Tài liệu toán lớp 11 bộ đề thi học kì 1

20 12 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:30

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 10 ĐỀ KIỂM TRA HỌC ĐỀ I ĐẠI SỐ (6 điểm) Câu (2,0 điểm) Giải phương trình a cos 2x  cos x  b cos x.tan 3x  sin x Câu (2,0 điểm) a Từ năm chữ số 0, 1, 3, 5, lập số gồm bốn chữ số khác khơng chia hết cho ? b Tìm số nguyên dương n thỏa mãn đẳng thức 2Cn21  3An2  30 n Câu (1,0 điểm) Cho biết tổng tất hệ số khai triển  x   64 Tìm số hạng x   không chứa x khai triển Câu (1,0 điểm) Một hộp chứa cầu đỏ cầu xanh Lấy ngẫu nhiên từ hộp cầu Tính xác suất để lấy cầu màu II HÌNH HỌC (4 điểm) Câu (1,5 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình  x     y  1 2  điểm I (2; 3) Viết phương trình đường tròn (C’) ảnh đường tròn (C) qua phép đối xứng tâm I Câu (1,0 điểm) Cho tứ diện ABCD Gọi G trọng tâm tam giác ABC M điểm cạnh AD cho MA  2MD Chứng minh GM song song với mặt phẳng (BCD) Câu (1,5 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành, SAB tam giác đều, SCD tam giác cân Gọi M trung điểm AD, mặt phẳng   qua M song song với AB SA cắt BC, SC, SD N, P, Q a Chứng minh MNPQ hình thang cân b Tính tỉ số diện tích hình thang cân MNPQ tam giác SAB Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ I/ PHẦN CHUNG: (7điểm) (Dành cho tất học sinh) Câu 1: (2điểm) Giải phương trình sau:  1/ sin(2 x  1)  cos  2/ sin 3x  3cos3x  Câu 2: (2điểm) 1/ Tìm n  cho : An1  Cn2  P3 2/ Một bình chứa 11 viên bi có viên bi màu xanh , viên bi màu đỏ Lấy ngẫu nhiên viên bi từ bình Tính xác suất để viên bi màu xanh Câu 3: (3điểm) Cho hình chóp tứ giác S.ABCD.Trong tam giác SCD lấy điểm M 1/.Tìm giao tuyến hai mặt phẳng : (SBM) (SAC) 2/.Tìm giao điểm đường thẳng BM với mặt phẳng (SAC) 3/.Tìm thiết diện hình chóp với mặt phẳng (ABM) II/ PHẦN RIÊNG: (3điểm) Câu 4a: (3điểm) (Dành cho học sinh học sách nâng cao) 1/.Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số : y  2sin4x+5 ) x4 điểm A(0;1) 2/.Tìm số hạng khơng chứa x khai triển : ( x3  3/.Trong mặt phẳng oxy,cho đường tròn / (C ) : ( x  3)  y  Đường tròn (C ) ảnh (C ) qua phép vị tự tâm A tỉ số k=2.Hãy tìm tọa độ tâm , bán kính đường tròn (C / ) viết phương trình đường tròn (C / ) Câu 4b: (3điểm) (Dành cho học sinh học sách chuẩn)  sin x  sinx  cos x  1/.Giải phương trình: 2/ Một tổ có 12 người gồm nam nữ.Cần lập đoàn đại biểu gồm người,trong có nam nữ Hỏi có cách lập đoàn đại biểu thế? 3/.Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình: x  y   Hãy viết phương trình đường thẳng d/ ảnh đường thẳng d qua phép đối xứng trục tung Hết ĐỀ Câu 1: Giá trị lớn cuả hàm số : y = – 4sinx Gia sư Tài Năng Việt a/ -1 https://giasudaykem.com.vn b/ c/ d/ Câu 2: Nghiệm phương trình cotx = là:  a x   k2  c x   k b x  k d x    k2 Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành giao tuyến mp(SAD) (SBC) là: a Đường thẳng qua S song song AB b Đường thẳng qua S song song AD c Đường thẳng qua S song song AC d Đường thẳng qua B song song SD Câu 4: Giá trị nhỏ hàm số y = 2sin23x  : a y =-1 b y = d giá trị khác c y = 17 Câu 5: Nghiệm phương trình sinx =   b x   k a x   k2 Câu 6: Phương trình sin2x = a c x    k2 d x  k có số nghiệm thuộc khoảng  0; 2  là: b d giá trị khác c Câu 7: Trong mp Oxy, cho điểm A(2;4), B(1;0), phép tịnh tiến theo OA biến điểm B thành B’ , B’ có tọa độ : a ( 1; 4) b (3; 4) c (3; 4) d kết khác Câu 8: Chọn mệnh đề sau : Mặt phẳng xác định a Qua điểm b Qua điểm đường thẳng c Qua đường thẳng cắt d Qua điểm Câu 9: Trong mp Oxy , cho đường thẳng d : y = 3x Ảnh d qua phép quay tâm O góc quay  = 90o là: a y = x 3 b y =  x c y = 3x d phương trình khác Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 10:Trong khai triển (a+b)n thành đa thức ,số hạng tổng quát c) Cnk 1a k 1b n k 1 b) Cnk a n k b k a) Cnk ank bnk d) Cnk 1a n k 1b k 1 Câu 11: Trong mp tọa độ Oxy, cho điểm A( 2; -4), phép đối xứng trục Ox biến điểm A thành : a A’( -4; 2) b ( 4; -2) c (-2; 4) d ( 2; 4) Câu 12: Một hội đồng gồm nam nữ tuyển vào ban quản trị gồm người Số cách tuyển chọn là: a 240 b 260 c.126 d 120 Câu 13: Phương trình sinx + cosx = có số nghiệm thuộc đoạn [ 0;  ] : a b c d Câu 14: Cho hai đường tròn (I; R) (I’;3R), I  I’ Phép vị tự biến (I; R) thành (I’;3R) có : a Tâm vị tự điểm I b Tâm vị tự trung điểm đoạn II’ c Tỉ số vị tự k = d Tỉ số vị tự k = 3 Câu 15: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai ? a Hai đường tròn ln đồng dạng b Hai tam giác đồng dạng c Hai tam giác vng ln đồng dạng d Hai hình vuông đồng dạng Câu 16: Trong mp Oxy, cho điểm A(2;4), phép đối xứng trục Oy biến điểm A thành: a A’(4;2) b ( 4;2) c (2;4) d ( 2; 4) Câu 17: Cho A(3; -2) B( 1; 1) Phép đối xứng tâm ĐA biến điểm B thành B' Tọa độ điểm B' là: a (-1; 4) b (5; -5) c (1; -4) d (-5; 5) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 18: Trong mpOxy cho đường thẳng d có phương trình 2x  3y +1 = Ảnh d qua phép đối xứng tâm O có phương trình là: a 3x  2y +1 = b 2x + 3y 1 = c 2x  3y 1 = d 2x + 3y 1 = Câu 19 : Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề SAI a Phép vị tự phép đồng dạng b Phép dời hình phép đồng dạng c Phép dời hình phép vị tự d Phép quay phép dời hình Câu 20: Cho chữ số 2, 3, 4, 5, 6, Hỏi có số gồm chữ số lập thành từ chữ số đó: a 36 b 18 c 256 d 216 Câu 21: Trong mp Oxy cho điểm M(1; 1) Trong điểm sau điểm ảnh M qua Q(O; 45 ) a (-1; 1) c (0; ) b (1 ; 0) d ( ; Câu 22: Coâng thức tính Cnk la a) n! k !( n  k )! b) n! (n  k )! c) n! d)1 kết khác Câu 23: Một hộp có 14 viên bi , có bi vàng bi xanh Hỏi có cách lấy viên bi vàng viên bi xanh ? a) C143 b) 120 c) C62 C81 d)Caû b), c) ñuùng Câu 24: Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? a Hai đường thẳng nằm hai mặt phẳng phân biệt chéo b Hai đường thẳng khơng có điểm chung chéo c Hai đường thẳng chéo khơng có điểm chung d Hai đường thẳng phân biệt khơng song song chéo Câu 25: Phương trình 2 cos x   có nghiệm là: a x   5  k2  b x    k2 Gia sư Tài Năng Việt c x   5  k2 https://giasudaykem.com.vn  d x    k2 B PHẦN TỰ LUẬN Giải phương trình sau: a 4sin2x + 2sin2x +2cos2x = b / tan( 2x – ) = c sinx + cosx = 2 Một hộp đựng viên bi đỏ, viên bi trắng, viên bi vàng, người ta chọn viên bi từ hộp Hỏi có cách chọn để số bi lấy khơng có đủ màu? Cho hình chóp tứ giác S.ABCD M điểm thuộc cạnh SC, N thuộc cạnh BC a) Tìm giao điểm AM với mp (SBD) giao điểm SD với mp(AMN) b) Tìm giao tuyến hai mp (AMN) (SCD) c) Xác định thiết diện hình chóp cắt mp (AMN) -Hết ĐỀ Câu I(4đ): Tìm tập xác định hàm số: y= y  t anx+ Giải phương trình:  sinx  a/ tan( x  )  cot(  3x)  Từ tìm nghiệm thuộc khoảng (0,  ) b/ 5sin x  4sin x + 6cos2 x  c/ cos3 x + sin3 x = cos2x Câu II(3đ): Từ chữ số 1,2,3,4,5, lập số tự nhiên thỏa: a/ Có chữ cho chữ số số khác b/ Có chữ sốsao cho chữ số số khác nhỏ số 235 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 2.Một túi đựng 11 bi khác gồm: bi xanh, bi đỏ Lấy ngẫu nhiên bi tính xác suất để: a/ Lấy bi màu b/ Lấy bi khác màu Một túi đựng 11 bi khác gồm: bi xanh, bi đỏ Lấy bi, lấy xong viên bỏ lại túi, tính xác suất: a/ Cả hai lần lấy, viên bi đỏ b/ Trong hai lần lấy có 1viên bi xanh Câu III(1,5đ): Cho đường tròn (C): x2 + y2 + 4x - 6y - 12=0 Viết phương trình đườn tròn (C') ảnh (C) qua Tu với u  (2; 3) Cho hình vng ABCD tâm O,cạnh Trên cạnh BC lấy điểm E cho BE=1 Tìm phép dời hình biến AO thành BE Câu IV(1,5đ): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành, O giao điểm đường chéo AC BD Gọi M, N trung điểm SA, SC a/ Tìm giao điểm SO với mp (MNB) Suy thiết diện hình chóp cắt mp (MNB) b/ Tìm giao điểm E, F AD, CD với mp(MNB) c/ Chứng minh E, B, F thẳng hàng ĐỀ Câu I(4đ) Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ biểu thức y = sin 2x – cos 2x -1 Giải phương trình lượng giác sau: a/ 2sin x + = b/ 4sin2 x c/ sin2x – cos2 x = cos x  2(1  s inx) s inx+cos(7 +x) Câu II(3đ) Trên kệ sách có 12 sách khác gồm có tiểu thuyết, truyện tranh cổ tích Lấy từ kệ sách Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a Tính xác suất để lấy đôi khác loại b Tính xác suất để lấy có hai loại Tìm hệ số số hạng chứa x 10 khai triễn P(x)=  3x3   x   Câu III(1,5đ)Trên đường tròn (O;R) lấy điểm A cố định điểm B di động Gọi I trung điểm AB Tìm tập hợp điểm K cho  OIK Câu IV(1,5 điểm) Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình bình hành M, N trung điểm AB, SC a Tìm giao tuyến (SMN) (SBD) b Tìm giao điểm I MN (SBD) c Tính tỷ số MI MN ĐỀ Câu I(4đ):  4 2 a/ Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số: y  2sin  x    ;  3   3   4 2   b/ Từ suy đồ thị hàm số: y  2sin  x    ; 3   3 Giải phương trình sau: a/ sin 2x + cos2 3x = b/ 3sin x + 2sin2x - 7cos2 x = c/  cot x   cos2x sin x    cosx   sinx Câu II(3đ): Trong khai triển (1-x)n với n số nguyên dương Tìm n biết hệ số số hạng chứa x -7 Trên kệ sách có sách Anh sách Tốn Lấy ngẫu nhiên Tính xác suất để lấy có: a/ Ít sách Toán Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b/ Ít sách Anh Câu III(1,5đ): Trong mp(Oxy) cho điểm A(3;0), B(0;3) C(0;-3) d đường thẳng qua điểm A B a/ Viết phương trình đường thẳng d’ ảnh đường thẳng d qua phép đối xứng trục Ox b/ M điểm di động đường tròn tâm O đường kính BC Tìm quỹ tích trọng tâm G tam giác MBC Câu IV(1,5đ):Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang AD//BC đáy lớn AD = 2BC Gọi G trọng tâm tam giác SCD a Xác định giao tuyến cặp mặt phẳng (SAC) (SBD), (SAD) (SBC), (SAB) (SCD) b Xác định giao điểm H BG mp(SAC) Từ tính tỉ số HB HG ĐỀ Câu I(4đ): Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ (nếu có) hàm số: y=sin2x- cos2x+3 Xét tính chẵn, lẻ vẽ đồ thị hàm số: y=sinx-2 Giải phương trình sau: a/ cos x  3cox   2s inx- b/ sin2x+sinxcosx-4cos2x+1=0 c/ cos2x + cosx.(2tan2x - 1)=0 Câu II(3đ): Xác định hệ số x3 khai triển (2x-3)6 Một tổ có học sinh gồm nam nữ a/ Có cách xếp học sinh vào dãy bàn có ghế cho học sinh nữ ngồi gần Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b/ Chọn ngẫu nhiên học sinh Tính xác suất để: + Trong hai học sinh chọn có nam nữ + Một hai học sinh chọn An Bình Câu III(1,5đ) Cho đường tròn: x2 + y2 - 8x +6=0 I(-3;2) Viết phương trình đường tròn (C') ảnh (C) qua phép vị tự V(I;-2) Cho tam giác ABC , gọi M, N trung điểm AB, AC Xác định tâm góc phép quay biến véc tơ AM thành véc tơ CN Câu IV(1,5đ) Cho hình chóp S.ABCD, đáy hình hành ABCD có tâm O Gọi M trung điểm SC 1/ Xác định giao tuyến mp(ABM) mp(SCD) 2/ Gọi N trung điểm BO, xác địnhgiao điểm I mp(AMN) với SD Chứng minh SI  ID ĐỀ PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM ( điểm ) Câu 1: Tập giá trị hàm số y = 3sin2x + là: A [1;3] B [-1;5] C [0;2] D [1;5] Câu 2: Hệ số số hạng có chứa x5 khai triển nhị thức Niutơn (1+2x)10 là: A 6720 B 32 C 252 D 8064 Câu 3: Cho tam giác ABC có trọng tâm O Hỏi có phép quay tâm O góc quay      2  biến tam giác ABC thành A B C D Câu 4: Gieo hai súc sắc cân đối đồng chất Xác suất để tổng số chấm mặt xuất hai súc sắc là: A B C D 12 10 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 5: Cho phương trình sinx + cosx = Số nghiệm phương trình đoạn   ;   là: A B C D Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M( 2;1) Phép dời hình có cách thực liên tiếp phép đối xứng qua tâm O phép tịnh tiến theo vectơ v(2;3) biến M thành điểm điểm sau: A A(1;3) B B(2;0) C(0;2) D D(4,4) Câu 7: Một đội văn nghệ gồm 10 người có nữ nam Có cách chọn người mà khơng có q nam A 66 B 5040 C 210 D 24 Câu 8: Trong mệnh đề sau, mệnh đề ? A Phép vị tự biến đường thẳng a thành đường thẳng a' song song với a B Hai đường tròn có tâm vị tự ngồi C Tâm vị tự hai đường tròn thẳng hàng với tâm hai đường tròn D Phép đối xứng tâm khơng phải phép vị tự PHẦN II: TỰ LUẬN ( điểm ) Câu 1: ( 2,5) Giải phương trình: a)  4sin x  cos x cos x ; b) An4 15  (n  2)! ( n  1)! Câu 2: (1,5 điểm).Một hộp gồm viên bi trắng viên bi đen Lấy ngẫu nhiên viên bi, gọi X số viên bi đen viên bi lấy a) Lập bảng phân bố xác suất X b) Tính xác suất để viên bi có nhiều viên bi trắng Câu 3: (2 điểm) Cho tứ diện ABCD cạnh a Lấy E đối xứng với B qua C, F đối xứng với B qua D Gọi M trung điểm AB a) Tìm giao điểm I ME với mặt phẳng (ACD) b) Tìm giao tuyến (MEF) (ACD) Từ suy thiết diện tứ diện với (MEF) c) Tính diện tích thiết diện tứ diện với mặt phẳng (MEF) 11 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn .Hết ĐỀ Câu 1: Một công ty cần tuyển nhân viên Có người nộp đơn,trong có nam nữ.Giả sử khả ứng cử người nhau.Xác suất để hai người trúng tuyển nam là: A B C D Câu 2: Trong mệnh đề sau đây,mệnh đề sai? A Hai hình chữ nhật đồng dạng B Hai đường thẳng ln đồng dạng C Hai đường tròn ln đồng dạng D Hai hình vng đồng dạng Câu 3: Hàm số y  sin x cos x là: A Hàm số khơng có tính chẵn ,lẻ B Hàm khơng có tính tuần hồn C Hàm số chẵn D Hàm số lẻ 12 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 4: Trong khai triển  x  110 Hệ số số hạng chứa x8 là: A 11450 B 11520 C -11450 D -11520 Câu 5: Trong mệnh đề sau đây,mệnh đề sai? A Phép đồng dạng phép dời hình B Có phép vị tự khơng phải phép dời hình C Phép dời hình phép đồng dạng D Phép vị tự phép đồng dạng Câu 6: Có cách chia thầy giáo dạy toán vào dạy lớp 11.Mỗi thầy dạy lớp? A C62C42C22 C C36 B 6! D C62 +C42 +C22 Câu 7: Một hộp chứa bi xanh bi đỏ.Rút ngẫu nhiên bi.Xác suất để bi xanh là: A 10 B C 10 D  Câu 8: Số nghiệm phương trình sin  x    thuộc đoạn  ; 2  là:  A B  C D 5 7 Câu 9: Khi x thay đổi khoãng  ;  y  sin x lấy giá trị thuộc:    ; 0   A    ;1   B   C  1;1  D  1;   2   Câu 10: Trong mặt phẳng Oxy ,cho hai điểm A(1;1)và I(2;4).Gọi B ảnh A qua phép vị tự tâm I,tỉ số -2.Khi tọa độ điểm B là: A  2;6  B  0;  C  4;10  D  1; 1 Câu 11: Từ chữ số 2,3,4,5.Có thể lập số gồm chữ số? A 120 B 24 C 16 D 256 Câu 12: Hàm số sau hàm số chẵn: A y  2cos x B y  3sin x  C y  2sin x D y  sin xcos2 x  tan x Câu 13: Trong hình sau hình có vơ số tâm đối xứng? A Hai đường thẳng cắt B Hình lục giác 13 Gia sư Tài Năng Việt C Đường elíp https://giasudaykem.com.vn D Hai đường thẳng song song Câu 14: Cho v   3;1 điểm M  0;4  Gọi N ảnh điểm M qua phép tịnh tiến theo v Tọa độ điểm N là: A  3;3 B  0;  C  3;5  D  3; 3 Câu 15: Một hộp có 12 bóng đèn,trong có bóng hỏng.Chọn ngẫu nhiên bóng.Xác suất để chọn bóng tốt là: A C83C 24 C12 B C83 C12 C C83 +C82C14 +C18C42 C12 D C82 C14 C12 Câu 16: Giá trị biểu thức A=C50 +2C15 +22C52 + +25C55 là: A 342 B 432 C 423 D 243 Câu 17: Trong mệnh đề sau đây,mệnh đề sai? A Tâm vị tự hai đường tròn điểm chung hai đường tròn B Tâm vị tự ngồi hai đường tròn khơng nằm hai tâm hai đường tròn C Tâm vị tự ngồi hai đường tròn nằm ngồi hai đường tròn D Tâm vị tự hai đường tròn ln thuộc đoạn thẳng nối tâm hai đường tròn Câu 18: Tập giá trị hàm số y  2sin x  là: A  2;3 B  1;1 C  2;3 D 1;5 Câu 19: Giá trị nhỏ biểu thức sin x  cos4 x là: A B C D Câu 20: Nếu đa giác có 44 đường chéo số cạnh đa giác là: A B 10 C 11 D Câu 21: Phép biến hình sau khơng có tính chất:Biến đường thẳng thành đường thẳng song song trùng với nó? A Phép tịnh tiến B Phép vị tự C Phép đối xứng tâm D Phép đối xứng trục Câu 22: Trong mặt phẳng Oxy ,cho hai điểm A(-1;3)và I(-4;2).Phép đối xứng tâm I biến A thành B.Tọa độ điểm B là: 14 Gia sư Tài Năng Việt A  7;1 https://giasudaykem.com.vn D  5;5  C  1; 1 B  3;6  Câu 23: Cho mặt phẳng ( P ) hai đường thẳng song song a,b.Mệnh đề sau đúng? A Nếu ( P ) song song với a ( P ) chứa b B Nếu ( P ) song song với a ( P ) song song với b C Nếu ( P ) cắt a ( P ) cắt b D Nếu ( P ) cắt a ( P ) song song với b Câu 24: Cho hai đường thẳng a b song song với ( P ).Mệnh đề mệnh đề sau? A a b cắt B a b chéo C a b song song với D a b trùng Câu 25: Tập xác định hàm số y   sin x là: A D=R\ kπ,k  Z B D=R C D=R\  +kπ,k  Z D D=R\  +kπ,k  Z π 2 π 6   Câu 26: Gieo súc sắc hai lần.Xác suất để lần xuất mặt sáu chấm là: A 12 36 B 11 36 C 36 D 36 Câu 27: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn ( C ) :  x  12   y  12  Phép vị tự tâm O tỉ số -2 biến đường tròn ( C) thành đường tròn có phương trình: 2 A  x     y    2 B  x  1   y  1  2 C  x     y    2 D  x     y    Câu 28: Trong khai triển  3x  y  ,hệ số số hạng là: 10 A C104 34 B - C105 35 C - C104 34 D C105 35 Câu 29: Trong mệnh đề sau đây,mệnh đề đúng? A Hai đường thẳng khơng có điểm chung song song với B Hai đường thẳng không nằm mặt phẳng chéo 15 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C Hai đường thẳng khơng có điểm chung chéo D Hai đường thẳng khơng cắt song song Câu 30: Sau bữa tiệc,mỗi người bắt tay lần với người khác phòng có tất 66 lần bắt tay.Hỏi phòng có người? A 12 B C D 11 II.Tự luận: (5đ) Câu 1: (1 đ) Giải phương trình: sin x  cos x   sin 2x  cos2x  Câu 2: (1đ) Trên giá sách có sách toán sách văn.Chọn ngẫu nhiên sách từ giá sách 1.Có bao mhiêu cách chọn thế? 2.Gọi X số sách văn sách chọn.Lập bảng phân bố xác suất X Câu 3: (2đ) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành.Gọi O giao điểm AC BD.Điểm M trung điểm SA   mặt phẳng qua M song song với SC AD 1.Tìm giao tuyến hai mặt phẳng  SAB   SCD  2.Tìm thiết diện mặt phẳng   với hình chóp S.ABCD.Thiết diện hình gì? Câu 4: (1đ) Biết tổng hệ số khai triển 1  x  6561.Tìm hệ số số hạng chứa x n 16 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ 10 I TRẮC NGHIỆM :( điểm ) Câu 1: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm I(1;1) đường thẳng d: x + y + = Phép đối xứng tâm I biến đường thẳng d thành đường thẳng d’ có phương trình là: A x + y + = B x + y + = C x + y = D x + y – = Câu 2: Tập giá trị hàm số y = - cos2x : 17 Gia sư Tài Năng Việt B  2;2 A  2;1 https://giasudaykem.com.vn C  1;1 D 1;2 Câu 3: Trong mp Oxy cho đường tròn (C) : (x – 1)2 + (y – 1)2 = Phép vị tự tâm O tỷ số k = biến đường tròn (C) thành đường tròn có phương trình: A (x + 2)2 + (y + 2)2 = 16 B (x – 2)2 + (y – 2)2 = C (x – 1)2 + (y – 1)2 = D (x – 2)2 + (y – 2)2 = 16 Câu 4: Cho hai biến cố A B xung khắc Khẳng định sau sai ? A P(AB) = B P( A ) = P(B) C P(A  B) = P(A) + P(B) D  A   B =  Câu 5: Phương trình sin A x  k 2 , k Z x x  2cos   có nghiệm : 2 B x  k , k Z C x  k , k Z D x  k 4 , k Z 30 Câu 6: Hệ số x 26 A 870 1  khai triển  x   là: x  B 453 C 27405 D 435 Câu 7: Tập xác định hàm số y = tan2x + cot2x : A R \ k | k Z  k  B R \  | k  Z     k  C R \  | k  Z      D R \   k | k  Z  4  Câu 8: Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề sai ? A Có phép vị tự biến điểm thành B Có phép quay biến điểm thành C Có phép tịnh tiến biến điểm thành D Có phép đối xứng trục biến điểm thành Câu 9: Phương trình m sin2x + (m -1) cos2x = có nghiệm : 18 Gia sư Tài Năng Việt A m   m  1 https://giasudaykem.com.vn B m   m  C 1  m  D  m  Câu 10: Gieo súc sắc cân đối đồng chất Xác suất để tổng số chấm súc sắc nhỏ là: A B 36 C 12 D 36 Câu 11: Trong phép biến hình sau phép khơng có tính chất : Biến đường thẳng thành đường thẳng song song trùng với ? A Phép vị tự B Phép đối xứng tâm C Phép đối xứng trục D Phép tịnh tiến Câu 12: Số vụ tai nạn giao thông ngày đoạn đường A biến ngẫu nhiên rời rạc X có bảng phân số xác suất sau: X P 0.08 0.2 0.4 0.2 0.1 0.02 vọng X là: A B 1,29 C 2,1 D 1,9 II -TỰ LUẬN (7đ) Câu (1đ) Giải phương trình: cos 2 x  sin x  Câu (1đ) Giải phương trình : 24( Ax31  Cxx 4 )  23 Ax4 Câu (2đ) Lấy ngẫu nhiên viên bi hộp đựng bi xanh, bi vàng a) Tính xác suất chọn viên bi màu b) Gọi X số bi xanh hai viên bi lấy Lập bảng phân bố xác suất tính vọng X Câu (1đ) Trên mặt phẳng cho đường thẳng d cố định điểm O cố định không nằm d M điểm mặt phẳng, gọi M1 điểm đối xứng với M qua d, M’ 19 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn điểm đối xứng với M1 qua điểm O Chứng minh M thay đổi, trung điểm đoạn thẳng MM’ nằm đường thẳng cố định Câu (2đ) Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình hành Gọi O giao điểm AC BD, M N hai trung điểm SA SC a) Xác định giao tuyến mặt phẳng (SBN) mặt phẳng (SDM) b) Tìm giao điểm đường thẳng SO với mặt phẳng (BMN) c) Xác định thiết diện hình chóp cắt mặt phẳng (BMN) 20 ... số lẻ 12 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 4: Trong khai triển  x  1 10 Hệ số số hạng chứa x8 là: A 11 4 50 B 11 5 20 C -11 4 50 D -11 5 20 Câu 5: Trong mệnh đề sau đây,mệnh đề sai?... A C83C 24 C12 B C83 C12 C C83 +C82C14 +C18C42 C12 D C82 C14 C12 Câu 16 : Giá trị biểu thức A=C50 +2C15 +22C52 + +25C55 là: A 342 B 432 C 423 D 243 Câu 17 : Trong mệnh đề sau đây,mệnh đề sai? A Tâm... -2.Khi tọa độ điểm B là: A  2;6  B  0;  C  4 ;10  D  1; 1 Câu 11 : Từ chữ số 2,3,4,5.Có thể lập số gồm chữ số? A 12 0 B 24 C 16 D 256 Câu 12 : Hàm số sau hàm số chẵn: A y  2cos x B y  3sin
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu toán lớp 11 bộ đề thi học kì 1 , Tài liệu toán lớp 11 bộ đề thi học kì 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay