ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG NỀN, NƯỚC DỪA, ĐƯỜNG VÀ DỊCH CHIẾT ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LAN VŨ NỮ (Oncidium sp.) IN VITRO

120 17 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:36

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA MƠI TRƯỜNG NỀN, NƯỚC DỪA, ĐƯỜNG VÀ DỊCH CHIẾT ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LAN VŨ NỮ (Oncidium sp.) IN VITRO NGÀNH : NƠNG HỌC NIÊN KHĨA : 2007 – 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN Tháng 8/2011   : LÊ THỊ THANH HÀ   i ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG NỀN, NƯỚC DỪA, ĐƯỜNG VÀ DỊCH CHIẾT ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LAN VŨ NỮ (Oncidium sp.) IN VITRO Tác giả Lê Thị Thanh Hà Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn ThS Hồ Tấn Quốc KS Lê Thị Lệ Hằng Tháng 08/2011     ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn! Cha mẹ người thân gia đình ni dạy tạo điều kiện cho tơi học tập ngày hôm Thầy Hồ Tấn Quốc Lê Thị Lệ Hằng tận tình giảng dạy, giúp đỡ thực đề tài hồn thành tốt khóa luận Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Ban chủ nhiệm khoa Nông học Quý Thầy Cô Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt trang bị cho kiến thức quý báu suốt thời gian học tập trường Tập thể lớp DH07NH, tất anh chị, bạn bè gắn bó giúp sức tơi thời gian học tập thực khóa luận vừa qua Cuối lần xin gửi lời cảm ơn sâu sắc! Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2011 Sinh viên thực Lê Thị Thanh Hà     iii TÓM TẮT Đề tài “ Ảnh hưởng môi trường nền, nước dừa, đường dịch chiết đến khả sinh trưởng lan vũ nữ (Oncidium sp.) in vitro” Được tiến hành từ 15/02/2011 đến tháng 15/06/2011, phòng ni cấy mơ, môn Di Truyền Giống, khoa Nông học, trường Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh Các thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên Thí nghiệm thưc nhằm xác định ảnh hưởng môi trường nền, nước dừa, đường dịch chiết lên sinh trưởng lan, từ đưa mơi trường thích hợp để ứng dụng vào sản xuất đại trà mang lại hiệu kinh tế cho người sản xuất Kết đạt được: - Đối với thí nghiệm 1: khảo sát ảnh hưởng liều lượng nước dừa mơi trường MS, mơi trường ½ MS môi trường Knudson C lên sinh trưởng lan Vũ Nữ Oncidium sp in vitro: - Môi trường MS mơi trường thích hợp cho sinh trưởng chiều cao, số lá/cây, chiều dài chiều rộng đường kính thân lớn (0,90 cm/cây, 2,24 lá/cây, 2,28 0,44 cm/lá 0,64 cm/cây) - Hàm lượng nước dừa 150 ml/l cho chiều cao (0,93 cm/cây), chiều rộng (0,44 cm/lá), đường kính thân (0,58 cm/cây) trọng lượng lớn (1,23 g) + Mơi trường cho chiều cao cao là: ½ MS + 150 ml/l CW (1,09 cm/cây) + Môi trường cho số lá/cây, chiều rộng cao là: ½ MS + 170 ml/l CW (5,44 lá/cây, 0,55 cm/lá 2,23 rễ/cây) + Môi trường cho số chồi/cây số rễ/cây đạt cao nhất: ½ MS + 130 ml/l CW (1,48 chồi/cây 4,87 rễ/cây) + Môi trường cho đường kính thân chiều dài lớn nhất: MS + 170 ml/l CW (0,72 cm/cây 2,28 cm/lá)     iv + Môi trường cho chiều dài rễ trọng lượng thân lớn Knudson C + 130 ml/l CW (3,52 cm/rễ 1,39 g) - Đối với thí nghiệm 2: khảo sát ảnh hưởng hàm lượng dịch chiết mức đường môi trường MS lên sinh trưởng lan Vũ Nữ Oncidium sp in vitro - Dịch chiết dứa dịch chiết tốt chó sinh trưởng chiều cao (1,40 cm/cây), số lá/cây (2,27 lá/cây), chiều dài chiều rộng (1,48 1,16 cm/lá), số chồi (1,36 chồi/cây), số rễ/cây (1,55 rễ/cây) trọng lượng (1,30 g) lớn Hàm lượng đường mức 30 g/l cho số lá/cây (2,12 lá/cây), đường kính thân (1,27 cm/cây) trọng lượng (1,35 g) lớn + Môi trường cho chiều cao (1,41 cm/cây), số lá/cây (2,34 lá/cây) đường kính thân (1,37 cm/cây) cao là: dứa + 30 g/l đường + Môi trường cho số chồi/cây (1,25 chồi/cây), số rễ/cây (2,36 rễ/cây) trọng lượng tươi (1,58 g) đạt cao nhất: đu đủ + 30 g/l đường + Môi trường cho chiều dài rễ (1,67 cm/rễ) lớn là: chuối + g/l đường     v MỤC LỤC Nội dung Trang tựa trang i Lời cám ơn ii Tóm tắt iii Mục lục .v Danh sách chữ viết tắt ix Danh sách bảng x Danh sách hình xii Chương 1:GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Yêu cầu đề tài 1.4 Giới hạn đề tài .2 Chương 2:TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Ngành sản xuất hoa lan giới Việt Nam 2.1.1 Ngành sản xuất hoa lan giới .3 2.1.2 Ngành sản xuất hoa lan Việt Nam 2.2 Giới thiệu Oncidium sp 2.2.1 Nguồn gốc phân bố 2.2.2 Vị trí phân loại 2.2.3 Đặc điểm hình thái 2.2.4 Đặc điểm sinh thái 2.3 Các phương pháp nhân giống hoa lan 2.4 Tổng quan nuôi cấy mô thực vật .8 2.4.1 Lịch sử nuôi cấy mô tế bào thực vật     vi 2.4.2 Lịch sử nuôi cấy mô tế bào thực vật Việt Nam 2.4.3 Lợi ích phương pháp nhân giống nuôi cấy mô .10 2.4.4 Các phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật 11 2.4.5 Quy trình nhân giống in vitro 12 2.4.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến nhân giống in vitro 13 2.4.7 Vai trò nước dừa dịch chiết từ trái ảnh hưởng đến nhân giống in vitro .15 2.5 Một số nghiên cứu nuôi cấy mô hoa lan 18 Chương 3:VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 22 3.2 Vật liệu thí nghiệm 22 3.2.1 Giống .22 3.2.3 Môi trường nuôi cấy 22 3.2.4 Điều kiện ni cấy phòng thí nghiệm 23 3.2.5 Các loại dịch chiết hữu cách ly trích dịch chiết 24 3.3 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng liều lượng nước dừa môi trường MS, ½ MS Knudson C lên sinh trưởng lan Vũ Nữ Oncidium sp in vitro .24 3.3.1 Bố trí thí nghiệm 24 3.3.2 Quy mơ thí nghiệm 25 3.4 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng số dịch chiết hàm lượng đường lên sinh trưởng lan Vũ Nữ in vitro 25 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 25 3.4.2 Quy mơ thí nghiệm 26 3.5 Các tiêu phương pháp theo dõi 26 3.6 Xử lý số liệu .26     vii Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Thí nghiệm 1: Khảo sát ảnh hưởng liều lượng nước dừa môi trường MS, ½ MS Knudson C lên sinh trưởng lan Vũ Nữ Oncidium sp in vitro .27 4.1.1 Ảnh hưởng nước dừa môi trường đến chiều cao lan Vũ Nữ in vitro 27 4.1.2 Ảnh hưởng liều lượng nước dừa môi trường nuôi cấy đến số lá/cây, chiều dài chiều rộng lan Vũ Nữ in vitro .30 4.1.3 Ảnh hưởng liều lượng nước dừa môi trường nuôi cấy đến số chồi/cây lan Vũ Nữ in vitro .33 4.1.4 Ảnh hưởng môi trường liều lượng nước dừa đến số rễ, chiều dài rễ lan Vũ Nữ in vitro .35 4.1.5 Ảnh hưởng nước dừa môi trường đến đường kính thân trọng lượng lan Vũ Nữ in vitro 38 4.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát ảnh hưởng số dịch chiết hàm lượng đường lên sinh trưởng lan Vũ Nữ in vitro 40 4.2.1 Ảnh hưởng dịch chiết mức đường đến chiều cao lan Vũ Nữ in vitro 40 4.2.2 Ảnh hưởng dịch chiết mức đường đến số lá/cây, chiều dài chiều rộng lan Vũ Nữ in vitro .43 4.2.3 Ảnh hưởng dịch chiết mức đường đến số chồi/cây lan Vũ Nữ in vitro 47 4.2.4 Ảnh hưởng dịch chiết mức đường đến số rễ/cây chiều dài rễ lan Vũ Nữ in vitro .49 4.2.5 Ảnh hưởng dịch chiết mức đường đến đường kính thân trọng lượng tươi lan Vũ Nữ in vitro 51     viii Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 54 5.2 Đề nghị .55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC 60 Phụ lục 1: Một số hình ảnh thí nghiệm 60 Phụ lục 2: Kết xử lý thống kê phần mềm MSTATC 62       ix DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT   Viết tắt Viết đầy đủ CV Cofficient of Variation CW Coconut water DNA Acid desoxyribonucleic MS Môi trường Murashige and Skoog NT Nghiệm thức NSC Ngày sau cấy TB Trung bình   93 Mean Mean = = 1.705 1.768 B B Mean Mean = = 1.768 1.705 B B Trắc nghiệm phân hạng hàm lượng đường số lá/cây 60 NSC Error Mean Square = 0.01400 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2702 s_ = 0.06831 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 1.628 1.957 1.870 1.858 B A A A Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 1.957 1.870 1.858 1.628 A A A B Trắc nghiệm phân hạng số lá/cây 60 NSC Error Mean Square = 0.01400 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2702 s_ = 0.06831 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 2.030 2.053 1.937 2.027 1.500 2.027 1.940 1.883 1.853 1.790 1.763 1.663 A A AB A C A AB AB AB AB AB B Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 2.053 2.030 2.027 2.027 1.940 1.937 1.883 1.853 1.790 1.763 1.663 1.500 A A A A AB AB AB AB AB AB B C Số 75 NSC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 0.443 0.221 13.4274 0.0001 Factor B 1.145 0.382 23.1337 0.0000 AB 3.094 0.516 31.2658 0.0000 -7 Error 24 0.396 0.016 Total 35 5.078 Coefficient of Variation: 6.48%     94 Trắc nghiệm phân hạng yếu tố dịch chiết số lá/cây 75 NSC Error Mean Square = 0.01600 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = 12 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2889 s_ = 0.07303 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean = = = 2.135 1.937 1.875 A A B Mean Mean Mean Ranked Order = = = 2.135 1.937 1.875 A A B Trắc nghiệm phân hạng hàm lượng đường số lá/cây 75 NSC Error Mean Square = 0.01600 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2889 s_ = 0.07303 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 1.721 1.918 2.176 2.114 B A A A Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 2.176 2.114 1.918 1.721 A A A B Trắc nghiệm phân hạng số lá/cây 75 NSC Error Mean Square = 0.01600 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2889 s_ = 0.07303 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean   10 11 = = = = = = = = = = = 2.250 2.030 2.223 2.037 1.500 1.967 2.263 2.517 1.913 1.757 2.040 AB BCD ABC BCD E BCD AB A CD D BCD Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 11 12 10 = = = = = = = = = = = 2.517 2.263 2.250 2.223 2.040 2.037 2.030 1.967 1.913 1.790 1.757 A AB AB ABC BCD BCD BCD BCD CD D D   95 Mean 12 = 1.790 D Mean = 1.500 E Số 90 NSC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 1.512 0.756 30.9425 0.0000 Factor B 0.664 0.221 9.0634 0.0003 AB 2.904 0.484 19.8174 0.0000 -7 Error 24 0.586 0.024 Total 35 5.666 Coefficient of Variation: 7.85% Trắc nghiệm phân hạng yếu tố dịch chiết số lá/cây 90 NSC Error Mean Square = 0.02400 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = 12 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.3538 s_ = 0.08944 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean = = = 2.270 1.913 1.786 A B B Mean Mean Mean Ranked Order = = = 2.270 1.913 1.786 A B B Trắc nghiệm phân hạng hàm lượng đường số lá/cây 90 NSC Error Mean Square = 0.02400 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.3538 s_ = 0.08944 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 1.764 2.048 2.020 2.127 B A A A Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 2.127 2.048 2.020 1.764 Trắc nghiệm phân hạng số lá/cây 90 NSC Error Mean Square = 0.02400 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean =   A A A B   96 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.3538 s_ = 0.08944 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 2.323 2.230 2.257 2.340 1.500 2.157 2.187 2.310 1.970 1.757 1.687 1.730 A A A A C A A A AB B B B Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 12 11 = = = = = = = = = = = = 2.340 2.323 2.310 2.257 2.220 2.187 2.157 1.970 1.757 1.730 1.687 1.500 A A A A A A A AB B B B C Chiều dài 90 NSC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 0.110 0.055 5.7197 0.0093 Factor B 0.152 0.051 5.2768 0.0061 AB 0.646 0.108 11.1858 0.0000 -7 Error 24 0.231 0.010 Total 35 1.139 Coefficient of Variation: 6.97% Trắc nghiệm phân hạng yếu tố dịch chiết chiều dài 90 NSC Error Mean Square = 0.01000 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = 12 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2284 s_ = 0.05774 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean   = 1.484 A Mean Ranked Order = 1.484 A   97 Mean Mean = = 1.381 1.357 AB B Mean Mean = = 1.381 1.357 AB B Trắc nghiệm phân hạng hàm lượng đường chiều dài 90 NSC Error Mean Square = 0.01000 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2284 s_ = 0.05774 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 1.313 1.492 1.391 1.432 B A AB AB Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 1.492 1.432 1.391 1.313 A AB AB B Trắc nghiệm phân hạng chiều dài 90 NSC Error Mean Square = 0.01000 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2284 s_ = 0.05774 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 1.490 1.480 1.497 1.470 1.100 1.483 1.500 1.540 1.450 1.513 1.177 1.287 A A A A C A A A A A BC AB Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 10 12 11 = = = = = = = = = = = = 1.540 1.513 1.500 1.497 1.490 1.483 1.480 1.470 1.450 1.287 1.177 1.100 A A A A A A A A A AB BC C Chiều rộng 90 NSC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 0.016 0.008 15.6034 0.0000 Factor B 0.010 0.003 6.4506 0.0023 AB 0.070 0.012 23.3724 0.0000 -7 Error 24 0.012 0.000 -     98 Total 35 0.107 Coefficient of Variation: 1.95% Trắc nghiệm phân hạng yếu tố dịch chiết chiều rộng 90 NSC Error Mean Square = 0.008000 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = 12 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2043 s_ = 0.05164 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean = = = 1.161 1.114 1.155 A B A Mean Mean Mean Ranked Order = = = 1.161 1.155 1.114 A A B Trắc nghiệm phân hạng hàm lượng đường chiều rộng 90 NSC Error Mean Square = 0.003000 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1251 s_ = 0.03162 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 1.122 1.163 1.133 1.154 B A B A Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 1.163 1.154 1.133 1.122 A A B B Trắc nghiệm phân hạng chiều rộng 90 NSC Error Mean Square = 0.01200 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2502 s_ = 0.06325 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean Mean   = = = = = 1.150 1.177 1.160 1.157 1.000 A A A A A Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 10 = = = = = 1.217 1.177 1.177 1.173 1.160 A A A A A   99 Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = 1.140 1.140 1.177 1.217 1.173 1.100 1.130 A A A A A A A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 11 = = = = = = = 1.157 1.150 1.140 1.140 1.130 1.100 1.000 A A A A A A A 2.2.3 Số chồi/cây Số chồi/cây 45 NSC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 0.074 0.037 1.2631 0.3009 Factor B 0.046 0.015 0.5285 AB 0.112 0.019 0.6379 -7 Error 24 0.702 0.029 Total 35 0.934 Coefficient of Variation: 15.81% Số chồi/cây 60 NSC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 0.143 0.071 1.6361 0.2157 Factor B 0.517 0.172 3.9470 0.0202 AB 0.366 0.061 1.3975 0.2562 -7 Error 24 1.048 0.044 Total 35 2.073 Coefficient of Variation: 16.70% Trắc nghiệm phân hạng hàm lượng đường số chồi/cây 60 NSC Error Mean Square = 0.04400 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.3535 at alpha = 0.050 _ Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean   = = = = 1.058 1.307 1.381 1.259 B A A AB Mean Mean Mean Mean = = = = 1.381 1.307 1.259 1.058 A A AB B   100 Số chồi 75 NSC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 0.323 0.162 4.2079 0.0271 Factor B 0.181 0.060 1.5668 0.2233 AB 0.639 0.107 2.7727 0.0342 -7 Error 24 0.922 0.038 Total 35 2.066 Coefficient of Variation: 14.98% Trắc nghiệm phân hạng yếu tố dịch chiết số chồi/cây 75 NSC Error Mean Square = 0.03800 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.3285 s_ = 0.1125 at alpha = 0.050 x _ Original Order Mean Mean Mean = = = 1.414 1.327 1.184 A A B Ranked Order Mean Mean Mean = = = 1.414 1.327 1.184 A A B Trắc nghiệm phân hạng số chồi/cây 75 NSC Error Mean Square = 0.03800 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.3285 s_ = 0.1125 at alpha = 0.050 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 1.517 1.410 1.260 1.470 1.050 1.370 1.273 1.663 1.193 1.237 1.210 1.097 Số chồi 90 NSC   AB ABC BCD ABC D ABCD BCD A BCD BCD BCD CD Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 1.663 1.517 1.470 1.410 1.370 1.273 1.260 1.237 1.210 1.193 1.097 1.050 A AB ABC ABC ABCD BCD BCD BCD BCD BCD CD D   101 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 0.072 0.036 0.8557 Factor B 0.383 0.128 3.0159 0.0496 AB 0.122 0.020 0.4814 -7 Error 24 1.015 0.042 Total 35 1.593 Coefficient of Variation: 15.82% Trắc nghiệm phân hạng hàm lượng đường số chồi/cây 90 NSC Error Mean Square = 0.04200 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.3454 s_ = 0.1183 at alpha = 0.050 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 1.137 1.419 1.306 1.341 B A AB AB Mean Mean Mean Mean Ranked Order = = = = 1.419 1.341 1.306 1.137 A AB AB B 2.2.4 Số rễ/cây chiều dài rễ Số rễ/cây 45 NSC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 0.705 0.352 4.3776 0.0239 Factor B 0.120 0.040 0.4981 AB 0.318 0.053 0.6587 -7 Error 24 1.931 0.080 Total 35 3.074 Coefficient of Variation: 21.44% Trắc nghiệm phân hạng yếu tố dịch chiết số rễ/cây 45 NSC Error Mean Square = 0.08000 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = 12 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.4766 s_ = 0.1633 at alpha = 0.050     102 x _ Original Order Mean Mean Mean = = = 1.515 1.185 1.270 Ranked Order A B B Mean Mean Mean = = = 1.515 1.270 1.185 A B B Số rễ/cây 60 NSC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 1.369 0.684 6.4026 0.0059 Factor B 0.083 0.028 0.2578 AB 0.286 0.048 0.4453 -7 Error 24 2.566 0.107 Total 35 4.303 Coefficient of Variation: 22.71% Trắc nghiệm phân hạng yếu tố dịch chiết số rễ/cây 60 NSC Error Mean Square = 0.1070 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = 12 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.7470 s_ = 0.1889 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean = = = 1.713 1.272 1.335 A B B Mean Mean Mean Ranked Order = = = 1.713 1.335 1.272 A B B Số rễ/cây 75 NSC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 0.372 0.186 3.2559 0.0561 Factor B 0.265 0.088 1.5416 0.2294 AB 1.641 0.273 4.7818 0.0024 -7 Error 24 1.373 0.057 Total 35 3.651 Coefficient of Variation: 16.25% Trắc nghiệm phân hạng số rễ/cây 75 NSC Error Mean Square = 0.05700     103 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.5452 s_ = 0.1378 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 1.597 1.260 1.837 1.510 1.000 1.670 1.813 1.663 1.483 1.410 1.147 1.273 ABC ABC A ABC C AB A AB ABC ABC BC ABC Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 12 11 = = = = = = = = = = = = 1.837 1.813 1.670 1.663 1.597 1.510 1.483 1.410 1.273 1.260 1.147 1.000 A A AB AB ABC ABC ABC ABC ABC ABC BC C Số rễ/cây 90 NSC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 0.068 0.034 0.5456 Factor B 0.615 0.205 3.2698 0.0386 AB 2.460 0.410 6.5392 0.0003 -7 Error 24 1.505 0.063 Total 35 4.647 Coefficient of Variation: 15.32% Trắc nghiệm phân hạng hàm lượng đường số rễ/cây 90 NSC Error Mean Square = 0.06300 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.4230 s_ = 0.1449 at alpha = 0.050 x _ Original Order Mean   = 1.432 B Mean Ranked Order = 1.797 A   104 Mean Mean Mean = = = 1.643 1.667 1.797 AB AB A Mean Mean Mean = = = 1.667 1.643 1.432 AB AB B Trắc nghiệm phân hạng số rễ/cây 90 NSC Error Mean Square = 0.06300 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.5732 s_ = 0.1449 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 1.680 1.820 1.753 1.447 1.000 1.647 1.613 2.360 1.617 1.463 1.633 1.583 B AB B BC C BC BC A BC BC BC BC Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 12 10 = = = = = = = = = = = = 2.360 1.820 1.753 1.680 1.647 1.633 1.617 1.613 1.583 1.463 1.447 1.000 A AB B B BC BC BC BC BC BC BC C Chiều dài rễ 90 NSC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 0.409 0.204 19.9590 0.0000 Factor B 0.070 0.023 2.2653 0.1067 AB 0.492 0.082 8.0129 0.0001 -7 Error 24 0.246 0.010 Total 35 1.216 Coefficient of Variation: 7.08% Trắc nghiệm phân hạng yếu tố dịch chiết chiều dài rễ 90 NSC Error Mean Square = 0.01000 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = 12 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2284 s_ = 0.05774 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean   = = 1.390 1.321 B B Mean Mean Ranked Order = = 1.573 1.390 A B   105 Mean = 1.573 A Mean = 1.321 B Trắc nghiệm phân hạng chiều dài rễ 90 NSC Error Mean Square = 0.01000 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2284 s_ = 0.05774 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 1.507 1.317 1.423 1.313 1.000 1.383 1.483 1.417 1.670 1.527 1.603 1.493 ABC C ABC C D BC ABC ABC A ABC AB ABC Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 10 12 = = = = = = = = = = = = 1.670 1.603 1.527 1.507 1.493 1.483 1.423 1.417 1.383 1.317 1.313 1.000 A AB ABC ABC ABC ABC ABC ABC BC C C D 2.2.5 Đường kính thân trọng lượng tươi 90 NSC Đường kính thân 90 NSC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 0.181 0.091 6.1451 0.0070 Factor B 0.370 0.123 8.3506 0.0006 AB 1.074 0.179 12.1349 0.0000 -7 Error 24 0.354 0.015 Total 35 1.979 Coefficient of Variation: 20.22% Trắc nghiệm phân hạng yếu tố dịch chiết đường kính thân 90 NSC Error Mean Square = 0.002000 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = 12 Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1021 s_ = 0.02582 at alpha = 0.010 x _ Original Order   Ranked Order   106 Mean Mean Mean = = = 1.302 1.232 1.244 A B B Mean Mean Mean = = = 1.302 1.244 1.232 A B B Trắc nghiệm phân hạng hàm lượng đường đường kính thân 90 NSC Error Mean Square = 0.002000 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1021 s_ = 0.02582 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 1.190 1.276 1.266 1.307 B A A A Ranked Order Mean Mean Mean Mean = = = = 1.307 A 1.276 A 1.266 A 1.190 B Trắc nghiệm phân hạng đường kính thân 90 NSC Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.1021 s_ = 0.02582 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 1.270 1.317 1.253 1.367 1.000 1.277 1.310 1.343 1.300 1.233 1.233 1.210 ABC ABC ABC A D ABC ABC AB ABC BC BC C Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 11 10 12 = = = = = = = = = = = = 1.367 1.343 1.317 1.310 1.300 1.277 1.270 1.253 1.233 1.233 1.210 1.000 A AB ABC ABC ABC ABC ABC ABC BC BC C D Trọng lượng 90 NSC A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 0.021 0.011 0.8738 Factor B 0.040 0.013 1.0859 0.3740 AB 0.713 0.119 9.7605 0.0000 -7 Error 24 0.292 0.012 Total 35 1.066 -     107 Coefficient of Variation: 8.39% Trắc nghiệm phân hạng đường kính thân 90 NSC Error Mean Square = 0.01200 Error Degrees of Freedom = 24 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.2502 s_ = 0.06325 at alpha = 0.010 x _ Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean   10 11 12 = = = = = = = = = = = = 1.373 1.340 1.290 1.300 1.000 1.300 1.470 1.583 1.423 1.367 1.160 1.177 ABC ABC BC ABC D BC AB A ABC ABC CD CD Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Ranked Order 10 12 11 = = = = = = = = = = = = 1.583 1.470 1.423 1.373 1.367 1.340 1.300 1.300 1.290 1.177 1.160 1.000 A AB ABC ABC ABC ABC BC ABC BC CD CD D ... Dendrobium, Cymbidium, Cattleya, Oncidium (Phan Thúc Huân, 1993) ™ Theo Phan Thúc Huân (1993), lan đơn, mọc cách, mép nguyên, độ dày mỏng khác nhau, độ cứng mềm khác nhau, thường có bẹ có cuống... lên từ tạo thành chồi bên hay chồi bất định hay phôi sinh dưỡng hay quan dự trữ, sinh sản sinh dưỡng…nhằm tăng nhanh số lượng có Do đó, giai đoạn gọi giai đoạn nhân nhanh ™ Giai đoạn 4: Chuẩn... ngừng hẳn, chuyển sang môi trường Năm 1934, F.Kogl, A.J.Haagen-Smit, H.Erxleben phân lập chất kích thích tố thực vật indole-3-acetic acid hay IAA Cùng năm đó, P.R.White ni cấy thành công đầu rễ
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG NỀN, NƯỚC DỪA, ĐƯỜNG VÀ DỊCH CHIẾT ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LAN VŨ NỮ (Oncidium sp.) IN VITRO , ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG NỀN, NƯỚC DỪA, ĐƯỜNG VÀ DỊCH CHIẾT ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LAN VŨ NỮ (Oncidium sp.) IN VITRO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay