Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn đại số và giải tích lớp 11

9 26 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:29

Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ GIẢI TÍCH LỚP 11 ĐỀ SỐ câu (2,0 điểm) Tìm tập xác định hàm số sau: Câu (2,0 điểm) Giải phương trình sau: Câu (3,0 điểm) Giải phương trình sau: a) cos2x + 3sinx – = b) √3sin3x – cos3x = 2sin2x Câu (3,0 điểm) Giải phương trình sau: a) 2sinx + cosx – sin2x – = b) sin2 4x – cos26x = sin (10x + 21π/2) ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ GIẢI TÍCH LỚP 11 ĐỀ SỐ Câu (2,0 điểm) Tìm tập xác định hàm số sau: Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu (2,0 điểm) Giải phương trình sau: a) cot (3x +600) = – √3 b) 2cos2x + √3 = Câu (3,0 điểm) Giải phương trình sau: a) sin2x + cosx =5 b) √3cos3x – sin3x = 2cos2x Câu (3,0 điểm) Giải phương trình sau: a) sin6x + sin2x +2sin2x =1 Đáp án đề kiểm tra đại số lớp 11 chương đề số năm 2015 CÂU BÀI GIẢI Hàm số xác định a ⇔ cosx # ⇔cosx -1 # ĐIỂM 0,5 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt (1,0) https://giasudaykem.com.vn ⇔ x≠ k2π, k ∈ Z Vậy tập xác định hàm số : D = R \{k2π, k ∈ Z} 0,5 0,5 b (1,0) 0,5 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG Đề số Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ GIẢI TÍCH LỚP 11 ĐỀ SỐ (2,0 điểm) Tìm tập xác định hàm số sau: Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt Câu (2,0 điểm) Giải phương trình sau: a) cot (3x +600) = – √3 b) 2cos2x + √3 = Câu (3,0 điểm) Giải phương trình sau: a) sin2x + cosx =5 b) √3cos3x – sin3x = 2cos2x Câu (3,0 điểm) Giải phương trình sau: a) sin6x + sin2x +2sin2x =1 https://giasudaykem.com.vn Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ... sin6x + sin2x +2sin2x =1 Đáp án đề kiểm tra đại số lớp 11 chương đề số năm 2 015 CÂU BÀI GIẢI Hàm số xác định a ⇔ cosx # ⇔cosx -1 # ĐIỂM 0,5 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt (1, 0) https://giasudaykem.com.vn... CHƯƠNG Đề số Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH LỚP 11 ĐỀ SỐ (2,0 điểm)... số : D = R {k2π, k ∈ Z} 0,5 0,5 b (1, 0) 0,5 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn đại số và giải tích lớp 11 , Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn đại số và giải tích lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay