Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 lớp 11 môn toán

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:30

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG LỚP 11 MƠN TỐN Đề 1: Câu 1: (3đ) Tìm giới hạn sau: a lim 4n3  3n  2n4  b lim 27n3  4n2  n 5n3  n2  n   2n2 Câu 2: (4đ) Tìm giới hạn sau: c lim a lim x2  x  x2  b lim c lim 5x  x2 d lim x 3 x2 x 9x6  2x   2x3  x3 x   5x   x2 3x   Câu 3: (1,5đ) Xác định a để hàm số liên tục x = -1  x2  3x  neá u x  1  f  x   x  ax2  3x neá u x  1  Câu 4: (1,5đ) Chứng minh phương trình x5  3x   có ba nghiệm Đề 2: Câu 1: (3đ) Tìm giới hạn sau: a lim n2  3n  3n5  b lim 8n3  2n2   2n 3n3  n  4n2  Câu 2: (4đ) Tìm giới hạn sau: c lim a lim x2  x  x2  b lim c lim 3x  x3 d lim x2 x 3 x x 3 x2  x   x 2x  x   2x   7x   Câu 3: (1,5đ) Xác định a để hàm số liên tục x =  x2  3x   f  x   x  3x2  ax   neá ux2 neá ux2 Câu 4: (1,5đ) Chứng minh phương trình x7  3x   có ba nghiệm Hướng dẫn giải Thành phần Nội dung đáp án đề Nội dung đáp án đề Điểm Gia sư Tài Năng Việt Câu https://giasudaykem.com.vn 4n3  3n  0 2n4  a Trả lời đúng: lim b 27n3  4n2  Trả lời đúng: lim 3 n c Trả lời đúng: lim lim x 3 a 5n3  n2  n     2n2  x  3 x  1 x2  x   lim x 3 x  x  x 9    = lim x 3 x 1   x3 Trả lời đúng: lim 8n3  2n2  Trả lời đúng: lim = -1  2n Trả lời đúng: lim 3n3  n    4n2   x  2 x  3 x2  x  lim  lim x2 x2 x  x 4   x  2 = lim x2 9x6  2x   x3 lim x  2x3   x3      1   x x    lim x    x3    x  n2  3n  3n5  x3  x2 1 0,5 0,5 x2  x   x x 2x     x     6   x x   = lim x  5 x 2  x  lim 0,25 b  lim Câu x  x c = lim x 9x6  2x   x3 2  2x3 Kết luận: lim Trả lời đúng: lim x2  6 x x2 2 x  4  1 x5 x6 2 x3  9 5x    x2 0,25 0,5 =2 Trả lời đúng: lim x 3 3x    x3  x22 5x     = lim   x2   x   x      x 1 2x     lim    x 3   x   x     =       0,5 d  8 x2  3x  x 1 x 1 Tính lim Câu  x  1 x  2  lim  lim x1 x 1 x1 21  1  21      12 x2  3x  x2 x2  x  2 x  1  lim x    lim   x 2 x 2 x2 0,5 Tính lim  x  2  0,75 f  1  a  f  2  13  2a 0,25 Tìm a = Tìm a = 0,5 Gia sư Tài Năng Việt Câu https://giasudaykem.com.vn Chứng minh pt có nghiệm Chứng minh pt có thuộc (-2; -1) nghiệm thuộc (-2; 0) Chứng minh pt có nghiệm Chứng minh pt có thuộc (-1; 0) nghiệm thuộc (0; 1) Chứng minh pt có nghiệm Chứng minh pt có thuộc (0; 2) nghiệm thuộc (1; 2) 0,5 0,5 0,5 ...     0,5 d  8 x2  3x  x  1 x 1 Tính lim Câu  x  1  x  2  lim  lim x 1 x 1 x 1 21  1  21      12 x2  3x  x2 x2  x  2 x  1  lim x    lim   x 2 x 2...  = lim x 3 x 1   x3 Trả lời đúng: lim 8n3  2n2  Trả lời đúng: lim = -1  2n Trả lời đúng: lim 3n3  n    4n2   x  2 x  3 x2  x  lim  lim x2 x2 x  x 4   x  2 =... https://giasudaykem.com.vn 4n3  3n  0 2n4  a Trả lời đúng: lim b 27n3  4n2  Trả lời đúng: lim 3 n c Trả lời đúng: lim lim x 3 a 5n3  n2  n     2n2  x  3 x  1 x2  x   lim x 3
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 lớp 11 môn toán , Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 lớp 11 môn toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay