Đề trắc nghiệm quốc gia trung học phổ thông

5 38 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:42

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Câu hỏi trác nghiệm ôn chương II: Ứng dụng đạo hàm Câu 1: Cho hàm số y = –x3 + 3x2 – 3x + 1, mệnh đề sau đúng? A Hàm số luôn nghịch biến B Hàm số luôn đồng biến C Hàm số đạt cực đại x = D Hàm số đạt cực tiểu x = Câu 2: Kết luận sau tính đơn điệu hàm số y = 2x + đúng? x+1 A Hàm số luôn nghịch biến ¡ \ { −1} B Hàm số luôn đồng biến ¡ \ { −1} C Hàm số nghịch biến khoảng (–∞; –1) (–1; +∞) D Hàm số đồng biến khoảng (–∞; –1) (–1; +∞) Câu 3: Trong khẳng định sau hàm số y = x2 , tìm khẳng định đúng? x −1 A Hàm số có điểm cực trị B Hàm số có điểm cực đại điểm cực tiểu C Hàm số đồng biến khoảng xác định D Hàm số nghịch biến khoảng xác định 4 Câu 4: Trong khẳng định sau hàm số y = − x + x − , khẳng định đúng? A Hàm số có điểm cực tiểu x = C Cả A B đúng; B Hàm số có hai điểm cực đại x = ± D Chỉ có A Câu 5: Trong mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai: A Hàm số y = –x3 + 3x2 – có cực đại cực tiểu B.Hàm số y = x3 + 3x + có cực trị C Hàm số y = −2x + + D Hàm số y = x − + khơng có cực trị x+ có hai cực trị x +1 Câu 6: Tìm kết giá trị cực đại giá trị cực tiểu hàm số Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 y = −2x + − https://giasudaykem.com.vn/ : x+ A yCĐ = yCT = 9; B yCĐ = yCT = –9; C yCĐ = –1 yCT = 9; D yCĐ = yCT = Câu 7: Bảng biểu diễn biến thiên hàm số: A y = x + − B y = + C y = ; x− ; x− x− ; x− D Một hàm số khác 3 Câu 8: Cho hàm số y = x + mx + ( 2m− 1) x − Mệnh đề sau sai? A ∀m ≠ hàm số có cực đại cực tiểu B ∀m < hàm số có hai điểm cực trị C ∀m > hàm số có cực trị D Hàm số ln ln có cực đại cực tiểu Câu 9: Kết luận giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = x − x2 ? A Có giá trị lớn có giá trị nhỏ nhất; B Có giá trị nhỏ khơng có giá trị lớn nhất; C Có giá trị lớn khơng có giá trị nhỏ nhất; D Khơng có giá trị lớn giá trị nhỏ Câu 10: Trên khoảng (0; +∞) hàm số y = −x3 + 3x + : A Có giá trị nhỏ Min y = –1 B Có giá trị lớn Max y = C Có giá trị nhỏ Min y = D Có giá trị lớn Max y = –1 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Câu 11: Hàm số: y = x + 3x − nghịch biến x thuộc khoảng sau đây: A (−2;0) B (−3;0) C (−∞; −2) D (0; +∞) Câu 12: Trong hàm số sau, hàm số đồng biến khoảng xác định nó: y = 2x +1 1 ( I ) , y = ln x − ( II ) , y = − ( III ) x +1 x x −1 A ( I ) ( II ) B Chỉ ( I ) C ( II ) ( III ) D ( I ) ( III ) Câu 13: Điểm cực tiểu hàm số: y = − x3 + 3x + x = A -1 B C - D Câu 14: Điểm cực đại hàm số: y = x − x − x = A B ± C − D x2 + x + Câu 15: Đồ thị hàm số: y = có điểm cực trị nằm đường thẳng y = ax + b 1− x với: a + b = A - B C D - Câu 16: Điểm uốn đồ thị hàm số y = − x + x − x − I (a ; b), với: a – b = A 52 27 B C 27 D 11 27 Câu 17: Khoảng lồi đồ thị hàm số: y = e x − 4e − x A ( −∞ ;ln ) B ( ln 2; +∞ ) C ( −∞ ;ln ) Câu 18: Số đường tiệm cận đồ thị hàm số: y = A B C Câu 19: Biết đồ thị hàm số y = D ( ln 4; +∞ ) 3x + là: x2 − D (2m − n) x + mx + nhận trục hoành trục tung làm tiệm x + mx + n − cận thì: m + n = A B -6 C.8 D Câu 20: Gọi M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ y = 2sin x − cos x + Thế thì: M.m = A B 25 / C 25 / D Câu 21: Hàm số sau hàm số đồng biến R? A y = ( x − 1) − x + 2 B y = x x +1 C y = x x +1 D y=tgx Câu 22: Hàm số y = + x − x nghịch biến khoảng 1      1 B  −1; ÷ A  ; ÷ C (2; +∞)  D (-1;2) x2 − 4x + Câu 22: Cho hàm số y = Hàm số có hai điểm cực trị x1, x2 Tích x1.x2 x +1 A -2 B -5 C -1 Câu 23: Cho hàm số y = A B D -4 x − x − 11 Số tiệm cận đồ thị hàm số 12 x C D Câu 24: Cho hàm số y=-x3+3x2+9x+2 Đồ thị hàm số có tâm đối xứng điểm A (1;12) B (1;0) C (1;13) D (1;14) Câu 25: Đồ thị hàm số lồi khoảng (−∞; +∞) A y= 5+x -3x2 B y=(2x+1)2 C y=-x3-2x+3 D y=x4-3x2+2 Câu 26: Cho hàm số y = -x2-4x+3 có đồ thị (P) Nếu tiếp tuyến điểm M (P) có hệ số góc hồnh độ điểm M A.12 B.6 C.-1 D.5 Câu 27: Đồ thị hàm số y = x4-6x2+3 có số điểm uốn A.0 B.1 C.2 D.3 x3 Câu 28: Cho hàm số y = − x + 3x + Toạ độ điểm cực đại hàm số 3 A (-1;2) B (1;2) C (3; ) D (1;-2) Câu 29: Cho hàm số y =-x4-2x2-1 Số giao điểm đồ thị hàm số với trục Ox Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 A B C https://giasudaykem.com.vn/ D Câu 30: Cho hàm số y=3sinx-4sin3x.Giá trị lớn hàm số  π π khoảng  − ; ÷ 2  A.-1  B.1 C.3 D.7 Câu 31: Cho hàm số y = x + A.0 B.1 C.2 D Câu 32: Cho hàm số y = A.(1;2) B.(2;1) Giá trị nhỏ hàm số (0; +∞) x 2x +1 Đồ thị hàm số có tâm đối xứng điểm x −1 C.(1;-1) D.(-1;1) 4 Câu 33: Cho hàm số y = x − x + Hàm số có A Một cực đại hai cực tiểu C Một cực đại khơng có cực tiểu Câu 34: Hàm số y = B Một cực tiểu hai cực đại D Một cực tiểu cực đại x2 đồng biến khoảng 1− x ... (3; ) D (1;-2) Câu 29: Cho hàm số y =-x4-2x2-1 Số giao điểm đồ thị hàm số với trục Ox Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 A B C https://giasudaykem.com.vn/ D Câu 30: Cho hàm số y=3sinx-4sin3x.Giá... trị lớn Max y = C Có giá trị nhỏ Min y = D Có giá trị lớn Max y = –1 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Câu 11: Hàm số: y = x + 3x − nghịch biến x thuộc khoảng... thì: m + n = A B -6 C.8 D Câu 20: Gọi M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ y = 2sin x − cos x + Thế thì: M.m = A B 25 / C 25
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề trắc nghiệm quốc gia trung học phổ thông , Đề trắc nghiệm quốc gia trung học phổ thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay