Petrifilm ở chỉ tiêu coliform và e

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:34

Petrifilm tiêu Coliform E,coli 0,991; 0,984, Hình 4,1 Sự tương quan tuyến tính phương pháp truyền thống Petrifilm nhóm rau tươi sống (Coliform) Hình 4.2 Sự tương quan tuyến tính phương pháp truyền thống Petrifilm nhóm rau tươi sống (E.coli) Hình 4.3 Sự tương quan tuyến tính phương pháp truyền thống Petrifilm nhóm thịt tươi sống (Coliform) Hình 4.4 Sự tương quan tuyến tính phương pháp truyền thống Petrifilm nhóm thịt tươi sống (E.coli) Hình 4.5 Sự tương quan tuyến tính phương pháp truyền thống Petrifilm nhóm nước giải khát (Coliform) Hình 4.6 Sự tương quan tuyến tính phương pháp truyền thống Petrifilm nhóm nước giải khát (E.coli) Hình 4.7 Sự tương quan tuyến tính phương pháp truyền thống Petrifilm nhóm thịt chế biến (Coliform) Hình 4.8 Sự tương quan tuyến tính phương pháp truyền thống Petrifilm nhóm rau chế biến (Coliform) ... tính phương pháp truyền thống Petrifilm nhóm nước giải khát (Coliform) Hình 4.6 Sự tương quan tuyến tính phương pháp truyền thống Petrifilm nhóm nước giải khát (E. coli) Hình 4.7 Sự tương quan... tuyến tính phương pháp truyền thống Petrifilm nhóm thịt chế biến (Coliform) Hình 4.8 Sự tương quan tuyến tính phương pháp truyền thống Petrifilm nhóm rau chế biến (Coliform)
- Xem thêm -

Xem thêm: Petrifilm ở chỉ tiêu coliform và e, Petrifilm ở chỉ tiêu coliform và e

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay