Đề trắc nghiệm môn toán trung học phổ thông

5 33 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:42

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Câu hỏi trắc nghiệm ôn chương I: Đạo hàm Câu 1: Số gia y hàm số y = x2 + xo = -1 bằng: A (x)2 + 2x B (x )2 - 2x C (x )2 + 2 D.(x )2 - Câu 2: Số gia y hàm số y  A x x  B x 1 x2 xo = bằng: x 1 3x x  C D x  x 1 Câu 3: Để xét xem hàm số y = f(x) = |x| có đạo hàm điểm x = hay không, học sinh làm sau: x x (I) Tính y = f(0 + x) – f(0) = |x| (II) Lập tỉ số = y =1 x �0 x (IV) Kết luận f ’(0) = (III) Tính lim Lập luận sai từ bước nào? A (I) B (II) C (III) D (IV) x2  x 1 Câu 4: Đạo hàm hàm số y  bằng: x 1 A 2x + x  x 1 B ( x  1) Câu 5: Cho hàm số f ( x)  A f’(0) = -1 x2  2x C ( x  1) Khi : x 1 B f’(1) =  C f(0) = Câu 6: Cho hàm số f ( x)  Khi : x 1 A f’(0) = 2 B f’(1) = x  x 1 D x 1 D f(1) = 3 C f’(-1) = 2 Câu 7: Đạo hàm hàm số y = ln(sinx) bằng: D f(1) = Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 A tgx B cotgx C https://giasudaykem.com.vn/ sin x D cos x Câu 8: Đạo hàm hàm số y = 2x.3x bằng: A 6xln6 B 6x C 2x + 3x D 2x-1.3x-1 Câu 9: Đạo hàm hàm số y = tg3x bằng: A cos 3x B cos 3x Câu 10: Cho hàm số f ( x)  A B C C.- cos 3x D  sin 3x x 4  x Khi f’(1) : x5 D Câu 11: Cho hàm số y = (x-1)(x+2)(2x -3) Khi f’(-2) bằng: A B 21 C -21 Câu 12: Cho hàm số f ( x)  D 31 x3 x2  x Khi tập nghiệm bất phương trình f’(x) �0 là: A  B (0; �) D (�; �) C [-2;2] Câu 13: Đạo hàm hàm số y = - cotg2x bằng: C  B -2cotgx(1+cotg2x) A -2cotgx cot g x D 2cotgx(1+cotg2x) Câu 14: Cho hàm số f(x) = ln(4x – x2) Khi f’(2) bằng: A B C D Đáp số khác Câu 15: Cho hàm số f ( x)  sin x  x Khi f " ( A B C.-2  ) bằng: D Câu 16: Cho hàm số f ( x)  x.e x Khi f "(1) bằng: A 10e B 6e C.4e2 D 10 Câu 17: Đạo hàm cấp 2007 hàm số y = cosx bằng: A 2007sinx B -2007sinx C.-sinx D sinx Câu 18: Đạo hàm cấp 2008 hàm số y = e-x bằng: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 A 2008e-x B -2008 e-x C e-x https://giasudaykem.com.vn/ D -e-x 2 Câu 19: Một vật rơi tự theo phương trình S = gt với g = 9,8m/s2 Vận tốc tức thời vật thời điểm t = s là: A 122,5m/s B 29,5m/s C.10m/s D 49m/s Câu 20: Tính vi phân hàm số y = sinx điểm x0  A dy = dx B dy = dx Câu 21: Cho hàm số y  C dy = cosxdx  D dy = -cosxdx sin x  cos3 x  sin x cos x Khi ta có: A y” = y B y” = -y C y” = 2y D y” = -2y Câu 22: Cho hàm số y = 2ex.sinx Khi giá trị biểu thức A = y”-2y’+2y – bằng: A -2 B C D Đáp số khác Câu 23: Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x4 x2   điểm có hồnh độ x0 = - bằng: A -2 B C D Đáp số khác Câu 24: Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x 1 điểm giao điểm đồ thị x 1 hàm số với trục tung bằng: A.-2 B C.1 D -1 Câu 25: Tiếp tuyến đồ thi hàm số y  điểm có hồnh đo x0 = - có phương x 1 trình là: A y = -x - B y = -x + C y = x -1 Câu 26: Tiếp tuyến đồ thi hàm số y  2x D y = x + 2 điểm A( ; 1) có phương trình là: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ A 2x – 2y = - B 2x – 2y = C 2x +2 y = D 2x + 2y = -3 Câu 27: Hoành độ tiếp điểm tiếp tuyến song song với trục hoành đồ thị hàm số y bằng: x 1 A -1 B C D Đáp số khác x  3x  Câu 28: Tiếp tuyến đồ thi hàm số y  giao điểm đồ thị hàm số với x 1 trục tung phương trình là: A y = x - B y = x + C y = x D y = -x x3 Câu 29: Tiếp tuyến đồ thi hàm số y   3x  có hệ số góc K = -9, có phương trình là: A y + 16 = -9(x + 3) B y-16 = -9(x – 3) C y - 16 = -9(x +3) D y = -9(x + 3) Câu 30: Cho đồ thị (C) hàm số: y = xlnx Tiếp tuyến (C) điểm M vng góc x với đường thẳng y =   Hoành độ M gần với số ? A B C Câu 31: Cho hàm số: y  D 1 x  x  5x  17 Phương trình y’ = có nghiệm x1 , x2 Khi x1 x2 = ? A B C -5 Câu 32: Cho hàm số: y  A - B 2x 1 x 3 C D -8  x �3 Khi đó: y '  x  3  ? D -7 Câu 33: Cho hàm số: y  x  x  Nếu y’ < x thuộc khoảng sau đây: A (�; 1) �(0;1) B (�; 1) �(1; �) C (1;0) �(1; �) D (�; 1) �(0; �) x  3x  Câu 34: Cho hàm số: y  Khi đó: y (2)  y '(2)  ? x 1 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 A - B https://giasudaykem.com.vn/ C D -7 Câu 35: Cho hàm số: y  cos3 x Khi đó: y’ =? B 3sin x cos x A 3cos x sin x Câu 36: Đạo hàm hàm số: y  A x  ln x x2 B x  ln x x C 1 ln x  ln x  y’ =? x x x  x ln x x2 Câu 37: Cho hàm số: y  e x cos x Khi đó: A cosx - sinx B sinx - cosx Câu 38: Cho hàm số: y  A x  x B D  3cos x sin x C 3sin x cos x D x  ln x x2 y' ? ex C sinx + cosx D cosx 4x Khi số gia hàm số x0 = y  ? x 1 2x  x C 2x  x D x 2(4  x) Câu 39: Cho hàm số: y  ( x  1)e x Nghiệm phương trình: y ' y  e x =? A B -2 C / D -1 / Câu 40: Cho hàm số: y  esin x Khi đó: y 'cos x  y ''  ? A y.sinx B y.cosx C - y.sinx D.- y.cosx Câu 41: Đạo hàm hàm số sau: f ( x)  x.sin x là: A f '( x)  sin x  x.cos x C f '( x)  x.sin x B f '( x)  x.sin x D f '( x)  sin Câu 42: Đạo hàm hàm số sau: f ( x)  ln( x  1) là: A f '( x)  2x x 1 B f '( x)  ln( x  1) x 1 C f '( x)  D f '( x)  ln x t Câu 43: Cho vật chuyển động có phương trình là: S= 2t   (t tính giây, S tính mét) Vận tốc chuyển động thẳng t = 2s là: A 49 B C 47 D 12 .. .Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 A tgx B cotgx C https://giasudaykem.com.vn/ sin x D cos... (x-1)(x+2)(2x -3) Khi f’(-2) bằng: A B 21 C -21 Câu 12: Cho hàm số f ( x)  D 31 x3 x2  x Khi tập nghiệm bất phương trình f’(x) �0 là: A  B (0; �) D (�; �) C [-2;2] Câu 13: Đạo hàm hàm số y... cosx bằng: A 2007sinx B -2007sinx C.-sinx D sinx Câu 18: Đạo hàm cấp 2008 hàm số y = e-x bằng: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 A 2008e-x B -2008 e-x C e-x https://giasudaykem.com.vn/
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề trắc nghiệm môn toán trung học phổ thông , Đề trắc nghiệm môn toán trung học phổ thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay