Đề trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia mới nhất

6 26 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:42

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 x A  y  1 B x y  1 C https://giasudaykem.com.vn/ x y   1 D x y  1 x 1 y   Đường thẳng Câu 36:Trong mp Oxy cho điểm M(-1;2)và đường thẳng d: qua M song song với d có phương trình A x 1 y   B.x+2y+1=0 C �x  1  2t x 1 y   D � �y   t Câu 37: Trong mp Oxy , phương trình sau phương trình đường tròn? A x2+y2-4x+2y+xy+4=0 B x2-y2-8x-2y+8=0 C 2x2+2y2-16x+4y+35=0 D x2+y2+x-y-1=0 Câu 38:Trong mp Oxy , đường tròn x  y  x  y   có �3 � 11 A Tâm I � �2 ; 2 � �và bán kính R  � B Tâm I � �4 ; 1� �và bán kính R  16 � � � �  ;1 � C Tâm I � bán kính R  � � � � �3 � ;  D Tâm I � � �4 �và bán kính R  � �3 � � � Câu 39: Trong mp Oxy, cho đường tròn (C): ( x  1)  ( y  2)  Đường thẳng d qua điểm I(1;2) cắt (C ) hai điểm M ,N Độ dài MN A.1 B.2 C.3 D.6 r r r r r Câu 40:Cho a =5 i - j , b =2 j Chọn đáp án SAI: r r r r A a =(5;-1), b =(0;2) B i =(1;0), j =(0;1) r r r r C cos( a , b )>0 D a ^ b uuu r r Câu 41: Cho A(0;-3), OB = i Gọi G,C,S trọng tâm;chu vi; diện tích D OAB Chọn câu đúng: A G(4/3;-1) , C=12, S=6 C G(4/3;-1), C=6, S= 12 B G(4;-3), C=12, S=-6 D G(-1;4/3), C=12, S=12 uuu r uuu r uuur r Câu 42: Cho A(0;3),B(4;2) Điểm D thỏa :OD + 2DA - 2DB = , tọa độ D là: A.(8;-2) B.(-8;2) C.(-3;3) D.(2; ) Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Câu 43: Cho M(2;0), N(2;2), P(-1;3) trung điểm cạnh BC,CA,AB D ABC.Tọa độ B là: A.(1;1) B.(-1;1) C.(-1;1) D.đáp số khác Câu 44: Chọn đúng.Điểm đối xứng A(2;-1) A qua gốc tọa độ O (-1;2) C qua trục tung (2;1) B qua trục hoành (-2;-1) D qua đường phân giác thứ (-1;2) Câu 45: Cho M(m;-2), N(9;4) P(2;3) Giá trị m để M,N,P thẳng hàng : A.-33 B.-32 C.-23 D -22 Câu 46: Cho A(-1;-1), B(3;1), C(6;0) Số đo góc B tam giác ABC là: A.450 B.600 C.1200 D.1350 Câu 47: Cho A(2;3), B(9;4) ,C(5;x) Giá trị x để D ABC vuông C : A x=0 B x=0 hay x=7 C x=7 D.Đáp số khác Câu 48: Tam giác ABC có C(-2;-4) ,trọng tâm G(0;4), trung điểm cạnh BC M(2;0) Tọa độ A B là: A A(4;12),B(4;6) B.A(-4;-12),B(6;4) C A(-4;12),B(6;4) D A(4;-12),B(-6;4) uuur uuur Câu 49: Cho A(5;4), B(3;-2), M di động Oy, MA + MB nhỏ M có tọa độ: A (0;1) B.(1;0) C (8;2) D đáp số khác Câu 50: Cho đường thẳng (d) có phương trình:x-4y+3=0(1).Chọn đáp án SAI: A (d) có VTPT (1;-4) C.(d) qua điểm(1;1) B (d) có VTCP (1;-4) D (d) qua điểm(3;0) Câu 51: Đường thẳng (d) qua A(1;-2) song song với đường thẳng(d’):x+y-2007=0 Phương trình sau khơng ptrình (d): A.x+y+1=0 B.C x- y +2 = - 1 �x = + t � B � � �y = - + t D.y= -x-1 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Câu 52: Cho D ABO với A(0;-2), B(2;2).Chọn CÂU SAI: A.Trung trực AB có pttq:x+2y-1=0 B Cạnh AB D ABO có ptct: x- y- = � x =t � D C.Trung tuyến AM ABO có ptts: � � �y = - + t D Đường cao OH D ABO có ptrình: y= -2x Câu 53: Cho A(0;4), B(3;2), N di động Ox, chu vi D ABN nhỏ N có tọa độ: A.(3;6) B.(2;0) C.(0;2) D đáp số khác Câu 54: Cho đthẳng (d): x-2y-4=0 A(2;0), B(0;1) Tọa độ M (d) thỏa MA - MB lớn là: A.(3;-1/2) B.(2;-1) C.(-3;1/2) D.(1;1/2) Câu 55:Trực tâm tam giác OAB với A( ;0) B( ;-3) có tọa độ: A.( /3;-1) B.( ;0) C.(0;0) D Đáp số khác Câu 56: Cho A(-1;0), B(1;0), C(3;2) Tâm đường tròn ngoại tiếp D ABC có tọa độ: A.(0;3) B.(3;0) C.(1;2/3) D.đáp số khác Câu 57: Cho tam giác ABC có A(2;6), B(-3;-4),C(5;0) Tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC : A.(-2;1) B.(1;-2) C.(1;2) D.(2;1) Câu 58: Số đường thẳng qua A(1;0) chắn trục tọa độ tam giác có diện tích là: A B C.2 D.3 Câu 59: Cho A,B,C không thẳng hàng,số đường thẳng qua A cách B vàC là: A.0 B.1 C.2 D.vô số Câu 60: Hai cạnh hcn ABCD nằm đường thẳng (d):4x-3y+5=0, (d’): 3x+4y-5=0,A(2;1) Diện tích hcn ABCD A.1 B.2 C D.4 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Câu 61: Cho A(2;2) ,B(-1;-1) đường thẳng (d):x-2y+8=0 Tìm điểm C (d) có tung độ âm cho tam giác ABC có diện tích 18: A.(16;-4) B.(-16;-4) C.(-48;-20) D Đáp số khác � x = 3t � Câu 62: Góc hai đường thẳng (d):x-2y-2008=0 và(d’): � � �y = 2007 - t A.450 B.600 C.1200 D.1350 Câu 63:Vị trí tương đối (d): x-3y-1=0 và(d’): A Cắt B Song song C Trùng x- y +2 = là: D Đáp số khác Câu 64: Giá trị m để (d):mx+y-1=0 trùng (d’): 3x+(m-2)y+3=0 là: A m=3 B m=-1 C m=-1 m=3 D khơng có Câu 65: Cho đường thẳng: (d1):2x-y+4=0, (d2):2x+y+4=0,(d3): ax-(2a-1)y+2=0 Giá trị a để đường thẳng đồng quy là: A.a=0 B a= �1 C.a= -1 D.a=1 Câu 66: Phương trình sau khơng pt đường tròn: A.x2+y2 +2x+2y+10=0 B.C.(x+2)2+y2= B.3x2+3y2-x=0 D.x2+y2= 0.1 Câu 67: Đtròn có tâm gốc tọa độ tiếp xúc với (d):3x+y-10=0 có ptrình: A.x2+y2=1 B x2+y2= -10 C x2+y2= 10 D.x2+y2=10 Câu 68: Cho (d):2x-y+5=0 Chọn câu sai A Hình chiếu gốc tọa độ O (d) điểm H(-2;1) B Điểm đối xứng O qua (d) điểm O’(-4;2) C Đối xứng đường tròn (C):x2+y2=1 qua (d) đtròn (C’):(x+4)2+(y-2)2=1 D Đối xứng (d) qua O (d’):-2x+y-5=0 Câu 69: Đường tròn (C) có tâm I(1;3) tiếp xúc ngồi với đường tròn (C’): x2+y2-2x+2y-2=0.Bán kính (C) là: A B.2 C.6 D.14 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Câu 70: Cho đường tròn (C): x2+y2+4y+3=0 Chọn CÂU Sai: A Tiếp tuyến A(0;-1) có phương trình:y+1=0 B Có tiếp tuyến kẻ từ B(1;-1) đến (C) có phương trình :x=1 y= -1 C Có tiếp tuyến song song với đường thẳng (d): 4x-3y-1=0 D Khơng có tiếp tuyến kẻ từ E(1/2;-2) đến (C) Câu 71: Cho đường tròn (C): (x-1)2+(y+3)2=9 A(2;1) Hai ttuyến vẽ từ A đến (C) tiếp xúc với (C) T1,T2 Đường thẳng T1T2 có ptrình: A.x-4y-2=0 B.x+4y+2=0 C.x-4y+2=0 D.3x+4y+4=0 Câu 72: Cho (E): 9x2+16y2-144=0 Tìm câu SAI: A Diện tích hcncs 48 Đvdt B Tiêu cự C Tâm sai /4 D Khoảng cách hai đường chuẩn 16/ Câu 73: (E) có ptrình tiệm cận y= -1/2x, bán kính qua tiêu M (E) 7.Ptct (E) là: A x2 y2 + =1 B C B x2 y2 =1 Câu 74: Cho (E): A n= �2 x2 y2 + =1 16 D x2 y2 =1 16 x2 y2 + = Giá trị n để đường thẳng (d): nx-8=0 tiếp xúc với (E) là: 16 B n=2 C n=-2 D n=-1/2 Câu 75: Cho (E): x2+9y2=9 Chọn câu SAI: A Phương trình tiếp tuyến (E) đỉnh A1(-3;0) là:x= -3 B Phương trình tiếp tuyến (E) vng góc với (d):x-y=0 là: x+y � 10 =0 C Có phương trình tiếp tuyến (E) qua điểm K(3;-2) : y= -1/4x-5/4 D Có phương trình tiếp tuyến (E) qua điếm K(3;-2) Câu 76: Cho A(-2;-1),B(3;4), M(m;0) Giá trị m để MA2+MB2 đạt GTNN là: A -1/2 B C.1 D.1/2 Câu 77: Tìm giá trị k để hpt sau có nghiệm phân biệt (x 1;y1), (x2;y2) cho (x1-x2)2+ Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ 2 � �x + y + 2kx - 4y - k = (y1-y2) đạt giá trị lớn nhất: � � 3x - 2y + = � A.-1 B.0 C.1/2 D khơng có x + y =1 � � : �x + y < m Câu 78: Giá trị m để hpt sau có nghiệm: � �2 A m= �1 B m< Câu 79: Cho (E): 2 C m> 2 D Đáp số khác x2 y2 + = M,N di động Ox,Oy cho đường thẳng MN 16 tiếp xúc với (E) Đoạn MN có độ dài ngắn là: A.7 B.14 C.49 D.Đáp số khác ... hpt sau có nghiệm phân biệt (x 1;y1), (x2;y2) cho (x1-x2)2+ Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ 2 � �x + y + 2kx - 4y - k = (y1-y2) đạt giá trị lớn nhất: � �... + t � B � � �y = - + t D.y= -x-1 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Câu 52: Cho D ABO với A(0;-2), B(2;2).Chọn CÂU SAI: A .Trung trực AB có pttq:x+2y-1=0 B Cạnh.. .Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Câu 43: Cho M(2;0), N(2;2), P(-1;3) trung điểm cạnh BC,CA,AB D ABC.Tọa độ B là:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia mới nhất , Đề trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia mới nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay