Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn toán lớp 12

8 18 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:38

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MƠN TỐN LỚP 12 ĐỀ SỐ Câu 1: Tìm tập giá trị hàm số y  B R \ 2 A   ;  x 1 x2 C R \ 1 D   ;    x 1 có cực trị: x 3 A B C Câu 3: Trong hàm số sau hàm số đồng biến R : Câu 2: Hàm số y  D y  C y  x  x  B y  x3  A y  tan x D Câu 4: Cho biết hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x f ( x) f ( x)   1   0     1  0    5 5 Trong khẳng định sau, khẳng định đúng: A Hàm số có hai điểm cực đại B Hàm số có hai điểm cực trị C Hàm số có hai điểm cực đại điểm cực tiểu D Hàm số có điểm cực đại hai điểm cực tiểu Câu 5: Hàm số y  ax3  bx  cx  d  a   có tối đa cực trị A B C D Câu 6: Cho biết hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x f ( x) 4x 1 x2    -7 -7 Giá trị lớn hàm số y  f  x  khoảng  2;  A B -1 C -7 D 3 Câu 7: Đồ thị hàm số y  x  x  3x  2017 có đường tiệm cận ngang A B C D x 4 Câu 8: Tìm tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  x 1 A x  1 B y  C x  D y  Câu 9: Đồ thị hàm số y  ax  bx  c  a   có tất dạng đồ thị A B C D 2x  Câu 10: Cho đồ thị hàm  C  : y  Trong khẳng định sau khẳng định sai x3 A (C) có tiệm cận đứng B (C) có tiệm cận ngang C (C) có tâm đối xứng D (C) có trục đối xứng Câu 11: Tính chất sau khơng phải tính chất hình hộp chữ nhật A Các mặt hình chữ nhật B Có 16 cạnh C Có đỉnh D Có mặt Câu 12: Trong hình đa diện, cạnh đa giác cạnh chung đa giác A B C D f ( x)  Câu 13: Có tất loại khối đa diện Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A B C D.5 Câu 14: Khối bát diện có cạnh: A 12 B.14 C 10 D.16 Câu 15: Thể tích khối lập phương có cạnh a a3 a3 A B C 2a3 D a 3 Câu 16: Thể tích khối chóp có diện tích đáy B chiều cao h 1 A V  B.H B V  B.H C V  B H D V  B.H 3 Câu 17: Cho hàm số y  2 x3  3x  12 x  Trong khẳng định sau, khẳng định sai A Hàm số nghịch biến khoảng  3;  1 B Hàm số đồng biến khoảng  1; 1 C Hàm số nghịch biến khoảng  5; 10  D Hàm số đồng biến khoảng  1; 3 3x  Trong khẳng định sau, khẳng định 1 x A Hàm số nghịch biến R B Hàm số đồng biến R C Hàm số đồng biến khoảng   ; 1  1;   Câu 18: Cho hàm số y  D Hàm số đồng biến khoảng   ; 1 1;   Câu 19: Hàm số y  x3  3x  72 x  đạt cực đại A x  3 B x  C x  143 Câu 20: Hàm số y  x 8 x  có giá trị cực tiểu A yCT  B yCT  22 C yCT  6 x2 Câu 21: Đồ thị hàm số y  có tiệm cận đứng x 4 A B C D x  200 D yCT  D.3 x 1 1 x C y  ; y  2 Câu 22: Tìm tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A y  B y  2 D x  ; x  2 Câu 23: Tìm giá trị lớn hàm số y  2 x  8x  A B C  D.0 Câu 24: Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số y  x  3x  x  35 đoạn  4 ; 4 A Max  40 ; Min  41 C Max  40 ; Min  B Max  15 ; Min  41 D Max  40 ; Min  15 x3  x  3x   7 C 1;  D  3;1  3 Câu 25: Tìm tâm đối xứng đồ thị hàm số y   5 B  2;   3 Câu 26: Đồ thị hình bên hàm số: A y  x3  x  B y   x3  x  C y  x3  3x  D y   x3  3x  A  2;0  y O x Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 27: Khối lập phương thuộc loại khối đa diện A 3 ; 4 B 5 ; 3 C 4; 3 D 3;5 Câu 28: Điểm khối lăng trụ điểm A Không thuộc khối lăng trụ B Thuộc khối lăng trụ thuộc hình lăng trụ C Thuộc hình lăng trụ D Thuộc khối lăng trụ khơng thuộc hình lăng trụ Câu 29: Trong khơng gian, phép biến hình khơng phải phép dời hình A Phép đối xứng qua đường thẳng  B Phép vị tự tỉ số k  3 C Phép tịnh tiến theo vectơ v D Phép đối xứng tâm O Câu 30: Trong khối đa diện loại 5 ; 3 Mỗi đỉnh đỉnh chung mặt A B C D Câu 31: Cho khối chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy 2a chiều cao khối chóp a Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC a3 a3 a3 a3 A B C D 18 Câu 32: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật , SA   ABCD  , AC  2a ; AB  a ; SD  a Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD a3 A a 15 B C a a3 D Câu 33: Cho hàm số y  x  x Khẳng định sau khẳng định A Hàm số đồng biến khoảng   ;  nghịch biến khoảng  ;    B Hàm số đồng biến khoảng  ;  nghịch biến khoảng  ;  C Hàm số đồng biến khoảng   ;  nghịch biến khoảng  ;    D Hàm số nghịch biến khoảng  ;  đồng biến khoảng  ;  Câu 34: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  x  x  mx  10 đồng biến R A m  4 B m  4 C m  4 D m  4 Câu 35: Tìm tất giá trị số m để hàm số y  x  3x  mx  m  có cực đại cực tiểu A m  B m  C m  D m  3 Câu 36: Tìm tất giá trị số m để hàm số y  x  mx  m  đạt cực đại x  2 A m  3 B m  2 C m  D m  Câu 37: Tìm giá trị nhỏ hàm số y  x  khoảng 1 ;    x 1 A Min  B Min  C Min  D Min    5  Câu 38 : Tìm giá trị lớn hàm số y  cos x  2sinx   ;   6  3 7 A Max  B Max  C Max  D Max  2 2 Câu 39: Viết phương trình đường thẳng qua hai điểm cực tiểu hàm số y  x  x  A x  3 B y  C x  D y  3 2x  m Câu 40: Tìm tất giá trị số m để đồ thị hàm số y  đối xứng qua điểm có tọa độ 1 ;  xm Gia sư Tài Năng Việt A m  https://giasudaykem.com.vn C m  1 B m  D m  2 Câu 41: Cho khối chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy tam giác vuông A , AC  a , BC  2a Hình chiếu S (ABC) trung điểm H BC Cạnh bên SB tạo với đáy góc 60o Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC a3 a3 a3 a3 A B C D 12 Câu 42: Cho khối chóp tam giác S.ABC có cạnh đáy a mặt bên tam giác vng cân S Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC a 21 a 21 a3 a3 A B C D 12 x 1 Câu 43: Tìm tất giá trị số m để đồ thị hàm số y  nghịch biến khoảng   ;3 xm A m  B m  C m  D m  x  x2 Câu 44: Tìm tất giá trị số m để đồ thị hàm số y  có hai đường tiệm cận đứng x  2x  m phân biệt A m    ;1 B m    ;     8 ; 1 C m    ;  1 D m   8 ;1 Câu 45: Tìm tất giá trị số m để đồ thị hàm số y  x3   m  1 x   m   x  2017 có hai điểm cực trị nằm khoảng  5;5 A 3  m B m  C 3  m  Câu 46: Tìm tất giá trị số m để Min   x  3x  m   D  m  11 1 x 1 A m  4 B m  C m  D m  Câu 47: Tìm tất giá trị số m để đồ thị hàm số y  x  x  1  m  x  m cắt trục hồnh ba điểm phân biệt có hồnh độ x1 , x2 , x3 thõa mãn điều kiện x12  x22  x32  1  A m   ;0  4    C m    ;0    ;1 D m    42 Câu 48: Hình chóp S ABC có SA  SB  SC  , đáy tam giác ABC có AB  , AC  2, BAC  120o Tính thể tích khối chóp B m   ; 1 2 B V  C V  D V  Câu 49: Hình chóp S.ABC có SA  SB  SC , đáy tam giác ABC vng A có AB  , AC  2, góc mặt phẳng (SAB) mặt phẳng (ABC) 60o Tính thể tích khối chóp A V  3 B V  C V  D V  3 Câu 50 : Xét khối chóp tứ giác S.ABCD, SBAC tứ diện cạnh a ABCD hình thoi Tính thể tích khối chóp a3 a3 a3 a3 A B C D 12 - HẾT A V  Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM TRƯỜNG THCS – THPT KHAI MINH CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ĐÁP ÁN C A B D B D A B C D B B D A D B D D A B C C B A B CÂU 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Năm học 2017 – 2018 Mơn thi: TỐN 12 ĐÁP ÁN A C D B A B D B C C A B A D C D C D B C D C A A C ĐỀ SỐ Bài : ( điểm ) Tìm giới hạn sau : 2x 1 a lim x1 x  c lim (3x3  x  3) x2  x   x b lim x  2.Tính đạo hàm hàm số sau: x3 x   2x  a y  b y  sin x  cos x  x c y  x  Bài : ( điểm ) Xét đồng biến nghịch biến hàm số, tìm cực trị hàm số: y   x4  x2  Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Chứng minh, hàm số: y  x3  mx  (1  m2 ) x  ln có cực đại cực tiểu với giá trị tham số m Bài : (2 điểm ) x 1 1.Viết phương trình tiếp tuyến đường cong (H): y  f ( x)  x 1 điểm có hồnh độ xo  2 Tìm độ dài đường chéo hình lập phương có cạnh a Bài : ( điểm ) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh bên cạnh đáy a Tính tổng diện tích mặt bên mặt đáy hình chóp S.ABCD Gọi O tâm hình vng ABCD Tính SO - HẾT ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHO ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MƠN TỐN LỚP 12 - NĂM HỌC 2010-2011 Bài Sơ lược cách giải 2x 1 x1 x  + Ta có: lim (2 x  1)  lim ( x  1)  ; x   x  x1 x1 2x 1   + Do : lim x  x1 a lim   x2  b lim x   x 0,25   điểm 0,25 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 1 (2  ) x (2  ) 2x 1 x x   lim + Vì : lim lim 3 x   x x  x (  1) x  (  1) x x 0,25 x2   2 x   x + Do : lim 0,25 c lim (3x3  x  3) = lim x3 (3   ) x x x  x  =  2a b c 0,25 0,25 y '  x2  x  y '  2co s x  sin x  x d y '  x2  0,50 0,50 0,50 y   x  x  + TX Đ: D=R + y '  4 x3  x 0,25 0,25 x  + y '    x   x  1 + Bảng biến thiên: x  y’ y  + -1 -2 0,50 - 0 + -2 -3   0,50 + Hàm số đồng biến: (  ;-1) & (0;1) Hàm số nghịch biến : (-1;0) & (1;  ) y  x3  mx  (1  m2 ) x  + TXĐ: D=R y '  3x  2mx  (1  m2 ) + Vì  '  m2  3(m2  1)  5m2   0, m  R nên y’=0 ln có hai nghiệm phân biệt + y’ ln đổi dấu qua nghiệm  hàm số ln có cực đại cực tiểu 0,25 0,25 0,25 0,50 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn + Với xo   yo  + y '  f '( x)  2 ( x  1)2  f '(2)  2 + Phương trình tiếp tuyến điểm ( 2;3 ): 0,25 0,25 y   f '(2)( x  2) hay: y  2 x  Đường chéo AC’ hình lập phương ABCD.A’B’C’D’: 0,25 0,25 0,25 AC '2  AA '2  A ' C '2  a  ( a 2) 0,25  3a 0,25  AC '  a 0,25 0,25 + Hình vẽ Stp  S ABCD  4.S SAB +  a  a2  (1  3) a 0,25 0,25 0,25 0,25 SO  SA2  AO 0,25 a 2  a2  ( ) a2  a SO  0,25 0,25 0,25 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Năm học 2017 – 2018 Mơn thi: TỐN 12 ĐÁP ÁN A C D B A B D B C C A B A D C D C D B C D C A A C ĐỀ SỐ Bài : ( điểm ) Tìm giới hạn... O tâm hình vng ABCD Tính SO - HẾT ĐÁP ÁN VÀ CÁCH CHO ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MƠN TỐN LỚP 12 - NĂM HỌC 2010-2011 Bài Sơ lược cách giải 2x 1 x1 x  + Ta có: lim... chóp a3 a3 a3 a3 A B C D 12 - HẾT A V  Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM TRƯỜNG THCS – THPT KHAI MINH CÂU 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn toán lớp 12 , Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn toán lớp 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay