Slide bài giảng môn hệ thống thông tin kế toán chương 1

12 46 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:37

6/28/2017 TRAO ĐỔI THƠNG TIN HỌC TẬP HỌC PHẦN • Email: thanhngandt@gmail.com HTTT KẾ TỐN P3 dothithanhngan@iuh.edu.vn • Faa.iuh.edu.vn/ Blog GV/ Tổ sở ngành/ Tên GV (Đỗ Thị Thanh Ngân) • SDT: 0987.294.100 Khoa KTKT, Trường ĐHCN TpHCM, 2017 Mục tiêu học phần Yêu cầu người học Hiểu khái niệm HTTTQL, HTTTKT Biết sử dụng công cụ mô tả hệ thống Hiểu cấu trúc Hệ thống kiểm soát nội Biết xây dựng, thiết lập thủ tục kiểm sốt Nghiên cứu quy trình kế tốn mơi trường tin học hóa Phân tích, thiết kế, đánh giá HTTTKT Biết quy trình cơng việc kế tốn Có kiến thức kiểm tốn, KSNB Có kiến thức CSDL, phần mềm kế tốn Biết sử dụng phần mềm MS.Visio, MS.Word Tham dự lớp 80% thời lượng Thực tập nhà Chia nhóm (5SV/nhóm) Tài liệu học tập Tài liệu tham khảo Sách, giáo trình  [1] Giáo trình Hệ thống thơng tin Kế Tốn P3, lưu hành nội bộ, 2016 Tài liệu tham khảo  [1] Hệ thống thơng tin kế tốn tập Tập thể giáo viên Bộ môn HTTTKT Trường Đại học Kinh tế TP.HCM - NXB Phương Đông  [2] Bagranoff, Simkin, Strand (2005), Accounting Information Systems, 9th Edition, John Wiley & Sons, Inc 6/28/2017 Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên Nội dung  Phát biểu, thảo luận nhóm: cộng điểm TK  Thường kỳ 1: đề tài giảng viên gợi ý Chương Nội dung Số tiết TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN  Thi học phần: tự luận (30%) KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG MƠI TRƯỜNG HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN  Thi kết thúc học phần : tự luận (50%) TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN ỨNG DỤNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TỐN THEO CHU TRÌNH KINH DOANH 10  Thường kỳ 2: Kiểm tra lớp  Thang điểm thi: Theo qui chế tín TỔNG CỘNG Đề tài tiểu luận (5-7 SV/nhóm/đề tài) Chọn mơ tả HTTTKT tổ chức cho chu trình doanh thu DN thực tế mơi trường tin học hóa Chọn mơ tả HTTTKT tổ chức cho chu trình chi phí DN thực tế mơi trường tin học hóa Chọn mơ tả HTTTKT tổ chức cho chu trình sản xuất DN thực tế mơi trường tin học hóa Ứng dụng Excel/Access xây dựng phần mềm kế tốn, thiết lập trình bày thủ tục kiểm soát chung kiểm soát ứng dụng phần mềm, vẽ lưu đồ hình 30 Đề tài tiểu luận (6-10 SV/nhóm/đề tài) Chọn mơ tả HTTTKT tổ chức cho chu trình tài sản cố định DN thực tế mơi trường tin học hóa So sánh COSO, ISO COBIT Chọn mô tả HTTTKT tổ chức cho chu trình tài DN thực tế mơi trường tin học hóa Chọn mơ tả HTTTKT tổ chức cho chu trình tiền lương DN thực tế mơi trường tin học hóa 10 Hướng dẫn thực tiểu luận Mô tả thông tin đơn vị, tổ chức máy kế tốn Mơ tả cấu trúc tài khoản sử dụng, chứng từ sử dụng Mơ tả quy trình xử lý  Mô tả tổng quát (vẽ lưu đồ chứng từ, sơ đồ)  Mơ tả chi tiết (hạch tốn ntn?) =>Tuần : nộp tiểu luận giai đoạn Mô tả đánh giá tính hữu hiệu thủ tục kiểm sốt quy trình đơn vị Đề xuất thiết lập thêm thủ tục kiểm sốt để hồn thiện quy trình (nếu cần) =>Tuần 5: nộp tiểu luận hồn tất CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HTTTKT 11 6/28/2017 MỤC TIÊU CHƯƠNG Nội dung Sau học xong chương sinh viên có thể: Hiểu khái niệm & thành phần cấu thành HTTT, HTTTKT Phân loại loại HTTT, HTTTKT Hiểu vai trò HTTTKT doanh nghiệp Hiểu hệ thống ERP, thành phần hệ thống Hiểu ý nghĩa biết cách thiết kế tài liệu kỹ thuật mô tả hệ thống Hiểu về quy trình phát triển HTTTKT 13 Hệ thống thông tin Hệ thống thơng tin kế tốn Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) Các tài liệu kỹ thuật mơ tả hệ thống Quy trình phát triển hệ thống thơng tin kế tốn 14 Hệ thống thơng tin 1.1 Định nghĩa Hệ thống thông tin 1.1 Định nghĩa Hệ thống thông tin (Information Systems – viết tắt IS) Hệ thống nhóm phần tử tác động qua lại lẫn có tổ chức nhằm thực mục tiêu định Hệ thống thông tin tập hợp nguồn lực phương pháp để thu thập, xử lý, truyền tải liệu thông tin để giúp người sử dụng định phù hợp, đạt mục tiêu định trước (Hall, 2008) B A Mục tiêu C 15 16 CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN Các thành phần hệ thống thông tin theo quy trình xử lý thơng tin: Các thành phần theo cấu trúc vật lý:  Cơ sở hạ tầng công nghệ thơng tin  Phần mềm máy tính, hệ điều hành  Các thủ tục hướng dẫn  Người sử dụng hệ thống  Dữ liệu tổ chức trình kinh doanh tổ chức  Hệ thống kiểm soát nội biện pháp bảo vệ để bảo mật an toàn liệu hệ thống thông tin 17 18 6/28/2017 1.2 Phân loại hệ thống thông tin 1.2 Phân loại Hệ thống thông tin quản lý Theo cấp độ quản lý Theo chức năng:  Hệ thống xử lý  Hệ thống thông tin nghiệp vụ tiếp thị - bán hàng  Hệ thống thông tinHệ thống thông tin quản lý quản lý sản xuất  Hệ thống hỗ trợ  Hệ thống thơng tin định tài - kế toánHệ thống hỗ trợ điều  Hệ thống thông tin hành quản lý nhân lực Hệ thống thông tin thị trường Hệ thống thông tin sản xuất Hệ thống thơng tin tài Hệ thống thơng tin nhân lực Hệ thống thơng tin kế tốn 19 20 Hệ thống thơng tin kế tốn (Accounting Information System - AIS) 2.1 Các thành phần HTTTKT 2.1 Khái niệm hệ thống thơng tin kế tốn  Kế tốn ?  Hệ thống thơng tin kế tốn hệ thống thu thập, xử lý, tổng hợp lưu trữ liệu nhằm cung cấp thông tin hữu ích liên quan đến kế toán, tài chính, phục vụ cho việc định 21 22 Dữ liệu đầu vào Hệ thống chứng từ Hệ thống xử lý Các ĐT kế toán 23 HT ĐT quản lý Cấu trúc hệ thống xử lý gồm thành phần bản: Quy trình luân chuyển chứng từ thực trình kinh doanh Hình thức ghi sổ hay cách thức nhập liệu, khai báo, cập nhật liệu Quy định phân tích, hạch tốn nghiệp vụ phát sinh Phương thức xử lý Bộ máy xử lý bao gồm mối quan hệ phận, phòng ban việc thu thập ln chuyển thơng tin phận kế tốn, tổ chức cơng việc máy kế toán 24 6/28/2017 Hệ thống lưu trữ Kiểm soát Dữ liệu thu thập xử lý lưu trữ để phục vụ cho q trình xử lý cung cấp thơng tin lần sau thông qua phương thức: Hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán hệ thống kế toán thủ cơng Các tập tin, bảng tính lưu trữ liệu mơi trường máy tính Là quy định, thủ tục, sách thiết lập hệ thống kế tốn để kiểm sốt q trình thu thập, xử lý cung cấp thơng tin hệ thống kế tốn 25 Hệ thống thông tin đầu  Sổ sách  Báo cáo Thông tin cung cấp cho đối tượng bên ngồi: phải theo mẫu biểu thống Thơng tin cung cấp cho đối tượng bên trong: mẫu biểu nhà quản lý thiết lập 26 Mối liên hệ kế tốn & CNTT KẾ TOÁN HỆ THỐNG CÔNG THÔNG TIN NGHỆ THÔNG KẾ TOÁN TIN 27 2.3 Chức hệ thống thơng tin kế tốn Hỗ trợ thực quản lý hoạt động 28 2.4 Phân loại HTTTKT Phân loại theo đặc điểm thơng tin cung cấp: Hệ thống thơng tin kế tốn tài Hệ thống thơng tin kế tốn quản trị Hỗ trợ định quản trị Cung cấp BC cho đối tượng bên Hoạch định kiểm soát Phân loại theo phương thức xử lý  Hệ thống thơng tin kế tốn thủ cơng Hệ thống thơng tin kế tốn bán thủ cơng Hệ thống thơng tin kế tốn dựa máy tính Thiết lập hệ thống kiểm soát nội 29 30 6/28/2017 2.5 Vai trò HTTT Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) Gia tăng chất lượng giảm chi phí sản phẩm dịch vụ Gia tăng hiệu chuỗi giá trị, cung cấp thông tin kịp thời, giá trị Gia tăng kiểm soát nội bộ, dẫn đến kiểm soát chuỗi giá trị Gia tăng đưa định Gia tăng cạnh tranh doanh nghiệp hợp tác 3.1 Giới thiệu ERP 3.2 Các thành phần hệ thống ERP 3.3 Các chức hệ thống ERP 3.4 Lợi ích sử dụng ERP 3.5 Khó khăn sử dụng ERP 31 32 Các thành phần ERP Chức ERP  Financials – Kế tốn tài chính:  Procurement – Quản lý mua hàng:  Logistics- Cung ứng:  Oracle Fulfillment – Quản lý bán hàng:  Manufacturing – Quản lý sản xuất:  Human Resources – Quản Trị nhân sự:  Project – Quản lý dự án:  Planning & Schedule – Lập kế hoạch:  Intelligence – Báo Cáo Phân Tích:  Maintenance Management – Quản lí bảo dưỡng:  Customer Relationship Management - Quản lý quan hệ khách hàng  Supply Chain Planning - Quản lí dây chuyền cung ứng  Tính lương Mua sắm Phải thu, phải trả Kiểm soát nhân Quản lý hàng tồn kho Quản lý đơn hàng Thiết kế sản phẩm Hoạch định NVL Hoạch định sản xuất Quản lý chất lượng … Các công cụ kỹ thuật mô tả HTTT Lưu đồ (Flow chart) 33 Lưu đồ (Flow chart) Sơ đồ (Diagram) 35 34 Lưu đồ hình vẽ mơ tả quy trình ln chuyển liệu, thơng tin trình tự hoạt động xử lý hệ thống thông tin  Lưu đồ chương trình  Lưu đồ hệ thống  Lưu đồ chứng từ 36 6/28/2017 BP kinh doanh 4.1 Lưu đồ chứng từ 4.1.1 Khái niệm Lưu đồ chứng từ lưu đồ mô tả luân chuyển chứng từ thông tin vùng trách nhiệm tổ chức (một hệ thống) Rất hữu ích phân tích thủ tục kiểm sốt BP kế tốn Kho Bắt đầu Nhận ĐĐH Thủ quỹ Lệnh xuất hàng Phiếu thu Phiếu xuất kho Lệnh xuất hàng Hóa đơn 33 Thu tiền xác nhận vào chúng từ Xuất hóa đơn, phiếu thu Xử lý ĐĐH Kiểm tra xuất hàng Lệnh xuất hàng Lệnh xuất hàng Lệnh xuất hàng Hóa đơn Phiếu xuất kho Phiếu xuất kho Hóa đơn Hóa đơn 1 Phiếu thu Hóa đơn Phiếu thu Khách hàng 37 Ghi sổ 38 4.1 Lưu đồ chứng từ 4.1.2 Các ký hiệu vẽ Lưu đồ Vậy lưu đồ chứng từ cho biết thơng tin gì? Phân thành loại: Phương thức truyền liệu Ký hiệu đầu vào Chứntừ Chư gùngtư từ ø Chứng nhiều liên Chứng từ Các đối tượng phận liên quan Ký hiệu xử lý Phương thức xử lý Phương thức tính chất lưu trữ Xử lý máy 39 40 Ký hiệu đầu Dữ liệu/ thông tin đầu Ký hiệu đường luân chuyển A Ký hiệu lưu trữ Lưu tay Lưu trữ máy loại Lưu trữ ổ cứng máy tinh N: theo STT D: theo ngày A: theo tên 41 Xử lý tay Điểm nối trang lưu đồ Đường luân chuyển Nối trang Đường luân chuyển Bắt đầu/kết thúc Người, phận gửi DL, nhận thôngtin Đường luân chuyển 42 6/28/2017 Lưu ý: Cách sử dụng ký hiệu Chiều thông thường lưu đồ từ trái sang phải, từ Ký hiệu khác xuống Nhập liệu qua bàn phím/máy quét Mũi tên nên dùng trường hợp hướng luân Hiển thị hình Quyết định chuyển lưu đồ ngược chiều thông thường Mỗi ký hiệu xử lý nên nối với ký hiệu đầu vào ký hiệu đầu xử lý 43 44 PHƯƠNG PHÁP VẼ PHƯƠNG PHÁP VẼ Bước 1: Mô tả hệ thống hành đoạn văn mô tả Bước 2:  Lập bảng đối tượng hoạt động liên quan đến đối tượng Đối tượng Hoạt động  Đánh dấu hoạt động xử lý liệu: lập chứng từ, nhập liệu, xếp, xác nhận, lưu trữ, tính tốn, tổng hợp, …  Phân loại đối tượng hệ thống: bên trong, bên Các đối tượng bên tham gia thực hoạt động xử lý Bước 3: chia lưu đồ thành cột: Mỗi đối tượng bên cột Bước 4: Mô tả thành phần cho cột hoàn thành  Xác định thành phần vào hoạt động xử lý  Xác định hoạt động xử lý  Xác định thành phần hoạt động xử lý  Xác định phương thức tính chất lưu trữ 45 46 Ví dụ: LƯU ĐỒ CHỨNG TỪ TẠI CƠNG TY ABC Ví dụ: LƯU ĐỒ CHỨNG TỪ TẠI CƠNG TY ABC Bước 1: mơ tả hệ thống đoạn văn Sau nhận PXK thủ kho chuyển sang, phận gửi hàng đóng gói lập “PGH” liên: L1 gửi cho KH hàng hóa; L2 gửi cho phận lập hóa đơn; L3 gửi cho KT, lưu PXK theo STT Sau nhận PGH, phận lập HĐ vào thông tin lập HĐ liên lưu PGH theo STT L1 HĐ gửi cho KH, L2 gửi cho KT Định kỳ KT đối chiếu PGH HĐ, ghi sổ chi tiết phải thu KH lưu chứng từ theo tên KH Bước 2: Lập bảng ĐT, hoạt động liên quan đến ĐT 47 Đối tượng Hoạt động Thủ kho Chuyển PXK Bộ phận gửi hàng Đóng gói hàng lập PGH liên Lưu PXK theo STT Khách hàng Nhận PGH L1 hàng hóa Nhận HĐ L1 Bộ phận lập HĐ Nhận PGH L2 Lập HĐ liên Lưu PGH theo STT Kế toán Nhận PGH L3, nhận HĐ L2 Đối chiếu, ghi sổ Lưu chứng từ theo tên KH 48 6/28/2017 Ví dụ: LƯU ĐỒ CHỨNG TỪ TẠI CƠNG TY ABC  Đánh dấu hoạt động xử lý DL Hoạt động  Phân loại đối tượng hệ thống Đánh dấu Chuyển PXK Đóng gói hàng lập PGH liên Lưu PXK theo STT Ví dụ: LƯU ĐỒ CHỨNG TỪ TẠI CÔNG TY ABC X X Nhận PGH L1 hàng hóa Nhận HĐ L1 Nhận PGH L2 Lập HĐ liên Lưu PGH theo STT X X Nhận PGH L3, nhận HĐ L2 Đối chiếu, ghi sổ Lưu chứng từ theo tên KH X X • Bên trong: BP gửi hàng, BP lập hóa đơn, kế tốn • Bên ngồi: khách hàng, thủ kho Bước 3: Chia lưu đồ thành cột  cột: BP gửi hàng, BP lập HĐ, kế tốn Bước 4: Mơ tả thành phần cho cột hoàn thành 49 50 Bài giải : Vẽ lưu đồ VD2 VD2:  Cơng ty sản xuất ABC có nhiều phân xưởng Phân xưởng lập phiếu yêu cầu nguyên vật liệu (4 liên) chuyển sang phận quản lý phân xưởng để phê duyệt Sau phê duyệt, phiếu yêu cầu nguyên vật liệu chuyển đến phận kho Tại kho, phiếu yêu cầu nguyên vật liệu ký thủ kho Nhân viên gởi liên thứ phiếu yêu cầu nguyên vật liệu với nguyên vật liệu đến phân xưởng Liên thứ phiếu yêu cầu nguyên vật liệu chuyển đến quản lý phân xưởng Liên thứ chuyển đến phận kế tóan chi phí Liên thứ sử dụng để ghi nhận lượng nguyên vật liệu xuất dùng vào thẻ kho, sau chúng lưu lại kho theo số thứ tự Phân xưởng sản xuất Quản lý phân xưởng Lập phiếu yêu cầu NVL Phiếu yêu cầu nguyên liệu Phiếu yêu cầu nguyên liệu duyệt Thẻ kho 4 Phiếu yêu cầu nguyên liệu duyệt + KÝ KTCP N N N Yêu cầu: Vẽ lưu đồ chứng từ cho thủ tục 51 4.2 Sơ đồ dòng liệu Kho Ký phiếu yêu cầu NVL, xuất NVL,ghi thẻ kho Duyệt phiếu u cầu NVL 52 Ví dụ: Sơ đồ dòng liệu “Quy trình sản xuất” (Data Flow Diagram – DFD) DFD hình vẽ mơ tả ln chuyển liệu hệ thống Nó dùng để lập hồ sơ cho hệ thống tồn để lập kế hoạch hay thiết kế cho hệ thống DFD thường chia thành nhiều cấp độ Một DFD cấu tạo thành phần bản:  Nguồn, đích liệu  Ln chuyển liệu (dòng liệu)  Xử lý  Lưu trữ liệu 53 Báo cáo tình hình sản xuất Phân xưởng Sản xuất Tập tin hàng tồn kho Yêu cầu sản xuất Thiết lập kế hoạch sản xuất Lệnh sản xuất, Phiếu xuất kho Kiểm soát hàng tồn kho Kiểm soát sản xuất Báo cáo tình hình hàng tôn kho Quản đốc Phân xưởng Báo cáo đối chiếu hàng tồn kho Phiếu tính giá thành Báo cáo chi phí sản xuất Bộ phận kế toán giá thành 54 6/28/2017 4.2.1 Các ký hiệu vẽ sơ đồ Nguồn/ Đích DL PHƯƠNG PHÁP VẼ Hoạt động xử lý Dữ liệu luân chuyển Bước 1: Bước 2: Bước 3: Vẽ biểu tượng, đặt tên, nối DL  DFD khái qt (cấp 0) • Vẽ hình chữ nhật mơ tả đối tượng bên ngồi • Vẽ hình tròn hình chữ nhật đặt tên theo chức hệ thống mô tả Dữ liệu luân chuyển  DFD cấp chi tiết (1,2,3) • Vẽ hình chữ nhật mơ tả đối tượng bên ngồi • Vẽ hình tròn mơ tả cho hoạt động xử lý/ nhóm hoạt động xử lý đặt tên cho hình tròn theo nội dung mơ tả Lưu trữ DL 55 56 SƠ ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU PHƯƠNG PHÁP VẼ  Vẽ dòng DL: nối hình tròn với hình chữ nhật, đặt tên cho dòng DL  Vẽ ký hiệu lưu trữ DL: gần hình tròn (lưu chứng từ, sổ sách, phần mềm,…) Bước 4: Đánh số hoàn tất Chỉ áp dụng cho DFD cấp chi tiết Phân cấp DFD Điểm đầu Điểm đầu 2.0 C A A 1.0 Lưu trữ Hệ thống D 3.0 B B Điểm cuối Điểm cuối Cấp 57 58 SƠ ĐỒ DỊNG DỮ LIỆU VÍ DỤ: DFD TẠI CƠNG TY ABC Phân cấp DFD Lưu trữ 1.2 E A D I D 3.1.1 3.1 1.1 G H I F Cấp 1.3 Bước 1: VD Bước 2: VD Bước 3:  Vẽ biểu tượng, đặt tên, nối DL Bước 4: Đánh số hoàn tất J 3.1.2 3.2 1.4 C H B D Cấp Cấp 59 60 10 6/28/2017 VÍ DỤ: DFD TẠI CƠNG TY ABC DFD khái quát DFD cấp PXK Thủ kho Hệ thống xử lý bán hàng PGH (L1) + HH + Khách hàng HĐ (L1) 61 62 Bài tập sơ đồ dòng liệu Cơng ty X sử dụng hệ thống thủ công xử lý đơn đặt hàng khách hàng Lệnh bán hàng(3 liên) lập phận bán hàng chuyển sang phận tín dụng để xét duyệt Lệnh bán hàng sau xét duyệt chuyển cho phòng kế tóan để lập hóa đơn(3 liên) phiếu xuất kho(4 liên) Một liên lệnh bán hàng gởi cho khách hàng để hồi báo Kế toán ghi nhận doanh thu số phải thu chi tiết cho khách hàng Bộ phận ghi sổ cập nhật số tổng hợp sổ nhật ký lên sổ tổng hợp Yêu cầu: Lập sơ đồ dòng liệu (DFD) cho hệ thống Sơ đồ dòng liệu(DFD) hệ thống ứng dụng lập lệnh bán hàng – mức 63 Ghi sổ Lệnh bán hàng Hồi báo Tổng số Sổ tổng hợp Sổ tổng hợp Lệnh bán hàng Lệnh bán hàng Xét duyệt Sơ đồ dòng liệu(DFD) hệ thống ứng dụng lập lệnh bán hàng – mức 64 4.2.2 Lưu đồ chứng từ vs Sơ đờ dòng dữ liệu Ghi nhận, lập LBH ĐĐH Khách hàng Xử lý yêu cầu mua Khách hàng Lệnh bán hàng Sổ chi tiết Chi tiết kháchhàng Lệnh bánLập hđ, pxk Ghi nhận DT Sổ chi tiết 65 Lưu đồ chứng từ Sơ đồ dòng liệu •Nhấn mạnh khía cạnh vật lý liệu luân chuyển xử lý •Trình bày người tham gia q trình ln chuyển xử lý liệu •Được dùng nhiều mơ tả hệ thống hành •Sử dụng nhiều ký hiệu •Nhấn mạnh luân chuyển logic liệu •Khơng trình bày phương tiện lưu trữ, xử lý, ln chuyển liệu •Thường khơng trình bày người tham gia hệ thống •Được dùng nhiều thiết kế hệ thống •Sử dụng ký hiệu 66 11 6/28/2017 4.3 Công cụ vẽ Công cụ Drawing – MS.Word Phần mềm MS.Visio 2010  US Units : kích thước tính theo đơn vị inch  Metric Units : kích thước tính theo đơn vị mét Bài tập: Vẽ lưu đồ chứng từ, sơ đồ dòng liệu “Quy trình chi ền” cơng ty Vina Bộ phận có nhu cầu tốn lập Giấy đề nghị chi, sau trình giám đốc ký duyệt Căn vào Giấy đề nghị đồng ý giám đốc, kế toán tốn kiểm tra tính hợp lệ chứng từ lập Phiếu Chi (2liên) chuyển cho kế toán trưởng hay giám đốc ký duyệt Khi Phiếu Chi ký duyệt chuyển đến cho thủ quỹ để thủ quỹ làm thủ tục chi tiền Sau kế toán toán lưu Phiếu Chi liên theo số chứng từ, liên thủ quỹ lưu 67 68 Quy trình phát triển HTTT kế tốn TỔNG KẾT CHƯƠNG Chức hệ thống thơng tin kế tốn  Hệ thống ERP Lập kế hoạch Bảo trì hệ thống Phân tích & Đánh giá Thiết kế hệ thống Hiểu so sánh ý nghĩa Lưu đồ chứng từ sơ đồ dòng DL Nắm quy trình phát triển hệ thống thơng tin kế tốn Thực triển khai & chuyển giao 69 70 Câu hỏi tập nhà Chuẩn bị máy nh cài sẵn MS.Visio2010 Làm tập “quy trình chi ền” cty Vina Tìm kiếm lưu đồ chứng từ sơ đồ dòng liệu mẫu quy trình Doanh thu, quy trình Chi phí, quy trình Sản xuất,… Chuẩn bị chương 2:  Tìm hiểu thành phần Hệ thống kiểm sốt nội bộ?  Tìm hiểu phương pháp tổ chức hay xây dựng Hệ thống kiểm soát nội bộ? 71 12 ... tả hệ thống Quy trình phát triển hệ thống thơng tin kế tốn 14 Hệ thống thơng tin 1. 1 Định nghĩa Hệ thống thông tin 1. 1 Định nghĩa Hệ thống thông tin (Information Systems – viết tắt IS) Hệ thống. .. nhân lực Hệ thống thông tin thị trường Hệ thống thông tin sản xuất Hệ thống thơng tin tài Hệ thống thơng tin nhân lực Hệ thống thơng tin kế tốn 19 20 Hệ thống thơng tin kế tốn (Accounting Information... liệu hệ thống thơng tin 17 18 6/28/2 017 1. 2 Phân loại hệ thống thông tin 1. 2 Phân loại Hệ thống thông tin quản lý Theo cấp độ quản lý Theo chức năng:  Hệ thống xử lý  Hệ thống thông tin nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn hệ thống thông tin kế toán chương 1, Slide bài giảng môn hệ thống thông tin kế toán chương 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay