giác ABC độ dài AM b áp dơng tÝnh víi b = 15cm; c = 18cm;   60 o KỲ THI “GIẢI TOÁN NHANH TRÊN MÁY TÍNH CASIO” QUẬN TÂN-PHÚ NGÀY THI: 24/5/2008 (60 PHÚT) Bài 1: Tính giá trị biểu thức: 1) A =  31     12 15 18 84 Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (dạng 0,0001) Hoàng Văn Đặng 51 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 2) B =  https://giasudaykem.com.vn/ 100 94 88 46  2  3   10  21 3) C =  (dạng phân số) 7 (dạng 0,00001) 15  1 292 Bài 2: Tìm USCLN BSCNN số : 182666 5149980 Bài 3: Phân tích số 7154784 thừa số nguyên tố x   1,125 Bài 4: Tìm x, y hai số dương thỏa mãn:  y  x  y  2, 456  Bài 5: Tìm dư phép chia đa thức: A(x) = x4  x3  x2  x  11 cho: 3x + (dạng 0,00001) Bài 6: Cho dãy số xếp thứ tự u1  2; u2  20 từ u3 tính theo công thức: un 1  2un  un 1 (n  N , n  2) Bài 7: (Viết kết xác đến 0,01) Cho tam giác ABC có AB = 3,5cm; AC = 4,5cm gócA = 90 độ Kẻ đường cao AH đường phân giác AI tam giac ABC (H, I thuộc BC) 1) Tính độ dài BC, AH, BH, BI 2) Tính diện tích tam giác ABC Bài 8: (Viết kết xác đến 0,00001) Cho tam giác ABC với đường cao AH Biết góc ABC = 120, AB = 6,25 cm, BC = 12,5 cm Đường phân giác góc B cắt AC D 1) Tính độ dài BD 2) Tính tỉ số diện tích tam giác ABD ABC 3) Tính diện tích tam giác ABD HẾT -Trường THCS Huỳnh Khương Ninh Hoàng Văn Đặng 52 ... Un+1 = Un + Un-1 , U1 = U2 = Tính U25 ( Nêu Đề thi học sinh giỏi giải toán máy tính casio cấp thcs Năm học 2007-2008 Thời gian 120 (không kể thời gian giao đề) Bài 1: a Tính giá trị biểu thøc A =... thập phân Trường thcs nguyễn trãi -*** - đề thi giải toán máy tính điện tử casio Lần năm học 2009-2010 Thời gian : 150 phút (không kể giao đề) Câu1(3đ): Tính giá trÞ cđa biĨu thøc  4   0,8... thức tính diện tích tam giác ABC độ dài AM b ¸p dơng tÝnh víi b = 15cm; c = 18cm;   60 o KỲ THI “GIẢI TOÁN NHANH TRÊN MÁY TÍNH CASIO” QUẬN TÂN-PHÚ NGÀY THI: 24/5/2008 (60 PHÚT) Bài 1: Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi máy tính bỏ túi cầm tay , Đề thi máy tính bỏ túi cầm tay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay