NGHIÊN CỨU QUỸ HẠT CỎ TRONG ĐẤT CANH TÁC LÚA VÙNG ĐẤT NHIỄM MẶN Ở HUYỆN GÒ CÔNG TỈNH TIỀN GIANG

75 20 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU QUỸ HẠT CỎ TRONG ĐẤT CANH TÁC LÚA VÙNG ĐẤT NHIỄM MẶN Ở HUYỆN GÒ CÔNG TỈNH TIỀN GIANG Họ tên sinh viên: LÊ PHƯỚC CƯỜNG Ngành: NƠNG HỌC Niên khóa: 2007-2011 TP Hồ Chí Minh Tháng 8/2011 NGHIÊN CỨU QUỸ HẠT CỎ TRONG ĐẤT CANH TÁC LÚA VÙNG ĐẤT NHIỄM MẶN Ở HUYỆN GỊ CƠNG TỈNH TIỀN GIANG Tác giả LÊ PHƯỚC CƯỜNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sư ngành NÔNG HỌC Giáo viên hướng dẫn : TS Hồ Văn Chiến ThS Võ Hiền Đức KS Nguyễn Hữu Trúc Tháng 8/2011 LỜI CẢM ƠN Luận văn hồn thành theo chương trình đào tạo kỹ sư chun ngành Nơng học, hệ quy Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Tơi xin chân thành cảm ơn: Ban Giám hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, tồn thể q thầy cô thuộc Khoa Nông học, Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi suốt q trình học hoàn thành luận văn tốt nghiệp Thầy Nguyễn Hữu Trúc, ông Hồ Văn Chiến ông Võ Hiền Đức Ban Giám đốc anh chị cán Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam hết lòng hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ tơi cách tận tình suốt q trình thực đề tài Gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ tơi q trình học tập thực đề tài i TÓM TẮT Lê Phước Cường, Trường Đại Học Nông Lâm TP HCM, tháng năm 2011, đề tài “Nghiên cứu quỹ hạt cỏ đất canh tác lúa vùng đất nhiễm mặn Huyện Gò Công Tỉnh Tiền Giang.” Giáo viên hướng dẫn: TS Hồ Văn Chiến, ThS Võ Hiền Đức, KS Nguyễn Hữu Trúc Đề tài tiến hành nghiên cứu Trung Tâm BVTV Phía Nam từ tháng 2/2011 đến tháng 6/2011 nhằm đánh giá khả lưu tồn hạt cỏ dại đất trồng lúa Mẫu đất lấy xã Phú Đơng Phú Tân huyện Gò Cơng tỉnh Tiền Giang, vụ Hè Thu 2011 Mỗi xã tiến hành thu 30 mẫu đất tầng đất từ – 10 cm 30 mẫu đất tầng đất 10 – 20 cm, tổng số xã 60 mẫu đất Sử dụng khoan kim loại đường kính 6,5 cm, chiều cao 35cm Mỗi mẫu đất sau lấy cho vào túi nhựa chuyển Trung tâm BVTV Phía Nam, phơi khơ đập nhuyễn, sau đưa vào chậu nhỏ đường kính 15 cm có lỗ đục đáy để thoát nước tiến hành khảo sát Đất tưới đủ ẩm để kích thích cho hạt cỏ nảy mầm Sau tháng cỏ mọc lên đếm số lượng loại cỏ mọc chậu, sau lớp đất bên xới xáo, đảo trộn đưa lên mặt cho hạt cỏ đất nảy mầm tiếp công việc tiến hành tháng khơng cỏ mọc lên Kết ghi nhận sau tháng theo dõi đánh giá, đề tài thể mức độ phổ biến số lượng loài cỏ ruộng lúa nước nhiễm mặn xã huyện Gò Cơng, tỉnh Tiền Giang Các loài cỏ phổ biến ruộng tập trung vào nhóm hòa bản, với phân bố có số lượng cao so với nhóm rộng nhóm chác lác Sự lưu tồn hạt cỏ dại qua tháng theo dõi phổ biến tập trung tầng đất mặt (0 – 10 cm) với 2704,7 cây/m2 cao nhiều so với tầng đất sâu (10 – 20 cm) có 1442,0 cây/m2 Phú Đơng xã có mật số lồi cỏ dại lớn có mật độ cỏ tập trung chủ yếu vào nhóm cỏ nhóm hòa (1371,1 cây/m2 tầng đất mặt 618,8 cây/m2 tầng đất sâu) nhóm rộng (598,5 cây/m2) tầng đất mặt Phú Tân xã tập trung chủ yếu vào hai nhóm cỏ hòa (1767,8 cây/m2 886,2 cây/m2) hai tầng đất ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT vi DANH SÁCH CÁC BẢNG vii DANH SÁCH CÁC HÌNH viii Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Một số khái niệm cỏ dại 2.1.1 Một vài định nghĩa cỏ dại 2.1.2 Phân loại cỏ dại 2.1.3 Đặc điểm cỏ dại ruộng lúa 2.1.3.1 Cỏ dại có nhiều hình thức sinh sản 2.1.3.2 Cỏ dại có số hạt số mầm ngủ sinh sản nhiều 2.1.3.3 Hạt cỏ dại dễ rụng có nhiều hình thức lan truyền 2.1.3.4 Tính miên trạng cỏ dại 2.1.3.5 Cỏ dại giữ nảy mầm lâu 2.1.3.6 Hiện tượng nảy mầm không cỏ dại 2.1.3.7 Cỏ dại có tính biến động lớn khả chống chịu cao với điều kiện ngoại cảnh 2.1.3.8 Phần lớn hạt cỏ dại mọc mầm phần đất nông 2.1.4 Vai trò cỏ dại ruộng lúa 2.1.4.1 Tác hại cỏ dại 2.1.4.2 Lợi ích cỏ dại 2.1.5 Đặc điểm số cỏ dại thường gây hại ruộng lúa iii 2.1.5.1 Cỏ đuôi phụng (Leptochloa chinensis L.) 2.1.5.2 Cỏ lồng vực nước (Echinochloa crus-galli L.) 2.1.5.3 Cỏ lồng vực cạn (Echinochloa colona L.) 10 2.1.5.4 Cỏ chác (Fimbrisylis miliacea L.) 10 2.1.5.5 Cỏ cháo (Cyperus difformis L.) 11 2.1.5.6 Rau mác bao (Monochoria vaginalis Presl.) 11 2.1.5.7 Cỏ xà (Sphenoclea zeylanica Gaertn.) 12 2.1.5.8 Cỏ hôi (Ageratum conyzoides L.) 12 2.1.5.9 Cỏ cóc mẳn (Hedyotis corymbosa Lam.) 12 2.2 Các nghiên cứu quỹ hạt cỏ đất 13 2.2.1 Nghiên cứu nước 13 2.2 Nghiên cứu nước 13 2.3 Một số đặc điểm đất mặn 16 2.3.1.Hình thành đặc trưng 16 2.3.2 Hệ thống phân vị 16 2.3.3 Thích nghi hướng sử dụng 17 Chương 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 18 3.1 Thời gian địa điểm 18 3.2 Điều kiện tự nhiên huyện Gò Cơng 18 3.3 Vật liệu thí nghiệm 19 3.4 Phương pháp thí nghiệm 20 3.5 Chỉ tiêu theo dõi 20 3.6 Phương pháp định danh cỏ dại 21 3.7 Phương pháp xử lý số liệu 21 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Thành phần tần suất xuất loài cỏ dại 23 4.2 Mật số cỏ dại thuộc nhóm hòa qua tháng theo dõi xã Phú Đông Phú Tân 24 4.2.1 Mật số cỏ lồng vực (cây/m2) tầng đất xã Phú Đông Phú Tân 24 4.2.2 Mật số cỏ đuôi phụng (cây/m2) tầng đất xã Phú Đông Phú Tân 25 4.2.3 Mật số lúa mọc lại (cây/m2) tầng đất xã Phú Đông Phú Tân 26 iv 4.2.4 Mật số nhóm hòa (cây/m2) tầng đất xã Phú Đông Phú Tân 27 4.3 Mật số cỏ dại thuộc nhóm chác lác qua tháng theo dõi xã Phú Đông Phú Tân 29 4.3.1 Mật số cỏ chác (cây/m2) tầng đất xã Phú Đông Phú Tân 29 4.3.2 Mật số cỏ cháo (cây/m2) tầng đất xã Phú Đông Phú Tân 29 4.3.3 Mật số nhóm chác lác (cây/m2) tầng đất xã Phú Đông Phú Tân 31 4.4 Mật số cỏ dại thuộc nhóm rộng qua tháng theo dõi xã Phú Đông Phú Tân 32 4.4.1 Mật số cỏ hôi (cây/m2) tầng đất xã Phú Đông Phú Tân 32 4.4.2 Mật số cỏ cóc mẳn (cây/m2) tầng đất xã Phú Đông Phú Tân 33 4.4.3 Mật số nhóm rộng (cây/m2) tầng đất xã Phú Đông Phú Tân 34 4.5 Tổng mật số loài cỏ dại (cây/m2) tầng đất xã 35 4.5.1 Tổng mật số loài cỏ dại (cây/m2) tầng đất xã Phú Đông 35 4.5.2 Tổng mật số loài cỏ dại (cây/m2) tầng đất xã Phú Tân 36 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 38 5.2 Đề nghị 38 5.1 Kết luận 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 v DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT ĐBSCL: Đồng Bằng Sông Cửu Long TN: Thí Nghiệm BVTV: Bảo Vệ Thực Vật Ctv: Cộng tác viên FAO: Food and Agriculture Organization (Tổ chức nông lương Quốc Tế) IRRI: International Rice Research Institute (Viện nghiên cứu lúa Quốc Tế) vi DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Điều kiện tự nhiên từ tháng đến tháng năm 2011 19 Bảng 4.1: Thành phần tần suất xuất (%) loài cỏ dại 23 Bảng 4.2: Mật số cỏ lồng vực (cây/m2) tầng đất xã 24 Bảng 4.3: Mật số cỏ đuôi phụng (cây/m2) tầng đất xã 26 Bảng 4.4: Mật số lúa mọc lại (cây/m2) ở tầng đất xã 27 Bảng 4.5: Mật số cỏ thuộc nhóm hòa (cây/m2) xã Phú Đơng 27 Bảng 4.6: Mật số cỏ thuộc nhóm hòa (cây/m2) xã Phú Tân 28 Bảng 4.7: Mật số cỏ chác (cây/m2) tầng đất xã 29 Bảng 4.8: Mật số cỏ cháo (cây/m2) tầng đất xã 30 Bảng 4.9: Mật số cỏ thuộc nhóm chác lác (cây/m2) xã Phú Đông 31 Bảng 4.10: Mật số cỏ thuộc nhóm chác lác (cây/m2) xã Phú Tân 31 Bảng 4.11: Mật số cỏ hôi (cây/m2) tầng đất xã 32 Bảng 4.12: Mật số cỏ cóc mẳn (cây/m2) tầng đất xã 33 Bảng 4.13: Mật số cỏ thuộc nhóm rộng (cây/m2) xã Phú Đông 34 Bảng 4.14: Mật số cỏ thuộc nhóm rộng (cây/m2) xã Phú Tân 34 Bảng 4.15: Tổng số lồi cỏ dại (cây/m2) xã Phú Đơng 36 Bảng 4.16: Tổng số loài cỏ dại (cây/m2) xã xã Phú Tân 36 Bảng 4.17: Tổng số loài cỏ dại (cây/m2) qua tháng theo dõi xã 37 vii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Cỏ lồng vực (giai đoạn trưởng thành) 10 Hình 2.2: Cỏ cháo 11 Hình 3.1: Khoan kim loại lấy mẫu đất 19 Hình 3.2: Tồn cảnh lơ thí nghiệm 21 Hình 3.3: Đất đem quan sát 22 Hình 3.4: Đất phân làm tầng – 10 cm (a) 10 – 20 cm (b) 22 Hình 4.1: Cỏ lồng vực 25 Hình 4.2: Cỏ phụng (giai đoạn con) 26 Hình 4.3: Cỏ đuôi phụng 28 Hình 4.4: Cỏ cháo 30 Hình 4.5: Cỏ chác 32 Hình 4.6: Cỏ 33 Hình 4.7: Cỏ cóc mẳn 35 Hình 4.8: Sự chênh lệch mật số cỏ xã Phú Tân Phú Đông 37 viii T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.2501 0.5001 7.6519 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 3.827 plus or minus 1.023 (2.804 through 4.849) T-TEST TỔNG CÁC LOÀI CỎ LẦN Data file:TC2 Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 27.12 4.14 2.04 19.98 2.85 1.69 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.4536 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.3194 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.1905 0.4365 16.3721 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 7.147 plus or minus 0.893 (6.254 through 8.039) T-TEST TỔNG CÁC LOÀI CỎ LẦN Data file: TC3 Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 21.71 5.71 2.39 51 14.75 2.50 1.58 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.2857 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0295 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 0.3182 0.5641 12.3321 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 6.957 plus or minus 1.154 (5.803 through 8.110) T-TEST TỔNG CÁC LOÀI CỎ LẦN Data file: TC4 Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 19.66 2.66 1.63 14.26 1.70 1.31 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.5640 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.2344 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.1528 0.3909 13.8212 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 5.403 plus or minus 0.800 (4.604 through 6.203) 52 1.2 XÃ PHÚ TÂN 1.2.1 T – TEST XÃ PHÚ TÂN NHĨM HỊA BẢN T-TEST NHĨM HỊA BẢN LẦN Data file:HB1 Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 39.80 35.21 5.93 30.12 29.64 5.44 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.1876 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.6464 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 2.3648 1.5378 6.2905 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 9.673 plus or minus 3.145 (6.528 through 12.818) T-TEST NHĨM HỊA BẢN LẦN Data file: HB2 Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 31.44 28.40 5.33 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.6299 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.1944 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis 53 20.33 17.42 4.17 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.8145 0.9025 12.3143 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 11.113 plus or minus 1.846 (9.268 through 12.959) T-TEST NHĨM HỊA BẢN LẦN Data file: HB3 Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 20.09 17.53 4.19 17.36 14.86 3.85 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.1794 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.6598 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 1.2774 1.1302 2.4125 29 0.0224 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 2.727 plus or minus 2.312 (0.415 through 5.038) T-TEST NHÓM HÒA BẢN LẦN Data file:HB4 Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 10.61 4.90 2.21 54 10.10 4.47 2.11 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.0960 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.8068 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.3124 0.5589 0.9065 29 0.3721 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.507 plus or minus 1.143 (-0.636 through 1.650) 1.2.2 T – TEST XÃ PHÚ TÂN CHÁC LÁC T-TEST NHÓM CHÁC LÁC LẦN Data file:CL1 Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 12.98 12.63 3.55 12.37 11.98 3.46 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.0544 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.8877 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.6346 0.7966 0.7658 29 0.4500 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.610 plus or minus 1.629 (-1.019 through 2.239) 55 T-TEST NHÓM CHÁC LÁC LẦN Data file: CL2 Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 11.89 11.66 3.41 10.21 6.11 2.47 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.9084 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0871 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.5134 0.7165 2.3446 29 0.0261 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 1.680 plus or minus 1.465 (0.215 through 3.145) T-TEST NHÓM CHÁC LÁC LẦN Data file: CL3 Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 10.84 8.25 2.87 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.0538 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.8888 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis 56 9.94 8.69 2.95 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.5514 0.7426 1.2075 29 0.2370 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.897 plus or minus 1.519 (-0.622 through 2.415) T-TEST NHÓM CHÁC LÁC LẦN Data file:CL4 Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 10.57 6.71 2.59 8.60 5.96 2.44 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.1264 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.7507 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.4240 0.6512 3.0254 29 0.0052 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 1.970 plus or minus 1.332 (0.638 through 3.302) 1.2.3 T – TEST XÃ PHÚ TÂN NHÓM LÁ RỘNG T-TEST NHÓM LÁ RỘNG LẦN Data file: LR1 Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 14.05 12.53 3.54 57 12.35 10.27 3.20 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.2205 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.5951 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.8854 0.9409 1.8138 29 0.0801 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 1.707 plus or minus 1.924 (-0.218 through 3.631) T-TEST NHÓM LÁ RỘNG LẦN Data file: LR2 Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 13.93 13.22 3.64 9.64 5.30 2.30 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.4940 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0164 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 0.6630 0.8142 5.2689 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 4.290 plus or minus 1.665 (2.625 through 5.955) 58 T-TEST NHÓM LÁ RỘNG LẦN Data file:LR3 Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 13.39 13.46 3.67 8.99 4.68 2.16 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.8739 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0058 Result: Significant F - Reject the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t' Value: Effective degrees of freedom: Probability of t': 0.5936 0.7705 5.7194 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 4.407 plus or minus 1.576 (2.831 through 5.982) T-TEST NHÓM LÁ RỘNG LẦN Data file: LR4 Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 10.48 7.84 2.80 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.3163 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.4639 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis 59 8.60 5.96 2.44 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.4005 0.6328 2.9708 29 0.0059 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 1.880 plus or minus 1.294 (0.586 through 3.174) 1.2.4 T – TEST XÃ PHÚ TÂN TỔNG LOÀI CỎ T-TEST TỔNG CÁC LOÀI CỎ LẦN Data file: TC1 Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 31.03 5.83 2.41 23.49 5.63 2.37 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.0350 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.9268 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.3323 0.5765 13.0678 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 7.533 plus or minus 1.179 (6.354 through 8.712) T-TEST TỔNG CÁC LOÀI CỎ LẦN Data file: TC2 Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 27.21 4.95 2.22 60 16.97 2.59 1.61 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.9079 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.0873 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.1771 0.4208 24.3254 29 0.0000 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 10.237 plus or minus 0.861 (9.376 through 11.097) T-TEST TỔNG CÁC LOÀI CỎ LẦN Data file:TC3 Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 17.10 3.22 1.79 16.17 4.11 2.03 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.2793 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.5113 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.2181 0.4670 1.9913 29 0.0559 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.930 plus or minus 0.955 (-0.025 through 1.885) 61 T-TEST TỔNG CÁC LOÀI CỎ LẦN Data file:TC4 Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: SAMPLE TWO: -Variable : Cases through 30 Mean: Variance: Standard Deviation: 13.10 2.75 1.66 11.91 1.90 1.38 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.4436 Numerator degrees of freedom: 29 Denominator degrees of freedom: 29 Probability: 0.3284 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.1800 0.4243 2.7967 29 0.0091 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 1.187 plus or minus 0.868 (0.319 through 2.054) BẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ LIỆU TỪ CÂY/M2 Bảng 1: Mật số cỏ thuộc nhóm hòa xã Phú Đơng Tầng đất Tháng Tháng Tháng Tháng – 10 cm 13636,4 12651,5 8106,1 6742,4 10 – 20 cm 8484,8 5378,8 2651,5 2045,5 Bảng 2: Mật số cỏ thuộc nhóm chác lác xã Phú Đông Tầng đất Tháng Tháng Tháng Tháng – 10 cm 4772,7 4090,9 2651,5 2197,0 10 – 20 cm 5303,0 2575,8 1969,7 1969,7 62 Bảng 3: Mật số cỏ thuộc nhóm rộng xã Phú Đông Tầng đất Tháng Tháng Tháng Tháng – 10 cm 6212,1 5454,5 3560,6 2727,3 10 – 20 cm 4772,7 4090,9 1969,7 2045,5 Bảng 4: Tổng mật số cỏ xã Phú Đông Tầng đất Tháng Tháng Tháng Tháng – 10 cm 24621,2 22197,0 14318,2 11666,7 10 – 20 cm 18560,6 12045,5 6590,9 6060,6 Bảng 5: Mật số cỏ thuộc nhóm hòa xã Phú Tân Tầng đất Tháng Tháng Tháng Tháng – 10 cm 25303,0 19166,7 6060,6 2500,0 10 – 20 cm 12575,8 6212,1 5530,3 2272,7 Bảng 6: Mật số cỏ thuộc nhóm chác lác xã Phú Tân Tầng đất Tháng Tháng Tháng Tháng – 10 cm 3712,1 3181,8 2803,0 2727,3 10 – 20 cm 4166,7 2500 2424,2 2045,5 Bảng 7: Mật số cỏ thuộc nhóm rộng xã Phú Tân Tầng đất Tháng Tháng Tháng Tháng – 10 cm 4469,7 4393,9 4242,4 2575,8 10 – 20 cm 3787,9 2424,2 2197,0 2045,5 Bảng 8: Tổng mật số cỏ xã Phú Tân Tầng đất Tháng Tháng Tháng Tháng – 10 cm 29015,2 22348,5 8863,6 5227,3 10 – 20 cm 16742,4 8712,1 7954,5 4318,2 63 BẢNG CHUYỂN ĐỔI SỐ LIỆU TỪ CÂY/M2 SANG X + 0.5 Bảng 1: Mật số cỏ thuộc nhóm hòa xã Phú Đơng Tầng đất Tháng Tháng Tháng Tháng – 10 cm 875,3 850,1 674,1 616,2 10 – 20 cm 732,1 533,5 331,2 280,3 Bảng 2: Mật số cỏ thuộc nhóm chác lác xã Phú Đông Tầng đất Tháng Tháng Tháng Tháng – 10 cm 455,0 390,0 299,5 266,3 10 – 20 cm 440,0 306,4 251,1 251,1 Bảng 3: Mật số cỏ thuộc nhóm rộng xã Phú Đông Tầng đất Tháng Tháng Tháng Tháng – 10 cm 489,5 464,7 378,9 318,1 10 – 20 cm 422,6 400,5 251,1 259,1 Bảng 4: Tổng mật số cỏ xã Phú Đông Tầng đất Tháng Tháng Tháng Tháng – 10 cm 858,1 814,1 651,9 590,0 10 – 20 cm 744,3 599,4 442,7 425,1 Bảng 5: Mật số cỏ thuộc nhóm hòa xã Phú Tân Tầng đất Tháng Tháng Tháng Tháng – 10 cm 1193,5 943,0 602,2 319,6 10 – 20 cm 903,5 609,3 520,9 304,4 Bảng 6: Mật số cỏ thuộc nhóm chác lác xã Phú Tân Tầng đất Tháng Tháng Tháng Tháng – 10 cm 389,7 357,4 326,1 318,1 10 – 20 cm 371,7 307,3 299,2 259,1 64 Bảng 7: Mật số cỏ thuộc nhóm rộng xã Phú Tân Tầng đất Tháng Tháng Tháng Tháng – 10 cm 422,1 418,5 402,4 315,3 10 – 20 cm 371,2 290,4 270,7 259,1 Bảng 8: Tổng mật số cỏ xã Phú Tân Tầng đất Tháng Tháng Tháng Tháng – 10 cm 930,5 816,5 513,4 393,6 10 – 20 cm 705,6 509,5 485,3 358,3 65 ... triển xâm nhiễm cỏ dại ruộng lúa Do đề tài: Nghiên cứu quỹ hạt cỏ đất canh tác lúa vùng đất nhiễm mặn Gò Cơng – Tiền Giang thực bước khởi đầu cho đánh giá lưu tồn hạt cỏ dại đất trồng lúa nước... giá lưu tồn hạt cỏ dại đất trồng lúa vùng đất nhiễm mặn huyện Gò Công tỉnh Tiền Giang 1.3 Yêu cầu Xác định thành phần số lượng hạt loài cỏ dại đất trồng lúa vùng đất nhiễm mặn tầng đất mặt (0...NGHIÊN CỨU QUỸ HẠT CỎ TRONG ĐẤT CANH TÁC LÚA VÙNG ĐẤT NHIỄM MẶN Ở HUYỆN GỊ CƠNG TỈNH TIỀN GIANG Tác giả LÊ PHƯỚC CƯỜNG Khóa luận đệ trình để đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU QUỸ HẠT CỎ TRONG ĐẤT CANH TÁC LÚA VÙNG ĐẤT NHIỄM MẶN Ở HUYỆN GÒ CÔNG TỈNH TIỀN GIANG , NGHIÊN CỨU QUỸ HẠT CỎ TRONG ĐẤT CANH TÁC LÚA VÙNG ĐẤT NHIỄM MẶN Ở HUYỆN GÒ CÔNG TỈNH TIỀN GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay