Đề trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia

5 23 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:42

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 Câu 44: Cho hàm số y = x3+1 Từ s A (x)2-3x+3 https://giasudaykem.com.vn/ y tới x0 = -1 : x C x+3 B (x)2+3 D 3x +3 Câu 45: Đạo hàm hàm số y  x  x  x  tới x0 = là: A 23 B 27 C 15 D -9 Câu 46: Ðạo hàm hàm số y  A 16 B  sin x  cos x tới điểm x0  : sin x cos x C  16 D 16 Câu 47: Cho y = excosx.Giá trị biểu thức A = y(3) + 4y là: A B C D -2 Câu 48: Cho f(x)=2x2+16cosx-cos2x.Giá trị f”() : A 24 B C -16 D -8 Câu 49: Phương trình tiếp tuyến với đường cong (C):y = x2-3x+2 tới điểm M(C) xM = là: A y = - x+1 B y = -x-1 C y = x+1 D y = x-1 Câu 50: Cho parabol (P):y = -x2+4x Hệ số tiếp tuyến với (P) tới điểm A (1;3) là: A B -2 C D -3 x2  x  Câu 51: Đạo hàm hàm số y  là: x  x 1  A y� x2  ( x  x  1)  B y� x2  ( x  x  1)2  C y� x2  4x  ( x  x  1)  D y� 2x 1 2x 1 Câu 52: Đạo hàm hàm số y  e2 x (sin x  cos x) là: A y�  e2 x (3sin x  cos x) C y�  e2 x (sin x  3cos x) B y�  2e2 x (cos x  sin x) D y�  e2 x (3sin x  cos x) Câu 53: Cho chuyển động thẳng xác định phương trình S  2t  t  , t tính giây S tính mét Vận tốc chuyển động t = 1s là: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 A 7m/s B 24m/s https://giasudaykem.com.vn/ C 8m/s D 23m/s Câu 54: Cho chuyển động thẳng xác định phương trình S  2t  t  , t tính giây S tính mét Gia tốc chuyển động t = 2s là: A 24m/s2 B 23m/s2 C 63m/s2 D 64m/s2 Câu 55: Cho hàm số f ( x)  e x (3  x ) Đạo hàm hàm số triệt tiêu điểm : A x = x = -3 B x = x = C x = -1 x = D x =  Câu 56: Cho hàm số f ( x)   x  1 x  A B -1 C Câu 57: Ðạo hàm hàm số y  A 0,5    x   x  1 B 12 (1) bằng: Ta có f � D 33 2 x  tới x0 = số sau dây: 2x C 0,1 D Câu 58: Đạo hàm cấp ba hàm số y = ln(2x-1) là: � �  A y� (2 x  1)3 � �  B y� (2 x  1)3 � �  C y� (2 x  1)3 � �  D y� (2 x  1)3 3 Câu 59: Xét hàm số y  x  x  Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm có hồnh độ x0  là: A y = 8x - 17 B y = 8x + 31 C y = 8x - 31 D y = 26x + 85 Câu 60: Đồ thị hàm số y  x  3x  có tiếp tuyến có tung độ y0  : A B C D Câu 61: Cho hàm số y = x3 – 3mx2 +(m +1)x - m (m tham số).Gọi A giao điểm của đồ thị hàm số với trục Oy Khi giá trị m để tiếp tuyến đồ thị hàm số A vng góc với đường thẳng y = 2x – bằng: A B - C Đáp số khác D Câu 62: Xét xem hàm số y = f(x) = |x2-1| có đạo hàm điểm x0 = hay không,một học sinh làm sau: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ (I) Tính y = f(1+x) – f(1) = |x + 2x| (II) Lập tỉ số = |x + 2| (III) Tính lim x �0 y =2 x (IV) Kết luận f ’(1) = Lập luận sai từ bước nào? A (I) B (II) C (III) D (IV) �x  , x �1 Mệnh đề sai là: �2 x , x  Câu 63: f(x) = � A f khơng có đạo hàm x0 = C f(1) = B f có đạo hàm x0 = D f ’(1) = f(1) Câu 64: Cho y = f(x) có f ’(2) Thế lim x �2 A B f ’(2) f ( x )  xf (2) bằng: x2 C 2f ’(2) – f(2) D f(2) – 2f ’(2) Câu 65: Cho hàm số y = f(x) = Mệnh đề sai là: A f khơng có đạo hàm x0 = C f ’(1) = B f(1) = D f liên tục x0 = Câu 66: Cho hàm số y = x2 ø Tại x = cho số gia x0 số gia tương ứng y hàm 2x  số là: A 5x 2x  B 5x x  C  x 2x  D  5x x  Câu 67: Đạo hàm hàm số y = (x-2)3(2x-3)4(3x-4)5 x0 = là: A -60 B -26 C 26 D 60 Câu 68: Đạo hàm hàm số y = - x – + dương khi: A x < -2 hay x > B x > C x > Câu 69: Số giá trị x để đạo hàm hàm số y = D -2 < x < Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 A B https://giasudaykem.com.vn/ C D Câu 70: Cho hàm số y = Tất giá trị x để y’ = A B 1 � C 3� D Khơng có giá trị Câu 71: Đạo hàm hàm số y = ln(cotx + 1/sinx) hàm số mà giá trị hàm số: A Ln ln âm B Ln ln dương C Có âm,có dương D Không đổi | x  | , x �1 � Giá trị m để f(x) có đạo hàm x = là: �m , x  Câu 72: Cho hàm số f(x) = � A m = B m = -1 C m = D Khơng có Câu 73: Cho hàm số f(x) = Mệnh đề là: A f ’(0) = 3/2 B f ‘(1) = C 4.f(1) = 3.f ’(1) D 2.f(2) = 3.f ‘(2) sin x  cos x Câu 74: Đạo hàm hàm số y = điểm x0 = r/2 là:  sin x A -1 B -1/2 C 1/2 D Câu 75: Cho hàm số f(x) = x2 ln x Phương trình f ’(x) = x có tất nghiệm thuộc khoảng: A (0;1) B (1;2) C (2;3) D Một khoảng khác Câu 76: Đạo hàm hàm số y = x x là: x A /2 B x ln12 Câu 77: Đạo hàm hàm số y = A Luôn dương x2   x x2   x x D .12 ln12 xln C 6 x : B Luôn âm C Dương x > x < �sin 2 x , x �0 � Câu 78: Đạo hàm hàm số f(x) = � x x = là: �0 , x  � A B Câu 79: Đạo hàm hàm số y = xlnx là: C D D Dương Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 B xlnx-1.lnx A xlnx(lnx + 1) https://giasudaykem.com.vn/ D 2xlnx- C xlnx lnx lnx Câu 80: Cho hàm số y = |x2 + x - 2| Mệnh đề là: A f ‘(-2) = B f ‘(1) = -3 C f ‘(0) = D f ‘(-1/2) = Câu 81: Nghiệm phương trình y’ y = 2x + biết y = : A Khơng có nghiệm B x = -1 C x = D x = Câu 82: Đạo hàm hàm số y = ln[ln(lnx)] xác định với x: A x > B x > C x > e D Đáp án khác �x  3ax  b , x  Câu 83: Cho hàm số f(x) = � Giá trị a, b để f(x) có đạo hàm x = �ax  bx , x �1 là: A a = 3/8, b = 1/4 B a = 4/3, b = C a = 1/4, b = 3/8 D Khơng có � x1 1 � , x �0 Câu 84: Cho hàm số f(x) = � x Giá trị m để f(x) có đạo hàm x = �m , x  � là: A – 1/2 B C 1/2 D Khơng có .. .Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 A 7m/s B 24m/s https://giasudaykem.com.vn/ C 8m/s D 23m/s Câu 54: Cho chuyển động thẳng xác định phương trình S  2t  t  , t tính giây S tính mét Gia. .. xem hàm số y = f(x) = |x2-1| có đạo hàm điểm x0 = hay không,một học sinh làm sau: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ (I) Tính y = f(1+x) – f(1) = |x + 2x| (II)... là: C D D Dương Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 B xlnx-1.lnx A xlnx(lnx + 1) https://giasudaykem.com.vn/ D 2xlnx- C xlnx lnx lnx Câu 80: Cho hàm số y = |x2 + x - 2| Mệnh đề là: A f ‘(-2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia , Đề trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay