Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 môn giải tích lớp 12

8 19 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:38

Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 12 ĐỀ SỐ Câu 1: chọn đáp án đúng: a a  A    B a   C a   D    Câu 2: Cho a số dương, biểu thức a a viết dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là: A a6 B a6 Câu 3: Hàm số y  loga x có nghĩa : A x  B x  11 C a5 D a C x  D a  Câu 4: log2 bằng: A B C D Câu 5: Hàm số sau hàm số lũy thừa C y  x  A y  x B y  x Câu 6: Chọn mệnh đề : A (ln u)'  u B (ln u)'  u2 D y  2x C (ln u)'  u' u D (ln u)'  u' u2 Câu 7: Tính đạo hàm hàm số sau: y  2017x B y'  ln2017.2017 A y'  x.2017 x 1 x 2017x D y'  2017 C y'  2017 x 1 Câu 8: tập xác định hàm số y  log2 (3x2  2x 1) là: A D  R \ 1;   C D   ; 1   ;   3 B D  (1; ) 3  D D   1;   3 Câu 9: Số nhỏ 1? A   B    3 e D e C e Câu 10: Đạo hàm hàm số y  log3  4 x3  x  1 bằng: 12 x  C y '   4 x3  x  1 ln 12 x  B y '  3.ln A y '  3.ln 12 x D y '   4 x3  x  1 ln Câu 11: Phương trình sau log ( x  1)  có nghiệm là: A x  82 B x  63 C x  80 3x  Câu 12: Phương trình  16 có nghiệm là: A x = B x = D x  65 C D Câu 13: Mệnh đề sau đúng?   2    2 C        A   11     11   D        B  Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 14: Bất phương trình: log1  2x  7  log1  x  1 có tập nghiệm là: 5 A 1;4 B  1;   C (-1; 2) Câu 15:số nghiệm phương trình 3x1  3x2  3x3  3x4  750 là: A B C 3x Câu 16:Bất phương trình  có tập nghiệm là: A (;1) B (;3) C (1; ) Câu 17: Bất phương trình   A x  4 x 1  1      2 B x  4 D (-; 1) D D (;1] 2x 3 có tập nghiệm là: C x  4 x  4 D Câu 18: Bất phương trình: log2 3x  2  log2   5x  có tập nghiệm là: A (0; +) B  1;  C  ;3 2  Câu 19:số nghiệm phương trình: log2 x  3log2 (2 x) 1  là:  5 D  3;1 A B C D Câu 20:cho số thức a,b, với 1 0) x bằng: A a5b4 B a4b5 C 5a + 4b    Câu 20: Bất phương trình: log1 2x   log1 x  1 có tập nghiệm là: D  A 1;4 B  1;   D 10 D 4a + 5b C (-1; 2) D (-; Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MƠN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 12 ĐỀ SỐ Câu 1: chọn đáp án đúng: (ab) B a b A a  a  C a b D a b Câu 2: Cho a số dương, biểu thức a3 a2 viết dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là: 7 A a6 B a6 C a5 Câu 3: Hàm số y  loga (x  1) có nghĩa : A x  B x   C x  Câu 4: log4 bằng: A B C D a2 D a  D Câu 5: Hàm số sau hàm số lũy thừa C y  x  A y  x B y  x Câu 6: Chọn mệnh đề : A (ln u)'  u B (ln u)'  u2 C (ln u)'  D y  ( 2)x u' u D (ln u)'  u' u2 Câu 7: Tính đạo hàm hàm số sau: y  17x A y'  x.17x1 B y'  ln17.17x D y '  C y'  17x1 Câu 8: tập xác định hàm số y  log2 ( x2 1) là: A D  R \ 1;1 B D  (1;1) C D   ; 1  1;   Câu 9: Số nhỏ 1? A    3 B  3 e 17x 17 D D   1;1 D e C e Câu 10: Đạo hàm hàm số y  log3  4 x3  x  bằng: A y '  3.ln B y '  12 x  3.ln C y '  12 x   4 x3  x  ln D y '  12 x  4 x3  x  ln Câu 11: Phương trình sau log3 ( x  1)  có nghiệm là: A x  82 B 28 C x  27 D x  72 3x  x Câu 12: Phương trình  16 có nghiệm là: A B 2 C D 2x  x 7 Câu 13: Phương trình:   17 có nghiệm là: A -3 B C D Câu 14: Bất phương trình: log1  x    log1  2x  1 có tập nghiệm là: 5 A  ; 7  B  1;   C  7;8  x 1 x 2 x 3 Câu 15:số nghiệm phương trình    3x4  750 là: A B C D 8;   D Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 16:Bất phương trình 23x  có tập nghiệm là: A (; 2) Câu 17: Bất phương trình   A x  4 C ( ; ) B (;3) x 1  1      2 B x  4 D ( ; ) 2x 3 có tập nghiệm là: C x  4 x  4 D Câu 18: Bất phương trình: log1  3x  2  log1   5x  có tập nghiệm là: 2 A  ;1   B  1;   5 C  ;3 2  D  3;1 Câu 19: Số nghiệm phương trình: log22 x  3log2 (2 x) 1  là: A B C D Câu 20:cho số thức a,b, với a 0) x bằng: A a5b4 B a4b5 C 5a + 4b Câu 2: Đạo hàm hàm số là: B y '  x .2 016 A D 4a... C y '  12 x   4 x3  x  ln D y '  12 x  4 x3  x  ln Câu 11 : Phương trình sau log3 ( x  1)  có nghiệm là: A x  82 B 28 C x  27 D x  72 3x  x Câu 12 : Phương trình  16 có nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 môn giải tích lớp 12 , Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 môn giải tích lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay