ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN TẠI XÃ PHÚ CẦN VÀ XÃ UAR HUYỆN KRÔNG PA TỈNH GIA LAI NĂM 2011

57 17 0
 • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN TẠI Xà PHÚ CẦN VÀ Xà UAR - HUYỆN KRÔNG PA TỈNH GIA LAI NĂM 2011 SVTH: LÊ THỊ THANH NGÀNH: NƠNG HỌC KHĨA: 2007-2011 TP Hồ Chí Minh - Tháng 07/2011 - i ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN TẠI Xà PHÚ CẦN VÀ Xà UAR - HUYỆN KRÔNG PA TỈNH GIA LAI NĂM 2011 Tác giả LÊ THỊ THANH Luận văn đệ trình để hồn thành u cầu cấp kỹ sư nông nghiệp ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn: THS TRẦN THỊ DẠ THẢO TP Hồ Chí Minh Tháng / 2011 ii LỜI CẢM TẠ Thành kính ghi ơn cha mẹ dạy bảo chăm lo hết lòng tương lai Xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Nơng học Xin chân thành cảm ơn: Cô Trần Thị Dạ Thảo tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt thời gian thực tập tốt nghiệp hoàn thành luận văn Tất quý thầy cô Khoa Nông học truyền đạt kiến thức kinh nghiệm q báu cho chúng tơi suốt q trình học tập hoàn thành tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn: Ban lãnh đạo UBND, Phòng nơng nghiệp, Trạm khuyến nông huyện Krông pa Trạm khuyến nông huyện Krông pa, cán kĩ thuật xã Phú Cần xã Uar tồn thể hộ nơng dân tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thực đề tài Chân thành cảm ơn bạn lớp ủng hộ, động viên giúp đỡ suốt thời gian qua Sinh viên thực Lê Thị Thanh iii TÓM TẮT LÊ THỊ THANH, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, tháng 7/2011 “Điều tra trạng sản xuất lúa vụ đông xuân xã Phú Cần xã Uar huyện Krôngpa, tỉnh Gia Lai” Giáo viên hướng dẫn: ThS Trần Thị Dạ Thảo Đề tài thực xã Phú Cần xã Uar tiến hành từ tháng 2/2011 – 7/2011 với nội dung chính: “Điều tra trạng sản xuất lúa xã Phú Cần xã Uar, huyện Krông pa, tỉnh Gia Lai Phương pháp điều tra nhanh từ phòng nơng nghiệp, trạm khuyến nông huyện, xã điều tra vấn trực tiếp 50 nông hộ theo phiếu điều tra soạn sẵn hai xã Phú Cần xã Uar Kết điều tra cho thấy: - Tập quán canh tác: Đa số nông dân sản xuất theo kinh nghiệm, khả tiếp cận áp dụng tiến kĩ thuật vào sản xuất nhiều hạn chế - Đất đai tương đối phù hợp với điều kiện sản xuất lúa địa phương - Các giống lúa trồng phổ biến là: IR 64, ML 214, VNĐ 95–20, mật độ sạ phổ biến 150 – 200 kg/ha (sạ vãi) - Phân bón: Các hộ khơng sử dụng phân hữu chủ yếu dùng phân vô cơ, lượng phân bón vơ biến động lớn hộ, mức độ bón đạm, lân, kali phổ biến lúa là: 100 – 200 kg N; – 40 kg K2O, khơng bón lân - Trên đồng ruộng xuất loại sâu bệnh chính, sâu lá, sâu đục thân sâu keo ba loại sâu hại với mức độ từ nhẹ đến trung bình - Thuận lợi: Có đủ nước tưới, giao thông thuận tiện, nông dân đủ vốn để sản xuất - Khó khăn: Giá phân bón tăng cao, khí hậu thời tiết lại thất thường, hệ thống thủy lợi chưa hiệu - Hiệu kinh tế: Lợi nhuận trung bình thu 22.353.000 đồng/vụ/ha Trong đó, vụ đông xuân 24.343.000 đồng/vụ/ha vụ hè thu 20.363.000 đồng/vụ/ha iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN 2.1 Nguồn gốc, phân loại đặc điểm thực vật học lúa 2.1.1 Nguồn gốc 2.1.2 Phân loại 2.1.3 Đặc điểm thực vật học lúa 2.2 Tình hình sản xuất lúa giới .5 2.3 Tình hình sản xuất lúa gạo Việt Nam 2.4 Tình hình sản xuất lúa tỉnh Gia Lai huyện Krông Pa 2.4.1 Tình hình sản xuất lúa tỉnh Gia Lai 2.4.2 Tình hình sản xuất lúa huyện Krơng Pa Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thời gian địa điểm điều tra .9 v 3.1.1 Thời gian điều tra 3.1.2 Địa điểm điều tra 3.2 Phương pháp điều tra 10 3.2.1 Điều tra nhanh 10 3.2.2 Điều tra nông hộ 10 3.3 Phương pháp xử lý số liệu 11 Chương 12 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .12 4.1 Điều kiện tự nhiên chung huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai 12 4.1.1 Đăc điểm khí hậu, thủy văn 12 4.1.1.1 Khí hậu 12 4.1.1.2 Thủy văn 12 4.1.2 Địa hình đất đai, thổ nhưỡng 13 4.2 Điều kiện tự nhiên tình hình sản xuất nơng nghiệp hai xã Phú Cần xã Uar, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai .13 4.2.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội 13 4.2.2 Điều kiện tự nhiên 144 4.2.2.1 Vi trí địa lý xã Phú Cần 14 4.2.2.2 Vi trí địa lý xã Uar 14 4.2.3 Tình hình sản xuất nơng nghiệp xã Phú Cần xã Uar 14 4.3 Điều tra nông hộ 15 4.3.1 Thời vụ trồng 15 4.3.2 Phân bố diện tích ruộng 16 4.3.3 Kĩ thuật làm đất 17 4.3.4 Tình hình sử dụng giống 17 4.3.5 Gieo sạ 19 4.3.6 Mật độ sạ xã Phú Cần xã Uar 20 4.3.7 Chăm sóc 20 4.3.8 Mức đầu tư phân bón 21 4.3.9 Tình hình sâu bệnh hại 24 4.3.10 Thu hoạch 25 vi 4.3.11 Bảo quản 25 4.3.12 Hiệu kinh tế 26 4.3.13 Ứng dụng tiến khoa học - kỹ thuật 27 4.3.14 Những thuận lợi khó khăn sản xuất lúa nông dân 27 Chương 29 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .29 5.1 Kết luận 29 5.2 Kiến nghị 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 PHỤ LỤC .32 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT IPM: Intetgrated Pest Management (Quản lý dịch hại tổng hợp) NSTB: Năng suất trung bình NSS: Ngày sau sạ STT: Số thứ tự viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Tình hình sản xuất lúa giới giai đoạn 2004 – 2008 Bảng 2.2 Tình hình sản xuất lúa số nước giới năm 2008 .6 Bảng 2.3 Diện tích, suất sản lượng lúa Việt Nam giai đoạn 2003 – 2009 Bảng 2.4 Diện tích, suất, sản lượng lúa tỉnh Gia Lai từ năm 2005 – 2009 Bảng 2.5 Diện tích, suất, sản lượng lúa từ năm 2005 – 2009 huyện Krông Pa8 Bảng 4.1 Diện tích trồng hàng năm xã Phú Cần xã Uar 14 Bảng 4.2 Các loại trồng xã Phú Cần xã Uar .15 Bảng 4.3 Tình hình sản xuất lúa hai xã điều tra .15 Bảng 4.4 Số vụ gieo trồng xã điều tra 15 Bảng 4.5 Thời vụ gieo trồng lúa xã Phú Cần xã Uar 16 Bảng 4.6 Phân bố diện tích ruộng hai xã điều tra 17 Bảng 4.7 Tình hình sử dụng giống lúa hai xã điều tra .18 Bảng 4.8 Đặc điểm số giống lúa nông dân sử dụng .18 Bảng 4.9 Lượng hạt giống gieo xã Phú Cần xã Uar 20 Bảng 4.10 Loại phân số lượng phân bón (kg/ha) xã Phú Cần xã Uar 21 Bảng 4.11 Mức đầu tư phân đạm 22 Bảng 4.12 Mức đầu tư phân lân 23 Bảng 4.13 Mức đầu tư phân kali 23 Bảng 4.14 Các đối tượng mức độ sâu bệnh hại lúa 24 Bảng 4.15 Hiệu kinh tế sản xuất lúa xã Phú Cần Uar 26 Bảng 4.16 Hiệu kinh tế lúa so với số trồng khác 26 Bảng 4.17 Những khó khăn nơng dân 27 Bảng 4.18 Phân tích SWOT vùng điều tra 28 ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 3.1: Bản đồ hành huyện Krông Pa .9 Hình Giống ML 214 45 Hình Giống IR 64 46 Hình Giống VNĐ 95-20 46 Hình Giống VĐ 20 47 Hình 5: Giống Khang Dân 47 33 Bảng 1.4 Chi phí sản xuất cho vụ đơng xn Loại công việc Giống Đơn giá Thành tiền Đơn vị Số lượng (nghìn đồng) (nghìn đồng/ha) Kg 190 8,8 1.672 Ha 1.965 1.965 Công 100 200 Sửa soạn đất Cày, bừa Chi phí gieo sạ Phân bón 4.880 Thuốc BVTV 100 Chi phí phun thuốc, rãi phân Công 10 100 1.000 Chi phí dặm tỉa Cơng 15 100 1.500 Gặt Cơng 10 100 1.000 Tuốt Bao 100 10 1.000 Thu hoạch Chuyến Vận chuyển (xe) 100 300 Phơi, làm Công 20 100 2.000 Tổng chi Tổng thu Lợi nhuận 15.617 kg/ha 5.400 7,4 39.960 24.343 34 Bảng 1.5 Chi phí sản xuất cho vụ hè thu Số Đơn giá Thành tiền Loại cơng việc Đơn vị lượng (nghìn đồng) (nghìn đồng/ha) Giống kg/ha 190 8,8 1.672 Ha 1.965 1.965 Công 100 200 Sửa soạn đất Cày, bừa Chi phí gieo sạ Phân bón 5.400 Thuốc BVTV 150 Chi phí phun thuốc, rãi phân Cơng 10 100 1.000 Chi phí dặm tỉa Công 20 100 2.000 Gặt Công 10 100 1.000 Tuốt Bao 95 10 950 Thu hoạch chuyến Vận chuyển (xe) 100 300 Phơi, làm Công 20 100 2.000 Tổng chi Tổng thu Lợi nhuận 16.637 kg/ha 5000 7,4 37.000 20.363 35 DANH SÁCH CÁC HỘ ĐIỀU TRA STT Tên nơng hộ Diện tích(ha) Địa điểm Nguyễn Phụng Thiết 0,3 Nguyễn Văn Hiền 0,06 nt Huỳnh Giảng 0,2 nt Võ Minh Tư 0,18 nt Lê Thị Định 0,3 nt Trương Văn Tam 0,2 nt Trương Kim Hải 0,1 nt Phạm Thị Thị 0,15 nt Trương Thị Nhung 0,12 nt 10 Nguyễn Văn Ry 0,07 nt 11 Nguyễn Thị Thu Hà 0,1 nt 12 Trần Thị Nhị 0,3 nt 13 Trần Văn Liên 0,06 nt 14 Nguyễn Văn Hữu 0,2 15 Nguyễn Thành long 0,36 nt 16 Vương Văn Tình 0,36 nt 17 Trần Đước 0,12 nt 18 Võ Văn Vị 0,15 nt 19 Huỳnh Cụt 0,1 nt 20 Trương Thị Phúc 0,1 nt 21 Huỳnh Ngọc Phú 0,15 nt 22 Nguyễn Văn Thuẫn 0,15 nt 23 Trần Quốc Danh 0,3 nt 24 Nguyễn Thị Xuân 0,3 nt 25 Lê Thị Thành 0,05 nt 26 Nguyễn Đức Tày 0,3 27 Nguyễn Đức Toán 0,5 nt 28 Vũ Trọng Tiến 0,2 nt 29 Đinh Sỹ Tùng 0,2 nt Xã Phú cần Thôn Đông Hưng Thôn Thắng lợi Xã Uar Thôn 10 36 30 Lã Văn Tiến 0,5 nt 31 Nguyễn Thị Thủy 0,15 nt 32 Trần Thùy Hương 0,3 nt 33 Tạ Văn Tụ 0,18 nt 34 Nguyễn Văn Thiện 0,2 nt 35 Nguyễn Thành Đô 0,2 nt 36 Nguyễn Văn Hiến 0,1 37 Hạ Thị Liên 0,3 nt 38 Đinh Thị Hiền 0,2 nt 39 Lương Văn Dân 0,1 nt 40 Lê Thị Thoa 0,3 nt 41 Nguyễn Văn Nhàn 0,8 nt 42 Tạ Văn Doanh 0,1 nt 43 Khương Văn Toàn 0,1 nt 44 Nguyễn Ngọc Bảy 0,2 nt 45 Nguyễn Văn Đảm 0,3 nt 46 Trần Văn Ứng 0,4 nt 47 Đỗ Thị Chiên 0,3 nt 48 Hoàng Thị Thơ 0,17 nt 49 Trần Đức Biên 0,2 nt 50 Trần Đức Dương 0,3 nt Thôn 11 37 ĐIỀU TRA VỀ TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA HUYỆN Điều kiện tự nhiên - Tổng diện tích đất tự nhiên - Vị trí địa lý: đơng, tây, nam, bắc giáp? - Đặc điểm khí hậu: nhiệt độ, lượng mưa, số chiếu sáng, ẩm độ khơng khí, độ bốc thoát nước? - Đất đai (loại đất, thành phần dinh dưỡng), địa hình (độ cao so với mặt nước biển, nguồn nước tưới) - Bản đồ hành chánh huyện có ghi xã điều tra - Hiện trạng tình hình sử dụng đất: + Đất có khả làm nông nghiệp, đất lâm nghiệp + Đất canh tác: x Đất trồng lâu năm: ăn quả, lâu năm khác x Đất trồng hàng năm: lúa, màu… + Đất xây dựng bản, đất ở, đất khác Điều kiện xã hội - Phân bố dân cư Dân số lao động:……………….người, tổng số nhân khẩu…………… , số người làm nông nghiệp……………… , lao động nam:……… , nữ:…… - Tình hình sử dụng đất Tình hình sản xuất lúa - Số xã/huyện:……… , gồm xã:……………………………… ……………………………………………………………., có xã sản xuất lúa:………………………………………………………………………… - Các xã trồng nhiều lúa là:……………………………………………… , với diện tích trồng lúa xã là:……………………………………… - Các xã trồng lúa là:……………………………………………………., với diện tích lúa xã là:……………………………………… - Tổng số hộ/xã:……………………., số hộ/xã trồng lúa:………… 38  Phương pháp điều tra: - Liên hệ với phòng Nơng nghiệp – Phát triển nơng thơn phòng thống kê để thu thập thơng tin có liên quan đến sản xuất nông nghiệp: điều kiện tự nhiên, dân số, lao động, đất đai canh tác - Tiếp xúc cán nơng nghiệp xã điều tra để tìm hiểu bước đầu khu vực sản xuất lúa, hộ trồng lúa có diện tích lớn (>1 ha), diện tích trồng lúa xã Từ chọn điểm điều tra - Dựa vào phiếu điều tra nông hộ soạn thảo, tiến hành vấn nông hộ trồng lúa kĩ thuật canh tác (giống, mật độ, phân bón, sâu bệnh, suất…của vụ trồng lúa 39 PHIẾU ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ KĨ THUẬT CANH TÁC LÚA TẠI HUYỆN KRÔNG PA TỈNH GIA LAI Họ tên người vấn: ,ngày…/…./…… Xã , huyện ……………………., tỉnh ………………… Tên nông hộ: Diện tích đất canh tác:…………………………………ha Diện tích đất trồng lúa: ha, thời gian trồng lúa…………….năm THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ NÔNG HỘ Đã tham dự lớp tập huấn kĩ thuật canh tác , IPM , khác TÌNH HÌNH SỬ DỤNG GIỐNG Giống trồng: Stt Giống Thời trồng vụ Giá giống Diện (đ/kg) tích (ha) Lượng hạt giống (kg/ha) Năng suất Giá bán (tấn/ha) (đ/kg) Nguồn gốc: Mua giống từ trung tâm giống Trao đổi nông dân Tự lai tạo Hợp tác thử nghiệm chọn giống tốt Mua giống trồng, sau tự giữ giống cho vụ sau Tự chọn lọc từ ruộng sản xuất  Mỗi vụ có chọn lọc khử lẫn để làm giống cho vụ sau: Có Khơng 40 Cấp giống để sử dụng sản xuất: Cấp xác nhận , Cấp nguyên chủng , Sản xuất hợp tác xã hay tổ giống Đánh giá nông dân giống sử dụng: Lý thay đổi giống…………………………………………………………… Báo Đài Cán kĩ thuật Nông dân Anh (chị) biết giống qua: Anh (chị) có quan tâm đến nguồn giống cho sản xuất: Có Không Kĩ thuật làm đất: Cày xới………………lần Trục ………………….lần Vệ sinh đồng ruộng……………………………………………………………… Phương thức canh tác: Sạ: Sạ hàng Sạ lan Cấy: , mật độ sạ hàng……cm, lượng giống sạ hàng …………………… kg/ha , lượng giống sạ lan………………………….kg/ha Mật độ gieo…………………số tép cây:……., ngày cấy……………, tuổi mạ… Lý chọn phương thức canh tác:………………………………………………… Thời vụ trồng: Stt Vụ trồng Năng suất (tấn/ha) Ngày xuống giống Ngày thu hoạch 41 Cơ cấu canh tác: vụ lúa: Vụ 1………… Vụ 2………… Vụ 3…………… vụ lúa + màu: Vụ 1………… Vụ 2………… Vụ 3………… vụ lúa + màu: Vụ 1………… Vụ 2………… Phân bón: A Vụ mùa: Lần bón Loại phân Lượng phân (kg/ha) Thời gian bón Kĩ thuật bón (NSG) Bón lót B Vụ hè thu: Lần bón Bón lót Loại phân Lượng phân (kg/ha) Thời gian bón Kĩ thuật bón (NSG) 42 C Vụ đơng xn: Lần bón Loại phân Lượng phân (kg/ha) Thời gian bón Kĩ thuật bón (NSG) Bón lót D Phân bón lá: Lần bón Loại phân Lượng phân (cc/bình lít) Thời gian bón (NSG) Chăm sóc: Dặm, tỉa…………………………………… NSG Làm cỏ………………lần Lần 1…………………….NSG Lần 2…………………….NSG 10 Tình hình sâu bệnh hại: Thời vụ Sâu hại Thời gian xuất Bệnh hại Thời gian xuất Mức độ hại Vụ mùa Hè thu Đơng xn Tình hình sử dụng thuốc trừ bệnh: Có sử dụng Khơng sử dụng - Thuốc trừ bệnh:…………………………., liều lượng sử dụng……………… 43 Số lần phun/vụ……… , thời gian bắt đầu phun thuốc NSG, thời gian kết thúc phun thuốc………… Tình hình sử dụng thuốc trừ sâu: Có sử dụng Khơng sử dụng - Thuốc trừ sâu:……………………………., liều lượng sử dụng……………… Số lần phun/vụ……… , thời gian bắt đầu phun thuốc NSG, thời gian kết thúc phun thuốc………… - Phương pháp diệt cỏ: Bằng giới Bằng thuốc Thuốc diệt cỏ:…………………………, liều lượng sử dụng…………………… Thời gian phun thuốc/vụ………………………… Thuốc khác: loại thuốc………………………., liều lượng sử dụng…………… Số lần phun/vụ………………………… 11 Áp dụng IPM: Có Hiệu quả: Khơng Khơng Có  12 Thủy lợi: Hệ thống dẫn nước: Chủ động Chưa chủ động Cung cấp nước có đủ cho suốt vụ khơng? Vụ hạn:…………………………… Vụ ngập:………………………… 13 Áp dụng bảng so màu lúa: Có Khơng 14 Thu hoạch: Thu hoạch khi:……………% lúa đồng chín 15 Bảo quản: Phơi Sấy 16 Áp dụng khoa học kĩ tuật sản xuất: Áp dụng theo hướng dẫn cán kĩ thuật: Có Khơng 44 Khơng Khơng Trồng theo kinh nghiệm: Có Áp dụng theo hướng dẫn sách: Có  17 Những thuận lợi khó khăn sản xuất lúa: 18 Chi phí sản xuất lúa: Chi phí sản xuất Đơn vị tính 1.Giống kg 2.Sửa soạn đất: - Vệ sinh đồng công ruộng - Cày xới - Trục 3.Xuống giống 4.Bơm nước 5.Bón phân:N:P:K 6.Thuốc bảo vệ thực cơng vật 7.Chi phí phun, rãi cơng phân 8.Làm cỏ, dặm, khử lẫn 9.Thủy lợi phí 10.Thu hoạch: - Cắt - Suốt bao Số lượng Đơn giá Thành tiền 45 - Phơi/sấy - Vận chuyển - Làm -Đóng gói, bảo quản Tổng chi phí 19 Hiệu kinh tế: Tổng chi Giá bán Năng suất (đ/kg) (tấn/ha) Tổng thu Giá thành sản Lợi nhuận xuất (đ/kg lúa) (đ/ha) Hình Giống ML 214 46 Hình Giống IR 64 Hình Giống VNĐ 95-20 47 Hình Giống VĐ 20 Hình 5: Giống Khang Dân ... K’Bang, Kông Chro, Krông Pa, Mang Yang, Phú Thi n, Chư Pưh), thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa thành phố Pleiku Trong đó, huyện có diện tích trồng lúa lớn huyện Phú Thi n với diện tích gần 6.000 hàng năm... http://docs.thinkfree.com/docs/view.php?dsn=880371) Năng suất bình quân giới tăng khoảng 1,4 tấn/ha với đời giống tốt như: IR5, IR8 Từ năm 1990 đến nay, suất lúa giới liên tục cải thi n đạt 4,3... thành cảm ơn bạn lớp ủng hộ, động viên giúp đỡ suốt thời gian qua Sinh viên thực Lê Thị Thanh iii TÓM TẮT LÊ THỊ THANH, Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, tháng 7/2011 “Điều tra trạng sản xuất lúa vụ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN TẠI XÃ PHÚ CẦN VÀ XÃ UAR HUYỆN KRÔNG PA TỈNH GIA LAI NĂM 2011 , ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT LÚA VỤ ĐÔNG XUÂN TẠI XÃ PHÚ CẦN VÀ XÃ UAR HUYỆN KRÔNG PA TỈNH GIA LAI NĂM 2011

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay