KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNGNG NGÔ ( Zea mays L. ) TẠI VÙNG ĐẤT ĐỎ, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI TRONG VỤ HÈ THU NĂM 2010

78 30 0
 • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNGNG NGÔ (Zea mays L.) TẠI VÙNG ĐẤT ĐỎ, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI TRONG VỤ HÈ THU NĂM 2010 Họ tên sinh viên: LÊ VĂN CHUNG Ngành:NƠNG HỌC Niên khố: 2004 - 2008 Tháng 12/2010 KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG NGÔ (Zea mays L.) TẠI VÙNG ĐẤT ĐỎ, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI TRONG VỤ HÈ THU NĂM 2010 Tác giả LÊ VĂN CHUNG Khoá luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư nông nghiêp ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: PGS TS PHAN THANH KIẾM ThS VŨ XUÂN QUÝ Tháng 12 năm 2010 i LỜI CẢM ƠN Lời xin ghi ơn bố mẹ em, sinh thành, nuôi dưỡng dạy bảo tạo điều kiện tốt học tập hồn thành khóa học Em xin chân thành cảm ơn ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Ban chủ nhiệm khoa Nông Học quý thầy cô khoa, trang bị cho em kiến thức quý báu suốt thời gian học tập trường Em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Phan Thanh Kiếm, người bảo nhiệt tình suốt thời gian thực đề tài, giúp em hồn thành khóa luận Xin chân thành cảm ơn Trạm nghiên cứu ngô Trảng Bom Đồng Nai, Viện nghiên cứu ngô Quốc gia, cảm ơn Ths Vũ Ngọc Qúy, Kỹ sư Nguyễn Duy Duyên, kỹ sư Đặng Văn Quân tạo điều kiện tốt cho tơi q trình thực đề tài Tôi xin cảm ơn tất bạn động viên giúp đỡ tơi q trình học tập thời gian làm đề tài tốt nghiệp Sinh Viên LÊ VĂN CHUNG ii TÓM TẮT Đề tài: “Khảo sát đặc điểm sinh trưởng, phát triển suất giống ngô vùng đất đỏ Trảng Bom, Đồng Nai vụ hè thu năm 2010” tiến hành Trạm nghiên cứu ngô Trảng Bom Đồng Nai thuộc Viện Nghiên cứu ngô Quốc gia, từ ngày 19/5/2010 đến ngày 23/8/2010 nhằm đánh giá sinh trưởng, phát triển suất giống ngô lai chọn giống tốt cho sản xuất Tham gia thí nghiệm gồm giống ngô: TR1, VS-6, SB09-9, VS-31, LS-0737, LVN81, LS-0997, SB09-13, TR104-1 giống đối chứng C919, bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, yếu tố với lần lập lại, đất sét pha thịt màu đỏ (sét 54%, thịt 27%, cát 19%) Kết nghiên cứu: Tất 09 giống ngô lai sinh trưởng, phát triển tốt, có thời gian sinh trưởng trung bình từ 89 - 95 ngày, chiều cao trung bình 216,7 – 243 cm, số trung bình 18,1 – 20,6 Các giống có khả chống chịu sâu bệnh mức độ nhẹ đến trung bình Trong giống thí nghiệm, ba giống SB09-13, TR104-1 LVN 81 giống tốt nhất, có suất vượt giống đối chứng tin cậy (P < 0,01): - Giống SB09-13, có thời gian sinh trưởng 95 ngày, chiều cao 243 cm, khả chống đổ ngã tốt sâu bệnh, suất lý thuyết 86,4 tạ/ha, suất thực thu 75,6 tạ/ha, vượt 9,2 % so với giống ĐC C919 (69,2 tạ/ha) - Giống TR104-1, có thời gian sinh trưởng 95 ngày, chiều cao 239,7 cm, khả chống đổ ngã tốt sâu bệnh, suất lý thuyết 83,0 tạ/ha, suất thực thu 75,1 tạ/ha, vượt 8,5 % so với giống ĐC C919 - Giống LVN 81: có thời gian sinh trưởng 89 ngày, chiều cao 217,7 cm, khả chống đổ ngã tốt sâu bệnh, suất lý thuyết 84,8 tạ/ha, suất thực thu 74,7 tạ/ha, vượt 7,9 % so với giống ĐC C919 iii MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm tạ ii Tóm tắt .iii Danh sách chữ viết tắc iv Danh sách bảng v Danh sách biểu đồ hình vi Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.3 Yêu cầu 1.4 Phạm vi nghiên cứu Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Khái quát đặc điểm ngô 2.1.1 Nguồn gốc ngô 2.1.2 Phân loại thực vật ngô 2.1.3 Đặc điểm thực vật học ngô 2.1.4 Công dụng ngô 2.2 Tình hình sản xuất ngơ giới Việt Nam 2.2.1 Tình hình sản xuất ngơ giới .6 2.2.2 Tình hình sản xuất ngô Việt Nam .7 2.3 Tình hình nghiên cứu giống ngơ ngô giới Việt Nam 2.3.1 Nghiên cứu giống ngô giới 2.3.2 Nghiên cứu giống ngô Việt Nam 2.3.3 Các giống ngô trồng VN 10 2.4 Tình hình sản xuất ngơ Đồng Nai giống ngô trồng .10 2.4.1 Tình hình sản xuất ngơ Đồng Nai 10 2.4.2 Các giống ngô trồng Đồng Nai yêu cầu giống ngô 11 Chương 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thời gian, địa điểm điều kiện nghiên cứu 12 iv 3.1.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 12 3.1.2 Điều kiện nghiên cứu 12 3.2 Phương pháp nghiên cứu 14 3.2.1 Bố trí thí nghiệm 15 3.2.2 Chỉ tiêu phương pháp theo dõi 15 3.5 Phương pháp xử lý số liệu 19 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Thời gian sinh trưởng phát triển giống ngô 20 4.1.1 Thời gian từ gieo đến mọc 21 4.1.2 Thời gian từ mọc đến tung phấn 21 4.1.3 Thời gian từ gieo đến phun râu 22 4.1.4 Khoảng cách thời gian tung phấn phun râu 22 4.1.5 Thời gian từ gieo đến chín sinh lý 22 4.2 Động thái tốc độ tăng trường chiều cao 23 4.2.1 Động thái phát triển chiều cao qua kỳ theo dõi 23 4.2.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao 24 4.3 Số tốc độ 26 4.3.1 Số 26 4.3.2 Tốc độ 28 4.4 Diện tích số diện tích 29 4.4.1 Diện tích 29 4.4.2 Chỉ số diện tích 30 4.5 Các tiêu liên quan đến khả chống đổ ngã 31 4.5.1 Chiều cao cuối 32 4.5.2 Chiều cao đóng trái 33 4.5.3 Tỷ lệ chiều cao đóng trái/chiều cao 33 4.5.4 Đường kính thân 33 4.5.5 Tỷ lệ đổ ngã 34 4.6 Tình hình sâu hại 34 4.6.1 Sâu đục thân 34 4.6.2 Bệnh khô vằn 35 v 4.6.3 Bệnh đốm 36 4.7 Các đặc trưng hình thái trái 36 4.7.1 Độ bao bọc bi 37 4.7.2 Chiều dài trái 37 4.7.3 Chiều dài đóng hạt 37 4.7.4 Đường kính trái 37 4.7.5 Màu sắc hạt 37 4.8 Các yếu tố cấu thành suất 38 4.8.1 Số trái hữu hiệu 38 4.8.2 Tỉ lệ hạt trái 38 4.8.3 Khối lượng 1000 hạt 38 4.8.4 Số hàng hạt trái 39 4.8.5 Số hạt hàng 39 4.8.6 Năng suất lý thuyết 40 4.8.7 Năng suất thực thu 40 Chương V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 42 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC 44 vi DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations (Tổ chức Nông – Lương Liên hiệp Quốc) CIMMYT: International Maize and Wheat Improvement Center (Trung tâm cải thiện giống Ngô Lúa mỳ Quốc tế) ĐBSCL: Đồng Bằng Sông Cửu Long ĐC: Đối Chứng TLBH: Tỷ lệ bệnh hại CSB: Chỉ số bệnh CDT: Chiều dài trái CDĐH: Chiều dài đóng hạt ĐKT: Đường kính trái ĐBKLB: Độ bọc kín bi MSH: Màu sắc hạt NSG: Ngày Sau Gieo THH: Trái hữu hiệu SH: Số hàng NSLT: Năng suất lý thuyết NSTT: Năng suất thực thu vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 1.1: Giá trị dinh dưỡng ngô so với số loại rau khác Bảng 1.2 Diện tích, suất, sản lượng ngơ giới từ 2004-2009 Bảng 1.3 Diện tích, suất, sản lượng ngô Việt Nam năm 2004-2009 Bảng 3.1: Kết phân tích đất thí nghiệm 12 Bảng 3.2: Đặc điểm khí tượng thủy văn tháng tiến hành tiến hành thí nghiệm, vùng áp Bàu Cá, Trảng Bom, Đồng Nai, năm 2010 13 Bảng 3.3: Các giống ngô tham gia thí nghiệm 14 Bảng 4.1: Thời gian sinh trưởng phát triển giống ngô lai 20 Bảng 4.2: Động thái tăng trưởng chiều cao giống ngô 23 Bảng 4.3: Tốc độ tăng trưởng chiều cao giống ngô 25 Bảng 4.4: Số qua thời kỳ giống ngô 27 Bảng 4.5: Tốc độ giống ngô qua giai đoạn .28 Bảng 4.6: Diện tích giống ngô qua giai đoạn 29 Bảng 4.7: Chỉ số diện tích giống ngô qua giai đoạn 31 Bảng 4.8: Các yếu tố liên quan đến khả chống đổ ngã ngô 32 Bảng 4.9: Tính chống chịu số sâu bệnh hại giống ngô 35 Bảng 4.10: Các đặc điểm hình thái trái giống ngơ 36 Bảng 4.11: Các yếu tố cấu thành suất suất giống ngô thí nghiệm 41 viii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ngô lương thực giàu dinh dưỡng (chất béo, Vitamin) hẳn lúa gạo lúa mì Nắm bắt tầm quan trọng đời sống người, từ năm đầu kỷ trước ngô đối tượng nghiên cứu nhà khoa học nông nghiệp Ngô ba loại ngũ cốc quan trọng cung cấp lương thực, thực phẩm cho người Ngày nay, ngơ dùng sản xuất lượng sinh học ethanol, chế biến thức ăn gia súc, tinh bột Theo FAO, năm 2009: sản lượng ngô giới 808,6 triệu tấn, lúa mì 687,0 triệu tấn, lúa nước 685,01 triệu Trong tình hình gia tăng dân số giới nay, để đáp ứng nhu cầu cho người bắt buộc sản lượng ngô phải tăng cao tương lai Dự báo đến năm 2020 nhu cầu ngô giới đạt 837 triệu (Trần Hồng Uy, 2001) Với đặc thù thời tiết khí hậu thích hợp cho sinh trưởng phát triển ngơ lương thực quan trọng đứng thứ hai sau lúa Việt Nam Ngô định vị trồng khắp nước, thời gian qua với tiến khoa học kỹ thuật giống, kỹ thuật canh tác áp dụng rộng rãi nhằm gia tăng sản lượng ngô từ 29 tạ/ha năm 2000 (thống kê năm 2000) lên đến 35,5 tạ/ha năm 2005 (Nguyễn Sinh Cúc, 2005) Nhìn chung đầu tư quan tâm cấp sản xuất ngô nước ta sản lượng thấp suất so với nhiều nước giới Sản lượng sản xuất chưa đáp ứng đủ nhu cầu nước, phải nhập khối lượng định để chế biến thức ăn phục vụ cho chăn nuôi Đông Nam Bộ vùng sản xuất ngơ hàng hố quan trọng vùng sản xuất ngô nước ta Năm 2006, suất ngô Đông Nam Bộ 44,9 tạ/ha đứng thứ (sau ĐBSCL 53,9 tạ/ha), sản lượng 516,5 nghìn 10 Data file: Bảng Anoviện tích 45 ngày gieo Title: Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: dtl A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 32.41 16.203 19.88 0.0000 nt 93.82 10.424 12.79 0.0000 Error 18 14.67 0.815 Non-additivity 0.69 0.688 0.84 Residual 17 13.98 0.823 -Total 29 140.90 -Grand Mean= 38.068 Grand Sum= 1142.030 Total Count= 30 Coefficient of Variation= 2.37% Data File: Bảng phân hạng diện tích sau 45 ngày gieo Error Mean Square = 0.8150 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.122 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 36.34 36.17 40.70 37.87 37.69 36.76 36.12 40.23 40.79 38.01 Ranked Order B B A B B B B A A B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 63 40.79 40.70 40.23 38.01 37.87 37.69 36.76 36.34 36.17 36.12 A A A B B B B B B B 11 Data file: Bảng Anova diện tích 60 ngày gieo Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: dtl A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 34.09 17.045 54.92 0.0000 nt 177.31 19.701 63.48 0.0000 Error 18 5.59 0.310 Non-additivity 0.02 0.020 0.06 Residual 17 5.57 0.327 -Total 29 216.99 -Grand Mean= 57.806 Grand Sum= 1734.180 Total Count= 30 Coefficient of Variation= 0.96% Data File: Bảng phân hạng diện tích 60 ngày gieo Error Mean Square = 0.3100 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.309 at alpha = 0.010 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Original = = = = = = = = = 10 = Order 58.12 57.21 58.23 56.45 51.72 57.78 58.36 59.51 61.67 59.01 CD DE BCD E F CD BCD B A BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order = 61.67 = 59.51 10 = 59.01 = 58.36 = 58.23 = 58.12 = 57.78 = 57.21 = 56.45 = 51.72 64 A B BC BCD BCD CD CD DE E F 12 Data file: Bảng Anova diện tích 75 ngày sau gieo Title: Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: dtl A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 99.86 49.932 46.19 0.0000 nt 671.97 74.663 69.07 0.0000 Error 18 19.46 1.081 Non-additivity 6.15 6.152 7.86 Residual 17 13.31 0.783 -Total 29 791.29 -Grand Mean= 53.920 Grand Sum= Coefficient of Variation= 1.93% 1617.600 Total Count= Data File: Bảng phân hạng diện tích 75 ngày sau gieo Error Mean Square = 1.081 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.444 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 45.09 56.23 57.09 61.78 53.67 54.43 45.89 55.51 54.50 55.01 Ranked Order BC B A D CD BCD CD BCD E E Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 65 = = = = = = = = = = 61.78 57.09 56.23 55.51 55.01 54.50 54.43 53.67 45.89 45.09 A B BC BCD BCD CD CD D E E 30 13 Data: Bảng Anova diện tích 90 ngày Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: dtla A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 51.67 25.833 22.91 0.0000 nt 68.40 7.600 6.74 0.0003 Error 18 20.30 1.128 Non-additivity 0.00 0.002 0.00 Residual 17 20.30 1.194 -Total 29 140.37 -Grand Mean= 38.933 Grand Sum= 1168.000 Total Count= 30 Coefficient of Variation= 2.73% Data File: Bảng phân hạng diện tích 90 ngày Error Mean Square = 1.128 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.496 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 36.01 38.98 37.89 39.58 39.09 37.51 38.76 41.56 40.87 39.08 Ranked Order D BC CD ABC ABC CD BC A AB ABC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 66 = = = = = = = = = = 41.56 40.87 39.58 39.09 39.08 38.98 38.76 37.89 37.51 36.01 A AB ABC ABC ABC BC BC CD CD D 14 Data: Bảng Anova số hàng trái Title: Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: htrentrai A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1.87 0.933 0.46 0.6355 nt 55.37 6.152 3.06 0.0206 Error 18 36.13 2.007 Non-additivity 2.08 2.078 1.04 Residual 17 34.06 2.003 -Total 29 93.37 -Grand Mean= 15.433 Grand Sum= Coefficient of Variation= 463.000 Total Count= 9.18% Data File: Bảng phân hạng số hàng trái Error Mean Square = 2.007 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.330 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 14.67 12.00 15.33 15.67 16.67 14.67 15.67 16.67 16.67 16.33 Ranked Order AB B A A A AB A A A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 67 16.67 16.67 16.67 16.33 15.67 15.67 15.33 14.67 14.67 12.00 A A A A A A A AB AB B 30 15 Data: Bảng Anova số hạt hàng Title: Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: htrenhang A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 5.27 2.633 1.04 0.3724 nt 336.30 37.367 14.81 0.0000 Error 18 45.40 2.522 Non-additivity 1.36 1.358 0.52 Residual 17 44.04 2.591 -Total 29 386.97 -Grand Mean= 34.033 Grand Sum= 1021.000 Total Count= 30 Coefficient of Variation= 4.67% Data File: Bảng phân hạng số hạt hàng Error Mean Square = 2.522 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.732 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 31.00 37.33 36.67 27.33 31.00 34.33 32.00 37.33 37.67 35.67 Ranked Order A A CD D CD ABC BC A A AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 68 = = = = = = = = = = 37.67 37.33 37.33 36.67 35.67 34.33 32.00 31.00 31.00 27.33 A A A A AB ABC BC CD CD D 16 Data file: Bảng Anova tỉ tệ hạt trái Title: Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: hattrai A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 2.87 1.433 0.45 0.6436 nt 325.47 36.163 11.39 0.0000 Error 18 57.13 3.174 Non-additivity 0.00 0.004 0.00 Residual 17 57.13 3.361 -Total 29 385.47 -Grand Mean= 69.867 Grand Sum= Coefficient of Variation= 2.55% 2096.000 Total Count= Dataa File: Bảng phân hạng hạt trái Error Mean Square = 3.174 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.187 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 64.67 68.33 70.33 68.33 64.67 73.33 70.33 72.33 75.33 71.00 Ranked Order D CD BC CD D AB BC ABC A BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 69 = = = = = = = = = = 75.33 73.33 72.33 71.00 70.33 70.33 68.33 68.33 64.67 64.67 A AB ABC BC BC BC CD CD D D 30 17 Data: Bảng Anova P 1000 hạt Title: Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: p1000 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 6.07 3.033 1.24 0.3122 nt 7693.37 854.819 350.23 0.0000 Error 18 43.93 2.441 Non-additivity 1.16 1.160 0.46 Residual 17 42.77 2.516 -Total 29 7743.37 -Grand Mean= 209.767 Grand Sum= Coefficient of Variation= 0.74% 6293.000 Total Count= Data File: Bảng phân hạng P 1000 hạt Error Mean Square = 2.441 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.672 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 210.0 208.3 216.7 173.7 189.3 213.3 222.3 222.3 231.3 210.3 Ranked Order DE E C B B A CD F DE G Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 70 = = = = = = = = = = 231.3 222.3 222.3 216.7 213.3 210.3 210.0 208.3 189.3 173.7 A B B C CD DE DE E F G 30 18 Data file: Bảng Anova chiều cao Title: Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: caocay A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 6.47 3.233 2.47 0.1125 nt 2468.97 274.330 209.83 0.0000 Error 18 23.53 1.307 Non-additivity 0.28 0.279 0.20 Residual 17 23.25 1.368 -Total 29 2498.97 -Grand Mean= 233.967 Grand Sum= 7019.000 Total Count= 30 Coefficient of Variation= 0.49% Data File: Bảng phân hạng chiều cao Error Mean Square = 1.307 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.687 at alpha = 0.010  Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 241.7 238.3 243.0 231.7 216.7 217.7 233.3 241.3 239.7 236.3 Ranked Order AB A CD AB BC D E F F E Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 71 = = = = = = = = = = 243.0 241.7 241.3 239.7 238.3 236.3 233.3 231.7 217.7 216.7 A AB AB BC CD D E E F F 19 Data file: Bảng Anova chiều cao đóng trái Title: Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: dogtr A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 63.27 31.633 8.37 0.0027 nt 1458.53 162.059 42.86 0.0000 Error 18 68.07 3.781 Non-additivity 8.76 8.759 2.51 Residual 17 59.31 3.489 -Total 29 1589.87 -Grand Mean= 113.933 Grand Sum= 3418.000 Coefficient of Variation= 1.71% Total Count= Data File: Bảng phân hạng chiều cao đóng trái Error Mean Square = 3.781 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.570 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 116.7 102.3 114.0 118.0 104.0 125.3 114.7 107.0 120.3 117.0 Ranked Order BC E C BC DE A C D B BC Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 72 = = = = = = = = = = 125.3 120.3 118.0 117.0 116.7 114.7 114.0 107.0 104.0 102.3 A B BC BC BC C C D DE E 30 20 Data file: Bảng Anova chiều cao đóng trái/chiều cao Title: Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (ll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: tldtcc A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -ll 10.27 5.134 5.99 0.0101 nt 422.29 46.922 54.73 0.0000 Error 18 15.43 0.857 Non-additivity 0.83 0.827 0.96 Residual 17 14.60 0.859 -Total 29 447.99 -Grand Mean= 48.747 Grand Sum= 1462.400 Total Count= 30 Coefficient of Variation= 1.90% Data File: Bảng phân hạng chiều cao đóng trái/chiều cao Error Mean Square = 0.8570 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.176 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 48.17 42.97 46.90 50.87 47.97 57.47 49.20 44.30 50.13 49.50 Ranked Order CD B D CD A BC BC BC E E Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 73 = = = = = = = = = = 57.47 50.87 50.13 49.50 49.20 48.17 47.97 46.90 44.30 42.97 A B BC BC BC CD CD D E E 21 Data file: Bảng Anova đường kính thân Data file: Bảng Anova đường kính thân Title: Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: dkt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.01 0.004 0.44 0.6519 nt 0.14 0.016 1.61 0.1872 Error 18 0.18 0.010 Non-additivity 0.04 0.043 5.35 Residual 17 0.14 0.008 -Total 29 0.33 -Grand Mean= 2.437 Grand Sum= Coefficient of Variation= 4.08% Means for variable (dkt) for each level of variable (nt): Var Value 10 Var Mean 2.400 2.533 2.433 2.300 2.400 2.500 2.400 2.533 2.467 2.400 74 73.100 Total Count= 30 Data file: Bảng Anova tỷ lệ đổ ngã Title: Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: tldo A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.00 0.000 0.00 0.9964 nt 344.60 38.289 410.40 0.0000 Error 18 1.68 0.093 Non-additivity 0.02 0.016 0.16 Residual 17 1.66 0.098 -Total 29 346.28 -Grand Mean= 7.383 Grand Sum= Coefficient of Variation= 221.500 Total Count= 4.14% Data File: Bảng phân hạng tỷ lệ đổ ngã Error Mean Square = 0.09300 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.7167 at alpha = 0.010  Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 1.500 9.400 8.467 8.000 11.27 3.133 13.23 7.800 5.767 5.267 Ranked Order C B A G D D F D E E Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 75 10 = = = = = = = = = = 13.23 11.27 9.400 8.467 8.000 7.800 5.767 5.267 3.133 1.500 A B C D D D E E F G 30 18 Data : Bảng Anova NSLT Title: Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: nslt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 7663.40 3831.700 0.17 0.8470 nt 15566560.83 1729617.870 75.68 0.0000 Error 18 411397.27 22855.404 Non-additivity 51507.42 51507.419 2.43 Residual 17 359889.85 21169.991 -Total 29 15985621.50 -Grand Mean= 7581.500 Grand Sum=227445.000 Coefficient of Variation= Total Count= 1.99% Data File: Bảng phân hạng NSLT Error Mean Square = 22860 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 355.3 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 = = = = = = = = = = 8100 6673 7367 7207 6597 8481 6933 8642 8337 7477 Ranked Order B C CD A A AB E E DE C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 76 = = = = = = = = = = 8642 8481 8337 8100 7477 7367 7207 6933 6673 6597 A A AB B C C CD DE E E 30 19 Data file: Bảng Anova NSTT Function: ANOVA-2 Data case to 30 Two-way Analysis of Variance over variable (lll) with values from to and over variable (nt) with values from to 10 Variable 3: ns A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 11872.27 5936.133 0.50 0.6172 nt 10434295.37 1159366.152 96.82 0.0000 Error 18 215529.73 11973.874 Non-additivity 1819.70 1819.701 0.14 Residual 17 213710.03 12571.178 -Total 29 10661697.37 -Grand Mean= 6752.567 Grand Sum=202577.000 Total Count= 30 Coefficient of Variation= 1.62% Data File: Bảng phân hạng NSTT Error Mean Square = 11970 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 257.2 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = = 10 = 6750 6122 6759 6455 5838 7472 6135 7558 7513 6923 Ranked Order B B A A A D C D B E Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 77 = = = = = = = = = = 7558 7513 7472 6923 6759 6750 6455 6135 6122 A A A B B B 5838 C D D E ... thuộc chi Zea, phân họ ngô (Maydeae), họ phụ hoà thảo (Panicoideae), hoà thảo (Gaminales), lớp mầm (Monocotyledoneae), ngành hạt kín (angiospev-matophyta), giới thực vật bậc cao (Cosmobionia)... cảm ơn tất bạn động viên giúp đỡ trình học tập thời gian làm đề tài tốt nghiệp Sinh Viên LÊ VĂN CHUNG ii TÓM TẮT Đề tài: “Khảo sát đặc điểm sinh trưởng, phát triển suất giống ngô vùng đất đỏ Trảng... 29 tạ/ha năm 2000 (thống kê năm 2000) lên đến 35,5 tạ/ha năm 2005 (Nguyễn Sinh Cúc, 2005) Nhìn chung đầu tư quan tâm cấp sản xuất ngô nước ta sản lượng thấp suất so với nhiều nước giới Sản lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNGNG NGÔ ( Zea mays L. ) TẠI VÙNG ĐẤT ĐỎ, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI TRONG VỤ HÈ THU NĂM 2010, KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA 9 GIỐNGNG NGÔ ( Zea mays L. ) TẠI VÙNG ĐẤT ĐỎ, TRẢNG BOM, ĐỒNG NAI TRONG VỤ HÈ THU NĂM 2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay