ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI GIÁ THỂ VÀ PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA LAN Dendrobium TRỒNG TẠI CỦ CHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

70 17 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI GIÁ THỂ VÀ PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA LAN Dendrobium TRỒNG TẠI CỦ CHI - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Họ tên sinh viên: LÊ THỊ MỸ DUNG Ngành: NÔNG HỌC Niên khóa: 2007- 2011 Tháng 07/2011 ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI GIÁ THỂ VÀ PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA LAN Dendrobium TRỒNG TẠI CỦ CHI - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tác giả LÊ THỊ MỸ DUNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn ThS LÊ VĂN DŨ Tháng 07 năm 2011 ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn! Cha mẹ người thân gia đình ni dạy tạo điều kiện cho học tập ngày hôm Thầy ThS Lê Văn Dũ tận tình giảng dạy, giúp đỡ tơi thực đề tài hồn thành tốt khóa luận Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm TP HCM Ban Chủ nhiệm khoa Nông học Quý thầy cô trường Đại học Nơng Lâm TP HCM tận tình truyền đạt trang bị cho kiến thức quý báu suốt thời gian học tập trường Tập thể lớp DH07NH, tất anh chị, bạn bè gắn bó giúp sức tơi thời gian học tập thực khóa luận vừa qua Ơng Út số nhà 40, đường Nguyễn Văn Khạ, khu phố 1, thị trấn Củ Chi, TP HCM Cuối lần xin gửi lời cảm ơn sâu sắc! TP HCM, tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực LÊ THỊ MỸ DUNG iii TÓM TẮT Đề tài “Ảnh hưởng số loại giá thể phân bón đến sinh trưởng, phát triển lan Dendrobium trồng Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh” Được tiến hành từ tháng 02/2011 đến tháng 06/2011, Củ Chi, TP HCM Thí nghiệm hai yếu tố bố trí theo kiểu lơ phụ (Split - Plot Design), nghiệm thức lơ bố trí hồn toàn ngẫu nhiên với ba lần lặp lại Yếu tố A giá thể (yếu tố chính) đặt lơ phụ, gồm bốn loại giá thể: than, đá ong, gỗ lồng mức gạch vụn, tất phủ lớp dớn (4 g/chậu) phân trùn (100g/chậu) Yếu tố B phân bón (yếu tố phụ) đặt lơ chính, gồm ba loại phân: Growmore (6 – 30 – 30 + TE), dung dịch lục bình ủ, Supergrowth rong biển Thí nghiệm thực lan Dendrobium chín tháng tuổi Phân bón phun định kỳ ngày/lần, 42 ml/chậu, với nồng độ: Growmore (6 – 30 – 30 + TE) Supergrowth rong biển g/lít, dung dịch lục bình phun trực tiếp khơng pha Thí nghiệm thu kết sau: Giá thể đá ong + dớn + phân trùn cho kết tốt Phun phân Growmore (6 – 30 – 30 + TE) cho hiệu cao nhất, tăng trưởng chiều cao nhanh, số giả hành số nhiều Sự kết hợp phân Growmore (6 – 30 – 30 + TE) với giá thể đá ong + dớn + phân trùn giúp lan Dendrobium sinh trưởng phát triển chiều cao, tăng số giả hành Giá thể gạch vụn + dớn + phân trùn kết hợp với phun phân dung dịch lục bình ủ giúp lan Dendrobium có số nhiều Supergrowth rong biển với giá thể gỗ lồng mức + dớn + phân trùn có tác động tốt đến phát sinh chồi Trong thời gian tiến hành thí nghiệm sâu bệnh khơng xuất chưa phân hóa mầm hoa iv MỤC LỤC Nội dung Trang Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình x Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, yêu cầu giới hạn đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN 2.1 Sơ lược lan Dendrobium 2.1.1 Nguồn gốc phân bố 2.1.2 Đặc điểm thực vật học 2.1.2.1 Rễ 2.1.2.2 Thân 2.1.2.3 Giả hành 2.1.2.4 Lá 2.1.2.5 Hoa 2.1.3 Đặc tính sinh trưởng 2.1.4 Điều kiện sinh thái 2.1.4.1 Ánh sáng .5 2.1.4.2 Nhiệt độ 2.1.4.3 Ẩm độ 2.1.5 Kỹ thuật trồng chăm sóc v 2.1.5.1 Kỹ thuật trồng .6 2.1.5.2 Chăm sóc 2.2 Vai trò nguyên tố dinh dưỡng lan .8 2.2.1 Nguyên tố đa lượng .8 2.2.1.1 Đạm 2.2.1.2 Lân 2.2.1.3 Kali .9 2.2.2 Nguyên tố vi lượng 2.2.3 Các ngun tố khơng khí .9 2.2.3.1 Carbon 2.2.3.2 Oxy 10 2.2.3.3 Nước 10 2.3 Vài nét vật liệu làm thí nghiệm 10 2.3.1 Phân bón 10 2.3.1.1 Growmore (6 – 30 – 30 + TE) 10 2.3.1.2 Dung dịch lục bình ủ 10 2.3.1.3 Supergrowth rong biển .11 2.3.2 Phân bón gốc .11 2.3.2 Giá thể 12 2.3.2.1 Than củi 12 2.3.2.2 Đá ong .12 2.3.2.3 Gỗ lồng mức .12 2.3.2.4 Gạch vụn 12 2.3.2.5 Dớn 13 2.4 Thực trạng sản xuất hoa lan Việt Nam 13 Chương 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 16 3.2 Vật liệu phương pháp thí nghiệm 16 3.2.1 Giống lan .16 3.2.2 Khí hậu thời tiết 16 3.2.3 Vật liệu thí nghiệm 17 vi 3.2.4 Phương pháp thí nghiệm 17 3.2.4.1 Bố trí thí nghiệm .17 3.2.4.2 Sơ đồ bố trí thí nghiệm .18 3.2.5 Các bước thực 19 3.3 Các tiêu phương pháp theo dõi 20 3.3.1 Các tiêu theo dõi 20 3.3.2 Phương pháp theo dõi 20 3.4 Ghi nhận khả hoa lan 20 3.5 Ghi nhận số tiêu sâu bệnh hại lan 20 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 20 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Một số đặc điểm lan Dendrobium thời điểm bắt đầu thí nghiệm 21 4.2 Ảnh hưởng giá thể phân bón đến tăng trưởng chiều cao lan Dendrobium 22 4.2.1 Ảnh hưởng giá thể phân bón đến động thái tăng trưởng chiều cao 22 4.2.2 Ảnh hưởng giá thể phân bón đến tốc độ tăng trưởng chiều cao .25 4.3 Ảnh hưởng giá thể phân bón đến động thái tốc độ lan Dendrobium .27 4.3.1 Ảnh hưởng giá thể phân bón đến động thái 27 4.3.2 Ảnh hưởng giá thể phân bón đến tốc độ 29 4.4 Ảnh hưởng giá thể phân bón đến hình thành chồi 32 4.5 Ảnh hưởng giá thể phân bón đến số giả hành chậu lan 33 4.6 Khả hoa lan 34 4.7 Tỷ lệ sâu bệnh 34 4.8 Chi phí đầu tư ban đầu cho chậu lan Dendrobium 34 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 36 5.2 Đề nghị 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 vii PHỤ LỤC 40 Phụ lục 1: Một số hình ảnh thí nghiệm .40 Phụ lục 2: Bảng đơn giá số vật liệu thí nghiệm 44 Phụ lục 3: Kết xử lý MSTATC 45 viii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ANOVA: Phân tích phương sai (Analysis of Variance) CV: Hệ số biến thiên (Coefficient of Variation) NST: Ngày sau trồng NT: Nghiệm thức P: Xác suất (Probability) Rep: Lần lặp lại (Replication) TB: Trung bình TP HCM: Thành phố Hồ Chí Minh WTO: Tổ chức thương mại giới (World Trade Organization) ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng có xác lục bình ủ (%) 11 Bảng 3.1 Tình hình thời tiết khu vực TP HCM 16 Bảng 4.1 Chiều cao cây, số số giả hành thời điểm bắt đầu thí nghiệm 21 Bảng 4.2 Động thái tăng trưởng chiều cao lan Dendrobium (cm/cây) 24 Bảng 4.3 Tốc độ tăng trưởng chiều cao lan Dendrobium (cm/cây/ngày) 25 Bảng 4.4 Động thái lan Dendrobium (lá/cây) 28 Bảng 4.5 Tốc độ lan Dendrobium (lá/cây/ngày) 31 Bảng 4.6 Số chồi lần đo cuối - 120 ngày sau trồng (chồi/chậu) .32 Bảng 4.7 Số giả hành lần đo cuối - 120 ngày sau trồng (giả hành/chậu) 33 Bảng 4.8 Chi phí đầu tư cho chậu lan Dendrobium 35 x 3.1.4 Chiều cao 45 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 38.754 19.377 0.7694 Factor A 69.276 23.092 0.9170 -3 Error 151.097 25.183 Factor B 28.651 14.326 2.3312 0.1293 AB 14.985 2.497 0.4064 -7 Error 16 98.324 6.145 Total 35 401.087 Coefficient of Variation: 10.48% 3.1.5 Chiều cao 60 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 50.944 25.472 1.0463 0.4076 Factor A 74.637 24.879 1.0220 0.4466 -3 Error 146.067 24.345 Factor B 30.822 15.411 2.0446 0.1619 AB 19.918 3.320 0.4404 -7 Error 16 120.597 7.537 Total 35 442.986 -Coefficient of Variation: 11.37% 3.1.6 Chiều cao 75 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 48.604 24.302 1.2313 0.3564 Factor A 76.979 25.660 1.3001 0.3577 -3 Error 118.422 19.737 Factor B 19.588 9.794 1.0638 0.3683 AB 25.017 4.169 0.4529 -7 Error 16 147.307 9.207 Total 35 435.917 -Coefficient of Variation: 12.12% 45 3.1.7 Chiều cao 90 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 47.604 23.802 1.1091 0.3891 Factor A 75.127 25.042 1.1669 0.3972 -3 Error 128.758 21.460 Factor B 21.053 10.526 1.2026 0.3262 AB 34.433 5.739 0.6556 -7 Error 16 140.046 8.753 Total 35 447.021 Coefficient of Variation: 11.38% 3.1.8 Chiều cao 105 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 58.625 29.312 1.2118 0.3614 Factor A 72.374 24.125 0.9974 -3 Error 145.133 24.189 Factor B 11.771 5.886 0.5317 AB 59.913 9.986 0.9021 -7 Error 16 177.106 11.069 Total 35 524.922 Coefficient of Variation: 12.22% 3.1.9 Chiều cao 120 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 89.553 44.776 2.0167 0.2138 Factor A 66.206 22.069 0.9940 -3 Error 133.214 22.202 Factor B 5.968 2.984 0.2190 AB 59.797 9.966 0.7315 -7 Error 16 217.980 13.624 Total 35 572.717 -Coefficient of Variation: 12.80% 46 3.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao 3.2.1 Tốc độ tăng trưởng chiều cao giai đoạn – 30 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.001 0.000 0.4784 Factor A 0.001 0.000 0.6753 -3 Error 0.003 0.001 Factor B 0.001 0.000 0.7951 AB 0.003 0.001 0.9816 -7 Error 16 0.009 0.001 Total 35 0.018 Coefficient of Variation: 78.46% 3.2.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao giai đoạn 30 – 60 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.003 0.002 7.1643 0.0257 Factor A 0.000 0.000 0.2755 -3 Error 0.001 0.000 Factor B 0.000 0.000 0.0790 AB 0.003 0.001 1.5064 0.2385 -7 Error 16 0.006 0.000 -Total 35 0.015 Coefficient of Variation: 69.05% 3.2.3 Tốc độ tăng trưởng chiều cao giai đoạn 60 – 90 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.006 0.003 0.8258 Factor A 0.004 0.001 0.3387 -3 Error 0.022 0.004 Factor B 0.005 0.003 1.1763 0.3337 AB 0.020 0.003 1.4819 0.2463 -7 Error 16 0.036 0.002 Total 35 0.094 Coefficient of Variation: 73.06% 47 3.2.4 Tốc độ tăng trưởng chiều cao giai đoạn 90 – 120 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.040 0.020 9.3630 0.0143 Factor A 0.006 0.002 0.9923 -3 Error 0.013 0.002 Factor B 0.009 0.005 1.8429 0.1904 AB 0.016 0.003 1.0149 0.4502 -7 Error 16 0.041 0.003 Total 35 0.126 Coefficient of Variation: 55.97% 3.3 Số 3.3.1 Số NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.042 0.021 0.0033 Factor A 13.444 4.481 0.7073 -3 Error 38.014 6.336 Factor B 1.167 0.583 0.3000 AB 11.222 1.870 0.9619 -7 Error 16 31.111 1.944 Total 35 95.000 Coefficient of Variation: 23.90% 3.3.2 Số 15 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.681 0.340 0.0552 Factor A 20.743 6.914 1.1217 0.4119 -3 Error 36.986 6.164 Factor B 0.056 0.028 0.0152 AB 9.778 1.630 0.8940 -7 Error 16 29.167 1.823 Total 35 97.410 Coefficient of Variation: 21.94% 48 3.3.3 Số 30 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 1.764 0.882 0.1415 Factor A 26.076 8.692 1.3944 0.3326 -3 Error 37.403 6.234 Factor B 0.264 0.132 0.0696 AB 12.736 2.123 1.1197 0.3943 -7 Error 16 30.333 1.896 Total 35 108.576 Coefficient of Variation: 20.61% 3.3.4 Số 45 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.097 0.049 0.0141 Factor A 35.278 11.759 3.4117 0.0938 -3 Error 20.681 3.447 Factor B 0.097 0.049 0.0194 AB 21.181 3.530 1.4101 0.2706 -7 Error 16 40.056 2.503 Total 35 117.389 Coefficient of Variation: 19.92% 3.3.5 Số 60 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.125 0.063 0.0117 Factor A 32.910 10.970 2.0471 0.2089 -3 Error 32.153 5.359 Factor B 0.542 0.271 0.0863 AB 34.236 5.706 1.8178 0.1588 -7 Error 16 50.222 3.139 Total 35 150.188 Coefficient of Variation: 19.78% 49 3.3.6 Số 75 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 1.431 0.715 0.1239 Factor A 39.688 13.229 2.2924 0.1781 -3 Error 34.625 5.771 Factor B 0.431 0.215 0.0526 AB 30.292 5.049 1.2343 0.3402 -7 Error 16 65.444 4.090 Total 35 171.910 Coefficient of Variation: 20.42% 3.3.7 Số 90 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 1.125 0.563 0.0661 Factor A 40.278 13.426 1.5765 0.2903 -3 Error 51.097 8.516 Factor B 1.792 0.896 0.2682 AB 30.764 5.127 1.5350 0.2298 -7 Error 16 53.444 3.340 Total 35 178.500 Coefficient of Variation: 16.13% 3.3.8 Số 105 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 1.056 0.528 0.0699 Factor A 42.472 14.157 1.8761 0.2345 -3 Error 45.278 7.546 Factor B 1.389 0.694 0.2045 AB 28.944 4.824 1.4206 0.2669 -7 Error 16 54.333 3.396 -Total 35 173.472 Coefficient of Variation: 17.50% 50 3.3.9 Số 120 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 2.792 1.396 0.1559 Factor A 52.250 17.417 1.9457 0.2236 -3 Error 53.708 8.951 Factor B 2.167 1.083 0.3032 AB 30.167 5.028 1.4072 0.2716 -7 Error 16 57.167 3.573 Total 35 198.250 Coefficient of Variation: 16.09% 3.4 Tốc độ 3.4.1 Tốc độ giai đoạn – 30 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.002 0.001 1.2798 0.3444 Factor A 0.003 0.001 1.0794 0.4262 -3 Error 0.006 0.001 Factor B 0.003 0.001 1.6433 0.2244 AB 0.003 0.000 0.5611 -7 Error 16 0.013 0.001 Total 35 0.029 Coefficient of Variation: 99.45% 3.4.2 Tốc độ giai đoạn 30 – 60 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.001 0.001 0.4581 Factor A 0.003 0.001 0.6957 -3 Error 0.008 0.001 Factor B 0.001 0.000 0.3438 AB 0.011 0.002 2.2686 0.0893 -7 Error 16 0.013 0.001 Total 35 0.036 Coefficient of Variation: 37.41% 51 3.4.3 Tốc độ giai đoạn 60 – 90 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.001 0.000 0.3702 Factor A 0.001 0.000 0.3241 -3 Error 0.005 0.001 Factor B 0.000 0.000 0.2478 AB 0.001 0.000 0.2673 -7 Error 16 0.009 0.001 Total 35 0.016 -Coefficient of Variation: 45.74 3.4.4 Tốc độ giai đoạn 90 – 120 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.001 0.000 0.7062 Factor A 0.005 0.002 3.6409 0.0834 -3 Error 0.003 0.000 Factor B 0.001 0.001 0.7998 AB 0.005 0.001 1.0495 0.4310 -7 Error 16 0.011 0.001 Total 35 0.026 Coefficient of Variation: 65.65% 3.5 Số giả hành 3.5.1 Số giả hành NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.264 0.132 0.5429 Factor A 2.583 0.861 3.5429 0.0877 -3 Error 1.458 0.243 Factor B 0.722 0.361 1.6774 0.2181 AB 0.333 0.056 0.2581 -7 Error 16 3.444 0.215 -Total 35 8.806 Coefficient of Variation: 14.78% 52 3.5.2 Số giả hành 15 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.222 0.111 1.0909 0.3944 Factor A 2.056 0.685 6.7273 0.0239 -3 Error 0.611 0.102 Factor B 0.264 0.132 0.6667 AB 0.403 0.067 0.3392 -7 Error 16 3.167 0.198 -Total 35 6.722 Coefficient of Variation: 13.81% Trắc nghiệm phân hạng tổng số giả hành 15 NST (yếu tố giá thể) Function: RANGE Error Mean Square = 0.1020 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.3684 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 3.610 3.060 3.000 3.220 Ranked Order A B B B Mean Mean Mean Mean = = = = 3.610 3.220 3.060 3.000 A B B B 3.5.3 Số giả hành 30 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.097 0.049 0.2360 Factor A 1.722 0.574 2.7865 0.1320 -3 Error 1.236 0.206 Factor B 0.431 0.215 1.1481 0.3420 AB 0.569 0.095 0.5062 -7 Error 16 3.000 0.188 Total 35 7.056 Coefficient of Variation: 12.78% 53 3.5.4 Số giả hành 45 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.431 0.215 0.5138 Factor A 3.861 1.287 3.0718 0.1124 -3 Error 2.514 0.419 Factor B 0.431 0.215 0.7848 AB 1.014 0.169 0.6160 -7 Error 16 4.389 0.274 Total 35 12.639 Coefficient of Variation: 13.76% 3.5.5 Số giả hành 60 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0.431 0.215 0.7440 Factor A 2.472 0.824 2.8480 0.1274 -3 Error 1.736 0.289 Factor B 0.431 0.215 0.5439 AB 1.069 0.178 0.4503 -7 Error 16 6.333 0.396 Total 35 12.472 Coefficient of Variation: 15.84% 3.5.6 Số giả hành 75 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.681 0.340 1.6897 0.2618 Factor A 3.354 1.118 5.5517 0.0364 -3 Error 1.208 0.201 Factor B 0.597 0.299 1.2647 0.3091 AB 0.958 0.160 0.6765 -7 Error 16 3.778 0.236 Total 35 10.576 Coefficient of Variation: 11.94% 54 Trắc nghiệm phân hạng tổng số giả hành 75 NST (yếu tố giá thể) Function: RANGE Error Mean Square = 0.2010 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.5171 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = Ranked Order 4.560 4.060 3.720 3.940 A AB B B Mean Mean Mean Mean = = = = 4.560 4.060 3.940 3.720 A AB B B 3.5.7 Số giả hành 90 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob -1 Replication 0.431 0.215 1.1481 0.3783 Factor A 3.521 1.174 6.2593 0.0281 -3 Error 1.125 0.188 Factor B 0.514 0.257 1.0423 0.3754 AB 1.375 0.229 0.9296 -7 Error 16 3.944 0.247 -Total 35 10.910 Coefficient of Variation: 12.12% Trắc nghiệm phân hạng tổng số giả hành 90 NST (yếu tố giá thể) Function: RANGE Error Mean Square = 0.1880 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.5001 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 4.610 4.060 3.780 3.940 Ranked Order A B B B Mean Mean Mean Mean 55 = = = = 4.610 4.060 3.940 3.780 A B B B 3.5.8 Số giả hành 105 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.542 0.271 1.3146 0.3362 Factor A 3.076 1.025 4.9775 0.0456 -3 Error 1.236 0.206 Factor B 0.292 0.146 0.5753 AB 1.486 0.248 0.9772 -7 Error 16 4.056 0.253 Total 35 10.688 Coefficient of Variation: 12.21% Trắc nghiệm phân hạng tổng số giả hành 105 NST (yếu tố giá thể) Function: RANGE Error Mean Square = 0.2060 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.5235 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 4.610 4.060 3.830 4.000 Ranked Order A B B B Mean Mean Mean Mean = = = = 4.610 4.060 4.000 3.830 A B B B 3.5.9 Số giả hành 120 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.931 0.465 3.0923 0.1194 Factor A 2.743 0.914 6.0769 0.0300 -3 Error 0.903 0.150 Factor B 0.347 0.174 0.7937 AB 1.486 0.248 1.1323 0.3880 -7 Error 16 3.500 0.219 Total 35 9.910 Coefficient of Variation: 11.26% 56 Trắc nghiệm phân hạng tổng số giả hành 120 NST (yếu tố giá thể) Function: RANGE Error Mean Square = 0.1500 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.4467 at alpha = 0.050 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 4.610 4.110 3.890 4.000 Ranked Order A B B B Mean Mean Mean Mean = = = = 4.610 4.110 4.000 3.890 A B B B 3.6 Số chồi 3.6.1 Số chồi 30 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.125 0.063 0.2621 Factor A 0.299 0.100 0.4175 -3 Error 1.431 0.238 Factor B 0.292 0.146 1.0244 0.3814 AB 0.764 0.127 0.8943 -7 Error 16 2.278 0.142 -Total 35 5.188 -Coefficient of Variation: 47.66% 3.6.2 Số chồi 45 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.097 0.049 0.2593 Factor A 0.250 0.083 0.4444 -3 Error 1.125 0.188 Factor B 0.056 0.028 0.1818 AB 0.833 0.139 0.9091 -7 Error 16 2.444 0.153 -Total 35 4.806 Coefficient of Variation: 45.39% 57 3.6.3 Số chồi 60 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.097 0.049 0.3443 Factor A 0.799 0.266 1.8852 0.2331 -3 Error 0.847 0.141 Factor B 0.097 0.049 0.5000 AB 0.681 0.113 1.1667 0.3713 -7 Error 16 1.556 0.097 Total 35 4.076 Coefficient of Variation: 33.51% 3.6.4 Số chồi 75 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.056 0.028 0.1765 Factor A 0.722 0.241 1.5294 0.3005 -3 Error 0.944 0.157 Factor B 0.181 0.090 0.7879 AB 0.653 0.109 0.9495 -7 Error 16 1.833 0.115 Total 35 4.389 Coefficient of Variation: 35.84% 3.6.5 Số chồi 90 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.042 0.021 0.1579 Factor A 0.688 0.229 1.7368 0.2585 -3 Error 0.792 0.132 Factor B 0.125 0.063 0.4286 AB 0.708 0.118 0.8095 -7 Error 16 2.333 0.146 Total 35 4.688 Coefficient of Variation: 39.85% 58 3.6.6 Số chồi 105 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.181 0.090 0.3514 Factor A 1.417 0.472 1.8378 0.2408 -3 Error 1.542 0.257 Factor B 0.264 0.132 0.6441 AB 1.292 0.215 1.0508 0.4303 -7 Error 16 3.278 0.205 Total 35 7.972 Coefficient of Variation: 44.04% 3.6.7 Số chồi 120 NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Replication 0.222 0.111 0.4000 Factor A 1.167 0.389 1.4000 0.3312 -3 Error 1.667 0.278 Factor B 0.514 0.257 1.3962 0.2761 AB 1.375 0.229 1.2453 0.3354 -7 Error 16 2.944 0.184 Total 35 7.889 Coefficient of Variation: 40.64% 59 ... cằn cỗi Còn thi u kali khơng phát triển khơng hấp thu dưỡng chất, khô dần chết Những triệu chứng thi u kali: lóng ngắn, mọc thành chùm, lùn thấp 2.2.2 Nguyên tố vi lượng Rất cần thi t đời sống... cần thi t cho hoa quang hợp Rễ Dendrobium không chịu lạnh, bị lạnh thời gian dài, rễ bị mục nát chết 2.1.2.2 Thân Dựa vào kiểu thân, người ta chia Dendrobium thành nhóm: - Kiểu Dendrobium Nobile... lan, cần đảm bảo lượng nước “sạch” để tưới, thi u nước tưới làm chậm tốc độ sinh trưởng phát triển lan Nước giúp hòa tan phân bón có vật liệu trồng, thi u nước phân bón khơng phát huy hết tác
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI GIÁ THỂ VÀ PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA LAN Dendrobium TRỒNG TẠI CỦ CHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH , ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI GIÁ THỂ VÀ PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA LAN Dendrobium TRỒNG TẠI CỦ CHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay