ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC ĐẾN RẦY NÂU (Nilaparvata lugens Stal) VÀ THIÊN ĐỊCH CỦA RẦY NÂU TRÊN RUỘNG LÚA TRONG VỤ HÈ THU TẠI TIỀN GIANG NĂM 2011

87 31 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC ĐẾN RẦY NÂU (Nilaparvata lugens Stal) VÀ THIÊN ĐỊCH CỦA RẦY NÂU TRÊN RUỘNG LÚA TRONG VỤ HÈ THU TẠI TIỀN GIANG NĂM 2011 NGÀNH: NƠNG HỌC KHĨA: 2007 – 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: LÊ TẤN ĐẠT THÁNG 08/2011 ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC ĐẾN RẦY NÂU (Nilaparvata lugens Stal) VÀ THIÊN ĐỊCH CỦA RẦY NÂU TRÊN RUỘNG LÚA TRONG VỤ HÈ THU TẠI TIỀN GIANG NĂM 2011 Tác giả LÊ TẤN ĐẠT Khố luận văn đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: ThS LÊ QUỐC CƯỜNG KS NGUYỄN HỮU TRÚC Tháng 08/2011 i LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn! " Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM " Ban chủ nhiệm khoa Nơng Học " Thầy Nguyễn Hữu Trúc tồn thể quý thầy cô khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM " Ths Lê Quốc Cường phó Giám đốc Trung tâm BVTV phía Nam " Ban lãnh đạo cán cơng nhân viên trung tâm BVTV phía Nam " Các bạn lớp DHO7NHB, DH07BVA, DH07BVB " Tập thể lớp DH07NHA động viên giúp đỡ thời gian học tập thực đề tài Tiền Giang, ngày tháng 08 năm 2011 Sinh viên Lê Tấn Đạt ii TÓM TẮT Đề tài: "Ảnh hưởng số loại thuốc hóa học đến rầy nâu (Nilaparvata Lugens Stal) thiên địch rầy nâu ruộng lúa vụ hè thu Tiền Giang năm 2011” đựơc tiến hành vụ hè thu từ tháng 02/2011 đến tháng 08/2011 xã Long Định - Huyện Châu Thành – Tỉnh Tiền Giang Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên yếu tố với 12 nghiệm thức, lần lập lại Ngày nay, rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal.) côn trùng gây hại quan trọng ruộng lúa nước ta Thí nghiệm bố trí đồng ruộng nhằm đánh giá hiệu lực trừ rầy nâu loại thuốc Spinetoram liều lượng 50 g a.i./ha, 75 g a.i./ha, 100 g a.i./ha, 125 g a.i./ha, Spinosad liều lượng 24 g a.i./ha loại thuốc thương mại có thị trường Applaud 10WP, Confidor 100SL, Dantosu 16WSG, Oshin 20WP, Curbix 100SC, Chess 50WDG ảnh hưởng đến quần thể thiên địch rầy nâu ruộng lúa Kết thí nghiệm cho thấy loại thuốc Spinetoram liều lượng 75, 100 125 g a.i./ha, Spinosad liều lượng 24 g a.i./ha, Chess 50WDG, Oshin 20WP, Applaud 10WP cho hiệu phòng trừ rầy nâu cao từ 78,8% - 86,8% Hiệu lực loại thuốc cao thời điểm ngày sau phun Tất loại thuốc sử dụng thí nghiệm có ảnh hưởng đến mật số thiên địch đồng ruộng Trong đó, thuốc Spinetoram liều lượng 125 g a.i./ha, Oshin 20WP, Spinosad liều lượng 24 g a.i./ha, Confidor 100SL, Curbix 100SC có ảnh hưởng lớn Thuốc Applaud 10WP tỏ an tồn Chess 50WDG ảnh hưởng iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC .iv DANH SÁCH BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix Chương 1: MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, yêu cầu giới hạn đề tài 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình nghiên cứu nước giới 2.1.1 Tình hình nghiên cứu nước 2.1.2 Tình hình nghiên cứu giới 2.2 Phân loại, phân bố ký chủ .5 2.2.1 Phân loại 2.2.2 Phân bố 2.2.3 Ký chủ 2.3 Đặc điểm sinh học sinh thái rầy nâu 2.4 Vòng đời rầy nâu .8 2.5 Tập quán sinh sống tác hại rầy nâu 2.5.1 Tập quán sinh sống 2.5.2 Tác hại rầy nâu .10 iv 2.5.2.1 Tác hại trực tiếp 10 2.5.2.2 Tác hại gián tiếp .10 2.6 Lý bộc phát rầy nâu 11 2.7 Các biện pháp phòng trừ rầy nâu .12 2.8 Các loại thiên địch phổ biến rầy nâu .14 2.8.1 Bọ xít mù xanh .14 2.8.2 Bọ xít nước ăn thịt 14 2.8.3 Các loài nhện bắt mồi 14 Chương 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .15 3.1 Thời gian địa điểm thực 16 3.1.1Thời gian 16 3.1.2 Địa điểm .16 3.2 Điều kiện thời tiết thời gian làm thí nghiệm 16 3.3 Vật liệu nghiên cứu 16 3.3.1 Vật liệu thí nghiệm .16 3.3.2 Dụng cụ thí nghiệm 17 3.4 Phương pháp nghiên cứu 18 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 18 3.4.2 Số lần xử lý thuốc thời gian xử lý thuốc 18 3.4.3 Phương pháp đếm rầy nâu thiên địch bắt mồi 22 3.4.4 Phương pháp tính hiệu lực thuốc diệt trừ rầy nâu 22 3.4.5 Theo dõi đánh giá độc tính loại thuốc lúa 23 3.5 Phương pháp xử lý số liệu .23 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 25 4.1 Đánh giá hiệu lực trừ rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal.) loại thuốc sử dụng thí nghiệm 25 4.1.1 Ảnh hưởng loại thuốc sử dụng thí nghiệm đến mật số rầy nâu .25 4.1.2 Hiệu lực loại thuốc sử dụng thí nghiệm rầy nâu .29 4.2 Ảnh hưởng loại thuốc thí nghiệm đến mật số thiên địch đồng ruộng 35 v 4.2.1 Ảnh hưởng loại thuốc thí nghiệm đến mật số bọ xít mù xanh (Cyrtorhinus lividipennis) .35 4.2.2 Ảnh hưởng loại thuốc thí nghiệm đến mật số bọ xít nước ăn thịt (Microvelia donglasi atrolineat) 39 4.2.3 Ảnh hưởng loại thuốc thí nghiệm đến mật số loài nhện bắt mồi 43 4.3 Độc tính loại thuốc thí nghiệm lúa qua thời điểm theo dõi .46 4.4 Đánh giá ảnh hưởng loại thuốc thí nghiệm đến suất 46 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Đề nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO .49 PHỤ LỤC vi DANH SÁCH BẢNG Trang Bảng 3.1 Điều kiện thời tiết huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang từ tháng 02 đến tháng 06 năm 2011 16 Bảng 3.2 Các nghiệm thức thí nghiệm 18 Bảng 4.1 Ảnh hưởng loại thuốc sử dụng thí nghiệm đến mật số rầy nâu 28 Bảng 4.2 Hiệu lực (%) phòng trừ loại thuốc thí nghiệm đến rầy nâu qua thời điểm theo dõi 34 Bảng 4.3 Ảnh hưởng loại thuốc thí nghiệm đến mật số bọ xít mù xanh qua thời điểm theo dõi 38 Bảng 4.4 Ảnh hưởng cácloại thuốc thí nghiệm đến mật số bọ xít nước ăn thịt qua thời điểm theo dõi 42 Bảng 4.5 Ảnh hưởng loại thuốc thí nghiệm đến mật số loài nhện qua thời điểm theo dõi 45 Bảng 4.6 Độc tính loại thuốc thí nghiệm lúa .46 Bảng 4.7 Ảnh hưởng loại thuốc đến suất yếu tố cấu thành suất 47 vii DANH SÁCH HÌNH Trang Hình 2.1 Vòng đời rầy nâu.(Nguồn Trung tâm Khuyến nơng Quốc Gia) Hình 2.2 Biểu đồ xuất rầy nâu từ 1977 – 2006 (Nguồn:Trung tâm BVTV phía Nam) 10 Hình 2.3 Các loại thiên địch rầy nâu đồng ruộng 15 Hình 3.1 Khay đếm rầy thiên địch 17 Hình 3.2 Tồn cảnh khu thí nghiệm .19 Hình 3.3 Tồn cảnh lần lặp lại I 20 Hình 3.4 Tồn cảnh lần lặp lại II 20 Hình 3.5 Tồn cảnh lần lặp lại III 21 Hình 3.6 Tồn cảnh lần lặp lại IV 21 Hình 4.1 Biểu đồ hiệu lực thuốc thời điểm NSP 30 Hình 4.2 Biểu đồ hiệu lực thuốc thời điểm NSP 30 Hình 4.3 Biểu đồ hiệu lực thuốc thời điểm NSP 31 Hình 4.4 Biểu đồ hiệu lực thuốc thời điểm NSP 31 Hình 4.5 Biểu đồ hiệu lực thuốc thời điểm 10 NSP 32 Hình 4.6 Biểu đồ hiệu lực thuốc thời điểm 14 NSP 33 Hình 4.7 Rầy nâu ruộng thí nghiệm 33 Hình 4.8 Bọ xít mù xanh .37 Hình 4.9 Bọ xít nước ăn thịt 41 viii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT Số thứ tự BVTV: Bảo vệ thực vật FAO: Food and Agriculture Organization IRRI: International Rice Resaearch Institute NSP: Ngày sau phun TP: Trước phun NT: Nghiệm thức SXL: Sau xử lý IPM: Integrated Pest Management (Quản lý dịch hại tổng hợp) 10 BXM: Bọ xít mù xanh 11 BXNAT: Bọ xít nước ăn thịt 12 ĐBSCL: Đồng Sông Cửu Long ix Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 310.0 335.0 291.3 216.3 302.5 346.3 238.8 333.8 520.0 250.0 246.3 572.5 Ranked Order B B BCD E BC B DE B A CDE CDE A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 10 11 = = = = = = = = = = = = 572.5 520.0 346.3 335.0 333.8 310.0 302.5 291.3 250.0 246.3 238.8 216.3 A A B B B B BC BCD CDE CDE DE E NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 2927.75 975.917 1.21 0.3224 nt 11 868348.42 78940.765 97.65 0.0000 Error 33 26677.75 808.417 Non-additivity 78.50 78.498 0.09 Residual 32 26599.25 831.227 -Total 47 897953.92 -Grand Mean= 247.458 Grand Sum= 11878.000 Coefficient of Variation= 11.49% Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 235.0 210.0 191.3 116.3 202.5 271.3 138.8 250.0 495.0 150.0 146.3 563.3 Total Count= Ranked Order CDE DE EFG H DEF C GH CD B FGH GH A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 63 12 10 11 = = = = = = = = = = = = 563.3 495.0 271.3 250.0 235.0 210.0 202.5 191.3 150.0 146.3 138.8 116.3 A B C CD CDE DE DEF EFG FGH GH GH H 48 NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 3037.50 1012.500 4.82 0.0069 nt 11 1266866.67 115169.697 547.83 0.0000 Error 33 6937.50 210.227 Non-additivity 320.29 320.293 1.55 Residual 32 6617.21 206.788 -Total 47 1276841.67 -Grand Mean= 152.083 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 75.00 71.25 67.50 48.75 97.50 146.3 67.50 145.0 475.0 47.50 45.00 538.8 Total Count= 48 9.53% Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 7300.000 Ranked Order DEF EF DE EF D C EF C B EF F A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 10 11 = = = = = = = = = = = = 538.8 475.0 146.3 145.0 97.50 75.00 71.25 67.50 67.50 48.75 47.50 45.00 A B C C D DE DEF EF EF EF EF F NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1110.42 370.139 3.48 0.0268 nt 11 844806.25 76800.568 721.11 0.0000 Error 33 3514.58 106.503 Non-additivity 24.01 24.006 0.22 Residual 32 3490.58 109.081 -Total 47 849431.25 -Grand Mean= 124.375 Grand Sum= Coefficient of Variation= 8.30% 64 5970.000 Total Count= 48 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 90.00 76.25 56.25 48.75 83.75 88.75 48.75 102.5 355.0 31.25 41.25 470.0 Ranked Order CD D E EF CD CD EF C B F EF A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 11 10 = = = = = = = = = = = = 470.0 355.0 102.5 90.00 88.75 83.75 76.25 56.25 48.75 48.75 41.25 31.25 A B C CD CD CD D E EF EF EF F 10 NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 2901.56 967.188 8.39 0.0003 nt 11 507993.23 46181.203 400.55 0.0000 Error 33 3804.69 115.294 Non-additivity 37.11 37.109 0.32 Residual 32 3767.58 117.737 -Total 47 514699.48 -Grand Mean= 90.729 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 56.25 42.50 26.25 22.50 100.0 60.00 37.50 45.00 261.3 45.00 30.00 362.5 Total Count= 11.83% Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 4355.000 Ranked Order DE DEFG FG G C D EFG DEF B DEF FG A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 65 12 10 11 = = = = = = = = = = = = 362.5 261.3 100.0 60.00 56.25 45.00 45.00 42.50 37.50 30.00 26.25 22.50 A B C D DE DEF DEF DEFG EFG FG FG G 48 14 NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 487.50 162.500 2.17 0.1106 nt 11 311604.17 28327.652 377.70 0.0000 Error 33 2475.00 75.000 Non-additivity 311.98 311.981 4.62 Residual 32 2163.02 67.594 -Total 47 314566.67 -Grand Mean= 55.833 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 26.25 18.75 15.00 15.00 22.50 41.25 18.75 26.25 142.5 22.50 22.50 298.8 Total Count= 48 15.51% Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 2680.000 Ranked Order CD D D D D C D CD B D D A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 10 11 = = = = = = = = = = = = 298.8 142.5 41.25 26.25 26.25 22.50 22.50 22.50 18.75 18.75 15.00 15.00 A B C CD CD D D D D D D D Phụ lục - Ảnh hưởng loại thuốc đến mật số bọ xít nước ăn thịt TRUOC PHUN ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 31341.67 10447.222 4.16 0.0132 nt 11 25304.17 2300.379 0.92 0.5359 Error 33 82795.83 2508.965 Non-additivity 1761.88 1761.883 0.70 Residual 32 81033.95 2532.311 -Total 47 139441.67 -Grand Mean= 477.917 Grand Sum= 22940.000 66 Total Count= 48 Coefficient of Variation= 10.48% NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1589.06 529.688 0.51 0.6803 nt 11 377343.23 34303.930 32.82 0.0000 Error 33 34492.19 1045.218 Non-additivity 844.29 844.294 0.80 Residual 32 33647.89 1051.497 -Total 47 413424.48 -Grand Mean= 308.229 Grand Sum= 14795.000 Coefficient of Variation= 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 366.3 302.5 250.0 246.3 238.8 336.3 261.3 272.5 471.3 262.5 198.8 492.5 48 10.49% Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Total Count= Ranked Order B CD DEF DEF EF BC DE DE A DE F A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 10 11 = = = = = = = = = = = = 492.5 471.3 366.3 336.3 302.5 272.5 262.5 261.3 250.0 246.3 238.8 198.8 A A B BC CD DE DE DE DEF DEF EF F NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 1789.06 596.354 1.30 0.2896 nt 11 435005.73 39545.975 86.47 0.0000 Error 33 15092.19 457.339 Non-additivity 95.16 95.156 0.20 Residual 32 14997.03 468.657 -Total 47 451886.98 -Grand Mean= 211.979 Grand Sum= 10175.000 Coefficient of Variation= 10.09% 67 Total Count= 48 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 266.3 202.5 150.0 146.3 138.8 226.3 161.3 172.5 346.3 162.5 117.5 453.8 Ranked Order C DE FG FG FG CD F EF B EF G A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 10 11 = = = = = = = = = = = = 453.8 346.3 266.3 226.3 202.5 172.5 162.5 161.3 150.0 146.3 138.8 117.5 A B C CD DE EF EF F FG FG FG G NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 2130.73 710.243 1.25 0.3066 nt 11 284330.73 25848.248 45.58 0.0000 Error 33 18713.02 567.061 Non-additivity 4.64 4.638 0.01 Residual 32 18708.38 584.637 -Total 47 305174.48 -Grand Mean= 161.771 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 145.0 131.3 146.3 128.8 116.3 141.3 83.75 177.5 295.0 111.3 111.3 353.8 Total Count= 14.72% Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 7765.000 Ranked Order CD D CD DE DE CD E C B DE DE A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 10 11 68 = = = = = = = = = = = = 353.8 295.0 177.5 146.3 145.0 141.3 131.3 128.8 116.3 111.3 111.3 83.75 A B C CD CD CD D DE DE DE DE E 48 NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 3664.06 1221.354 5.16 0.0049 nt 11 149405.73 13582.339 57.34 0.0000 Error 33 7817.19 236.884 Non-additivity 82.49 82.489 0.34 Residual 32 7734.70 241.709 -Total 47 160886.98 -Grand Mean= 136.979 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 131.3 118.8 111.3 93.75 138.8 125.0 55.00 153.8 230.0 102.5 116.3 267.5 Total Count= 48 11.24% Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 6575.000 Ranked Order CDE DEF DEF F CD CDE G C B EF DEF A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 11 10 = = = = = = = = = = = = 267.5 230.0 153.8 138.8 131.3 125.0 118.8 116.3 111.3 102.5 93.75 55.00 A B C CD CDE CDE DEF DEF DEF EF F G 10 NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 201.56 67.188 0.24 0.8676 nt 11 92343.23 8394.839 30.02 0.0000 Error 33 9229.69 279.687 Non-additivity 582.42 582.422 2.16 Residual 32 8647.27 270.227 -Total 47 101774.48 -Grand Mean= 78.229 Grand Sum= Coefficient of Variation= 21.38% 69 3755.000 Total Count= 48 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = Ranked Order 87.50 82.50 72.50 62.50 37.50 70.00 45.00 37.50 166.3 41.25 63.75 172.5 B B BC BCD D BC CD D A CD BCD A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 11 10 = = = = = = = = = = = = 172.5 166.3 87.50 82.50 72.50 70.00 63.75 62.50 45.00 41.25 37.50 37.50 A A B B BC BC BCD BCD CD CD D D 14NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 655.73 218.576 2.24 0.1014 nt 11 38093.23 3463.021 35.57 0.0000 Error 33 3213.02 97.364 Non-additivity 0.58 0.584 0.01 Residual 32 3212.44 100.389 -Total 47 41961.98 -Grand Mean= 54.479 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 52.50 37.50 37.50 37.50 37.50 41.25 41.25 37.50 111.3 37.50 63.75 118.8 Total Count= 18.11% Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 2615.000 Ranked Order BC C C C C C C C A C B A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 11 10 70 = = = = = = = = = = = = 118.8 111.3 63.75 52.50 41.25 41.25 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 37.50 A A B BC C C C C C C C C 48 Phụ lục - Ảnh hưởng loại thuốc đến mật số loài nhện bắt mồi TRUOC PHUN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 15439.58 5146.528 2.88 0.0509 nt 11 22331.25 2030.114 1.13 0.3677 Error 33 59060.42 1789.710 Non-additivity 3080.34 3080.342 1.76 Residual 32 55980.07 1749.377 -Total 47 96831.25 -Grand Mean= 685.625 Grand Sum= 32910.000 Coefficient of Variation= Total Count= 48 6.17% NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 3672.40 1224.132 0.85 0.4788 nt 11 501664.06 45605.824 31.50 0.0000 Error 33 47771.35 1447.617 Non-additivity 1928.59 1928.588 1.35 Residual 32 45842.77 1432.586 -Total 47 553107.81 -Grand Mean= 446.563 Grand Sum= 21435.000 Coefficient of Variation= 8.52% Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = = = 453.8 413.8 387.5 348.8 351.3 502.5 371.3 438.8 Total Count= Ranked Order BC CDE CDE E E B DE BCD Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 11 71 = = = = = = = = 671.3 627.5 502.5 453.8 446.3 438.8 413.8 387.5 A A B BC BC BCD CDE CDE 48 Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = 627.5 346.3 446.3 671.3 A Mean Mean Mean Mean E BC A 10 = = = = 371.3 351.3 348.8 346.3 DE E E E NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 2302.08 767.361 0.46 0.7147 nt 11 886468.75 80588.068 47.91 0.0000 Error 33 55510.42 1682.134 Non-additivity 263.11 263.109 0.15 Residual 32 55247.31 1726.478 -Total 47 944281.25 -Grand Mean= 360.625 Grand Sum= 17310.000 Coefficient of Variation= 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 378.8 288.8 287.5 273.8 247.5 402.5 271.3 338.8 627.5 267.5 277.5 666.3 48 11.37% Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Total Count= Ranked Order B CD CD CD D B CD BC A CD CD A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 11 10 = = = = = = = = = = = = 666.3 627.5 402.5 378.8 338.8 288.8 287.5 277.5 273.8 271.3 267.5 247.5 A A B B BC CD CD CD CD CD CD D NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 5843.23 1947.743 1.00 0.4036 nt 11 1168655.73 106241.430 54.73 0.0000 Error 33 64063.02 1941.304 Non-additivity 19.68 19.682 0.01 Residual 32 64043.34 2001.354 -Total 47 1238561.98 -Grand Mean= 229.479 Grand Sum= 11015.000 Coefficient of Variation= 19.20% 72 Total Count= 48 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 172.5 142.5 142.5 123.8 150.0 253.8 146.3 161.3 553.8 153.8 165.0 588.8 Ranked Order BC C C C C B C C A C C A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 11 10 = = = = = = = = = = = = 588.8 553.8 253.8 172.5 165.0 161.3 153.8 150.0 146.3 142.5 142.5 123.8 A A B BC C C C C C C C C NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 4805.73 1601.910 3.14 0.0383 nt 11 973289.06 88480.824 173.41 0.0000 Error 33 16838.02 510.243 Non-additivity 454.83 454.829 0.89 Residual 32 16383.19 511.975 -Total 47 994932.81 -Grand Mean= 199.063 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 146.3 138.8 127.5 116.3 112.5 210.0 120.0 142.5 487.5 116.3 135.0 536.3 Total Count= 11.35% Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 9555.000 Ranked Order D D D D D C D D B D D A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 11 10 73 = = = = = = = = = = = = 536.3 487.5 210.0 146.3 142.5 138.8 135.0 127.5 120.0 116.3 116.3 112.5 A B C D D D D D D D D D 48 10 NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 3510.42 1170.139 0.84 0.4799 nt 11 567993.75 51635.795 37.22 0.0000 Error 33 45777.08 1387.184 Non-additivity 318.25 318.249 0.22 Residual 32 45458.83 1420.589 -Total 47 617281.25 -Grand Mean= 203.125 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 9750.000 Total Count= 48 18.34% Ranked Order 168.8 153.8 146.3 131.3 133.8 226.3 158.8 176.3 421.3 120.0 145.0 456.3 BC C C C C B BC BC A C C A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 11 10 = = = = = = = = = = = = 456.3 421.3 226.3 176.3 168.8 158.8 153.8 146.3 145.0 133.8 131.3 120.0 A A B BC BC BC C C C C C C 4NSP A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 9201.56 3067.188 1.84 0.1593 nt 11 304826.56 27711.506 16.61 0.0000 Error 33 55042.19 1667.945 Non-additivity 1394.28 1394.278 0.83 Residual 32 53647.91 1676.497 -Total 47 369070.31 -Grand Mean= 300.313 Grand Sum= 14415.000 Coefficient of Variation= 13.60% 74 Total Count= 48 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = Ranked Order 378.8 288.8 287.5 273.8 247.5 327.5 266.3 266.3 431.3 188.8 196.3 451.3 AB CD CD CDE DEF BC CDEF CDEF A F EF A Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 12 11 10 = = = = = = = = = = = = 451.3 431.3 378.8 327.5 288.8 287.5 273.8 266.3 266.3 247.5 196.3 188.8 A A AB BC CD CD CDE CDEF CDEF DEF EF F Phụ lục - Ảnh hưởng loại thuốc đến suất yếu tố cấu thành suất NS lý thuyết A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.02 0.006 0.09 0.9645 nt 11 6.19 0.563 8.56 0.0000 Error 33 2.17 0.066 Non-additivity 0.05 0.046 0.69 Residual 32 2.12 0.066 -Total 47 8.38 -Grand Mean= 5.816 Grand Sum= Coefficient of Variation= Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 5.707 5.773 5.945 6.335 6.080 6.263 5.980 5.762 5.903 5.275 5.760 5.012 279.180 Total Count= 4.41% Ranked Order BC B AB A AB A AB BC AB CD BC D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 10 12 75 = = = = = = = = = = = = 6.335 6.263 6.080 5.980 5.945 5.903 5.773 5.762 5.760 5.707 5.275 5.012 A A AB AB AB AB B BC BC BC CD D 48 NS thực tế A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 0.01 0.002 0.18 0.9120 nt 11 12.71 1.156 82.87 0.0000 Error 33 0.46 0.014 Non-additivity 0.01 0.006 0.39 Residual 32 0.45 0.014 -Total 47 13.18 -Grand Mean= 5.448 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 5.488 5.570 5.690 6.080 6.012 6.100 5.778 5.025 5.448 4.773 4.952 4.463 Total Count= 48 2.17% Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 261.510 Ranked Order CD BCD BC A A A B E D F EF Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean G 11 10 12 = = = = = = = = = = = = 6.100 6.080 6.012 5.778 5.690 5.570 5.488 5.448 5.025 4.952 4.773 4.463 A A A B BC BCD CD D E EF F G Số bông/ m2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 464.98 154.994 0.44 0.7291 NT 11 3235.13 294.103 0.83 0.6156 Error 33 11747.56 355.987 Non-additivity 834.90 834.896 2.45 Residual 32 10912.67 341.021 -Total 47 15447.67 -Grand Mean= 412.165 Grand Sum= 19783.900 Coefficient of Variation= 4.58% 76 Total Count= 48 Số hạt chắc/ A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -LLL 10.30 3.434 1.75 0.1750 NT 11 268.13 24.376 12.46 0.0000 Error 33 64.58 1.957 Non-additivity 0.85 0.846 0.42 Residual 32 63.73 1.992 -Total 47 343.01 -Grand Mean= 54.102 Grand Sum= Coefficient of Variation= 10 11 12 = = = = = = = = = = = = 54.22 55.53 55.55 55.63 56.45 55.47 55.67 54.33 55.22 50.65 52.22 48.28 Total Count= 48 2.59% Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 2596.900 Ranked Order AB A A A A A A AB A CD BC D Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean 11 10 12 = = = = = = = = = = = = 56.45 55.67 55.63 55.55 55.53 55.47 55.22 54.33 54.22 52.22 50.65 48.28 A A A A A A A AB AB BC CD D Trọng lượng 1000 hạt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob -lll 5.14 1.713 1.43 0.2504 nt 11 4.51 0.410 0.34 0.9685 Error 33 39.41 1.194 Non-additivity 0.58 0.580 0.48 Residual 32 38.83 1.213 -Total 47 49.06 -Grand Mean= 26.058 Grand Sum= Coefficient of Variation= 4.19% 77 1250.800 Total Count= 48 .. .ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THU C HÓA HỌC ĐẾN RẦY NÂU (Nilaparvata lugens Stal) VÀ THIÊN ĐỊCH CỦA RẦY NÂU TRÊN RUỘNG LÚA TRONG VỤ HÈ THU TẠI TIỀN GIANG NĂM 2011 Tác giả LÊ TẤN ĐẠT... " Ảnh hưởng số loại thu c hóa học đến rầy nâu (Nilaparvata Lugens Stal) thiên địch rầy nâu ruộng lúa vụ hè thu Tiền Giang năm 2011" thực nhằm chọn loại thu c hiệu trừ rầy cao, ảnh hưởng thấp thiên. .. gian học tập thực đề tài Tiền Giang, ngày tháng 08 năm 2011 Sinh viên Lê Tấn Đạt ii TÓM TẮT Đề tài: "Ảnh hưởng số loại thu c hóa học đến rầy nâu (Nilaparvata Lugens Stal) thiên địch rầy nâu ruộng
- Xem thêm -

Xem thêm: ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC ĐẾN RẦY NÂU (Nilaparvata lugens Stal) VÀ THIÊN ĐỊCH CỦA RẦY NÂU TRÊN RUỘNG LÚA TRONG VỤ HÈ THU TẠI TIỀN GIANG NĂM 2011 , ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THUỐC HÓA HỌC ĐẾN RẦY NÂU (Nilaparvata lugens Stal) VÀ THIÊN ĐỊCH CỦA RẦY NÂU TRÊN RUỘNG LÚA TRONG VỤ HÈ THU TẠI TIỀN GIANG NĂM 2011

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay