Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 môn đại số và giải tích lớp 11

9 27 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:29

Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG MƠN ĐẠI SỐ GIẢI TÍCH LỚP 11 ĐỀ SỐ 1: Câu (3điểm): Từ chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, Hỏi: a Có số có chữ số đơi khác b Có số chẵn có chữ số đơi khác c Có số có chữ số đôi khác nhỏ 430  2 Câu 2(2điểm): Cho khai triển  x2   x   2011 a Tìm hệ số chứa x2012 khai triển b Tính tổngcác hệ số khai triển Câu 3(3điểm): Một hộp đựng 45 cầu đánh số thứ tự từ đến 45, có 15 cầu màu đỏ, 10 cầu màu xanh, cầu màu trắng 12 cầu màu vàng Lấy ngẫu nhiên cầu Tính xác suất để: a cầu chọn màu b cầu chọn có màu đơi khác c cầu chọn có cầu màu đỏ Câu 4(1điểm): Giải phương trình: Cn21 An2  8nCnn11  - Đê 2: Câu 1: Từ chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Hỏi: a Có số có chữ số đơi khác b Có số có chữ số đơi khác chia hết cho c Có số có chữ số đôi khác nhỏ 540   Câu 2: Cho khai triển  x2   2x   2012 a Tìm hệ số chứa x2012 khai triển b Tính tổngcác hệ số khai triển Câu 3: Một hộp đựng 50 viên bi đánh số thứ tự từ đến 50, có 10 viên bi đỏ, 25viên bi xanh, viên bi trắng viên bi vàng Lấy ngẫu nhiên viên bi Tính xác suất để: a viên bi chọn màu b viên bi chọn có màu đơi khác c viên bi chọn có viên bi đỏ Câu 4: Giải phương trình: 3An2  A22n  42  Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đáp án chấm điểm: Nội dung đáp án đề 1: Thành phần Gọi số cần tìm abcd Khi đó: Nội dung đáp án đề 2: Điểm Gọi số cần tìm abcde Khi đó: 0,25 a a có cách chọn a có cách chọn số lại có A63 cách chọn số lại có A74 cách chọn 0,25 có tất là: A63 = 720 (số) có tất là: A74 =5 880 (số) 0,5 Gọi số cần tìm abcd Khi đó: Gọi số cần tìm abcd Khi đó: TH1: d =  d có cách Các số lại TH1: d =  d có cách Các số lại có: 0,25 có: A A73  có A63 = 120 (số)  có A73 = 210 (số) TH 2: d   d có cách , a có cách, TH 2: d =  d có cách, a có cách, số số lại có: A52 cách lại có: A62 cách 0,25  có 3.5 A52 = 300 (số)  có 1.6 A62 = 180 (số) 0,25 có tất là: 120 + 300 = 420 (số) Vậy có tất là: 210 + 180 = 390 (số) 0,25 Gọi số cần tìm abc Khi đó: Gọi số cần tìm abcd Khi đó: TH 1: a <  a có cách chọn (a  0) TH 1: a <  a có cách chọn (a  0) Các số lại có: A62 Các số lại có: A73  có A62 = 90 (số)  A72 = 168 (số) TH 2: a = 4, b <  b có cách TH 2: a = 5, b <  b có cách c có cách c có cách b Câu c 0,25 0,25 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn  có 3.5 = 15 (số)  4.6 = 24 (số) Vậy có tất là: 90 + 15 = 105 (số) Vậy có tất 168 + 24 = 192 (số) Số hạng tổng quát là: Số hạng tổng quát là: k 2011 C x  2011 k a k k 4022 5k  2  k k C2012 x2    C2011  2 x x    k  k 40243k   k     C2012  2 x  2x  Số hạng chứa x2012 4022 – 5k = 2012 Số hạng chứa x2011 4024 – 3k = 2011  k = 402  k = 671 402 402 Vậy hệ số chứa x2012 C2011 Câu 2012 k 0,5 0,25 Vậy hệ số chứa x Ta có: 0,5 2011  671 C2012 0,25 2671 Ta có: 0,5 b  2 x   x   2011 2011 k   C2011  2 x40225k k k0 Khi tổng hệ số khai triển là: k 12011 k  2  1  2  C2011 2011 k 2011 Câu b k   40243k k   C2012   x k0  2 2012 Khi tổng hệ số khai triển là: 2012  1 C k0 a   x   2x   2012 k0 k 2012 k  1  1     1   2  2 2012  2012 Ta có: |  | = C45 Ta có: |  | = C50 Gọi A biến cố: “4 cầu lấy Gọi A biến cố: “4 viên bi lấy màu” màu” Khi đó: | A | C  C  C  C = 2140 Khi đó: | A | C  C  C  C  13001  P  A  P  A  15 10 12 2140  0,0244 C45 Gọi B biến cố: “4 cầu lấy có bốn màu khác nhau” Khi đó: 1 | B | C15 C10 C81.C12  14400 10 25 0,5 13001  0,056 C50 Gọi B biến cố: “4 viên bi lấy có bốn màu khác nhau” Khi đó: 1 | B | C10 C25 C61.C91  13500 0.5 0,5 0,5 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt  P  B  14400  0,097 C45 Gọi C biến cố: “4 cầu lấy có https://giasudaykem.com.vn P  B  13500  0,0586 C50 Gọi C biến cố: “4 viên bi lấy có một cầu màu đỏ” Khi đó, C biến cố: viên bi màu đỏ” Khi đó, C biến cố: “4 viên “4 cầu lấy khơng có cầu màu đỏ” bi lấy khơng có viên bi màu đỏ” c  | C | C30  | C | C30   P C  C30 C45 P C     P  C    P C   0,119  0,881 n  Điều kiện:  n  Pt Câu   C30 C50 0,25 0,25  0,184  P  C    P C   0,184  0,816 0,5  0,119   n  Điều kiện:  n   2n!  42  n!   n  2!  2n  2!  n  1! n!  8n  n  1!   2!  n  1!  n  2!  n  1! 2! Pt   n  n  1  8n   3n  n  1  2n  2n  1  42   n  9n    n  n  42  n    n   n  7   n  Vậy nghiệm phương trình n = Vậy nghiệm phương trình n = 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 2 0,25 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ GIẢI TÍCH LỚP 11 ĐỀ SỐ 2: (2 điểm) Từ chữ số:1,2,3,4,5,6 lập số tự nhiên nhỏ 100 (2 điểm) Hãy khai triển biểu thức (2x +1)6 thành đa thức Khi hệ số x4 đa thức ? (2 điểm) Cho điểm khơng có điểm thẳng hàng Hỏi lập tam giác đỉnh thuộc tập điểm cho mà (4 điểm) a) Lấy ngẫu nhiên thẻ từ hộp 20 thẻ đánh số từ đến 20 Tìm xác suất để thẻ lấy ghi số lẻ chia hết cho 3? b) Giả sử A B hai biến cố liên quan đến phép thử T Biết A, B biến cố giao AB có xác suất P(A)=0,8: P(B)=0,5; P(AB)=0,4 Tính:P(A U B) Đáp án đề kiểm tra tiết đại số 11 chương 1: * số có chữ số: cách * số có chữ số có dạng ¯ab: + Chọn a: có cách Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn + Chọn b: có cách Theo quy tắc nhân có :6*6=36 cách Theo quy tắc cộng có 36+6=42 cách Vậy có 42 số cần tìm Câu 2: Từ rút hệ số x4 240 3: Lấy điểm từ điểm không thẳng hàng lập thành tam giác điểm không thứ tự Vậy số tam giác là: C36 = 20 4: a) Ta có Ω ={1;2;3….;19;20}; n{ Ω} =20; Biến cố A:” thẻ lấy ghi số lẻ chia hết cho 3” A ={3;9;15}=> n(A) =3 Vậy : P(A) = 3/20 b) P(A U B) = P(A) + P(B) – P(AB) = 0,8 + 0,5 – 0,4 = 0,9 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG MƠN ĐẠI SỐ GIẢI TÍCH LỚP 11 ĐỀ SỐ 3: Câu : Tìm n biết C3  10 n A n = Câu : Rút gọn biểu thức P= B n = C n = D n = (n  3)! (n  1)! A P = n2 + 5n + B P = n + C P = n + D P = n + Câu : Hệ số số hạng chứa x6 khai triển (2 – 3x)10 là: A 2449440 B 1088640 C -1088640 D -2449440 Câu : Cho thập giác lồi Hỏi có đường chéo ? A 45 B 35 C 25 D 36 Câu : Trên giá sách có sách Tốn, sách Lý sách Hóa Lấy ngẫu nhiên sách Tính xác suất để lấy có Tốn A 37 42 B C D 42 Câu : Trong mặt phẳng cho 10 điểm, khơng có điểm thẳng hàng Có vectơ khác tạo 10 điểm ? A 20 B 90 C Một số khác D 45 Câu : Có sách Toán khác sách Văn khác Có cách xếp chúng thành hàng sách Toán, sách Văn xếp xen kẻ ? A 14400 B 28800 C 3125 D 6250 Câu : Trong dịp 26/3, Đoàn trường trường THPT chọn ngẫu nhiên đoàn viên xuất sắc thuộc ba khối 10,11 12, khối đoàn viên để tun dương Biết khối 10 có đồn viên xuất sắc có hai nam, hai nữ; khối 11 có đồn viên xuất sắc có hai nam, ba nữ, khối 12 có đồn viên xuất sắc Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn có ba nam, ba nữ Tính xác suất để đồn viên xuất sắc chọn có nam nữ A 14 15 B 75 C 74 75 D 15 Câu : Từ chữ số 0,1,2,3,4,5 lập số tự nhiên có sáu chữ số khác lớn 300.000 ? A 240 B 720 C 120 D 360 Câu 10 : Cho tập M = {1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6} Lập số có hai chữ số khác lấy từ tập M Lấy ngẫu nhiên số số Tính xác suất để lấy số chia hết cho A Câu 11 : C 15 D 10 1  Số hạng không chứa x khai triển  x   là: x  A 252 Câu 12 : B B 210 C -210  Hệ số số hạng chứa x25y10 khai triển x  xy A 1365 B 3003  D -252 15 là: C 5005 D 6435 Câu 13 : Thu gọn biểu thức A  C  5C1  52 C   5n C n n n n n A A = 4n B A = 6n C A = 5n D A = 7n Câu 14 : Trong khai triển (x – 2)100 = a0 + a1x1 + … + a100x100 Tính tổng S = a0 + a1 +…+ a100 A S = 2100 B S = -1 C S = D S = 3100 B x = C x = D x = Câu 15 : Tìm x biết Ax  720 10 A x = Câu 16 : Từ chữ số 0,1,2,3,4,5,6 có số tự nhiên gồm chữ số khác ? A 180 B 120 C 249 D 216 Câu 17 : Mệnh đề sai ? A Pn = n! (n  1) B A kn  n! (1  k  n) (n  k)! Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt C Ckn  https://giasudaykem.com.vn n! (0  k  n) k!(n  k)! D Ckn  k!Akn (0  k  n) Câu 18 : Cho hai đường thẳng d1 d2 song song với Trên d1 có 10 điểm, d2 có 20 điểm Có tam giác mà đỉnh ba điểm điểm ? A 2800 B 2500 C 2700 D 2000 Câu 19 : Mệnh đề sai ? A C1n  Cnn 1  n, n  N B C Cnn  n, n  N D 0! = C0n  Câu 20 : Cho C7  120 Tính A7 n n A A7n  1663200 B A7n  181440 C A7n  604800 D A7n  5040 ... 12 011  k  2  1  2  C2 011 2 011 k 2 011 Câu b k   4 024 3k k   C2 0 12   x k0  2 2 0 12 Khi tổng hệ số khai triển là: 2 0 12  1 C k0 a   x   2x   2 0 12 k0 k 2 0 12 k  1  1 ... C2 011 Câu 2 0 12  k 0,5 0 ,25 Vậy hệ số chứa x Ta có: 0,5 2 011  6 71 C2 0 12 0 ,25 26 71 Ta có: 0,5 b  2 x   x   2 011 2 011 k   C2 011  2 x4 022 5k k k0 Khi tổng hệ số khai triển là: k 12 011 ... C2 011  2 x x    k  k 4 024 3k   k     C2 0 12  2 x  2x  Số hạng chứa x2 0 12 4 022 – 5k = 2 0 12 Số hạng chứa x2 011 4 024 – 3k = 2 011  k = 4 02  k = 6 71 4 02 4 02 Vậy hệ số chứa x2 0 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 môn đại số và giải tích lớp 11 , Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 môn đại số và giải tích lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay