Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn giải tích lớp 12

10 28 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:38

Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG I GIẢI TÍCH 12 ĐỀ SỐ x2  2x Câu Hàm số y  đồng biến khoảng x 1 A  ;1  1;   C  1;   B  0;   Câu Cho hàm số f ( x)  x4  x  Hàm số đạt cực đại tại D x  C x  B x  A x  2 D 1;   Câu Giá trị lớn nhất của hàm số y  f ( x)  x3  3x  đoạn 1; 4 A y  C y  B y  Câu Cho hàm số y  A x  2; y  1 D y  21 2x  , Hàm có có TCĐ, Và TCN lần lượt là 1 x B x  1; y  C x  3; y  1 D x  2; y  Câu Cho hàm số y  x3  3x  mx  m Tìm tất cả giá trị m để hàm số đồng biến /TXĐ Câu Cho hàm số y  A M  7; m  C m  B m  A m  D m  3x  10 x  20 Gọi GTLN là M, GTNN là m Tìm GTLN và GTNN x2  2x  B M  3; m  C M  17; m  D M  7; m  Câu Số điểm cực đại của hàm số y  x  100 A B C Câu Giá lớn nhất trị của hàm số y  A là: x 2 B Câu Với giá trị nào của m, hàm số y  A m  1 D C -5 D 10 x  (m  1) x  nghịch biến TXĐ của nó? 2 x B m  C m   1;1 D m  5 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 10 Cho hàm số y  x3  x  3x  (C) Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng y  3x  B y  3x  A y  3x  29 C Câu A và B đúng C y  3x  20 Câu 11 Hàm số y  sin x  x A Đồng biến B Đồng biến  ;0  C Nghịch biến D NB  ;0  va ĐB  0;   Câu 12 Số điểm cực trị hàm số y  A x  3x  x 1 B C D Câu 13 Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  3sin x  4cos x A B -5 Câu 14 Đồ thị hàm số y  C -4 D -3 x2 2x 1 1 A Nhận điểm I   ;  là tâm đối xứng B Nhận điểm I   ;  là tâm đối xứng C Không có tâm đối xứng 1 D Nhận điểm I  ;  là tâm đối xứng 2  2     x2  x  Câu 15 Gọi (C) là đồ thị hàm số y  5 x  x  A Đường thẳng x  là TCĐ của (C) C Đường thẳng y   là TCN của (C) B Đường thẳng y  x  là TCX của (C) D Đường thẳng y   là TCN của (C) Câu 16 Tìm m để hàm số y  x3  mx   m  m  1 x  đạt cực đại tại x  A m  B m  C m  1 D m  2 Câu 17 Tìm m để phương trình x4  x   m có đúng nghiệm A m  1 Câu 18 Cho hàm số y  B m  C m  D m  x3 (C) Tìm m để đường thẳng d : y  x  m cắt (C) tại điểm M, x 1 N cho độ dài MN nhỏ nhất A m  B m  C m  D m  1 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 19 Cho hàm số y  x3  mx  x  m  Tìm m để hàm số có cực trị tại A, B thỏa mãn x2 A  xB2  : C m  3 B m  A m  1 D m  Câu 20 Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thì hàm số y  x  tại giao điểm của đồ thị hàm số x 1 với trục tung bằng A -2 B C D -1 Câu 21 Cho hàm số y  x3  3x  (C) Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến đó qua A(1; 2) A y  x  7; y  2 B y  x; y  2 x  C y  x  1; y  3x  D Đáp án khác Câu 22 Tìm m để phương trình x3  3x2   m  có nghiệm phân biệt A 2  m  B 3  m  C  m  D  m  Câu 23 Tìm m để phương trình x3  3x2 12 x 13  m có đúng nghiệm B m  13; m  A m  20; m  C m  0; m  13 D m  20; m  Câu 24 Cho hàm số y  x3  mx   m  m  1 x  Tìm m để hàm số có cực trị tại A và B cho  xA  xB   xA  xB   B m  3 A m  1 C m   D khơng có m Câu 25 Cho hàm sớ y   x3  x  x  17 (C) Phương trình y '  có nghiệm x1 , x2 đó x1.x2  ? A B C -5 D -8 Câu 26 Đường thẳng y  3x  m là tiếp tuyến của đường cong y  x3  m bằng A hoặc -1 B hoặc C hoặc -2 D hoặc -3 Trả lời trắc nghiệm 1… ;2… ;3… ;4……;5……;6… ;7….;8… ;9… ;10……;11……;12… ;13……;14…… Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 15……;16… ;17 …;18… ;19……;20……;21… ;22……;23… ;24…….;25……;26…… KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG I GIẢI TÍCH 12 ĐỀ SỐ Câu Tập xác định của hàm số y  x  3x  x2 D D  \ 0;  C D  \ 1;1 B D  \ 0 A D   2 Câu Cho hàm số y  x2  2mx  3m Để hàm số có TXĐ là B  m  A m  0, m  C m  3; m  thì các giá trị của m là: D 3  m  Câu Cho hàm số y   x2  Câu nào sau đúng A Hàm số đạt cực đại tại x  B Hàm số đạt CT tại x  C Hàm số không có cực đại D Hàm số nghịch biến Câu 4.Cho hàm số f ( x)  A fCÐ  x4  x  Giá trị cực đại của hàm số là C fCÐ  20 B fCÐ  D fCÐ  6 Câu Cho hàm số y  x3  mx   m   x  Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại x   A m  B m  3 3 D m  C y  D y  C m  Câu Giá trị lớn nhất của hàm số y  x3  3x là A y  B y  Câu Trong số các hình chữ nhật có chu vi 24cm Hình chữ nhật có diện tích lớn nhất là hình có diện tích bằng A S  36 cm2 B S  24 cm2 C S  49 cm2 D S  40 cm2 Câu Trong các hàm số sau, hàm số nào có tiệm cận đứng x  3 A y  3 x  x 5 B y  2x 1 3 x C y  3 x  x x2  D y  3 x  x2 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt Câu Cho hàm số y  https://giasudaykem.com.vn 2 x  có tâm đối xứng là: x5 B I (2; 5) A I (5; 2) C I (2;1) D I (1; 2) Câu 10 Hàm số y  x  x  có A cực trị vớì cực đại B cực trị vớì cực tiểu C cực trị với cực đại D cực trị với ̀ cực tiểu Câu 11 Cho hàm số y  x  x  Gọi GTLN là M, GTNN là m Tìm GTLN và GTNN  3; 2 : A M  11; m  B M  66; m  3 C M  66; m  D M  3; m  Câu 12 Cho hàm số y  x 1 (C) Trong các câu sau, câu nào đúng x 1 A Hàm số có TCN x  B Hàm số qua M (3;1) C Hàm số có tâm đối xứng I (1;1) D Hàm số có TCN x  2 Câu 13 Số điểm cực trị của hàm số y   x3  x  là A B C D 3 Câu 14 Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y  x3  x  3x  A song song với đường thẳng x  B song song với trục hoành C Có hệ số góc dương D Có hệ số góc bằng -1 Câu 15 Hàm số y   x4  đồng biến khoảng A  ;0  B 1;   Câu 16 Cho hàm số y  C (3; 4) D  ;1 x2 x3 A Hs đồng biến TXĐ B Hs đồng biến khoảng  ;   C Hs nghịch biến TXĐ C Hs nghịch biến khoảng  ;   Câu 17 Số giao điểm của đồ thị hàm số y  ( x  3)( x  x  4) với trục hoành là: A B Câu 18 Hàm số f ( x)  x3 x   6x  C.0 D.1 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A Đồng biến  2;3 B Nghịch biến khoảng  2;3 C Nghịch biến khoảng  ; 2  D Đồng biến khoảng  2;   Câu 19 Hàm số y  x  x3  A Nhận điểm x  làm điểm cực tiểu B Nhận điểm x  làm điểm cực đại C Nhận điểm x  làm điểm cực đại D Nhận điểm x  làm điểm cực tiểu Câu 20 Hàm số y  x  sin x  A Nhận điểm x   C Nhận điểm x    B Nhận điểm x  làm điểm cực tiểu  làm điểm cực đại  làm điểm cực đại D Nhận điểm x    làm điểm cực tiểu Câu 21 Giá trị lớn nhất của hàm số f ( x)   x2  x  A B C Câu 22 Các đồ thị của hai hàm số y   độ là A x  1 x và y  x tiếp xúc với tại điểm M có hoành C x  B x  D D x  Câu 23 Đồ thị hàm số y  9( x  1)( x  1) 3x  x  A Nhận đường thẳng x  làm TCĐ C Nhận đường thẳng y  làm TCN B Nhận đường thẳng x  làm TCĐ D Nhận đường thẳng x  2; x  làm TCĐ Câu 24 Hai tiếp tuyến của parabol y  x2 qua điểm  2;3 có các hệ số góc là A hoặc B hoặc Câu 25 Giá trị lớn nhất của hàm số y  Câu 26 Cho hàm số y  D -1 hoặc sin x  sin x  sin x  B y  A y  C hoặc C y  1 D y  2x  có đồ thị (C) Tìm (C) những điểm M cho tiếp tuyến x2 tại M của (C) cắt hai tiệm cận của (C) tại A, B cho AB ngắn nhất A  0;  , 1; 1   B  1;  ;(3;3)  3 C (3;3),(1;1) D  4;  ;  3;3   Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trả lời trắc nghiệm 1… ;2… ;3… ;4……;5……;6… ;7 ;8… ;9… ;10……;11……;12… ;13……;14…… 15……;16… ;17 …;18… ;19……;20……;21… ;22……;23… ;24…….;25……;26…… KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG I GIẢI TÍCH 12 ĐỀ SỐ Câu Hàm số y  x3  3x  đồng biến khoảng B (;0), (2; ) A (0; 2) C (;1),(2; ) D (0;1) Câu Cho hàm số y  x4  x  2016 Hàm số có mấy cực trị A B Câu Cho hàm số y  A m  C x  mx  Tìm m để hàm số đạt cực đại tại x  xm B m  3 Câu Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  x  A y  Câu Cho hàm số y  A lim y   x 2 Câu Cho hàm số y   0; 2 A m  1, M  Câu Cho hàm số y  A M (5;2) D.4 C m  1 C m  C y  D y  (x>0) x B y  x 1 Trong các câu sau, câu nào sai x2 B lim y   x 2 C TCĐ x  D TCN y  3x  Gọi GTLN là M, GTNN là m Tìm GTLN và GTNN x3 B m  ; M  5 C m  5; M  D m  1; m  x 1 (C) Đồ thị (C) qua điểm nào? x 1 B M (0; 1) C M  4;   2 D M  3;  2 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu Các điểm cực tiểu của hàm số y  x  3x  là: A x  1 C x  B x  D x  1, x  x2  2x  Câu Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số y  và y  x  là: x2 C (1;0) B (2; 3) A (2; 2) D (3;1) Câu 10 Hàm số f ( x)  x5  15x  10 x3  22 A Nghịch biến B Đồng biến  ;0  C Đồng biến D Nghịch biến  0;1 Câu 11 Hàm số f ( x)  x3  3x  x  11 A Nhận điểm x  1 làm điểm cực tiểu B Nhận điểm x  làm điểm cực đại C Nhận điểm x  làm điểm cực đại D Nhận điểm x  làm điểm cực tiểu Câu 12 Số điểm cực trị hàm số y  x  x  A B C D Câu 13 Hàm số f(x) có đạo hàm là f '( x)  x ( x  1)2 (2 x  1) Số điểm cực trị của hàm số là A B C D Câu 14 Giá trị lớn nhất của hàm số y  3  x A -3 B C -1 D Câu 15 Giá trị lớn nhất của hàm số f ( x)  x3  3x  12 x  đoạn  1; 2 A B 10 Câu 16 Đồ thị hàm số y  x  C 15 D 11 x 1 A Cắt đường thẳng y  tại hai điểm B cắt đường thẳng y  tại hai điểm C Tiếp xúc với đường thẳng y  D không cắt đường thẳng y  2 Câu 17 Số giao điểm của hai đường cong y  x3  x  x  và y  x  x  A B Câu 18 Gọi (C) là đồ thị hàm số y  C D 2 x  3x  2x 1 A Đường thẳng x  1 là TCĐ của (C) B Đường thẳng y=1 là TCN của (C) C Đường thẳng x  là TCĐ của (C) D Đường thẳng x   là TCĐ của (C) Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 19 Hàm số f(x) có đạo hàm là f '( x)  x ( x  1)2 ( x  2)4 Số điểm cực tiểu của hàm số là A B C D Câu 20 Đồ thị hàm số y  x3  3x cắt A Đường thẳng y  tại hai điểm C Đường thẳng y  tại ba điểm B Đường thẳng y  4 tại điểm D Trục hoành tại một điểm Câu 21 Tiếp tuyến của parabol y   x2 tại điểm 1;3 tạo với hai trục tọa độ một tam giác vuông Diện tích tam giác vuông đó là A 25 B C 25 D Câu 22 Tìm m để hàm số y  x  2(m  1) x  m có cực trị B m  1 A m  C m  D m  1 Câu 23 Cho hàm số y   x3  3x  Phương trình tiếp tuyến tại điểm A(3;1) A y  9 x  20 B x  y  28  C y  x  20 D x  y  28  Câu 24 Hai tiếp tuyến của parabol y  x2 qua điểm  2;3 có các hệ số góc là A hoặc B hoặc C hoặc Câu 25 Tìm m để đường thẳng d : y   x  m cắt đồ thị hàm số y  D -1 hoặc 2x 1 tại điểm phân x 1 biệt A m   ;1  (1; ) B m    3;3   C m   2;  D m   ;3      3;   Câu 26 Tìm m để đường thẳng (d ) : y  mx  2m  cắt đồ thị (C) của hàm số y  x3  x  x  tại ba điểm phân biệt A m  3 B m  C m  3 D m  Trả lời trắc nghiệm 1… ;2… ;3… ;4.…;5……;6… ;7….;8… ;9… ;10……;11……;12… ;13……;14…… 15……;16… ;17 …;18… ;19……;20……;21… ;22……;23… ;24…….;25……;26…… Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đáp Án: Đề số : 1A;2C;3D;4B;5C;6A;7A;8B;9D;10C;11C;12B;13B;14A;15C;16B;17A;18C;19D;20B;21D,2 2B;23A;24C;25A;26B Đề số 1A;2D;3A;4A;5B;6A;7A;8B;9A;10A;11C;12C;13B;14B;15A;16A;17D;18B;19A;20C;21A; 22D;23D;24A;25A;26D Đề số 1B;2C;3B;4B;5C;6C;7B;8C;9C;10C;11D;12C;13A;14;D;15C;16B;17C;18D;19A;20C;21C; 22B;23B;24A;25D;26A ... Đề số : 1A;2C;3D;4B;5C;6A;7A;8B;9D ;10 C ;11 C ;12 B ;13 B ;14 A ;15 C ;16 B ;17 A ;18 C ;19 D;20B;21D,2 2B;23A;24C;25A;26B Đề số 1A;2D;3A;4A;5B;6A;7A;8B;9A ;10 A ;11 C ;12 C ;13 B ;14 B ;15 A ;16 A ;17 D ;18 B ;19 A;20C;21A; 22D;23D;24A;25A;26D... ;2… ;3… ;4……;5……;6… ;7 ;8… ;9… ;10 …… ;11 …… ;12 … ;13 …… ;14 …… 15 …… ;16 … ;17 … ;18 … ;19 ……;20……; 21 ;22……;23… ;24…….;25……;26…… KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG I GIẢI TÍCH 12 ĐỀ SỐ Câu Hàm số y  x3  3x  đồng biến... nghiệm 1 ;2… ;3… ;4.…;5……;6… ;7….;8… ;9… ;10 …… ;11 …… ;12 … ;13 …… ;14 …… 15 …… ;16 … ;17 … ;18 … ;19 ……;20……; 21 ;22……;23… ;24…….;25……;26…… Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đáp Án: Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn giải tích lớp 12 , Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn giải tích lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay