ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN BỆNH HẠI TRÊN CÂY DƯA HẤU VÀ KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ BỆNH SƯƠNG MAI CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC TẠI HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN

88 30 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN BỆNH HẠI TRÊN CÂY DƯA HẤU VÀ KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ BỆNH SƯƠNG MAI CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC TẠI HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN Họ tên sinh viên: LÊ THỊ GIANG Ngành: Bảo Vệ Thực Vật Niên khố: 2007 – 2011 Tp.Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 i ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN BỆNH HẠI TRÊN CÂY DƯA HẤU VÀ KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ BỆNH SƯƠNG MAI CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC TẠI HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN LÊ THỊ GIANG Luận văn tốt nghiệp đề trình để hồn thành u cầu cấp Kỹ sư ngành Bảo Vệ Thực Vật Giáo viên hướng dẫn: TS VÕ THỊ THU OANH Tp.Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 ii LỜI CẢM TẠ Thành kính ghi ơn cha mẹ có cơng sinh thành, dưỡng dục cho học đến ngày hôm Tôi xin chân thành cảm ơn: - Ban Giám Hiệu, Ban Chủ Nhiệm Khoa Nơng Học tồn thể thầy trường Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian theo học trường - Cô TS Võ Thị Thu Oanh tận tình hướng dẫn tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp - Cơ Phạm Thị Khâu gia đình anh Đào Hồng Anh giúp đỡ tơi suốt q trình làm đề tài địa phương - Các bạn bè thân hữu giúp đỡ, động viên suốt trình học tập thực luận văn tốt nghiệp Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 Lê Thị Giang iii TĨM TẮT Lê Thị Giang, Đại Học Nơng Lâm Tp HCM, tháng 07/2011 Đề tài: “Điều tra thành phần bệnh hại Dưa hấu khảo sát hiệu phòng trừ bệnh sương mai số thuốc hóa học huyện Cần Đước, tỉnh Long An” Giáo viên hướng dẫn: TS Võ Thị Thu Oanh Đề tài tiến hành huyện Cần Đước, tỉnh Long An từ tháng 01 năm 2011 đến tháng 03 năm 2011, với nội dung là: Điều tra thành phần bệnh hại Dưa hấu mức độ phổ biến bệnh Quan sát mô tả triệu chứng số bệnh hại phổ biến Điều tra diễn biến bệnh sương mai yếu tố ảnh hưởng đến phát sinh, phát triển bệnh Bố trí thí nghiệm xử lý thuốc để xác định hiệu lực phòng trừ bệnh sương mai hại Dưa hấu Kết đạt sau: Qua q trình điều tra chúng tơi ghi nhận có bệnh xuất gây hại Dưa hấu trồng vụ Đơng Xn, có bệnh nấm gây bệnh virus có mơi giới truyền bệnh loại rầy mềm bọ trĩ Bệnh sương mai bệnh khảm bệnh xuất phổ biến gây hại nghiêm trọng Kết điều tra diễn biến bệnh sương mai yếu tố ảnh hưởng đến phát sinh, phát triển bệnh cho thấy: + Tại huyện Cần Đước, Long An chủ yếu trồng giống Dưa hấu Super Hoàn Châu, Phù Đổng Thủy Lôi ba giống bị bệnh sương mai mức độ khác Trong đó, giống Phù Đổng bị bệnh nặng với tỷ lệ bệnh số bệnh trung bình qua lần điều tra 29,73 % 20,20 %, giống Thủy Lơi có tỷ lệ bệnh số bệnh 29,32 % 19,32 %, giống Super Hoàn Châu iv bị nhiễm nhẹ ba giống điều tra với tỷ lệ bệnh số bệnh 21,52 % 14,32 % + Mật độ trồng – ngàn cây/ha bị bệnh nặng với tỷ lệ bệnh số bệnh 33,67 % 23,68 %, mật độ thấp – ngàn cây/ha bị bệnh thấp có TLB CSB 23,96 % 14,36 % Thí nghiệm khảo sát hiệu lực phòng trừ bệnh sương mai số thuốc hóa học cho thấy: Thuốc Danjiri có hiệu kỹ thuật trung bình qua lần phun cao với 83,15 %, thuốc Phytocide 61,42 %, thuốc Amistar Phytocide +Norshield có hiệu 27,27 % 27,74 % v MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM TẠ ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC .v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC xi Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu chung dưa hấu .3 2.1.1 Đặc điểm phân loại dưa hấu 2.1.2 Nguồn gốc phân bố 2.1.3 Giá trị dinh duỡng dưa hấu 2.1.4 Đặc điểm thực vật học 2.1.5 Các giai đoạn sinh trưởng phát triển Dưa hấu 2.1.6 Điều kiện ngoại cảnh .7 2.1.7 Tình hình sản xuất 2.1.8 Tình hình bệnh hại dưa hấu .8 2.2 Giới thiệu bệnh sương mai 13 2.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 17 2.2.2 Tình hình nghiên cứu giới .18 2.3 Đặc tính loại thuốc sử dụng thí 19 2.3.1 Amistar 250SC .19 2.3.2 Phytocide 50WP 19 vi 2.3.3 Norshield 86.2WG 20 2.3.4 Danjiri 10SC 20 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Địa điểm thời gian thí nghiệm 22 3.1.1 Địa điểm .22 3.1.2 Thời gian thực đề tài .22 3.1.3 Điều kiện khí hậu, thời tiết thời gian thực thí nghiệm 22 3.2 Vật liệu điều tra nghiên cứu 23 3.3 Phương pháp nghiên cứu 24 3.3.1 Điều tra thành phần, diễn biến mức độ bệnh hại dưa hấu vụ Đông xuân 2011 Cần Đước, Long An 24 3.3.1.1 Điều tra thành phần bệnh hại mức độ phổ biến dưa hấu 24 3.3.1.2 Điều tra diễn biến bệnh sương mai yếu tố ảnh hưởng đến phát sinh, phát triển bệnh vụ Đông xuân 2011 huyện Cần Đước, Long An 25 3.3.2 Khảo sát hiệu phòng trừ bệnh sương mai dưa hấu vụ Đông xuân năm 2011 số loại thuốc hóa học huyện Cần Đước, Long An 26 3.4 Phương pháp xử lý thống kê số liệu 31 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 32 4.1 Kết điều tra thành phần bệnh hại mức độ phổ biến số bệnh hại dưa hấu 32 4.2 Mô tả triệu chứng số bệnh hại dưa hấu đồng ruộng 33 4.2.1 Triệu chứng bệnh khảm 33 4.2.2 Triệu chứng bệnh héo vàng 35 4.2.3 Triệu chứng bệnh sương mai 36 4.3 Điều tra diễn biến bệnh sương mai yếu tố ảnh hưởng đến phát sinh, phát triển bệnh .38 4.3.1 Diễn biến bệnh sương mai dưa hấu vụ Đông xuân 2011 Cần Đước, Long An .38 4.3.2 Mức độ nhiễm bệnh sương mai số giống dưa hấu vụ Đông xuân 2011 huyện Cần Đước, tỉnh Long An 39 vii 4.3.3 Ảnh hưởng mật độ trồng đến phát sinh, phát triển bệnh sương mai dưa hấu vụ Đông xuân 2011 huyện Cần Đước, tỉnh Long An .41 4.4 Khảo sát hiệu số thuốc hóa học phòng trừ bệnh sương mai dưa hấu vụ Đông xuân 2011 Cần Đước, Long An .42 4.4.1 Ảnh hưởng thuốc thí nghiệm đến TLB CSB sương mai dưa hấu vụ Đông xuân 2011 Cần Đước, Long An 42 4.4.2 Hiệu kỹ thuật số thuốc hóa học dùng để trừ bệnh sương mai dưa hấu vụ Đông xuân 2011 huyện Cần Đước, Long An 48 4.5 Các tiêu xác định hiệu phòng trừ bệnh sương mai dưa hấu vụ Đông xuân 2011 huyện Cần Đước, Long An 50 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .53 5.1 Kết luận 53 5.2 Đề nghị 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 PHỤ LỤC .57 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT CSB Chỉ số bệnh CV Coefficient of Variation ĐC Đối chứng NT Nghiệm thức NTP Ngày trước phun NSP Ngày sau phun NST Ngày sau trồng STT Số thứ tự TLB Tỷ lệ bệnh ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Hàm luợng chất dinh duỡng 100 g dưa hấu .4 Bảng 2.2: Tình hình sản xuất dưa hấu nuớc Bảng 3.1: Tình hình thời tiết, khí hậu nơi thí nghiệm 23 Bảng 4.1: Thành phần bệnh hại mức độ phổ biến bệnh .32 Bảng 4.2: Diễn biến bệnh sương mai dưa hấu điểm điều tra vụ Đông xuân 2011 Cần Đước, Long An 38 Bảng 4.3: Mức độ nhiễm bệnh sương mai số giống dưa hấu giai đoạn sinh trưởng vụ Đông xuân 2011 huyện Cần Đước, tỉnh Long An 40 Bảng 4.4: Ảnh hưởng mật độ trồng đến phát sinh, phát triển bệnh sương mai dưa hấu vụ Đông xuân 2011 huyện Cần Đước, tỉnh Long An 41 Bảng 4.5: Ảnh hưởng loại thuốc thí nghiệm đến TLB (%) sương mai dưa hấu vụ Đông xuân 2011 huyện Cần Đước, Long An 43 Bảng 4.6: Ảnh hưởng loại thuốc thí nghiệm đến CSB (%) sương mai hại dưa hấu vụ Đông xuân 2011 huyện Cần Đước, Long An 45 Bảng 4.7: Hiệu kỹ thuật số thuốc hóa học dùng để trừ bệnh sương mai dưa hấu vụ Đông xuân 2011 huyện Cần Đước, Long An .48 Bảng 4.8: Các tiêu xác định hiệu phòng trừ bệnh sương mai dưa hấu vụ Đơng xn 2011 huyện Cần Đước, Long An 51 61 Phụ lục 3: Kết xử lý số liệu MSTATC - Kết xử lý thống kê tỷ lệ bệnh nghiệm thức (1 NTP) Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.58 0.292 1.93 0.2075 nt 4.45 1.113 7.35 0.0087 Error 1.21 0.151 Non-additivity 0.04 0.037 0.22 Residual 1.17 0.168 -Total 14 6.25 Grand Mean= 1.891 Grand Sum= Coefficient of Variation= 20.58% 28.370 Total Count=15 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.1510 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 1.065 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean &k0S - = 2.360 = 1.340 = 2.250 = 1.120 = 2.390 &k2G A AB A B A Mean Mean Mean Mean Mean 5= 1= 3= 2= 4= 2.390 A 2.360 A 2.250 A 1.340 AB 1.120 B Kết xử lý thống kê tỷ lệ bệnh nghiệm thức (3NSP lần 1) Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.15 0.076 0.74 0.5091 nt 0.37 0.092 0.88 0.5154 Error 0.83 0.104 Non-additivity 0.01 0.011 0.09 Residual 0.82 0.117 -Total 14 1.35 Grand Mean= 2.498 Grand Sum= Coefficient of Variation= 12.90% 37.470 Total Count=15 62 - Kết xử lý thống kê tỷ lệ bệnh nghiệm thức (7NSP lần 1) Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.23 0.116 5.09 0.0375 nt 4.38 1.095 48.11 0.0000 Error 0.18 0.023 Non-additivity 0.01 0.009 0.35 Residual 0.17 0.025 -Total 14 4.79 Grand Mean= 3.642 Grand Sum= Coefficient of Variation= 4.14% 54.630 Total Count= 15 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.02300 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.4155 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean &k0S = 3.950 = 3.360 = 3.767 = 2.773 = 4.360 &k2G - AB Mean C Mean BC Mean D Mean A Mean 5= 1= 3= 2= 4= 4.360 A 3.950 AB 3.767 BC 3.360 C 2.773 D Kết xử lý thống kê tỷ lệ bệnh nghiệm thức (3NSP lần 2) Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.12 0.061 0.82 0.4734 nt 3.60 0.899 12.06 0.0018 Error 0.60 0.075 Non-additivity 0.02 0.024 0.29 Residual 0.57 0.082 -Total 14 4.32 Grand Mean= 4.713 Grand Sum= Coefficient of Variation= 5.79% 70.700 Total Count=15 63 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.07500 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.7503 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean - 1= 2= 3= 4= 5= 5.067 AB Mean = 5.367 A 4.367 BC Mean = 5.067 AB 4.777 AB Mean = 4.777 AB 3.990 C Mean = 4.367 BC 5.367 A Mean = 3.990 C &k0S &k2G - Kết xử lý thống kê tỷ lệ bệnh nghiệm thức (7NSP lần 2) Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.15 0.075 1.19 0.3533 nt 5.48 1.369 21.68 0.0002 Error 0.51 0.063 Non-additivity 0.03 0.027 0.40 Residual 0.48 0.068 -Total 14 6.13 Grand Mean= 4.720 Grand Sum= Coefficient of Variation= 5.32% 70.800 Total Count= 15 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.06300 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6876 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean &k0S = 5.023 = 4.273 = 4.730 = 3.913 = 5.660 &k2G AB CD BC D A Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = 5.660 5.023 4.730 4.273 3.913 A AB BC CD D 64 - Kết xử lý thống kê tỷ lệ bệnh nghiệm thức (3NSP lần 3) Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 27.00 13.499 7.51 0.0146 nt 358.78 89.695 49.88 0.0000 Error 14.39 1.798 Non-additivity 0.81 0.814 0.42 Residual 13.57 1.939 -Total 14 400.16 Grand Mean= 39.634 Grand Sum= 594.510 Total Count=15 Coefficient of Variation= 3.38% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 1.798 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.674 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean - 1= 2= 3= 4= 5= 40.21 B Mean 35.10 C Mean 42.57 B Mean 33.45 C Mean 46.83 A Mean &k0S &k2G 5= 3= 1= 2= 4= 46.83 42.57 40.21 35.10 33.45 A B B C C Kết xử lý thống kê tỷ lệ bệnh nghiệm thức (7NSP lần 3) Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 13.71 6.857 0.58 0.5840 nt 933.45 233.363 19.59 0.0003 Error 95.29 11.911 Non-additivity 0.29 0.288 0.02 Residual 95.00 13.571 -Total 14 1042.45 Grand Mean= 53.931 Grand Sum= 808.960 Total Count=15 65 Coefficient of Variation= 6.40% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 11.91 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 9.455 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean &k0S = 51.86 = 48.13 = 60.22 = 43.95 = 65.50 &k2G - BC C AB C A Mean Mean Mean Mean Mean 5= 3= 1= 2= 4= 65.50 A 60.22 AB 51.86 BC 48.13 C 43.95 C Kết xử lý thống kê số bệnh nghiệm thức (1 NTP) Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.02 0.012 0.28 0.7609 nt 0.07 0.017 0.41 0.7941 Error 0.33 0.042 Non-additivity 0.00 0.001 0.01 Residual 0.33 0.048 -Total 14 0.43 Grand Mean= 0.946 Grand Sum= Coefficient of Variation= 21.57% - 14.190 Total Count= 15 Kết xử lý thống kê số bệnh nghiệm thức (3NSP lần 1) Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.10 0.049 0.16 0.8528 nt 0.74 0.186 0.61 0.6670 Error 2.44 0.304 Non-additivity 0.53 0.526 1.93 Residual 1.91 0.273 -Total 14 3.28 Grand Mean= 2.117 Grand Sum= Coefficient of Variation= 26.07% 31.750 Total Count= 15 66 - Kết xử lý thống kê số bệnh nghiệm thức (7NSP lần 1) Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.02 0.011 0.14 0.8741 nt 7.64 1.910 24.68 0.0001 Error 0.62 0.077 Non-additivity 0.06 0.065 0.82 Residual 0.55 0.079 -Total 14 8.28 Grand Mean= 2.805 Grand Sum= Coefficient of Variation= 9.92% 42.080 Total Count= 15 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.07700 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.7602 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean &k0S = 3.173 = 2.287 = 2.597 = 1.977 = 3.993 &k2G - B C BC C A Mean Mean Mean Mean Mean 5= 1= 3= 2= 4= 3.993 A 3.173 B 2.597 BC 2.287 C 1.977 C Kết xử lý thống kê số bệnh nghiệm thức (3NSP lần 2) Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.34 0.169 4.80 0.0427 nt 6.69 1.672 47.58 0.0000 Error 0.28 0.035 Non-additivity 0.05 0.051 1.54 Residual 0.23 0.033 -Total 14 7.30 Grand Mean= 3.798 Grand Sum= 56.970 Total Count= 15 67 Coefficient of Variation= 4.94% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.03500 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.5125 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 4.190 B 3.453 CD 3.493 C 2.970 D 4.883 A &k0S &k2G - Mean Mean Mean Mean Mean 5= 1= 3= 2= 4= 4.883 A 4.190 B 3.493 C 3.453 CD 2.970 D Kết xử lý thống kê số bệnh nghiệm thức (7NSP lần 2) Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.24 0.119 1.57 0.2668 nt 6.69 1.673 22.07 0.0002 Error 0.61 0.076 Non-additivity 0.29 0.288 6.34 Residual 0.32 0.045 -Total 14 7.53 Grand Mean= 4.169 Grand Sum= Coefficient of Variation= 6.60% 62.540 Total Count= 15 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 0.07600 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.7553 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean = 4.390 B Mean = 5.193 A = 3.733 BC Mean = 4.390 B = 4.320 B Mean = 4.320 B 68 Mean Mean = 3.210 C Mean = 3.733 BC = 5.193 A Mean = 3.210 C &k0S &k2G - Kết xử lý thống kê số bệnh nghiệm thức (3NSP lần 3) Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 8.20 4.102 2.77 0.1222 nt 179.31 44.829 30.23 0.0001 Error 11.87 1.483 Non-additivity 0.00 0.003 0.00 Residual 11.86 1.695 -Total 14 199.38 Grand Mean= 35.461 Grand Sum= 531.920 Total Count= 15 Coefficient of Variation= 3.43% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 1.483 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.336 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean &k0S = 35.54 = 31.95 = 38.15 = 31.36 = 40.30 &k2G - B C AB C A Mean Mean Mean Mean Mean 5= 3= 1= 2= 4= 40.30 A 38.15 AB 35.54 B 31.95 C 31.36 C Kết xử lý thống kê số bệnh nghiệm thức (7NSP lần 3) Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 20.15 10.077 3.51 0.0804 nt 1007.55 251.887 87.76 0.0000 Error 22.96 2.870 Non-additivity 0.17 0.170 0.05 Residual 22.79 3.256 -Total 14 1050.66 Grand Mean= 46.238 Grand Sum= 693.570 Total Count=15 69 Coefficient of Variation= 3.66% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 2.870 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.641 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 5= 46.09 B 40.57 C 49.87 B 35.33 D 59.33 A &k0S &k2G - Mean = Mean = Mean = Mean = Mean = 59.33 49.87 46.09 40.57 35.33 A B B C D Kết xử lý thống kê suất thực thu nghiệm thức Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 2.64 1.320 1.30 0.3240 nt 59.69 14.923 14.71 0.0009 Error 8.12 1.014 Non-additivity 0.07 0.075 0.07 Residual 8.04 1.149 -Total 14 70.45 Grand Mean= 13.051 Grand Sum= 195.760 Total Count=15 Coefficient of Variation= 7.72% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 1.014 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.759 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean Mean &k0S = 11.20 = 15.07 = 12.39 = 15.73 = 10.87 &k2G C AB BC A C Mean Mean Mean Mean Mean 4= 2= 3= 1= 5= 15.73 A 15.07 AB 12.39 BC 11.20 C 10.87 C 70 - Kết xử lý thống kê hiệu kỹ thuật thuốc (3 NSP lần1) Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 28.28 14.141 0.07 0.9349 nt 4436.77 1478.922 7.12 0.0211 Error 1246.74 207.790 Non-additivity 411.18 411.177 2.46 Residual 835.56 167.112 -Total 11 5711.79 Grand Mean= 48.916 Grand Sum= 586.990 Total Count= 12 Coefficient of Variation= 29.47% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 207.8 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 28.80 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean &k0S = 32.12 = 56.58 = 30.07 = 76.89 &k2G - B AB B A Mean = 76.89 A Mean = 56.58 AB Mean = 32.12 B Mean = 30.07 B Kết xử lý thống kê hiệu kỹ thuật thuốc (7 NSP lần 1) Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 33.95 16.975 0.13 0.8779 nt 4584.94 1528.314 11.99 0.0060 Error 765.08 127.513 Non-additivity 2.54 2.539 0.02 Residual 762.54 152.508 -Total 11 5383.97 -Grand Mean= 51.558 Grand Sum= 618.700 Total Count=12 Coefficient of Variation= 21.90% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 127.5 71 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 34.18 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean - 1= 2= 3= 4= 38.27 B Mean = 81.21 A 56.38 AB Mean = 56.38 AB 30.37 B Mean = 38.27 B 81.21 A Mean = 30.37 B &k0S &k2G Kết xử lý thống kê hiệu kỹ thuật thuốc (3 ngày sau phun lần 2) Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 92.09 46.046 0.84 0.4758 nt 1907.04 635.679 11.64 0.0065 Error 327.79 54.631 Non-additivity 2.67 2.668 0.04 Residual 325.12 65.024 -Total 11 2326.92 Grand Mean= 46.870 Grand Sum= 562.440 Total Count=12 Coefficient of Variation= 15.77% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 54.63 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 22.37 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean &k0S = 32.43 = 49.51 = 39.54 = 66.01 &k2G B AB B A Mean = 66.01 A Mean = 49.51 AB Mean = 39.54 B Mean = 32.43 B 72 - Kết xử lý thống kê hiệu kỹ thuật thuốc (7 ngày sau phun lần 2) Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 55.19 27.596 0.37 0.7040 nt 4678.35 1559.450 21.04 0.0014 Error 444.64 74.106 Non-additivity 63.48 63.480 0.83 Residual 381.16 76.231 -Total 11 5178.18 Grand Mean= 46.789 Grand Sum= 561.470 Total Count=12 Coefficient of Variation= 18.40% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 74.11 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 26.06 at alpha = 0.010 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean - - 1= 2= 3= 4= 27.48 B Mean = 75.03 A 55.54 A Mean = 55.54 A 29.11 B Mean = 29.11 B 75.03 A Mean = 27.48 B &k0S &k2G Kết xử lý thống kê hiệu kỹ thuật thuốc (3 ngày sau phun lần 3) Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 238.00 119.000 0.86 0.4710 nt 2221.06 740.354 5.32 0.0397 Error 834.30 139.050 Non-additivity 716.44 716.439 30.39 Residual 117.86 23.573 -Total 11 3293.37 Grand Mean= 42.355 Grand Sum= 508.260 Total Count=12 Coefficient of Variation= 27.84% 73 Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 139.1 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 23.56 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean - - 1= 2= 3= 4= 29.50 B Mean = 63.27 A 45.57 AB Mean = 45.57 AB 31.07 B Mean = 31.07 B 63.27 A Mean = 29.50 B &k0S &k2G Kết xử lý thống kê hiệu kỹ thuật thuốc (7 ngày sau phun lần 3) Bảng Anova ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 27.27 13.637 0.35 0.7191 nt 1007.42 335.806 8.58 0.0137 Error 234.79 39.131 Non-additivity 134.09 134.085 6.66 Residual 100.70 20.140 -Total 11 1269.48 Grand Mean= 34.755 Grand Sum= 417.060 Total Count=12 Coefficient of Variation= 18.00% Trắc nghiệm phân hạng Error Mean Square = 39.13 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 12.50 at alpha = 0.050 &k2S Original Order Ranked Order Mean Mean Mean Mean 1= 2= 3= 4= 25.02 41.34 26.52 46.14 B Mean = A Mean = B Mean = A Mean = 46.14 41.34 26.52 25.02 A A B B 74 Phụ lục 4: PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỒNG RUỘNG Cây trồng Ngày điều tra: Tuổi cây: Thời gian sinh trưởng cây: Người điều tra: STT Tên bệnh Mức độ phổ biến Bộ phận bị hại Mô tả triệu chứng 75 Phụ lục 5: PHIẾU ĐIỀU TRA DIỄN BIẾN BỆNH Tên bệnh: Ngày điều tra: Nơi điều tra: Chế độ chăm sóc, bón phân: Người điều tra: Nơi điều ∑ Số (cây, Số (cây, cành) bị bệnh tra cành) điều tra Cấp Cấp Cấp Cấp TLB (%) Cấp CSB (%) Thời gian sinh trưởng ... nhiều nhiệt độ cao hai yếu tố làm tăng chất lượng dưa Thi u ánh sáng dưa bò dài, dễ nhiễm bệnh khó đậu trái Số chiếu sáng tối thi u cần thi t cho dưa hấu phát triển 600 giờ/vụ (Phạm Hồng Cúc,... solanacearum tỉnh Hậu Giang Tiến sĩ Trần Thị Ba, Trường Đại học Cần Thơ làm chủ nhiệm vừa Hội đồng Khoa học Công nghệ tỉnh Hậu Giang nghiệm thu đánh giá cao (nguồn baohaugiang@hcm.vnn.vn) Kết... thứ 18 dưa hấu trở thành loại trái thi u ngày tết cổ truyền nhân dân Các tỉnh đồng sông Cửu Long có trồng dưa hấu, tập trung nhiều tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Tiền Giang, Long An (Trần Thị Ba, 1999)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN BỆNH HẠI TRÊN CÂY DƯA HẤU VÀ KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ BỆNH SƯƠNG MAI CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC TẠI HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN , ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN BỆNH HẠI TRÊN CÂY DƯA HẤU VÀ KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỪ BỆNH SƯƠNG MAI CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC TẠI HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay