XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY ĐẬU PHỘNG NGOÀI ĐỒNG, SAU THU HOẠCH VÀ HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC

115 19 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY ĐẬU PHỘNG NGỒI ĐỒNG, SAU THU HOẠCH VÀ HIỆU QUẢ PHỊNG TRỪ CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ PHƯƠNG LOAN Ngành: BẢO VỆ THỰC VẬT Niên khóa: 2007 – 2011 Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 8/2011 XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY ĐẬU PHỘNG NGOÀI ĐỒNG, SAU THU HOẠCH VÀ HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC Tác giả LÊ THỊ PHƯƠNG LOAN Đề cương khóa luận đề nghị thực để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành BẢO VỆ THỰC VẬT Giảng viên hướng dẫn: TS Võ Thị Thu Oanh ThS Bùi Thị Thùy Trang Tháng năm 2011 i LỜI CÁM ƠN Con thành kính biết ơn ơng bà, cha mẹ sinh thành, dưỡng dục để có ngày hôm Xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm khoa Nông Học tạo môi trường học tập thuận lợi cho suốt thời gian theo học trường Quý thầy cô khoa Nông Học - trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt bốn năm học vừa qua Xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến: TS Võ Thị Thu Oanh, ThS Bùi Thị Thùy Trang hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình thực đề tài với tất lòng nhiệt thành trách nhiệm Cảm ơn tất bạn bè khoa Nông Học động viên giúp đỡ trình học tập thực đề tài khóa luận tốt nghiệp Sinh viên thực LÊ THỊ PHƯƠNG LOAN ii TÓM TẮT Lê Thị Phương Loan, Đại học Nông Lâm Tp.HCM, tháng 7/2011: Đề tài “Xác định thành bệnh hại đậu phộng ngồi đồng, sau thu hoạch hiệu phòng trừ số chế phẩm sinh học” thực từ 15/03/2011 – 30/06/2011 Nhằm xác định bệnh hại đậu phộng đồng, hạt đậu phộng sau thu hoạch so sánh hiệu phòng trừ nấm bệnh số chế phẩm sinh học Bằng phương pháp điều tra ngẫu nhiên số ruộng đậu phộng huyện Châu Thành Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh; phương pháp giấy thấm, đánh giá tỷ lệ nảy mầm 10 giống đậu phộng thu thập so sánh hiệu lực chế phẩm sinh học (nấm đối kháng NLU – Tri, tổ hợp dầu thực vật Chubeca 1.8 DD, tổ hợp vi sinh vật hữu hiệu E.M) bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên điều kiện in-vitro phòng thí nghiệm Bệnh Cây – mơn Bảo Vệ Thực Vật, khoa Nông Học nhà lưới Trại Khoa Nông Học, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM Kết cho thấy, đậu phộng giai đoạn hạt vào chuẩn bị thu hoạch có loại bệnh gây hại chủ yếu bệnh đốm nâu Cercospora archidicola Hori, gỉ sắt Puccinia archidis Speg héo rũ gốc mốc trắng nấm Sclerotium rolfsii Sacc gây Giống đậu phộng VD1 có tỷ lệ nhiễm nấm bệnh nhiều với tỷ lệ nhiễm 73,77 % xác định loài nấm xuất chủ yếu gây hại hạt đậu phộng sau thu hoạch nấm Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidanich, Aspergillus flavus Link, Aspergillus niger Van Tiegh, Aspergillus famigatus Fresenius, Aspergillus parasiticus Speare , Rhizopus sp., Sclerotium rolfsii Sacc Mỗi lồi nấm khác có mức độ phổ biến tần suất xuất khác giống đậu phộng khác Chế phẩm nấm đối kháng NLU – Tri, tổ hợp vi sinh vật hữu hiệu E.M có hiệu việc xử lý hạt giống đậu phộng trước gieo trồng Chế phẩm tổ hợp dầu thực vật Chubeca 1.8 DD không phù hợp với việc xử lý hạt trước gieo trồng làm giảm tỷ lệ nảy mầm hạt giống xuống 32,30 % so với hạt giống không xử lý điều kiện in-vitro, giảm xuống 15,00 % điều kiện nhà lưới iii MỤC LỤC Nội dung Trang Lời cám ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình xi Danh sách biểu đồ xii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích đề tài 1.2.2 Yêu cầu đề tài 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Sơ lược đậu phộng 2.1.1 Phân loại thực vật 2.1.2 Đặc điểm phân bố đậu phộng 2.1.3 Giá trị đậu phộng 2.1.3.1 Giá trị dinh dưỡng 2.1.3.2 Giá trị kinh tế iv 2.2 Tình hình sản xuất đậu phộng ngồi nước 2.2.1 Tình hình sản xuất đậu phộng giới 2.2.2 Tình hình sản xuất đậu phộng nước ta 2.2.3 Sơ lược tỉnh Tây Ninh 11 2.2.3.1 Điều kiện tự nhiên xã hội tỉnh Tây Ninh 11 2.2.3.2 Tình hình sản xuất đậu phộng tỉnh Tây Ninh 12 2.3 Tình hình nghiên cứu ngồi nước đậu phộng 13 2.3.1 Tình hình nghiên cứu nước 13 2.3.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 14 2.4 Các bệnh hại đậu phộng chủ yếu 16 2.4.1 Các bệnh hại đậu phộng đồng chủ yếu 16 2.4.2 Bệnh hại hạt trình sau thu hoạch bảo quản kho 20 2.5 Tác dụng chế phẩm sinh học bảo vệ thực vật số vi sinh vật đối kháng sử dụng phổ biến 22 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Vật liệu 23 3.2 Thời gian địa điểm thực đề tài 24 3.3 Nội dung nghiên cứu 24 3.4 Phương pháp nghiên cứu 25 3.4.1 Điều tra tình hình bệnh hại đậu phộng đồng 25 3.4.2 Thu thập xác định thành phần nấm bệnh sau thu hoạch số giống đậu phộng thu thập năm 2011 25 3.4.2.1 Thu thập mẫu hạt đậu phộng 25 3.4.2.2 Xác định thành phần nấm bệnh sau thu hoạch số giống đậu phộng sau thu thập năm 2011 26 v 3.4.3 Đánh giá tỷ lệ nảy mầm mẫu đậu phộng thu thập điều kiện in-vitro nhà lưới 29 3.4.3.1 Đánh giá tỷ lệ nảy mầm mẫu đậu phộng thu thập điều kiện in-vitro 29 3.4.3.2 Đánh giá tỷ lệ nảy mầm mẫu đậu phộng thu thập điều kiện nhà lưới 31 3.4.4 So sánh hiệu chế phẩm sinh học điều kiện invitro nhà lưới 32 3.4.4.1 So sánh hiệu chế phẩm sinh học điều kiện in-vitro 32 3.4.4.2 So sánh hiệu chế phẩm sinh học điều kiện nhà lưới 34 3.5 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 36 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Thành phần bệnh hại đậu phộng đồng 37 4.2 Thành phần nấm bệnh hạt đậu phộng sau thu hoạch thu thập năm 2011 39 4.2.1 Nấm Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidanich 44 4.2.2 Nấm Aspergillus flavus Link 45 4.2.3 Nấm Aspergillus niger Van Tiegh 46 4.2.4 Nấm Aspergillus parasiticus Speare 47 4.2.5 Nấm Aspergillus sp 48 4.2.6 Nấm Rhizopus sp 49 4.2.7 Nấm Sclerotium rolfsii Sacc 50 4.3 Tỷ lệ nảy mầm mẫu hạt đậu phộng thu thập điều kiện invitro nhà lưới 53 4.3.1 Tỷ lệ nảy mầm mẫu hạt đậu phộng điều kiện in-vitro 53 vi 4.3.2 Tỷ lệ nảy mầm mẫu hạt đậu phộng điều kiện nhà lưới 55 4.4 Ảnh hưởng chế phẩm sinh học đến khả phòng trừ nấm bệnh hạt giống đậu phộng điều kiện in-vitro nhà lưới 57 4.4.1 Ảnh hưởng chế phẩm sinh học đến khả phòng trừ nấm bệnh hạt giống đậu phộng điều kiện in-vitro 58 4.4.1 Ảnh hưởng chế phẩm sinh học đến khả phòng trừ nấm bệnh hạt giống đậu phộng điều kiện nhà lưới 60 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 67 5.1 Kết luận 67 5.2 Đề nghị 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 Tài liệu nước 69 Tài liệu nước 71 PHỤ LỤC 72 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT A flavus Aspergillus flavus Link A niger Aspergillus niger Van Tiegh CCC Chiều cao FAO Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hợp Quốc DGISP Viện nghiên cứu bệnh hạt giống phủ Đan Mạch cho nước phát triển ICRISAT Viện nghiên cứu hoa màu Quốc tế cho vùng Nhiệt đới bán khô hạn ISTA Hội kiểm nghiệm hạt giống Quốc Tế NSC Ngày sau cấy NSG Ngày sau gieo NSU Ngày sau ủ NT Nghiệm thức LLL Lần lặp lại PGA Môi trường Agar đường khoai tây PTNT Phát triển nông thôn OPI Viện nghiên cứu dầu thực vật - tinh dầu hương liệu - mỹ phẩm Việt Nam TLB Tỷ lệ bệnh Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh WA Mơi trường Agar nước viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Giá trị dinh dưỡng 100 g hạt đậu phộng Bảng 2.2 Thành phần dinh dưỡng số khô dầu thực vật dùng chăn nuôi Bảng 2.3 Mười quốc gia hàng đầu sản xuất đậu phộng giới tháng 6/2008 Bảng 2.4 Diện tích, sản lượng suất đậu phộng Việt Nam 1995 – 2009 10 Bảng 2.5 Diện tích sản lượng đậu phộng tỉnh Tây Ninh 1995 – 2009 12 Bảng 2.7 Các bệnh phổ biến đậu phộng phương pháp chẩn đoán bệnh 17 Bảng 3.1 Phả hệ 10 giống đậu phộng thu thập 23 Bảng 3.2 Đặc điểm chế phẩm sinh học dùng thí ngiệm xử lý hạt giống 33 Bảng 4.1 Thành phần tỷ lệ bệnh gây hại đậu phộng đồng giai đoạn vào huyện Châu Thành Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh 38 Bảng 4.2 Tỷ lệ nhiễm nấm 10 giống đậu phộng điều tra 41 Bảng 4.3 Thành phần mức độ phổ biến số loài nấm gây hại hạt 10 giống đậu phộng điều tra 43 Bảng 4.4 Tỷ lệ nhiễm loài nấm 10 giống đậu phộng khả sát 51 Bảng 4.5 Khả nảy mầm 10 giống đậu phộng thu thập điều kiện in-vitro giai đoạn ngày sau gieo 54 Bảng 4.6 Tỷ lệ nảy mầm khả sinh trưởng 10 giống đậu phộng giai đoạn 14 ngày sau gieo 56 ix Bảng 19 ANOVA tỷ lệ nhiễm nấm hạt giống đậu phộng sau xử lý điều kiện in-vitro Function: ANOVA-1 Data case no to 20 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (NM) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 5513.011 1837.670 160.564 0.0000 Within 16 183.121 11.445 Total 19 5696.132 Coefficient of Variation = 5.03% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 397.410 79.482 5.37 1.51 5.00 379.890 75.978 2.46 1.51 5.00 193.190 38.638 1.32 1.51 5.00 374.380 74.876 3.02 1.51 -Total 20.00 1344.870 67.244 17.31 3.87 Within 3.38 Bartlett's test Chi-square = 6.573 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.000 89 Bảng 20 Phân hạng tỷ lệ nhiễm nấm hạt giống đậu phộng sau xử lý điều kiện in-vitro Error Mean Square = 11.45 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 6.249 s_ = 1.513 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 79.48 75.98 38.64 74.88 A A B A Mean Mean Mean Mean 1= 2= 4= 3= 79.48 75.98 74.88 38.64 &k0S&k2G 90 A A A B Bảng 21 ANOVA tỷ lệ nảy mầm hạt giống đậu phộng sau xử lý điều kiện in-vitro ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 4743.131 1581.044 238.919 0.0000 Within 16 105.880 6.617 Total 19 4849.011 Coefficient of Variation = 5.24% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 274.870 54.974 2.70 1.15 5.00 303.650 60.730 2.79 1.15 5.00 113.370 22.674 2.88 1.15 5.00 290.370 58.074 1.76 1.15 -Total 20.00 982.260 49.113 15.98 3.57 Within 2.57 Bảng 22 Phân hạng tỷ lệ nảy mầm hạt giống đậu phộng sau xử lý điều kiện in-vitro LSD value = 4.752 s_ = 1.150 at alpha = 0.010 Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 54.97 60.73 22.67 58.07 B Mean = A Mean = C Mean = AB Mean = 60.73 A 58.07 AB 54.97 B 22.67 C 91 Bảng 23 ANOVA tỷ lệ mầm bình thường hạt giống đậu phộng sau xử lý điều kiện in-vitro ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 5.627 1.876 11.669 0.0003 Within 16 2.572 0.161 Total 19 8.198 Coefficient of Variation = 11.77% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 14.420 2.884 0.49 0.18 5.00 20.290 4.058 0.26 0.18 5.00 14.420 2.884 0.49 0.18 5.00 19.000 3.800 0.31 0.18 -Total 20.00 68.130 3.407 0.66 0.15 Within 0.40 Bảng 24 Phân hạng tỷ lệ mầm bình thường hạt giống đậu phộng sau xử lý điều kiện in-vitro LSD value = 0.7412 s_ = 0.1794 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 2.880 4.060 2.880 3.800 B A B A Mean Mean Mean Mean 2= 4= 1= 3= 4.060 3.800 2.880 2.880 92 A A B B Bảng 25 ANOVA tỷ lệ mầm dị dạng hạt giống đậu phộng sau xử lý điều kiện in-vitro Variable (NM) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 1618.420 539.473 93.914 0.0000 Within 16 91.910 5.744 Total 19 1710.330 Coefficient of Variation = 8.27% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 190.170 38.034 2.62 1.07 5.00 162.690 32.538 2.63 1.07 5.00 70.110 14.022 2.46 1.07 5.00 156.420 31.284 1.76 1.07 -Total 20.00 579.390 28.969 9.49 2.12 Within 2.40 Bảng 26 Phân hạng tỷ lệ mầm dị dạng hạt giống đậu phộng sau xử lý điều kiện in-vitro Duncan's Multiple Range Test LSD value = 4.427 s_ = 1.072 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 38.03 32.54 14.02 31.28 A Mean = 38.03 A B Mean = 32.54 B C Mean = 31.28 B B Mean = 14.02 C 93 Bảng 27 ANOVA tỷ lệ mầm thối hạt giống đậu phộng sau xử lý điều kiện in-vitro ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 4459.510 1486.503 133.491 0.0000 Within 16 178.170 11.136 Total 19 4637.680 Coefficient of Variation = 9.56% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 248.110 49.622 2.62 1.49 5.00 178.190 35.638 2.52 1.49 5.00 52.590 10.518 5.37 1.49 5.00 219.260 43.852 1.57 1.49 -Total 20.00 698.150 34.907 15.62 3.49 Within 3.34 Bảng 28 Phân hạng tỷ lệ mầm thối hạt giống đậu phộng sau xử lý điều kiện in-vitro Duncan's Multiple Range Test LSD value = 6.164 s_ = 1.492 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 49.62 35.64 10.52 43.85 A Mean = 49.62 A B Mean = 43.85 A C Mean = 35.64 B A Mean = 10.52 C 94 Bảng 29 ANOVA tỷ lệ mầm nhiễm nấm hạt giống đậu phộng sau xử lý điều kiện in-vitro ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 5686.200 1895.400 296.427 0.0000 Within 16 102.306 6.394 Total 19 5788.507 Coefficient of Variation = 5.85% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 265.850 53.170 3.25 1.13 5.00 262.830 52.566 2.69 1.13 5.00 70.110 14.022 2.46 1.13 5.00 265.690 53.138 1.32 1.13 -Total 20.00 864.480 43.224 17.45 3.90 Within 2.53 Bảng 30 Phân hạng tỷ lệ mầm nhiễm nấm hạt giống đậu phộng sau xử lý điều kiện in-vitro Duncan's Multiple Range Test LSD value = 4.671 s_ = 1.131 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 53.17 52.57 14.02 53.14 A A B A Mean Mean Mean Mean 1= 4= 2= 3= 53.17 53.14 52.57 14.02 95 A A A B Bảng 31 ANOVA tỷ lệ mọc hạt giống đậu phộng sau xử lý điều kiện nhà lưới ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 599.600 199.867 4.316 0.0278 Within 12 555.644 46.304 Total 15 1155.245 Coefficient of Variation = 12.76% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 200.010 50.002 6.67 3.40 4.00 233.330 58.333 6.39 3.40 4.00 180.010 45.002 3.33 3.40 4.00 239.990 59.998 9.43 3.40 -Total 16.00 853.340 53.334 8.78 2.19 Within 6.80 Bảng 32 Phân hạng tỷ lệ mọc hạt giống đậu phộng sau xử lý điều kiện nhà lưới Duncan's Multiple Range Test LSD value = 8.560 s_ = 2.778 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 50.00 58.33 45.00 60.00 BC Mean = AB Mean = C Mean = A Mean = 60.00 A 58.33 AB 50.00 BC 45.00 C 96 Bảng 33 ANOVA tỷ lệ bình thường hạt giống đậu phộng sau xử lý điều kiện nhà lưới ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 298.922 99.641 6.499 0.0074 Within 12 183.980 15.332 Total 15 482.903 Coefficient of Variation = 9.42% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 160.670 40.167 3.74 1.96 4.00 183.860 45.965 3.39 1.96 4.00 140.530 35.132 3.27 1.96 4.00 180.140 45.035 5.02 1.96 -Total 16.00 665.200 41.575 5.67 1.42 Within 3.92 Bảng 34 Phân hạng tỷ lệ bình thường hạt giống đậu phộng sau xử lý điều kiện nhà lưới Duncan's Multiple Range Test LSD value = 8.457 s_ = 1.958 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 40.17 45.97 35.13 45.04 AB A B A Mean Mean Mean Mean 2= 4= 1= 3= 45.97 A 45.04 A 40.17 AB 35.13 B 97 Bảng 35 ANOVA tỷ lệ dị dạng hạt giống đậu phộng sau xử lý điều kiện nhà lưới ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 3.495 1.165 0.786 Within 12 17.780 1.482 Total 15 21.275 Coefficient of Variation = 13.40% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 36.480 9.120 1.50 0.61 4.00 34.770 8.692 0.84 0.61 4.00 39.350 9.837 1.50 0.61 4.00 34.780 8.695 0.85 0.61 -Total 16.00 145.380 9.086 1.19 0.30 Within 1.22 98 Bảng 36 ANOVA tỷ lệ mầm nhiễm nấm hạt giống đậu phộng sau xử lý điều kiện nhà lưới ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 47.128 15.709 19.096 0.0001 Within 12 9.872 0.823 Total 15 57.001 Coefficient of Variation = 9.28% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 46.030 11.507 0.54 0.45 4.00 37.650 9.412 1.23 0.45 4.00 28.480 7.120 0.35 0.45 4.00 44.160 11.040 1.17 0.45 -Total 16.00 156.320 9.770 1.95 0.49 Within 0.91 Bảng 37 Phân hạng tỷ lệ mầm nhiễm nấm hạt giống đậu phộng sau xử lý điều kiện nhà lưới Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.959 s_ = 0.4536 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 11.51 9.420 7.120 11.04 A Mean = B Mean = C Mean = AB Mean = 11.51 A 11.04 AB 9.420 B 7.120 C 99 Bảng 38 ANOVA tỷ lệ hạt không mọc hạt giống đậu phộng sau xử lý điều kiện nhà lưới ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 553.727 184.576 7.262 0.0049 Within 12 304.987 25.416 Total 15 858.713 Coefficient of Variation = 14.02% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 4.00 132.150 33.037 1.80 2.52 4.00 136.010 34.002 7.02 2.52 4.00 183.860 45.965 3.67 2.52 4.00 123.460 30.865 5.97 2.52 -Total 16.00 575.480 35.967 7.57 1.89 Within 5.04 Bảng 39 Phân hạng tỷ lệ hạt không mọc hạt giống đậu phộng sau xử lý điều kiện nhà lưới Duncan's Multiple Range Test LSD value = 10.89 s_ = 2.521 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 33.04 34.00 45.97 30.87 B Mean = B Mean = A Mean = B Mean = 45.97 34.00 33.04 30.87 100 A B B B Bảng 40 ANOVA chiều cao đậu phộng nghiệm thức sau xử lý điều kiện nhà lưới ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 82.466 27.489 25.937 0.0000 Within 36 38.154 1.060 Total 39 120.620 Coefficient of Variation = 7.63% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 10.00 121.800 12.180 0.73 0.33 10.00 144.200 14.420 0.93 0.33 10.00 120.300 12.030 1.59 0.33 10.00 153.700 15.370 0.55 0.33 -Total 40.00 540.000 13.500 1.76 0.28 Within 1.03 Bảng 41 Phân hạng chiều cao đậu phộng nghiệm thức sau xử lý điều kiện nhà lưới Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.252 s_ = 0.3256 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 12.18 14.42 12.03 15.37 B Mean A Mean B Mean A Mean 4= 2= 1= 3= 15.37 14.42 12.18 12.03 101 A A B B Bảng 42 ANOVA số nhánh đậu phộng nghiệm thức sau xử lý điều kiện nhà lưới ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 2.675 0.892 4.791 0.0066 Within 36 6.700 0.186 Total 39 9.375 Coefficient of Variation = 16.43% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 10.00 23.000 2.300 0.48 0.14 10.00 27.000 2.700 0.48 0.14 10.00 30.000 3.000 0.00 0.14 10.00 25.000 2.500 0.53 0.14 -Total 40.00 105.000 2.625 0.49 0.08 Within 0.43 Bảng 43 Phân hạng số nhánh đậu phộng nghiệm thức sau xử lý điều kiện nhà lưới Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.5245 s_ = 0.1364 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 2.300 2.700 3.000 2.500 B Mean = AB Mean = A Mean = AB Mean = 3.000 2.700 2.500 2.300 102 A AB AB B Bảng 44 ANOVA số đậu phộng nghiệm thức sau xử lý điều kiện nhà lưới ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 10.100 3.367 9.323 0.0001 Within 36 13.000 0.361 Total 39 23.100 Coefficient of Variation = 7.20% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 10.00 85.000 8.500 0.53 0.19 10.00 75.000 7.500 0.53 0.19 10.00 88.000 8.800 0.63 0.19 10.00 86.000 8.600 0.70 0.19 -Total 40.00 334.000 8.350 0.77 0.12 Within 0.60 Bảng 45 Phân hạng số đậu phộng nghiệm thức sau xử lý điều kiện nhà lưới Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.7307 s_ = 0.1900 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 8.500 7.500 8.800 8.600 A B A A Mean Mean Mean Mean 3= 4= 1= 2= 8.800 8.600 8.500 7.500 103 A A A B ... Glutamic acid 5,243 g Isoleucine 0,882 g Glycine 1,512 g Leucin 1,627 g Proline 1,107 g Lysine 0,901 g Serine 1,236 g Methionine 0,308 g Nước 4,26 g Cystine 0,322 g Thiamine (Vit.B1 ) 0,6 mg... giúp đỡ trình học tập thực đề tài khóa luận tốt nghiệp Sinh viên thực LÊ THỊ PHƯƠNG LOAN ii TĨM TẮT Lê Thị Phương Loan, Đại học Nơng Lâm Tp.HCM, tháng 7/2011: Đề tài “Xác định thành bệnh hại đậu... dịch chiết Aspergillus niger 73,3% Sclerotium rolfsii 54,5% Theo kết nghiên cứu Lê Như Cương - 2004 (trích: Ngơ Thị Mai Vi, 2009), số vùng sinh thái tỉnh Thừa Thi n Huế có loại bệnh héo rũ lạc là:
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY ĐẬU PHỘNG NGOÀI ĐỒNG, SAU THU HOẠCH VÀ HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC , XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY ĐẬU PHỘNG NGOÀI ĐỒNG, SAU THU HOẠCH VÀ HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay