Bộ đề trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia

6 27 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:42

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 Câu 77 Đồ thi hàm số y  A Không tồn m https://giasudaykem.com.vn/ x  2mx  đạt cực đại x = : xm B m = -1 D m ��1 C m = Câu 78 Cho đồ thị hàm số y   x   Khi yCD  yCT  x 1 A D  2 B -2 C -1 / Câu 79: Hàm số y = x3 – 4x2 + 2x + nghịch biến khoảng 3 A ( ; ) B (3; +∞) C (0;3) D (-∞;+∞) Câu 80: Giá trị phù hợp m đạo hàm số f(x) = mx3 + 2x2 + mx + m hàm đồng biến: A m > B m < C m < Câu 81: Giá trị đạo hàm số f(x) = D m > x  2m hàm số đồng biến tổng khoảng xác 2x  m định là: A m < B m > C m = D -1 < m < Câu 83: Trong hai hàm số f(x) = x4 + 2x2 + 1, g(x) = x2 hàm số nghịch biến x 1 khoảng (-∞;0) : A Chỉ f(x) B f(x) g(x) C Chỉ g(x) D Không phải g(x) f(x) Câu 84: Ði giải phương trình ex = ex , học sinh làm nhu sau: (I): f(x) = ex – ex có f ’(x) = ex – e (II): f ’(x) > x > 1, f ’ (x) < x < (III): f(1) = , f(x) > f(1) = x > , f(x) < f(1) = x < (IV): phương trình cho có nghiệm x = A Học sinh làm dúng C Sai từ bước (III) B Sai từ bước (II) D Sai từ bước (IV) Câu 85: Giá trị m phương trình A m = hay m > B < m < Câu 86: Hàm số y = y  x    x : x   x   m có nghiệm C m > D m > Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ A Nghịch biến khoảng (2;3) B Nghịc biến khoảng (1;2) C Là hàm đồng biến D Là hàm nghịch biến Câu hỏi trắc nghiệm ơn chương 1: Phương trình toạn độ mặt phẳng CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN CHƯƠNGI: Trong mp Oxy cho ABC có A (2 ;1) , B ( -1; 2), C (3; 0) Dùng giả thiết trả lời câu hỏi từ câu đến câu 10 : r r uuu r uuur uuu r C (1; ) Câu 1: Tọa độ v thỏa : v  AB  3BC  CA cặp số đây: A (5; -3) B.(3; 2) D.(-3;2) Câu 2: Tọa độ trọng tâm G ABC cặp số đây? A ( ;1) 4 B ( ; 1) D ( ; 1) C (1; ) Câu 3: Tứ giác ABCE hình bình hành tọa độ đỉnh E cặp số đây? A (6;-1) B (1;6) C (0;-1) D.(-6;1) Câu 4: Phương trình tổng quát đường cao AH là: A 2x-y-3=0 B x-2y+3=0 C 2x-y-4=0 D x+2y+4=0 �x   3t PTTQ đường thẳng l qua A l  d �y   2t Câu 5: Cho đường thẳng d có ptts: � là: A.3x-2y-4=0 B.2x-3y+7=0 C 2x-3y-4=0 D 2x+3y-7=0 Câu 6: Cosin góc A ABC là: A 2 B C D  Câu 7: Cosin góc hai đường thẳng AB, AC là: A B C D  Câu 8: Khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng AB là: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 A 10 B C D https://giasudaykem.com.vn/ 10 Câu 9: Tọa độ trực tâm H là: B (6; 9) A (6;9) C (6;9) D (6; 9) Câu 10: Diện tích ABC : A B C D r r r Câu 11: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho a  (0,1) , b  (1; 2) , c  (3; 2) Tọa độ r r r r u  3a  2b  4c : A (10;15) B (15;10) C (10;-15) D (-10;15) Câu 12: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác MNP với M(-1;0), N(2;0), P(-2;3) Toạ độ trực tâm tam giác ABC là: � � 4� � 4� � � A �2;  � B �2; � 3 � � � 4� C �2;  � � � 4� � � D �2; � Câu 13: Cho đường thẳng : 3x – 5y + = 0, véc tơ phương đường thẳng có tọa độ là: A (5;3) B (3;5) C (3;-5) D (-5;3) �x   3t �x   t Câu 14:Tọa độ giao điểm đường thẳng V1: � đường thẳng V2 : � �y   t �y   2t là: �23 � � � A � ; � 5 B  23;  � 23 � � 4� ; � D �23; � � � � 5� C � Câu 15: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho A(1;5), B(-1;3) Phương trình tổng quát đường trung trực đọan AB là: A x + y – = C.2x + 3y + = B 3x + 2y -1 = D x – y – = �x  3  7t Trong điểm sau đây, điểm �y   4t Câu 16: Cho đường thẳng  có phương trình � Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ thuộc đường thẳng  : A M(11;9) B N(1;2) C P(-3;0) D Q(2;3) Câu 17: Cho đường thẳng d1 : kx + y – = d :2x + (k+1)y – k – = Hai đường thẳng d1 d cắt : �k �1 �k �2 �k �1 �k �2 A � k �1 � k �2 � B � k �1 � k �2 � C � D � Câu18: Phương trình đường thẳng qua điểm I(2;1) qua giao điểm hai đường thẳng 2x – y + = 0, x + 3y – = là: A x + 17y – 19 = B 2x - 2y +5 = C x - 17y + 19 = C.-x + 3y + = Câu 19: Góc hai đường thẳng d1 : x + 2y + = d :x - 3y + = là: A.450 B.600 C 300 D.1350 Câu 20: Khảng cách từ điểm M(-1;2) đến đường thẳng 4x – 3y +1 = là: A B C  D Câu 21: Trong mpOxy, chọn lựa sau Đúng: r r u r uuur r r r B a = j - 3i => a =(1;-3) A i = (1;0), j = (0;1) r C OM = 2i => M(2;1) D M(0;x) �Ox, N(y;0) �Oy Câu 22: Trong mp Oxy choM (0;2), N(1;-4).Tọa độ điểm P để OPMN hình bình hành là: A (-1;6) B.(1;-6) C.(1;-2) D.(-1;2) Câu 23:Cho đường thẳng (d) có pttq: -2x+y-3= đó: A (d) Có VTPT (-2;1) VTCP (1;2) B Phương trình y=2x+3 pttq của(d) C (d) có hệ số góc -2 D (d)đi qua điểm (0;-3) Câu 24: Đường thẳng(d’) qua gốc tọa độ vng góc với (d):-2x+y-3=0 có pttq: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 A x+2y=0 B -2x+y=0 https://giasudaykem.com.vn/ C y=2x �x � D.y= - x = 1- 3t � Câu 25:Cho đường thẳng (d) có ptts: � � � � y =t chọn câu sai A (d)đi qua điểm(1;0) có VTCP(-3;1) B (d)đi qua điểm(1;0) có VTPT(-3;1) C (d)có pttq: x+3y-1=0 D M �(d) M có tọa độ (1-3t;t) Câu 26: Phương trình tắc đường thẳng MN với M(-2;5), N(1;0) là: A x +2 y- = - B x- y+5 = - C x +2 y- = - D x- y = - Câu 27: Giá trị m để đường thẳng (d):-2x+y-3=0 ssong (dm):m2x-2y+8-m=0 là: A -2 B.2 C �2 D Khơng có m Câu 28: Nếu tam giác MNP có cosM=-1/2 góc hai đường thẳng MN,MP là: A 600 B 1200 C 300 D 1500 Câu 29: Khoảng cách từ N(1;0) đến đường thẳng (d): -2x+y-3=0 bằng: A B.- C.1 D.-1 Câu 30: Diện tích hình vng có cạnh nằm đường thẳng (d): -2x+y-3=0 (l):2x-y=0 là: A B C D 25 Câu 31: Trong mp Oxy ,cho đường thẳng (d) có phương trình x + 2y – = Phương trình sau pt đường thẳng (d)? �x 1  2t �y   t A � �x    4t �y    2t B � �x   2t �y  t C � �x    4t �y   2t C � Câu 32: Trong mpOxy ,cho tam giác MNP có M(1;2) ,N(3;1) ,P(5;4) Phương trình tổng quát đường cao MH A.2x+3y+8=0 B.3x+2y-7=0 C.2x+3y-8=0 D.3x-2y+1=0 Câu 33:Trong mpOxy, cho tam giác MNP có M(1;-1),N(5;-3) P thuộc trục Oy ,trọng Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ tâm G tam giác nằm trục Ox Toạ độ điểm P A.(2;4) B.(2;0) C.(0;4) D.(0;2) Câu 34:Trong mpOxy ,cho ba điểm M(1;2),N(4;-2),p(-5;10).Điểm P chia đoạn thẳng MN theo tỉ số A B.- C D.- Câu 35:Trong mpOxy ,đường thẳng qua hai điểm M(0;2)và N(3;0) có phương trình là: .. .Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ A Nghịch biến khoảng (2;3) B Nghịc biến khoảng (1;2) C Là hàm đồng biến D Là hàm nghịch biến Câu hỏi trắc nghiệm ơn... A B C D  Câu 8: Khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng AB là: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 A 10 B C D https://giasudaykem.com.vn/ 10 Câu 9: Tọa độ trực tâm H là: B (6; 9) A... đường trung trực đọan AB là: A x + y – = C.2x + 3y + = B 3x + 2y -1 = D x – y – = �x  3  7t Trong điểm sau đây, điểm �y   4t Câu 16: Cho đường thẳng  có phương trình � Trung Tâm Gia Sư
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia , Bộ đề trắc nghiệm trung học phổ thông quốc gia

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay