Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán

7 33 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:38

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC II I PHẦN GIẢI TÍCH Bài 1: Tính tích phân sau:    dx x  1 x   dx 5/   x   3 x  1 x  2x 1 x dx 2 2/   1/  (2 x  x  1)dx 1 e2 x   7x dx 4/  x 3/ x2  x  dx 6/  7/  sin xdx 8/  e 2 x 3 9/  e  x dx dx 1 0 Bài 2: Tính tích phân sau: 1)  x  1dx 2)  3) 1 3  ( x   x  )dx x   4dx  6)  x2  2 1 cos2xdx 7) 0 4) 3  5) x  3x  2dx   2dx x2 8)  x  x dx 1 sinxdx 0 Bài 3: Tính tích phân sau phương pháp đổi biến số: 1 1) 2)  ln x dx x 5)  x (1 x3 )6dx e 4) x 7)  1  1 x 1  x dx 2x  x 0 (2x  1)3 dx 3)  x 1 xdx dx x 3 ln e  2e ln 6)   ln x ln x 8)  dx x 1 dx e 1 e dx x 9)  x Bài 4: Tính tích phân sau phương pháp tích phân phần: 1)  x.e x dx 2)   ( x  1) cos xdx 3)  x ln xdx 4)  (1  x ) ln x.dx 7)  x ln x.dx Đề cương ơn tập học năm học 2010 - 2011  x sin xdx e 6)   (2  x) sin 3xdx e 5)  8)  x ln(  x ).dx Gia sư Tài Năng Việt lnx 9)  dx x  x ln(1  x) 1 x2 dx e ln x 21)  dx ( x  1)  sin 12)   x  sinx dx cos2 x 15)  x sinx cos2 xdx  16)  x(2cos2 x  1)dx e 19)  (x ln x)2 dx 18)  (x  1)2 e2x dx xdx 0  17) 11)  e sinxdx 10)  x cos xdx 14) 2 e 13)  x ln2 xdx https://giasudaykem.com.vn  20)  cosx.ln(1 cosx)dx  e 22)  xtg2 xdx 23)  ln x x 24)  ( x  cos3 x) sin xdx dx e Bài 5: Tính tích phân hàm số phân thức hữu tỉ sau: 2x  dx  x  3x   x2 0 (3x  1) dx 2x3  6x  9x  1 x  3x  dx 10 x  2x  0 x  dx 11 2 dx  4x   4 x dx 1 x 0  x dx 1 0  x dx x 1 x2  x  dx 0 ( x  2) ( x  3) dx 3 1 x3  x  dx x 1 1  x 2008 1 x(1  x 2008 ) dx 12 Bài 6: Tính tích phân hàm lượng giác sau:   2  sin x cos4 xdx   (sin x  cos3 )dx  cos x cos 3xdx    2 4  cos x(sin x  cos x)dx     dx sin x dx   cos x   sin x 0  cos2 x dx   0 sin x  cos x  dx 11 cos xdx  (1  cos x) Đề cương ơn tập học năm học 2010 - 2011 cos x   cos x dx   10 dx 2 sin x  sin x cos x  cos x  12 sin x  cos x   sin x  cos x  dx  Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn   2 13  tg xdx  14  3  sin x dx 15 4  16     sin x  sin x dx sin xtgx sin x sin( x   dx  17  cos(ln x)dx ) 18   ln(sin x) dx cos2 x Bài 7: Tính diện tích hình phẳng giới hạn x a/ Đồ thị hàm số y  x  , trục hoành , đường thẳng x = -2 đường thẳng x = b/ Đồ thị hàm số y = ex +1 , trục hoành , đường thẳng x = đường thẳng x = c/ Đồ thị hàm số y = x3 - 4x , trục hoành , đường thẳng x = -2 đường thẳng x = d/ Đồ thị hàm số y = sinx , trục hoành , trục tung đường thẳng x =  e f/ Đồ thị hàm số y  ln x , trục hoành, y  y  e e/ Đồ thị hàm số y  x  x  đồ thị hàm số y  x  g/ Đồ thị hàm số y   x đồ thị hàm số y  x h/ Đồ thị hàm số y   x2 x2 đồ thị hàm số y  4 Bài 8: Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên quay miền D quanh trục Ox: a/ D giới hạn đường y = xlnx ; y = ; x = ; x = e b/ D giới hạn đường y = x ln(1  x ) ; y = ; x = c/ D giới hạn hai đường : y   x2 ; y  x2  d/ D giới hạn đường y = 2x2 y = 2x + e/ D giới hạn đường : y  x;y   x;y  f/ D giới hạn đường y = Bài Thực phép tính sau: a   3i 1  2i    4i b x x e ; y = ; x= ; x = 3i   5i  3i   Bài 10 Tìm phần thực phần ảo số phức sau: i i  1 i i a (1  i)  (1  i) ; b 1 c  i  ; 2.i  i  1 i  10 d    1  i   2  3i 2  3i   i  1 i  Bài 11 Giải phương trình sau tập a 3x  x   b x  3x   c x  3x   d ix  2ix   Bài 13 Tìm nghiệm phức phương trình sau: Đề cương ơn tập học năm học 2010 - 2011 Gia sư Tài Năng Việt a 2i   3i z ; 1 i 2i https://giasudaykem.com.vn c z   i    i b   5i  z   i  e 2  i z   i . iz  d  5i   4i  1   0; 2i  f z  Bài 14 Tìm tập hợp điểm M mặt phẳng phức z  | z | 0; biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện sau: a) z   b)  z  i  c) 2i  z  z  d) z   e) z  i  z   3i f)z - + i số ảo II PHẦN HÌNH HỌC Bài Cho ba điểm không thẳng hàng: A(1;3;7), B(5; 2;0), C(0; 1; 1) a Tìm tọa độ trọng tâm G tam giác ABC b Tính chu vi tam giác ABC c Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD hình bình hành d Tìm tọa độ diểm M cho GA  2GM Bài Viết phương trình mặt cầu trường hợp sau: a Tâm I(2;1;-1), bán kính R = b Đi qua điểm A(2;1;-3) tâm I(3;-2;-1) c Hai đầu đường kính A(-1;2;3), B(3;2;-7) d Đi qua bốn điểm (0; 0; 0), A(2; 2; 3), B(1; 2; -4), C(1; -3; -1) e Đi qua điểm A(1;3;0) ,B(1;1;0) tâm I thuộc 0x Bài Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A( 3;-2;-2), B(3;2;0), C(0;2;1), D(-1;1;2) a Viết phương trình mặt phẳng (ABC) b Viết phương trình mặt phẳng trung trực đoạn AC c Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa AB song song với CD d Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa CD vng góc với mp(ABC) Bài Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x + y - z - = a Viết phương trình mp (Q) qua gốc tọa độ O song song với mp (P) b Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến mặt phẳng (P) Bài Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng (P): x + y – z +5 = (Q): 2x – z = Đề cương ơn tập học năm học 2010 - 2011 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a Chứng tỏ hai mặt phẳng cắt b Lập phương trình mặt phẳng (α) qua giao tuyến hai mặt phẳng (P) (Q) qua A(-1;2;3) c Lập phương trình mặt phẳng () qua giao tuyến hai mặt phẳng (P) (Q) song song với Oz d Lập phương trình mặt phẳng (  ) qua gốc tọa độ O vng góc với hai mặt phẳng (P) (Q) Bài Trong không gian Oxyz, cho hai mặt phẳng (P): 2x + ky + 3z – = (Q): mx - 6y - 6z + = a Xác định giá trị k m để hai mặt phẳng (P) (Q) song song nhau, lúc tính khoảng cách hai mặt phẳng b Trong trường hợp k = m = gọi d giao tuyến (P) (Q) Hãy viết phương trình đường thẳng d Bài Lập phương trình tham số đường thẳng (d) trường hợp sau : a (d) qua điểm M(1;0;1) nhận a(3; 2;3) làm VTCP b (d) qua điểm A(1;0;-1) B(2;-1;3) c (d) qua A(2; -1; 3) vng góc mặt phẳng (P): 3x + 2y – z + = Bài Cho hai đường thẳng (d1),(d2) có phương trình cho : d1  : x   y   z  1  x   2t d  :  y  t   z  1  3t  t  R  a) CMR hai đường thẳng cắt Xác định toạ độ giao điểm b) Viết phương trình tổng quát mặt phẳng (P) chứa (d1),(d2) Bài Trong không gian Oxyz cho A(3;-1;0) , B(0;-7;3) , C(-2;1;-1) , D(3;2;6) a Viết phương trình mặt phẳng (ABC) b Viết phương trình đường thẳng (d) qua D vng góc với mặt phẳng (ABC) c Tìm tọa độ điểm D’ đối xứng D qua mặt phẳng (ABC) d Tìm tọa độ điểm C’ đối xứng C qua đường thẳng AB Bài 10 Viết phương trình đường thẳng d trường hợp sau: Đề cương ôn tập học năm học 2010 - 2011 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn  x  1  t x y 1 z 1   a Song song với đường thẳng:  cắt hai đường thẳng  y  2t ; 1  z  1 t  x  y 1 z     x   2t  b Qua điểm A(1;-1;1) cắt hai đường thẳng d1:  y  t d2 với d2 giao tuyến  z  3t  hai mặt phẳng x +y +z -1= 0; y + 2z -2 =  x   3t  c Qua B(3;1;4) vng góc với hai đường thẳng d1:  y  2  t d/ với d/ giao tuyến  z t  hai mặt phẳng 2x +y -z + 2= 0; x - y + 3z -5 = Bài 11 Lập phương trình mp(P) qua d: x 1 y 1 z    song song với đường thẳng 1 3  xt  d/:  y  2  2t  z   3t  Bài 12 Cho mặt phẳng (  ): x – 2y – 2z – = đường thẳng d: x 1 y 1 z 1   6 1 a Tìm tọa độ giao điểm A d (  ) b Viết phương trình đường thẳng nằm mp(  ) vng góc với đường thẳng d A Bài 13 Cho hai mặt phẳng   : x – 2y + 2z – = 0;    : x + 6y + 2z + = a Tìm phương trình giao tuyến hai mặt phẳng (  )    b Tìm phương trình đường thẳng d qua A(-1;2;3) song song với hai mặt phẳng (  )   Bài 14 Chứng tỏ hai đường thẳng sau chéo viết phương trình đường vng góc chung chúng:  x  1 t x 3 y 3 z 4     y   2t 2  z  1  Bài 15.Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) mặt phẳng (P) có phương trình: (S): x  12   y  22  z  22  36 (P): x + 2y + 2z +18 = Xác định tọa độ tâm T bán kính mặt cầu (S) Tính khoảng cách từ T đến mặt phẳng (P) Đề cương ơn tập học năm học 2010 - 2011 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Viết phương trình tham số đương thẳng d qua T vng góc với (P) Tìm tọa độ giao điểm d (P)  x  7  3t  Bài 16 Cho mp(P): 2x – 3y – 6z + 10 = đường thẳng d:  y  13  9t  z   2t  a Tìm điểm M thuộc d có hồnh độ x = b Viết phương trình mặt cầu tâm M tiếp xúc với (P) c Viết phương trình mặt cầu tâm M cắt (P) theo đường tròn (C) có bán kính 15 Bài 17 Trong không gian cho hệ trục tọa độ Oxyz  x  3  2t  a Tìm tọa độ hình chiếu A(1;-2;3) xuống đường thẳng d:  y   t  z  3  4t  b Tìm tọa độ điểm M’ đối xứng với M qua đường thẳng d Bài 18 Tính khoảng cách giữa:  x  2t  a M(1;0;2) d:  y   2t  z  3t   xt  b M(1;2-1) d:  y   t  z   2t  x3 y3 z 2 x y  z 3    c d:  d/: 2 1 2  x  2  t x 1 y  z  /    d d: d :  y  2t 2  z  3t   x   2t  Bài 19 Cho đường thẳng d:  y   t mặt phẳng (P): 2x – y – 2z + =  z  3t  Tìm tọa độ điểm thuộc d cho khoảng cách từ điểm đên mp(P) Bài 20 Cho đường thẳng (d1),(d2) có phương trình : x   t d1  :  y   t  z  2t  t R ,  x   2u  d  :  y  z  u  u   a) CMR (d1) (d2) chéo b) Viết phương trình đường vng góc chung (d1) (d2) c) Lập phương trình mật cầu (S) có đường kính đoạn vng góc chung (d1) (d2) d) Viết phương trình tổng quát mặt phẳng cách (d1) (d2) Đề cương ơn tập học năm học 2010 - 2011 ... sin x 0  cos2 x dx   0 sin x  cos x  dx 11 cos xdx  (1  cos x) Đề cương ơn tập học kì năm học 20 10 - 20 11 cos x   cos x dx   10 dx 2 sin x  sin x cos x  cos x  12 sin x  cos... phương trình sau: Đề cương ơn tập học kì năm học 20 10 - 20 11 Gia sư Tài Năng Việt a 2 i   3i z ; 1 i 2 i https://giasudaykem.com.vn c z   i    i b   5i  z   i  e  2  i z   i...  2 t  a M(1;0 ;2) d:  y   2t  z  3t   xt  b M(1 ;2- 1) d:  y   t  z   2t  x3 y3 z 2 x y  z 3    c d:  d/: 2 1 2  x  2  t x 1 y  z  /    d d: d :  y  2t 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán , Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay