Đề trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia tổng hợp

6 28 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:42

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 A (−∞;1) (1;2) https://giasudaykem.com.vn/ B (−∞;1) (2; +∞) C (0;1) (1;2) D (−∞;1) (1; +∞) Câu 35: Cho hàm số y = Số tiệm cận đồ thị hàm số x−2 A.0 B.1 C.2 D.3 Câu 36: Cho hàm số y =x3 - 3x2 + Tích giá trị cực đại cực tiểu đồ thị hàm sốbằng A.-6 B.-3 C.0 D.3 Câu 37: Cho hàm số y = x3 - 4x Số giao điểm đồ thị hàm số trục Ox A.0 B.2 C.3 D.4 Câu 38: Cho hàm số y = − x + x Giá trị lớn hàm số A.0 B.1 C.2 D Câu 39: Số giao điểm đường cong y=x3-2x2+2x+1 đường thẳng y = 1-x A.0 B.2 C.3 D.1 Câu 40: Số đường thẳng qua điểm A (0;3) tiếp xúc với đồ thi hàm số y = x4 - 2x2 + A.0 B.1 C.2 D.3 Câu 41: Gọi M ,N giao điểm đường thẳng y = x + đường cong y = hồnh độ trung điểm I đoạn thẳng MN A − B.1 C.2 Câu 42: Cho hàm số y = D 3x + Khẳng định sau đúng? 2x −1 A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng y = C Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x= D Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận 2x + Khi x −1 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Câu 43: Đồ thị hàm số có khoảng lồi B.y=(x-1)2 A y=x-1 C y=x3-3x+1 D y=-2x4+x2-1 Câu 44: Cho hàm số y = f(x)= ax3+bx2+cx+d ,a ≠ Khẳng định sau sai ? A.Đồ thị hàm số cắt trục hoành f ( x) = ∞ C lim x →∞ B.Hàm số ln có cực trị D.Đồ thị hàm số ln có tâm đối xứng Câu 45: Cho hàm số y = x − x + 3x + Tiếp tuyến điểm uốn đồ thị hàm số ,có phương trình A y = − x + 11 B y = − x − 3 C y = x + 11 D y = x + Câu 46: Cho hàm số y = ln(1+x2) Tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm có hồnh độ x=1,có hệ số góc A.ln2 B.-1 C D 2x − Đồ thi hàm số tiếp xúc với đường thẳng y=2x+m x −1 Câu 47: Cho hàm số y = B.m ≠ A.m= D ∀m ∈ R C m = ±2 Câu 48: Cho hàm số y=x3-3x2+1.Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y=m điểm phân biệt B −3 ≤ m ≤ A.-3
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia tổng hợp , Đề trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia tổng hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay