ẢNH HƯỞNG LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN LÁ SOLUBOR ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT QUẢ CHÔM CHÔM THÁI (Nephelium lappaceum L.) TẠI XÃ XUÂN ĐỊNH, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI

69 35 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN LÁ SOLUBOR ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT QUẢ CHÔM CHÔM THÁI (Nephelium lappaceum L.) TẠI XÃ XUÂN ĐỊNH, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI Họ tên sinh viên: LÊ THỊ THUÝ HỒNG Ngành: NƠNG HỌC Niên khố: 2007 – 2011 Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/2011 i ẢNH HƯỞNG LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN LÁ SOLUBOR ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT QUẢ CHÔM CHÔM THÁI (Nephelium lappaceum L.) TẠI XÃ XUÂN ĐỊNH, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI Tác giả LÊ THỊ TH HỒNG Luận văn đệ trình để hồn thành u cầu cấp kỹ sư nơng nghiệp Ngành NƠNG HỌC Giảng viên hướng dẫn: Th.S THÁI NGUYỄN DIỄM HƯƠNG Tp Hồ Chí Minh, tháng 8/2011 ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên xin thành kính ghi ơn cơng sinh thành nuôi dạy bố mẹ, tạo điều kiện tốt để có ngày hôm Chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Nông học quam tâm tạo điều kiện thuận lợi suốt thời gian theo học trường thời gian thực tập tốt nghiệp Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Th.S Thái Nguyễn Diễm Hương, giảng viên môn Lương thực- Rau- Hoa- Quả khoa Nông học, người tận tình giúp đỡ hướng dẫn tơi suốt thời gian thực đề tài Hộ gia đình ơng Nguyễn Văn Nguyên xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện giúp đỡ cho thực đề tài vườn sản xuất Kỹ sư Ngô Quang Thọ cung cấp phân bón Solubor để tơi thực thí nghiệm Các bạn bè động viên, giúp đỡ tơi q trình học tập thực đề tài Xin chân thành cảm ơn Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2011 Sinh viên thực Lê Thị Thúy Hồng iii TÓM TẮT LÊ THỊ THÚY HỒNG, Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh, tháng 7/2011 Đề tài “ Ảnh hưởng liều lượng phân bón Solubor đến suất phẩm chất chôm chôm Thái (Nephelium lappaceum L.) xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai” thực từ tháng đến tháng năm 2011 Giảng viên hướng dẫn: Th.S Thái Nguyễn Diễm Hương Mục tiêu nhằm xác định liều lượng phân bón Solubor thích hợp có ảnh hưởng tốt đến khả đậu phẩm chất chôm chôm thái so với đối chứng để làm sở khuyến cáo cho người nơng dân Thí nghiệm bố trí đơn yếu tố theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, nghiệm thức: NT1 (đối chứng), NT2 phun 10g Solubor/cây/lần phun, NT3 phun 20g Solubor/cây/lần phun, NT4 phun 30g Solubor/cây/lần phun NT5 phun 40g Solubor/cây/lần phun lần lặp lại, lần lặp lại chôm chôm Số liệu thu thập xử lý phần mềm MTATC Kết đạt được: Phân bón Solubor có khả làm giảm rụng non đồng thời tăng số chùm, tăng trọng lượng chùm làm tăng suất Đồng thời làm tăng độ quả, tăng độ dày thịt chơm chơm Trọng lượng trung bình nghiệm thức phun phân Solubor cao so với đối chứng Cao nghiệm thức đạt 29,12 g/quả, đối chứng đạt 26,42 g/quả Trọng lượng thịt tăng lên đáng kể, cao NT3 với chiếm 65,93 % trọng lượng quả, độ dày thịt đạt 7,98 mm Độ Brix nghiệm thức phun Solubor cao so với đối chứng, cao NT3 (20g Solubor/cây) đạt 17,67% Xét hiệu kinh tế thu sử dụng phân bón cho suất cao so với đối chứng, cao nghiệm thức phun phân mức 20g solubor/cây/lần phun suất cao đạt 38,797 tấn/ha đối chứng đạt 25,584 tấn/ha Từ kết thu thí nghiệm kết luận rằng: phân bón Solubor có ảnh hưởng tốt đến suất phẩm chất chơm chơm Mức phân bón Solubor thích hợp cho chơm chơm 20 g/cây/lần phun iv MỤC LỤC Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT ix Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu .2 1.3 Yêu cầu 1.4 Phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Nguồn gốc chôm chôm 2.2 Giá trị dinh dưỡng chôm chôm 2.3 Tình hình sản xuất chôm chôm giới nước 2.3.1 Trên giới 2.3.2 Trong nước .5 2.4 Đặc điểm thực vật học chôm chôm 2.4.1 Thân, tán 2.4.2 Lá 2.4.3 Hoa 2.5 Kỹ thuật canh tác .8 2.5.1 Chuẩn bị đất trồng 2.5.2 Thời vụ trồng 2.5.3 Khoảng cách trồng 2.5.4 Cách trồng .9 2.5.5 Chăm sóc 2.5.6 Bón phân v 2.6 Sâu bệnh hại biện pháp phòng trừ 10 2.6.1 Sâu hại chôm chôm 10 2.6.2 Bệnh hại chôm chôm 11 2.7 Dinh dưỡng thiết yếu chôm chôm 12 2.7.1 Nguyên tố Bo 12 2.7.2 Phân bón Solubor 14 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 16 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 16 3.1.1 Địa điểm thí nghiệm .16 3.1.2 Thời gian thí nghiệm 16 3.2 Điều kiện thí nghiệm .16 3.2.1 Điều kiện đất đai 16 3.2.2 Điều kiện khí hậu 17 3.2.3 Điều kiện canh tác chôm chôm khu vực thí nghiệm 17 3.3 Vật liệu dụng cụ thí nghiệm 18 3.3.1 Vật liệu thí nghiệm .18 3.3.2 Dụng cụ .19 3.4 Phương pháp thí nghiệm .19 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 19 3.4.2 Phương pháp tiến hành 20 3.4.3 Các tiêu theo dõi .20 3.4.4 Năng suất 22 3.4.5 Xử lý số liệu thống kê 22 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Ảnh hưởng Solubor đến đặc tính nông học chôm chôm .23 4.2 Ảnh hưởng phân bón Solubor đến kích thước phát hoa .23 4.3 Diễn biến tỷ lệ rụng 24 4.4 Diễn biến số chôm chôm theo thời gian 25 4.5 Sự phát triển đường kính 26 4.6 Ảnh hưởng phân bón Solubor đến kích thước lúc thu hoạch 28 4.7 Ảnh hưởng phân bón Solubor đến tiêu vật lý 30 vi 4.8 Ảnh hưởng phân bón Solubor đến độ dày vỏ, độ dày thịt quả, độ cứng thịt quả, màu sắc vỏ râu chôm chôm .31 4.9 Ảnh hưởng phân Solubor đến tiêu hóa học chơm chôm 32 4.10 Ảnh hưởng Solubor đến phân loại .33 4.11 Ảnh hưởng Solubor đến chất lượng cảm quan chôm chôm .35 4.12 Thời gian tồn trữ điều kiện thường 35 4.13 Năng suất thực thu 36 4.14 Hiệu kinh tế sử dụng Solubor 37 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .39 5.1 Kết luận 39 5.2 Đề nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC .43 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng có 100g phần ăn .4 Bảng 2.2 Đặc điểm nông học số giống chôm chôm đáng ý tỉnh Bảng 3.1 Kết phân tích đất khu thí nghiệm (tầng đất từ đến 50 cm) .16 Bảng 3.2 Trung bình yếu tố khí hậu tỉnh Đồng Nai năm 2011 17 Bảng 4.1 Ảnh hưởng Solubor đến thời gian hoa đậu chôm chôm .23 Bảng 4.2 Chiều dài phát hoa ngày sau phun Solubor 24 Bảng 4.3 Ảnh hưởng Solubor đến kích thước 28 Bảng 4.4 Ảnh hưởng phân bón đến tiêu vật lý 30 Bảng 4.5 Ảnh hưởng phân bón đến độ dày mỏng thịt 31 Bảng 4.6 Ảnh hưởng phân bón đến tính chất hóa học chơm chơm .32 Bảng 4.7 Ảnh hưởng phân bón đến phân loại .33 Bảng 4.8 Ảnh hưởng Solubor đến chất lượng cảm quan .35 Bảng 4.9 Thời gian tồn trữ tỷ lệ hư hỏng 35 Bảng 4.10 Ảnh hưởng Solubor đến suất chôm chôm 36 Bảng 4.11: Ảnh hưởng phân bón Solubor đến hiệu kinh tế 37 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 3.1 Bao bì phân bón Solubor 19 Hình 3.2 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 20 Hình 4.1 Cây chơm chơm hoa 24 Hình 4.2 Phát hoa chôm chôm 24 Hình 4.3 Tỷ lệ rụng theo thời gian 25 Hình 4.4 Biểu đồ diễn biến chôm chôm theo thời gian 26 Hình 4.5 Sự phát triển chơm chôm 27 Hình 4.6 Diễn biến tăng trưởng đường kính chơm chơm 27 Hình 4.7 Quả nghiệm thức 29 Hình 4.8 Mặt cắt ngang chôm chôm nghiệm thức .29 Hình 4.9 Cách đo độ dày vỏ,thịt chôm chôm 32 Hình 4.10 Quả bị bệnh phấn trắng 34 Hình 4.11 Rệp sáp nứt 34 Hình 4.12 Hiện tượng thối 34   ix DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT CV Coefficient of Variation (hệ số biến động ) Đ/c Đối chứng LLL Lần lặp lại LSD Least Significant Difference Test ns Non significant ( khác biệt khơng có ý nghĩa mặt thống kê) NT Nghiệm thức RCBD Randomized complete block design ( kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên) NSĐQ Ngày sau đậu TL Tỷ lệ 45 PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ CHU VI THÂN CÂY TRƯỚC THÍ NGHIỆM A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 48.27 12.067 0.70 0.6104 lll 24.40 12.200 0.71 0.5190 Error 136.93 17.117 Non-additivity 27.85 27.849 1.79 Residual 109.08 15.584 -Total 14 209.60 -Grand Mean= 38.600 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10.72% 579.000 Total Count= 15 CHIỀU CAO CÂY TRƯỚC THÍ NGHIỆM A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 1.69 0.422 1.31 0.3454 lll 0.06 0.029 0.09 0.9152 Error 2.58 0.323 Non-additivity 0.00 0.001 0.00 Residual 2.58 0.369 -Total 14 4.33 -Grand Mean= 4.984 Grand Sum= 74.760 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 11.40% 46 ĐƯỜNG KÍNH TÁN TRƯỚC THÍ NGHIỆM A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 1.98 0.495 0.50 0.7346 lll 1.07 0.536 0.55 0.5994 Error 7.85 0.981 Non-additivity 0.01 0.015 0.01 Residual 7.84 1.119 -Total 14 10.90 -Grand Mean= 6.402 Grand Sum= 96.030 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 15.47% THỜI GIAN TỪ LÚC NỤ ĐẾN NỞ HOA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 2.49 0.622 1.11 0.4149 lll 1.13 0.565 1.01 0.4067 Error 4.48 0.560 Non-additivity 0.44 0.443 0.77 Residual 4.03 0.576 -Total 14 8.09 -Grand Mean= 19.767 Grand Sum= Coefficient of Variation= 296.500 Total Count= 15 3.78% THỜI GIAN TỪ LÚC HOA NỞ ĐẾN ĐẬU QUẢ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 6.26 1.566 2.75 0.1042 lll 0.23 0.113 0.20 0.8245 Error 4.55 0.569 Non-additivity 0.41 0.407 0.69 Residual 4.15 0.592 -Total 14 11.04 -Grand Mean= 12.990 Grand Sum= 194.850 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 5.81% 47 THỜI GIAN TỪ LÚC HOA NỞ ĐẾN THU HOẠCH A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 26.93 6.733 0.97 0.4738 lll 10.53 5.267 0.76 0.4988 Error 55.47 6.933 Non-additivity 0.18 0.178 0.02 Residual 55.29 7.898 -Total 14 92.93 -Grand Mean= 89.067 Grand Sum= 1336.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 2.96% CHIỀU RỘNG PHÁT HOA TRƯỚC KHI PHUN PHÂN BÓN LÁ SOLUBOR A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 10.66 2.666 1.59 0.2676 lll 5.88 2.939 1.75 0.2342 Error 13.44 1.680 Non-additivity 0.29 0.285 0.15 Residual 13.15 1.879 -Total 14 29.98 -Grand Mean= 18.542 Grand Sum= 278.130 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 6.99% CHIỀU DÀI PHÁT HOA TRƯỚC KHI PHUN PHÂN BÓN LÁ SOLUBOR A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 14.85 3.713 0.91 0.5033 lll 6.53 3.267 0.80 0.4828 Error 32.73 4.091 Non-additivity 7.80 7.804 2.19 Residual 24.92 3.560 -Total 14 54.11 -Grand Mean= 22.021 Grand Sum= 330.310 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 9.18% 48 CHIỀU RỘNG PHÁT HOA SAU KHI PHUN PHÂN SOLUBOR NGÀY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 14.12 3.530 2.04 0.1812 lll 12.21 6.107 3.53 0.0796 Error 13.84 1.729 Non-additivity 1.66 1.657 0.95 Residual 12.18 1.740 -Total 14 40.17 -Grand Mean= 21.586 Grand Sum= 323.790 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 6.09% CHIỀU DÀI PHÁT HOA SAU KHI PHUN PHÂN BÓN LÁ SOLUBOR NGÀY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 2.74 0.686 0.56 0.6968 lll 0.27 0.135 0.11 0.8964 Error 9.75 1.218 Non-additivity 1.45 1.448 1.22 Residual 8.30 1.186 -Total 14 12.76 -Grand Mean= 24.575 Grand Sum= 368.620 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 4.49% TỶ LỆ DÀI PHÁT HOA/RỘNG PHÁT HOA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 0.02 0.006 1.45 0.3015 lll 0.03 0.015 3.91 0.0655 Error 0.03 0.004 Non-additivity 0.00 0.004 1.00 Residual 0.03 0.004 -Total 14 0.08 -Grand Mean= 1.143 Grand Sum= 17.150 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 5.40% CHIỀU DÀI QUẢ LÚC THU HOẠCH 49 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 21.65 5.413 1.09 0.4241 lll 0.25 0.123 0.02 0.9756 Error 39.82 4.977 Non-additivity 0.07 0.065 0.01 Residual 39.75 5.679 -Total 14 61.71 -Grand Mean= 49.764 Grand Sum= 746.460 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 4.48% ĐƯỜNG KÍNH QUẢ LÚC THU HOẠCH A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 11.74 2.935 7.25 0.0090 lll 1.60 0.800 1.98 0.2005 Error 3.24 0.405 Non-additivity 0.17 0.168 0.38 Residual 3.07 0.439 -Total 14 16.58 -Grand Mean= 31.740 Grand Sum= 476.100 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 2.00% RANGE Error Mean Square = 0.4050 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.744 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 30.72 32.36 33.06 31.67 30.88 Ranked Order B AB A AB B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = TỶ LỆ CHIỀU DÀI/ĐƯỜNG KÍNH QUẢ 33.06 32.36 31.67 30.88 30.72 A AB AB B B 50 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 0.01 0.003 0.82 0.5452 lll 0.00 0.001 0.32 0.7372 Error 0.03 0.004 Non-additivity 0.00 0.000 0.06 Residual 0.03 0.005 -Total 14 0.05 -Grand Mean= 1.568 Grand Sum= 23.520 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 4.02% ĐỘ DÀY VỎ QUẢ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 0.69 0.172 3.70 0.0544 lll 0.09 0.046 0.99 0.4115 Error 0.37 0.046 Non-additivity 0.04 0.037 0.77 Residual 0.33 0.048 -Total 14 1.15 -Grand Mean= 1.328 Grand Sum= 19.920 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 16.24% ĐỘ CỨNG THỊT QUẢ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 0.00 0.001 1.11 0.4142 lll 0.00 0.001 1.46 0.2884 Error 0.01 0.001 Non-additivity 0.00 0.000 0.20 Residual 0.01 0.001 -Total 14 0.01 -Grand Mean= 0.729 Grand Sum= 10.940 Total Count= 15 Coefficient of Variation= ĐỘ DÀY THỊT QUẢ 3.88% 51 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 2.51 0.626 4.59 0.0322 lll 0.35 0.174 1.27 0.3316 Error 1.09 0.137 Non-additivity 0.03 0.026 0.17 Residual 1.07 0.152 -Total 14 3.94 -Grand Mean= 7.319 Grand Sum= 109.790 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 5.05% RANGE Error Mean Square = 0.3170 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.060 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 6.940 6.840 7.980 7.370 7.470 Ranked Order AB B A AB AB Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 7.980 7.470 7.370 6.940 6.840 A AB AB AB B ĐỘ BRIX A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 6.94 1.735 11.72 0.0020 lll 0.51 0.256 1.73 0.2373 Error 1.18 0.148 Non-additivity 0.41 0.413 3.76 Residual 0.77 0.110 -Total 14 8.63 -Grand Mean= 16.909 Grand Sum= 253.630 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 2.27% 52 RANGE Error Mean Square = 0.1480 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.054 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Ranked Order 16.11 16.07 17.67 17.28 17.42 B B A A A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 17.67 17.42 17.28 16.11 16.07 A A A B B ĐỘ ACID A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 0.09 0.022 5.17 0.0235 lll 0.01 0.005 1.22 0.3455 Error 0.03 0.004 Non-additivity 0.00 0.003 0.65 Residual 0.03 0.004 -Total 14 0.13 -Grand Mean= 0.525 Grand Sum= Coefficient of Variation= 7.880 Total Count= 12.30% RANGE Error Mean Square = 0.004000 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.1191 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.4600 0.6600 0.4800 0.5500 0.4800 Ranked Order B A B AB B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 0.6600 0.5500 0.4800 0.4800 0.4600 A AB B B B 15 53 TỶ LỆ BRIX/ACID A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 368.04 92.010 3.40 0.0664 lll 33.41 16.703 0.62 0.5636 Error 216.73 27.091 Non-additivity 0.43 0.430 0.01 Residual 216.30 30.900 -Total 14 618.18 -Grand Mean= 33.291 Grand Sum= 499.370 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 15.63% TRỌNG LƯỢNG QUẢ LÚC THU HOẠCH A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 23.04 5.760 4.09 0.0429 lll 0.36 0.179 0.13 0.8827 Error 11.27 1.409 Non-additivity 0.02 0.020 0.01 Residual 11.25 1.607 -Total 14 34.66 -Grand Mean= 27.117 Grand Sum= 406.758 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 4.38% RANGE Error Mean Square = 1.409 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.235 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 26.42 27.15 29.12 27.52 25.38 Ranked Order B AB A AB B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 29.12 27.52 27.15 26.42 25.38 A AB AB B B 54 TỶ LỆ PHẦN TRĂM TRỌNG LƯỢNG THỊT QUẢ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 68.26 17.064 4.51 0.0337 lll 8.82 4.409 1.16 0.3600 Error 30.30 3.787 Non-additivity 1.15 1.148 0.28 Residual 29.15 4.164 -Total 14 107.37 -Grand Mean= 62.002 Grand Sum= Coefficient of Variation= 930.030 Total Count= 15 3.14% RANGE Error Mean Square = 3.787 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.664 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = Ranked Order 59.46 61.80 65.93 61.45 61.18 B B A B B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 65.93 61.80 61.45 61.18 59.46 A B B B B TỶ LỆ PHẦN TRĂM VỎ QUẢ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 51.45 12.864 2.39 0.1364 lll 11.32 5.662 1.05 0.3924 Error 42.98 5.372 Non-additivity 1.05 1.047 0.17 Residual 41.93 5.990 -Total 14 105.75 -Grand Mean= 29.169 Grand Sum= Coefficient of Variation= 7.95% 437.530 Total Count= 15 55 TỶ LỆ PHẦN TRĂM TRỌNG LƯỢNG HẠT QUẢ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 1.81 0.454 2.17 0.1630 lll 0.21 0.103 0.49 0.6276 Error 1.67 0.209 Non-additivity 0.04 0.042 0.18 Residual 1.63 0.233 -Total 14 3.69 -Grand Mean= 8.828 Grand Sum= Coefficient of Variation= 132.420 Total Count= 15 5.18% TỶ LỆ BỆNH PHẤN TRẮNG (SỐ LIỆU ĐÃ ĐƯỢC CHUYỀN ĐỔI) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 2.00 0.500 14.08 0.0011 lll 0.01 0.005 0.13 0.8787 Error 0.28 0.036 Non-additivity 0.03 0.026 0.72 Residual 0.26 0.037 -Total 14 2.29 -Grand Mean= 3.133 Grand Sum= 47.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 6.01% RANGE Error Mean Square = 0.03600 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.5198 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 3.700 3.430 2.830 2.800 2.900 Ranked Order A A B B B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 3.700 3.430 2.900 2.830 2.800 A A B B B 56 TỶ LỆ THỐI QUẢ (SỐ LIỆU ĐÃ ĐƯỢC CHUYỀN ĐỔI) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 0.23 0.058 1.61 0.2633 lll 0.50 0.248 6.83 0.0186 Error 0.29 0.036 Non-additivity 0.12 0.116 4.62 Residual 0.18 0.025 -Total 14 1.02 -Grand Mean= 1.200 Grand Sum= 18.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 15.88% TỶ LỆ QUẢ NỨT (SỐ LIỆU ĐÃ ĐƯỢC CHUYỀN ĐỔI) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 1.95 0.487 12.59 0.0016 lll 0.06 0.032 0.83 0.4713 Error 0.31 0.039 Non-additivity 0.00 0.001 0.01 Residual 0.31 0.044 -Total 14 2.32 -Grand Mean= 2.900 Grand Sum= 43.500 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 6.78% RANGE Error Mean Square = 0.03900 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.5410 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 3.370 3.200 2.930 2.400 2.600 Ranked Order A A AB B B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 3.370 3.200 2.930 2.600 2.400 A A AB B B 57 TỶ LỆ QUẢ BỊ DỊ DẠNG (SỐ LIỆU ĐÃ ĐƯỢC CHUYỀN ĐỔI) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 0.10 0.026 1.00 0.4609 lll 0.19 0.093 3.56 0.0782 Error 0.21 0.026 Non-additivity 0.02 0.015 0.55 Residual 0.19 0.028 -Total 14 0.50 -Grand Mean= 2.713 Grand Sum= 40.700 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 5.94% BẢO QUẢN QUẢ SAU NGÀY (SỐ LIỆU ĐÃ CHUYỂN ĐỔI) A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 0.61 0.152 0.34 0.8406 lll 0.76 0.378 0.86 0.4594 Error 3.52 0.440 Non-additivity 0.44 0.435 0.99 Residual 3.08 0.441 -Total 14 4.88 -Grand Mean= 3.785 Grand Sum= Coefficient of Variation= 56.780 Total Count= 15 17.52% BẢO QUẢN QUẢ SAU NGÀY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 393.33 98.333 3.47 0.0632 lll 190.00 95.000 3.35 0.0876 Error 226.67 28.333 Non-additivity 48.85 48.849 1.92 Residual 177.82 25.402 -Total 14 810.00 -Grand Mean= 59.000 Grand Sum= 885.000 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 9.02% 58 SỐ CHÙM/CÂY A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 224446.83 56111.708 5.88 0.0165 lll 2745.46 1372.731 0.14 0.8681 Error 76280.74 9535.092 Non-additivity 3198.01 3198.007 0.31 Residual 73082.73 10440.390 -Total 14 303473.03 -Grand Mean= 948.849 Grand Sum= 14232.730 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 10.29% RANGE Error Mean Square = 9535.092 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 183.9 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 922.7 860.7 879.9 890.9 1190 Ranked Order B B B B A Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 1190 922.7 890.9 879.9 860.7 A B B B B NĂNG SUẤT A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -nt 15015.60 3753.900 65.40 0.0000 lll 122.80 61.400 1.07 0.3875 Error 459.20 57.400 Non-additivity 1.29 1.292 0.02 Residual 457.91 65.415 -Total 14 15597.60 -Grand Mean= 187.400 Grand Sum= Coefficient of Variation= RANGE 4.04% 2811.000 Total Count= 15 59 Error Mean Square = 57.40 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 20.76 at alpha = 0.010 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 164.0 183.7 248.7 177.7 163.0 Ranked Order B B A B B Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = 248.7 183.7 177.7 164.0 163.0 A B B B B ... Defenoconazole,Propiconazole (http://www.baovecaytrong.com) 12 2.7 Dinh dưỡng thi t yếu chôm chôm Cây chôm chôm loại khác, muốn sinh trưởng phát triển tốt cần cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thi t... vải thi u Bo: Trái bị thối đen không nở được, đài hoa rụng sớm - Súp lơ thi u Bo: Lõi bị thâm đen, cuống bị thối, rụng nhiều - Cà phê thi u Bo: Cành trơ trọi, chồi non chết khô - Bắp (ngô) thi u... làm gia tăng suất loại trồng từ – 48 %, cải thi n chất lượng màu sắc nông sản 2.7.1.2 Triệu chứng thi u Bo trồng Bo nguyên tố di động nên triệu chứng thi u Bo thường xuất phận non Ban đầu đỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN LÁ SOLUBOR ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT QUẢ CHÔM CHÔM THÁI (Nephelium lappaceum L.) TẠI XÃ XUÂN ĐỊNH, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI , ẢNH HƯỞNG LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN LÁ SOLUBOR ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT QUẢ CHÔM CHÔM THÁI (Nephelium lappaceum L.) TẠI XÃ XUÂN ĐỊNH, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay