Đề thi giữa học kì 1 môn toán lớp 12

9 14 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:39

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA TỐN 12 ĐỀ SỐ Câu 1: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình vng cạnh 2a SA vng góc với đáy Góc SC đáy 450 Tính theo a thể tích khối chóp SABCD A 2a 16 2a B 2a 3 D 3a3 A 25 B D 48 y –16  –9  x  3 B y  16  –9  x  3 C D y  –9 x – 27 Câu 9: Hàm số có đồ thị hình vẽ bên? C x 1 Câu 2: Giá trị lớn nhất hàm số y  đoạn  1;  x2 A  B C  D Câu 3: Gọi M m giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất hàm số y   x  8x  đoạn  3;1 Tính M  m ? 6 A y –16  –9  x – 3 C Câu 4: Kết luận sau tính đơn điệu hàm số 2x  đúng? y x 1 A Hàm số nghịch biến khoảng  ; 1  1;   B y  x  x A y  x3  3x C D y  x  3x y  x 3 Câu 10: Số giao điểm đường cong y  x3  x  x  đường thẳng y  1– x là: A B C D Câu 11: Tìm m để đường thẳng y  4m cắt đồ thị hàm số  C  y  x  8x  bốn điểm phân biệt: 13 3 m B m  C 4 13 13 m D   m  4 Câu 12: Bảng biến thiên bảng biến thiên hàm số hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D? A  B Hàm số đồng biến khoảng  ; 1  1;   \ 1 C Hàm số ln ln đồng biến Câu 5: Cho hình chóp tam giác có cạnh đáy a cạnh bên tạo đáy góc 600 Thể tích khối chóp : A a 12 B a 3 Câu 6: Số điểm cực trị hàm số y  x  3x  là: A B C D Câu 7: Hàm số y  có bảng biến thiên hình vẽ Xét x 1 tập xác định hàm số Hãy chọn khẳng định đúng? x   y   y 0 A Không tồn giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất hàm số B Hàm số có giá trị lớn nhất C Hàm số có giá trị lớn nhất D Hàm số có giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất Câu 8: Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số x3 y   x  biết tiếp tuyến có hệ số góc k  9  2 20   y 7  C a3 D 18 a3 36  x y \ 1 D Hàm số luôn nghịch biến A y  2 x3  3x  12 x B y  x3  3x  12 x C y  2 x4  3x  12 D y  x  3x  12 x 3x  Khẳng định sau đúng? 2x 1 A Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng y  B Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  C Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x  D Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang x  1 Câu 13: Cho hàm số y  Câu 14: Cho hình chóp tứ giác SABCD có cạnh đáy 2a , góc mặt bên mặt đáy 600 Tính theo a thể tích khối chóp SABCD A 2a 3 B 2a3 C 4a 3 a3 D 3 Câu 15: Dựa vào bảng biến thiên sau, tìm m để phương trình f  x   2m  có nghiệm phân biệt: Gia sư Tài Năng Việt x  f  x f  x https://giasudaykem.com.vn 0    A 1  m  0  m 1 Câu 16: Cho hàm số y  C x3  x  x  Toạ độ điểm cực đại 3 B  1;   2  3;   3 D 1;  C Câu 17: Tiếp tuyến đồ thị hàm số y  x  x  điểm có hồnh độ có phương trình A y  x  B y  x  C D x  y 3 Câu 20: Hàm số y  x3  3x  đồng biến trên: B (; 2) C  0;  D (0; ) Câu 21: Hàm số y  x – x  Khẳng định sau khẳng định ? A Hàm số đồng biến khoảng  1;1 1;   B Hàm số đồng biến khoảng  ; 2  1;   C Hàm số đồng biến khoảng  ;1  2;   D Hàm số đồng biến khoảng  1;  1;   Câu 22: Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a SA vng góc với đáy Góc mặt bên ( SBC ) mặt đáy 600 Tính theo a thể tích khối chóp SABCD a3 A 2a B D a3 2a C 3 x  m x   2m  1 x  Khẳng định sau khẳng định sai ? A Với m  hàm số có cực trị B Với m  hàm số có hai điểm cực trị C Hàm số ln ln có cực đại cực tiểu D Với m  hàm số có cực đại cực tiểu Câu 23: Cho hàm số y  Câu 25: Cho hàm số y   x3  3x  có đồ thị (C ) Viết phương trình tiếp tuyến (C ) giao điểm (C ) với trục tung A y  x  B y  2 x  C D y  3x  y  3x  Câu 26: Cho hình chóp SABC có đáy ABC tam giác đều; mặt bên SAB nằm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy tam giác SAB vng S, SA  a , SB  a Tính thể tích khối chóp SABC Câu 18: Số cạnh khối chóp hình tam giác A B C D Câu 19: Cho hình chóp tam giác SABC có ABC tam giác vuông A; AB  AC  a ; Tính theo a thể tích khối chóp SABC biết SA vng góc với đáy SA  2a a3 A B a C a3 D 3a3 A (; 0) (2; )   1 B 1  m  D  m  đồ thị hàm số A 1; 2   Câu 24: Cho hàm số y  x3   m  1 x2  m2  2m x  ( m tham số) Giá trị tham số m để hàm số đạt cực tiểu x  là: A m  B m  C D m  m0 A 6a 6a B 3 a D 6a C 2x  có tung độ Tiếp tuyến x 1  C  M cắt trục tọa độ Ox , Oy A B Câu 27: Gọi M   C  : y  Hãy tính diện tích tam giác OAB ? 119 123 A B 6 125 121 D 6 C Câu 28: Cho khối lăng trụ đứng ABC ABC  có đáy ABC tam giác cân với AB  AC  a, BAC  1200 , mặt phẳng  AB C   tạo với đáy góc 600 Tính thể tích V khối lăng trụ cho 3a 9a A V  B V  C 8 a3 3a3 V  D V  Câu 29: Khối đa điện sau có cơng thức tính thể tích V  B.h ( B diện tích đáy; h chiều cao) A Khối lăng trụ B Khối chóp C Khối lập phương D Khối hộp chữ nhật Câu 30: Tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A y  1; y  1 y  2016 x  2016 x  2016 B y   2016 C D y  Câu 31: Cho khối lăng trụ đứng ABC ABC  có BB   a , đáy ABC tam giác vuông cân B AC  a Tính thể tích V khối lăng trụ cho a3 a3 A V  B V  C a3 D V  a3 Câu 32: Tìm giá trị tham số m để đồ thị hàm số: y  x  8m2 x  có ba điểm cực trị Đồng thời ba điểm cực trị ba đỉnh tam giác có diện tích 64 V Gia sư Tài Năng Việt A m  B m   D m   Không tồn m https://giasudaykem.com.vn Câu 33: Tìm tất giá trị thực m để đường thẳng 2x  hai điểm phân y  x  m  cắt đồ thị hàm số y  x 1 biệt A, B cho AB  B m   10 D m   A m   10 m  2 C 2x  có đồ thị  C  Biết tiếp x2 tuyến điểm M bất kỳ  C  cắt hai tiệm cận A B Độ dài ngắn nhất đoạn thẳng AB B 2 A C D 8  4a  2b  c  Câu 35: Cho số thực a, b, c thỏa mãn  8  4a  2b  c  Số giao điểm đồ thị hàm số y  x3  ax  bx  c trục Ox A B C D Câu 36: Trong tiếp tuyến điểm đồ thị hàm số y  x3  3x  , tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất bằng: A B 3 C 4 D Câu 37: Một doanh nghiệp sản xuất bán loại sản phẩm với giá 45 (ngàn đồng) sản phẩm, giá bán khách hàng mua 60 sản phẩm tháng Doanh nghiệp dự định tăng giá bán họ ước tính tăng (ngàn đồng) giá bán tháng bán sản phẩm Biết chi phí sản xuất sản phẩm 27 (ngàn đồng) Vậy doanh nghiệp nên bán sản phẩm với giá để lợi nhuận thu lớn nhất ? A 46 ngàn đồng B 47 ngàn đồng 48 ngàn đồng D 49 ngàn đồng C Câu 38: Tìm tất giá trị thực m cho hàm số  sin x  nghịch biến khoảng (0; ) y sin x  m A  m  B m  1 C  m  1 D  m3 0  m  Câu 39: Gọi x1 , x2 hai điểm cực trị hàm số y  x  3mx   m  1 x  m3  m Tìm tất giá trị 2 tham số thực m để : x12  x22  x1 x2  m  1 B m  2 C m  A D m   Câu 40: Hàm số y  x  3x  mx  m nghịch biến khoảng có độ dài với m 9 A m  B m   C 9 m D m   Câu 41: Cho hình chóp SABC có đáy ABC tam giác vng cân B , có BC  a ; Mặt bên SAC vng góc với đáy, mặt bên lại tạo với mặt đáy góc 450 Tính thể tích khối chóp SABC B a C 3 a D 24 a Câu Cho 42: x y    số thực x, y thỏa mãn x   y  Giá trị nhỏ nhất biểu thức P   x  y   15xy Câu 34: Cho hàm số y  C  a3 A 12 C A P  80 P  83 B P  91 D P  63 C Câu 43: Một vật chuyển động theo quy luật S  10t  t , với t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động S(m) quãng đường vật khoảng thời gian đó.Hỏi khoảng thời gian 15 giây,kể từ vật bắt đầu chuyển động vận tốc v (m/s) vật đạt giá trị lớn nhất thời điểm t (s) A (s) B 20 (s) C 10 (s) D 15 (s) Câu 44: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật tâm O , AB  a , AD  a , SA  ( ABCD) Khoảng cách từ O đến mặt phẳng ( SCD ) a Thể tích khối đa diện S.BCD : A a 3 a3 15 10 B a3 3 D a3 C Câu 45: Cho hình chóp S.ABC có SA  3, SB  4, SC  ASB  BSC  CSA  600 Tính thể tích V khối chóp cho A V  B V  C D V  15 V  10 Câu 46: Cho hình chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a Gọi G trọng tâm tam giác ABC Góc đường thẳng SA với mặt phẳng (ABC) GC SA bằng: a A a 10 60 Khoảng cách hai đường thẳng a B a D Xác định để đồ thị hàm m x 1 y có hai tiệm cận đứng x   m  1 x  m  Câu 47: C số B m   ; m  C 3 m  ; m  1; m  3 D m   2 Câu 48: Cho hình hộp ABCD AB C D  có đáy ABCD hình A m  thoi tâm O, cạnh a , góc ABC  600 Biết AO   ABCD  cạnh bên hợp với đáy góc 600 Tính thể tích V khối đa diện OABC D Gia sư Tài Năng Việt A V  V  a3 a3 12 3a3 D V  B V  a3 nhỏ nhất y  2cos3 x  cos x  3cos x  là: 2 A B 24 D 9 12 Câu Giá 49: https://giasudaykem.com.vn trị Ta có hàm số y  x3  ax  bx  c xác định liên tục Mà lim y   nên tồn số M  C x  hàm cho y  M   ; lim y   nên tồn số x  số m  2 cho y  m   ; y  2   8  4a  2b  c  C y     4a  2b  c  Câu 50: Tìm giá trị thực m để phương trình x3  3x2  m   ba nghiệm phân biệt A m  B  m  C D 8  m  4  m  - HẾT Do y  m  y  2   suy phương trình y  có nhất nghiệm thuộc khoảng  m; 2  y  2  y    suy phương trình y  có nhất nghiệm thuộc khoảng  2;  y   y  M   suy phương trình ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 y  có nhất nghiệm thuộc khoảng B B B B A A B C A A A D B C B D C A C A D D C C D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50  2; M  C D A B A C D B B D B A D B A A C C D A A C C D D Vậy đồ thị hàm số y  x3  ax  bx  c trục Ox có điểm chung HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC CÂU VẬN DỤNG Câu 1.Cho số thực a, b, c thỏa mãn 8  4a  2b  c  Số giao điểm đồ thị hàm số  8  4a  2b  c  Câu y  x  ax  bx  c trục Ox A B Hướng dẫn giải thức P   x  y   15 xy C D A P  80 B P  91 Hướng dẫn giải 2.Cho x y 2  số  thực x, y thỏa mãn x   y  Giá trị nhỏ nhất biểu C Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu Cho hình chóp S ABC có SA = 3, SB = 4, SC = Ta có · = BSC · = CSA · = 600 Tính thể tích V khối ASB chóp cho x  y  x  y  2( x   y  3)  ( x  y )  4( x  y )  x  y   4( x  y )   A V = B V = 3. x  y  0C V = 10 Hướng dẫn giải Trên đoạn SB, SC lấy điểm E , F Mặt cho SE = SF = khác Khi S AEF khối tứ diện có cạnh a = x  y  2( x   y  3)  2( x  y)  x  y   x  y a34;82 = Suy VS AEF = 12 Xét biểu thức Ta có 2 V SE SF 3 20 P  4( x  y )  15xy  4( x  y )  xy  16( xS AEFy )= xy 7=x( y =3) 16 ắ yắ đV5Sx ABC = VS AEF = V SB SC 20 S ABC Câu Cho hình hộp ABCD A ¢B ¢C ¢D ¢ có đáy ABCD Mà · hình thoi tâm O, cạnh a, góc ABC = 600 Biết y    P  16(4  x)  x  64  21x A ¢O ^ (ABCD ) cạnh bên hợp với đáy góc  y   x 600 Tính thể tích V khối đa diện OABC ¢D ¢ , kết hợp với a3 a3 a3 A V = B V = C V = x  y   x  3;7  64  21x  83 12 Vậy giá trị nhỏ nhất biểu thức P 83 Câu 3.Một doanh nghiệp sản xuất bán loại sản phẩm với giá 45 (ngàn đồng) sản phẩm, giá bán khách hàng mua 60 sản phẩm tháng Doanh nghiệp dự định tăng giá bán họ ước tính tăng (ngàn đồng) giá bán tháng bán sản phẩm Biết chi phí sản xuất sản phẩm 27 (ngàn đồng) Vậy doanh nghiệp nên bán sản phẩm với giá để lợi nhuận thu lớn nhất ? A 46 ngàn đồng B 47 ngàn đồng C 48 ngàn đồng D 49 ngàn đồng Hướng dẫn giải Gọi x  x  45  giá bán sản phẩm mà doanh nghiệp phải xác định để lợi nhuận thu sau tăng giá cao nhất Suy số tiền tăng x  45 Ta có tăng ngàn bán sản phẩm Vậy tăng x  45 số lượng sản phẩm giảm  x  45   3x  135 xuống Tổng số sản phẩm bán : 60   3x  135   195  3x Lợi nhuận công ty thu sau tăng giá  x  27 195  3x   3x2  276x  5265 Đặt f  x   3x  276 x  5625 Bài tốn trở thành tìm max f  x   ? x  45 Ta có f '  x   6 x  276 , f '  x    x  46 (ngàn đồng) Lập bảng biến thiên, ta suy max f  x   f  46   1083 (ngàn đồng) x  45 Hướng dẫn giải Từ giả thiết, suy tam giác ABC cạnh AC a a Þ OA = = 2 Vì A ¢O ^ (ABCD ) nên B · ·¢AO ¢, (ABCD ) = (· 60 = AA AA ¢, AO ) = A Tam giác vng A ¢AO , có OA ¢= OA tan A·¢AO = a 3a3 + V D ¢ AOD + VO.CDD ¢C ¢ Suy thể tích khối hộp V = S ABCD OA ¢= Ta có V = VO ABC ¢D ¢ + V AA ¢D ¢ BB ¢C ¢ + VC ¢ BOC = VO ABC ¢D ¢ + 1 1 V a3 V + V + V + V ị VO ABC ÂD Â = = 12 12 6 Câu 1: Tìm tất giá trị tham số m để phương trình x2(x2 – 2) + = m có nghiệm phân biệt A m < B m > C m > m = D m > Câu 2: Tìm tất giá trị tham số m để đường thẳng 2x  (d): y = –x + m cắt đồ thị (C): y  hai điểm A, B x 1 cho AB  2 A m = 1; m = B m = 1; m = –7 C m = –7; m = D m = 1; m = –1 Câu 3: Tìm tất giá trị tham số k cho phương trình –x3 + 3x2 – k = có nghiệm phân biệt A k > B k > C ≤ k ≤ D < k < B Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 4: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác cạnh a, SA vng góc với đáy, mặt phẳng  SBC  tạo với đáy góc 450 Tính thể tích khối chóp S.ABC A a3 2a B C a3 27 D 3a 18 diện tích ba bóng bàn, St diện tích xung quanh hình S trụ Tính tỉ số b St A B C 1,5 D 1,2 Câu 12: Tìm tung độ giao điểm đồ thị (C): y  Câu 5: Tìm tất giá trị m để giá trị nhỏ nhất hàm số y = –x3 – 3x2 + m đoạn [–1; 1] A m = B m = C m = D m = Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD hình vng cạnh 2a, tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với (ABCD) Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp a a a 21 A B C D đường thẳng (d): y = x – A –3 B D –1 x 1 Câu 13: Cho hàm số y  (C) Khẳng định sau x2  khẳng định đúng? A Phương trình đường tiệm cận đứng đồ thị (C) x = B Phương trình đường tiệm cận đứng đồ thị (C) x = ± C Phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị (C) y = ±1 y Hình A y a 21 Hình B 2 x Câu 7: Cho hình trụ (T) có hai đáy hai hình tròn (O) (O') Xét hình nón có đáy hình tròn (O) đỉnh O' Biết thiết diện qua trục hình nón tam giác Tính tỉ số diện tích xung quanh hình nón diện tích xung quanh hình trụ B C -3 -2 -2 -1 y –∞ + || – -3 y y x -2 -1 2 -1 +∞ x +∞ A Hình A y Hình D B Hình D D Hình C -1 C y  x  3x  D y  x  3x  Câu 11: Người ta bỏ ba bóng bàn kích thước vào hộp hình trụ có đáy hình tròn lớn bóng bàn chiều cao ba lần đường kính bóng bàn Gọi Sb tổng C Hình B [ 1; ] [ 1; ] D max y  15 C max y  11 [ 1; ] [ 1; ] Câu 16: Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy tam giác cạnh a, góc cạnh bên mặt phẳng đáy 30 Hình chiếu đỉnh A’ mp(ABC) trùng với trung điểm H cạnh BC Tính thể tích khối lăng trụ cho a3 12 B x Câu 15: Tìm giá trị lớn nhất hàm số y = 2x3 + 3x2 –12x + đoạn [–1; 2] A max y  B max y  10 A 1 Câu 14: Trong đồ thị cho hình A, B, C, D Đồ thị đồ thị hàm số y = x3 + 3x2 – ? Câu 9: Đáy hình chóp S.ABCD hình vng cạnh a Cạnh bên SA vng góc với mặt phẳng đáy có độ dài a Thể tích khối tứ diện S.BCD bằng: a3 a3 a3 a3 A B C D -1 D Phương trình đường tiệm cận đồ thị (C) x= ±1, y =1 –1 -2 -1 -1 -3 Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số có cực trị B Hàm số đạt cực đại x = đạt cực tiểu x = C Hàm số có giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất –1 D Hàm số có giá trị cực tiểu B y   x  3x  -2 Hình C + Câu 10: Đường cong hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? A y  x  3x  -2 -2 D 1 -1 -2 –∞ -1 -1 Câu 8: Cho hàm số y = f(x) xác định, liên tục R có bảng biến thiên: x y' C x A 2x  x3 D a3 C a3 a3 Câu 17: Một hình trụ có bán kính mặt đáy cm thiết diện qua trục hình trụ có diện tích 40 cm2 Tính diện tích xung quanh hình trụ? A Sxq = 15 π cm2 B Sxq = 30 π cm2 C Sxq = 45 π cm2 D Sxq = 40π cm2 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 18: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y = x3 – 3x2 + mx – có hai điểm cực trị x1, x2 thỏa x12  x 22  A B C –1 D –3 Câu 19: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác đều; mặt bên SAB nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng đáy tam giác SAB vuông S, SA = a , SB = a Tính thể tích khối chóp S.ABC a3 a3 a3 a3 A B C D Câu 20: Tìm tất giá trị tham số m để đường thẳng d: y = mx – 2m – cắt đồ thị (C): y = x3 – 6x2 + 9x – điểm phân biệt A m > –3 B m > C m < –3 D m < Câu 21: Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số x3 y   3x  biết tiếp tuyến có hệ số góc k = –9 A y + 16 = –9(x + 3) B y – 16 = –9(x – 3) C y – 16 = –9(x + 3) D y = –9x – 27 Câu 29: Cho hình lăng trụ tam giác có tất cạnh a Thể tích khối lăng trụ là: A a B D a3 12 C a3 a3 Câu 30: Cho hình lăng trụ tứ giác có tất cạnh a Thể tích khối lăng trụ là: A a B a3 C a3 D a3 Câu 31: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y = x3 – mx + có hai cực trị A m = B m > C m < D m ≠ Câu 32: Cho hình chóp S.ABC có SA = a, SB =2a, SC = 3a SA, SB, SC đôi vng góc Tính khoảng cách từ S đến (ABC) 6a C a 66 11 A Câu 23: Tìm tất đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số 2x  y x 1 A x = B x = C x = ± D x = –1 Câu 33: Tìm giá trị lớn nhất hàm số y  f ( x )  x    x đoạn  1; 3 A max f ( x )  B max f ( x )  2 Câu 24: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số mx  y đồng biến khoảng xác định xm A m ≤ –1 m > B m < –1 m ≥ C m < –1 m > D –1 < m < C max f ( x )  D max f ( x )  Câu 25: Hàm số y = x4 – 2x2 + Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số đồng biến khoảng (–1; 0) (1; +∞) B Hàm số đồng biến khoảng (–1; 1) (1; +∞) C Hàm số đồng biến khoảng (–∞; 1) (2; +∞) D Hàm số đồng biến khoảng (–∞; –2) (1; +∞) B 7a Câu 22: Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x4 + x2 + điểm có hồnh độ x = A y = 6x + B y = –6x + C y = 6x D y = 6x – D a 11 [ 1;3 ] [ 1;3 ] [ 1;3 ] [ 1;3 ] Câu 34: Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vng B, SA vng góc với (ABC), SA = 3a, AB = 4a BC = 12a Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A 169 B 676a C 169a D 169a Câu 35: Tìm tọa độ giao điểm M đồ thị (C) : y  đường thẳng (d): y = A M(3; 4) B M( 4; 3) C M( 0; 3) 2x  x 1 D M( 1; 3) Câu 26: Cho hàm số y = x3 + 3x2 – Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng (–∞; –2) (0; +∞) B Hàm số đồng biến khoảng (–∞; 1) (2; +∞) C Hàm số đồng biến khoảng (–∞; –2) (0; +∞) D Hàm số nghịch biến khoảng (1; 5) Câu 36: Cho hàm số y = x3 – 3x + Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số đạt cực tiểu x = B Hàm số khơng có cực trị C Hàm số đạt cực đại x = –1 D Hàm số có điểm cực trị Câu 27: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD hình vng cạnh a, SA vng góc với (ABCD) SA = AC Tính khoảng cách hai đường thẳng BD SC Câu 37: Một hình nón có bán kính mặt đáy cm độ dài đường sinh cm Khối nón giới hạn hình nón tích ? A 3 cm3 B 12 cm3 C 15 cm3 D A a D a B a C a Câu 28: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y = –x3 + 3x2 – mx + m nghịch biến R A m ≥ B m < C m ≤ D m > 2 cm3 Câu 38: Xác định số giao điểm hai đường cong (C): y = x3 – x2 – 2x + (P): y = x2 – x + A B C D Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 39: Tìm giá trị nhỏ nhất hàm số y  2x   x A –3 2 C B D Câu 40: Đường cong hình bên đồ thị hàm số y bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số ? A y  x  3x  B y  x  x -2 C y  x  2x  D y  x  2x  - HẾT -1 -1 Gia sư Tài Năng Việt ĐÁP ÁN 1.D 21.C 2.B 22.D 3.D 23.C 4.A 24.C 5.A 25.A 6.D 26.C 7.A 27.C 8.B 28.A 9.D 29.C 10.C 30.A 11.B 31.B 12.D 32.A 13.C 33.B 14.A 34.D 15.D 35.B 16.C 36.B 17.D 37.A 18.D 38.B 19.B 39.D 20.A 40.C https://giasudaykem.com.vn ... ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 y  có nhất nghiệm thuộc khoảng B B B B A A B C A A A D B C B D C A C A D D C C D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43... Việt ĐÁP ÁN 1. D 21. C 2.B 22.D 3.D 23.C 4.A 24.C 5.A 25.A 6.D 26.C 7.A 27.C 8.B 28.A 9.D 29.C 10 .C 30.A 11 .B 31. B 12 .D 32.A 13 .C 33.B 14 .A 34.D 15 .D 35.B 16 .C 36.B 17 .D 37.A 18 .D 38.B 19 .B 39.D... lăng trụ cho a3 12 B x Câu 15 : Tìm giá trị lớn nhất hàm số y = 2x3 + 3x2 12 x + đoạn [ 1; 2] A max y  B max y  10 A 1 Câu 14 : Trong đồ thi cho hình A, B, C, D Đồ thi đồ thi hàm số y =
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 1 môn toán lớp 12 , Đề thi giữa học kì 1 môn toán lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay