XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RUỒI Bactrocera dorsalis HENDEL VÀ Bactrocera correcta BEZZI (DIPTERA: TEPHRITIDAE) BẰNG HAI PHƯƠNG PHÁP LÂY NHIỄM RUỒI VÀO QUẢ XOÀI CÁT CHU

116 50 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RUỒI Bactrocera dorsalis HENDEL VÀ Bactrocera correcta BEZZI (DIPTERA: TEPHRITIDAE) BẰNG HAI PHƯƠNG PHÁP LÂY NHIỄM RUỒI VÀO QUẢ XỒI CÁT CHU NGÀNH : BẢO VỆ THỰC VẬT KHĨA : 2007 - 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: LÊ NGUYỄN TP Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 i XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RUỒI Bactrocera dorsalis HENDEL VÀ Bactrocera correcta BEZZI (DIPTERA: TEPHRITIDAE) BẰNG HAI PHƯƠNG PHÁP LÂY NHIỄM RUỒI VÀO QUẢ XOÀI CÁT CHU Tác giả LÊ NGUYỄN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Bảo vệ Thực vật GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TS Nguyễn Hữu Đạt ThS Lê Cao Lượng TP Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 ii LỜI CẢM ƠN Con xin chân thành cảm ơn công lao trời biển cha mẹ hi sinh tất học tập ngày hôm Tôi xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Hữu Đạt, giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Thực vật sau nhập II, ThS Lê Cao Lượng, Bộ môn Bảo vệ Thực Vật, Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn khoa học tạo điều kiện thuận lợi để tơi thực đề tài Để hồn thành đề tài có giúp đỡ to lớn anh chị Trung tâm Kiểm dịch Thực vật sau nhập II động viên khích lệ bạn bè Xin chân thành cảm ơn TP Hồ Chí Minh Lê Nguyễn iii TĨM TẮT LÊ NGUYỄN, Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài nghiên cứu “Xác định số đặc điểm sinh học ruồi Bactrocera dorsalis Hendel Bactrocera correcta Bezzi (Diptera: Tephritidae) hai phương pháp lây nhiễm ruồi vào xoài Cát chu” báo cáo vào tháng năm 2011 Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Hữu Đạt, ThS Lê Cao Lượng Thực Trung Tâm Kiểm Dịch Thực Vật Sau Nhập Khẩu 2, từ tháng 02 đến tháng năm 2011 theo phương pháp Peterson (2000a) Yoneda (JICA – IPQTF, 2006) Mục tiêu nghiên cứu: Xác định số thông số sinh học cần thiết hai loài ruồi đục Bactrocera dorsalis Bactrocera correcta xoài Cát Chu theo hai phương pháp lây nhiễm ruồi vào phục vụ nghiên cứu xử lý kiểm dịch thực vật ruồi đục nước nóng Nội dung nghiên cứu: - Xác định vòng đời ruồi đục Bactrocera dorsalis Bactrocera correcta xoài Cát Chu với hai phương pháp lây nhiễm ruồi vào cách cho ruồi đẻ tự nhiên cấy trứng nhân tạo - Xác định độ sâu trứng độ sâu giai đoạn sâu non xoài Cát Chu ba trường hợp: ruồi đẻ tự nhiên có châm kim, cấy trứng nhân tạo ruồi đẻ tự nhiên vào Kết quả: Vòng đời Bactrocera dorsalis xồi Cát Chu trường hợp đẻ tự nhiên 26,91 ngày ± 0,09 ngày, thời gian từ trứng đến sâu non tuổi 33 ± 1,00 giờ, thời gian từ trứng đến sâu non tuổi 67,67 ± 0,58 giờ, thời gian từ trứng iv đến sâu non tuổi 95,67 ± 1,53 giờ, thời gian từ trứng đến nhộng 239 ± 0,58 giờ, thời gian tiền đẻ trứng 8,97 ngày ± 0,06 ngày Vòng đời Bactrocera dorsalis xồi Cát Chu trường hợp cấy trứng 23,08 ngày ± 0,04 ngày, thời gian từ trứng đến sâu non tuổi 34 ± giờ, thời gian từ trứng đến sâu non tuổi 53,33 ± 1,53 giờ, thời gian từ trứng đến sâu non tuổi 93,33 ± 1,53 giờ, thời gian từ trứng đến nhộng 134,67 ± 0,58 giờ, thời gian tiền đẻ trứng 9,67 ngày ± 0,58 ngày Vòng đời Bactrocera correcta xồi Cát Chu trường hợp đẻ tự nhiên 33,75 ngày ± 1,08 ngày, thời gian từ trứng đến sâu non tuổi 42 ± 2,00 giờ, thời gian từ trứng đến sâu non tuổi 78,67 ± 1,15 giờ, thời gian từ trứng đến sâu non tuổi 110,67 ± 1,15 giờ, thời gian từ trứng đến nhộng 162,00 ± 2,00 giờ, thời gian tiền đẻ trứng 13,33 ngày ± 0,58 ngày Vòng đời Bactrocera correcta xoài Cát Chu trường hợp cấy trứng 27,65 ngày ± 1,51 ngày, thời gian từ trứng đến sâu non tuổi 33,00 ± giờ, thời gian từ trứng đến sâu non tuổi 65,83 ± 0,76 giờ, thời gian từ trứng đến sâu non tuổi 91,67 ± 0,58 giờ, thời gian từ trứng đến nhộng 143,67 ± 0,58 giờ, thời gian tiền đẻ trứng 11,33 ngày ± 1,15 ngày Trong trường hợp ruồi trưởng thành đẻ trứng tự nhiên vào có châm kim: Đối với Bactrocera dorsalis vị trí sâu trứng 4,2 mm; sâu tuổi 4,24 mm; sâu tuổi 7,58 mm; sâu tuổi 19,40 mm Còn Bactrocera correcta có vị trí sâu trứng 4,06 mm; sâu tuổi 4,22 mm; sâu tuổi 7,52 mm; sâu tuổi 19,26 mm Trong trường hợp cấy trứng có tạo thơng thống cho sâu non: Đối với Bactrocera dorsalis vị trí sâu sâu tuổi 3,7 mm; sâu tuổi 8,92 mm; sâu tuổi 19,56 mm Còn Bactrocera correcta vị trí sâu sâu tuổi 2,96 mm; sâu tuổi 8,88 mm; sâu tuổi 19,14 mm Trong trường hợp đẻ tự nhiên: Bactrocera dorsalis có vị trí sâu trứng 3,06 mm; sâu tuổi 3,46 mm; sâu tuổi 7,26 mm; sâu tuổi 19,22 mm Còn Bactrocera correcta có vị trí sâu trứng 2,07 mm; sâu tuổi 3,22 mm; sâu tuổi 7,24 mm; sâu tuổi 19,14 mm v MỤC LỤC Trang tựa i Lời cảm ơn ii Tóm tắt iii Mục lục v Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Danh sách hình sơ đồ x Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn nghiên cứu đề tài 1.4.1 Đối tượng 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Thành phần phân bố tác hại ruồi đục xoài giới 2.2 Định danh loài giống Bactrocera 2.3 Tổng quan Bactrocera dorsalis Hendel Bactrocera correcta Bezzi 2.3.1 Đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái ruồi đục - Bactrocera dosalis Hendel 2.3.1.1 Phân bố ký chủ 2.3.1.2 Triệu chứng gây hại 2.3.1.3 Đặc điểm hình thái 2.3.1.4 Đặc điểm sinh học .10 2.3.2 Đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái ruồi đục (Bactrocera correcta Bezzi) .13 2.3.2.1 Triệu chứng gây hại 13 2.3.2.2 Đặc điểm hình thái 13 2.3.2.3 Đặc điểm sinh học .14 2.4 Những nghiên cứu ruồi đục nước .15 vi 2.4.1 Thành phần ruồi đục phát Việt Nam 15 2.4.2 Thành phần ruồi đục hại xoài Việt Nam 16 2.4.3 Những kết nghiên cứu xử lý trừ ruồi đục công bố nước 17 2.4.4 Ảnh hưởng thức ăn tự nhiên đến đẻ trứng tồn lên ruồi đục xoài 19 2.4.4.1 Giống xoài với lựa chọn đẻ trứng tồn trứng, sâu non 19 2.4.4.2 Độ chín xoài Cát Chu với lựa chọn đẻ trứng tồn trứng, sâu non 19 2.5 Các cách lây nhiễm ruồi vào để tiến hành xử lý nhiệt 20 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Địa điểm, thời gian nghiên cứu .21 3.2 Vật liệu nghiên cứu 21 3.2.1 Nguồn ruồi 21 3.2.2 Hệ thống nuôi .21 3.2.3 Quả 22 3.2.4 Vật liệu nghiên cứu khác 22 3.3 Nội dung nghiên cứu .23 3.4 Phương pháp nghiên cứu 23 3.4.1 Xác định vòng đời ruồi đục Bactrocera dorsalis Bactrocera correcta xoài Cát Chu 24 3.4.1.1 Xác định vòng đời ruồi đục Bactrocera dorsalis Bactrocera correcta xoài Cát Chu cách cho ruồi đẻ tự nhiên vào có châm kim .24 3.4.1.2 Xác định vòng đời ruồi đục Bactrocera dorsalis Bactrocera correcta xoài Cát Chu cách cấy trứng nhân tạo vào 28 3.4.2 Xác định độ sâu trứng vị trí giai đoạn sâu non xoài Cát Chu .31 3.4.2.1 Trường hợp ruồi trưởng thành đẻ tự nhiên vào có châm kim 31 3.4.2.2 Trường hợp cấy trứng nhân tạo vào 32 3.4.2.3 Trường hợp ruồi trưởng thành đẻ tự nhiên vào 33 3.5 Xử lí số liệu .35 vii Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 36 4.1 Vòng đời ruồi đục Bactrocera dorsalis Bactrocera correcta xoài Cát Chu 36 4.2 Độ sâu trứng vị trí giai đoạn sâu non xoài Cát Chu .48 4.2.1 Trường hợp ruồi trưởng thành đẻ tự nhiên vào có hỗ trợ kim châm 49 4.2.2 Trường hợp cấy trứng nhân tạo vào 50 4.2.3 Trường hợp ruồi trưởng thành đẻ tự nhiên 51 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .57 5.1 Kết luận 57 5.2 Đề nghị 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO .59 PHỤ LỤC 64 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tên viết tắt AUD CABI Ctv CV DNA EPPO ICP JICA-IPQTF KDTV L1 L2 L3 PCR-RFLP RH TTKDTVSNK USD SOFRI Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt Austranlian dollar Đô la Úc Center for Agriculture and Trung Tâm Nghiên Cứu Nông Bioscience International Nghiệp Khoa Học Sinh Học Quốc Tế Coefficient of Variation Deoxyribo Nucleic Acid European and Mediterranean Plant Protection Organization Integrated Crop Protection Japan International Cooperation Agency – Improvement of plant quarantine treatment of fruit fly Cộng tác viên Hệ số biến động Tổ chức Bảo vệ Thực vật Châu Âu Địa Trung Hải Bảo vệ mùa vụ tổng hợp Dự án Cải tiến Biện pháp Xử lý Kiểm dịch Thực vật cho ruồi đục quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Kiểm dịch thực vật Larvae Ấu trùng tuổi Larvae Ấu trùng tuổi Larvae Ấu trùng tuổi Polymerase Chain Reaction- Hiện tượng đa hình độ dài Restriction Fragment Length mảnh giới hạn mảnh Polymorphism DNA khuyếch đại chuỗi polymerase Relative Humidity Ẩm độ Trung Tâm Kiểm Dịch Thực Vật Sau Nhập Khẩu United States dollar Đô la Mỹ South Fruit Research Institute Viện nghiên cứu ăn miền Nam Việt Nam ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Đặc điểm sâu non tuổi B correcta 14 Bảng 4.1: Vòng đời B dorsalis xoài Cát Chu trường hợp đẻ tự nhiên 37 Bảng 4.2: Vòng đời B correcta xoài Cát Chu trường hợp đẻ tự nhiên.38 Bảng 4.3: Vòng đời B dorsalis xồi Cát Chu trường hợp cấy trứng có tạo thơng thống 39 Bảng 4.4: Vòng đời B correcta xoài Cát Chu trường hợp cấy trứng có tạo thơng thống 40 Bảng 4.5: Độ sâu trứng đẻ vị trí sâu non tuổi B dorsalis B correcta trường hợp đẻ tự nhiên vào có châm kim 49 Bảng 4.6: Độ sâu trứng đẻ vị trí sâu non tuổi B dorsalis B correcta trường hợp có tạo thơng thống cho sâu non phát triển điểm cấy trứng 50 Bảng 4.7: Độ sâu trứng đẻ vị trí sâu non tuổi B dorsalis B correcta trường hợp đẻ tự nhiên vào có hỗ trợ kim châm 51 Bảng 4.8: Độ sâu trứng đẻ vị trí giai đoạn sâu non Bactrocera dorsalis xoài Cát Chu 52 Bảng 4.9: Độ sâu trứng đẻ vị trí giai đoạn sâu non Bactrocera correcta xoài Cát Chu 55 90 Chi-square = 3.891 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.173 Data File : &k0S&k2GKeyboard&k0S Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 0.3230 Error Degrees of Freedom = 16 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.050 s_ = 0.2542 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Ranked Order Mean = 2.700 C Mean = 19.14 A Mean = 3.220 C Mean = 7.240 B Mean = 7.240 B Mean = 3.220 C Mean = 19.14 A Mean = 2.700 C &k0S&k2G 3.3 So sánh độ sâu trứng B dorsalis B correcta 3.3.1 Trường hợp đẻ tự nhiên * Độ sâu từ phần vỏ đến phần sâu trứng Data file: &k0S&k2GTRUNGTN&k0S Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : dor Variable : cor Cases through Mean: Variance: Cases through 3.06 0.41 Mean: Variance: 2.70 0.18 91 Standard Deviation: 0.64 Standard Deviation: 0.43 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.2324 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.4558 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: 0.1886 0.4343 0.8290 Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.4537 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.360 plus or minus 1.206 (-0.846 through 1.566) * Độ sâu từ phần vỏ đến phần gần trứng Data file: &k0S&k2GMINDTN&k0S Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : DOR Variable : COR Cases through Cases through Mean: Variance: 1.62 Mean: 0.32 Standard Deviation: 0.56 Variance: 1.40 0.62 Standard Deviation: 0.79 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" - 92 F Value: 1.9716 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.5270 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: 0.2974 0.5453 0.4034 Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.7073 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.220 plus or minus 1.514 (-1.294 through 1.734) 3.3.2 Trường hợp đẻ tự nhiên có châm kim *Độ sâu từ phần vỏ đến phần sâu trứng Data file: &k0S&k2GTRUNGCDL&k0S Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : DOR Variable : COR Cases through Cases through Mean: Variance: 4.20 Mean: 1.73 Standard Deviation: Variance: 1.31 4.06 0.28 Standard Deviation: 0.53 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 6.0954 Numerator degrees of freedom: 93 Denominator degrees of freedom: Probability: 0.1080 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: 0.2446 0.4946 0.2831 Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.7912 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.140 plus or minus 1.373 (-1.233 through 1.513) *Độ sâu từ phần vỏ đến phần gần trứng Data file: &k0S&k2GMINCDL&k0S Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : DOR Variable : COR Cases through Cases through Mean: Variance: 1.64 Mean: 0.10 Standard Deviation: Variance: 0.32 1.22 0.19 Standard Deviation: 0.43 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 1.8155 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.5777 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis 94 T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: 0.1034 0.3216 1.3061 Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.2616 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.420 plus or minus 0.893 (-0.473 through 1.313) 3.4 So sánh độ sâu sâu non tuổi B dorsalis B correcta *Trường hợp đẻ tự nhiên Data file: &k0S&k2GMAXDTN1&k0S Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : DOR Variable : COR Cases through Cases through Mean: Variance: 3.26 Mean: 0.56 Standard Deviation: Variance: 0.75 2.62 2.50 Standard Deviation: 1.58 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 4.4440 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.1777 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" - 95 Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: 0.3826 0.6185 1.0347 Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.3593 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.640 plus or minus 1.717 (-1.077 through 2.357) *Trường hợp đẻ tự nhiên có châm kim Data file: &k0S&k2GMAXDTN1&k0S Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : DOR Variable : COR Cases through Cases through Mean: Variance: 3.26 Mean: 0.56 Standard Deviation: 2.62 Variance: 0.75 2.50 Standard Deviation: 1.58 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 4.4440 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.1777 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: 1.0347 0.3826 0.6185 96 Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.3593 Result: Non-Significant t - Accept the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 0.640 plus or minus 1.717 (-1.077 through 2.357) *Trường hợp cấy trứng Data file: &k0S&k2GMAXCTR1&k0S Title: Function: T-TEST SAMPLE ONE: SAMPLE TWO: Variable : DOR Variable : COR Cases through Cases through Mean: Variance: 3.70 Mean: 0.90 Standard Deviation: 2.16 Variance: 0.95 0.40 Standard Deviation: 0.63 F-TEST FOR THE HYPOTHESIS "VARIANCE = VARIANCE 2" F Value: 2.2487 Numerator degrees of freedom: Denominator degrees of freedom: Probability: 0.4518 Result: Non-Significant F - Accept the Hypothesis T-TEST FOR THE HYPOTHESIS "MEAN = MEAN 2" Variance of the difference between the means: Standard Deviation of the difference: t Value: Effective degrees of freedom: Probability of t: 0.1396 0.3736 4.1217 0.0146 97 Result: Significant t - Reject the Hypothesis Confidence limits for the difference of the means (for alpha=0.05): 1.540 plus or minus 1.037 (0.503 through 2.577) 3.5 So sánh độ sâu tuổi cách lây nhiễm 3.5.1 B dorsalis * Sâu tuổi Data file: &k0S&k2GSSDOR1&k0S Title: Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (MAX) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob Between Within 1.596 0.798 12 3.184 0.265 3.008 0.0874 Total 14 4.780 Coefficient of Variation = 13.56% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 17.300 3.460 0.62 0.23 5.00 21.200 4.240 0.52 0.23 5.00 18.500 3.700 0.38 0.23 -Total Within 15.00 57.000 3.800 0.52 0.58 0.15 98 Bartlett's test Chi-square = 0.818 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.664 * Sâu tuổi Data file: &k0S&k2GSSDOR2&k0S Title: Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (MAX) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob Between Within 7.756 3.878 12 4.388 0.366 10.605 0.0022 Total 14 12.144 Coefficient of Variation = 7.64% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 36.300 7.260 0.32 0.27 5.00 37.900 7.580 0.56 0.27 5.00 44.600 8.920 0.82 0.27 -Total Within 15.00 118.800 7.920 0.60 0.93 0.24 99 Bartlett's test Chi-square = 2.858 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.240 Data File : &k0S&k2GKeyboard&k0S Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 0.3660 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.169 s_ = 0.2706 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Ranked Order Mean = 7.260 B Mean = 8.920 A Mean = 7.580 B Mean = 7.580 B Mean = 8.920 A Mean = 7.260 B &k0S&k2G * Sâu tuổi Data file: &k0S&k2GSSDOR3&k0S Title: Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (MAX) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob 100 Between Within 0.289 0.145 12 28.680 2.390 0.061 Total 14 28.969 Coefficient of Variation = 7.97% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 96.100 19.220 0.53 0.69 5.00 97.000 19.400 0.73 0.69 5.00 97.800 19.560 2.52 0.69 -Total 15.00 290.900 Within 19.393 1.44 0.37 1.55 Bartlett's test Chi-square = 9.624 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.008 3.5.2 B correcta *Sâu tuổi Data file: &k0S&k2GSSCOR1&k0S Title: Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (MAX) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean 101 Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 4.425 2.213 12 3.348 0.279 7.931 0.0064 Total 14 7.773 Coefficient of Variation = 15.24% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 16.100 3.220 0.61 0.24 5.00 21.100 4.220 0.43 0.24 5.00 14.800 2.960 0.53 0.24 -Total 15.00 52.000 Within 3.467 0.53 Bartlett's test Chi-square = 0.418 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.812 Data File : &k0S&k2GKeyboard&k0S Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 0.2790 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 1.020 s_ = 0.2362 x &k2S at alpha = 0.010 0.75 0.19 102 Original Order Ranked Order Mean = 3.220 AB Mean = 4.220 A Mean = 4.220 A Mean = 3.220 AB Mean = 2.960 B Mean = 2.960 B &k0S&k2G *Sâu tuổi Data file: &k0S&k2GSSCOR2&k0S Title: Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (MAX) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 7.696 3.848 12 2.628 0.219 17.571 0.0003 Total 14 10.324 Coefficient of Variation = 5.94% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 36.200 7.240 0.29 0.21 5.00 37.600 7.520 0.42 0.21 5.00 44.400 8.880 0.63 0.21 -Total Within 15.00 118.200 7.880 0.47 0.86 0.22 103 Bartlett's test Chi-square = 2.118 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.347 Data File : &k0S&k2GKeyboard&k0S Function : &k0S&k2GRANGE&k0S Error Mean Square = 0.2190 Error Degrees of Freedom = 12 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.9041 s_ = 0.2093 at alpha = 0.010 x &k2S Original Order Ranked Order Mean = 7.240 B Mean = 8.880 A Mean = 7.520 B Mean = 7.520 B Mean = 8.880 A Mean = 7.240 B &k0S&k2G * Sâu tuổi Data file: &k0S&k2GSSCOR3&k0S Title: Function: ANOVA-1 Data case no to 15 One way ANOVA grouped over variable (NT) with values from to Variable (MAX) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob 104 Between Within 0.048 0.024 12 34.996 2.916 0.008 Total 14 35.044 Coefficient of Variation = 8.90% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 95.700 19.140 0.81 0.76 5.00 96.300 19.260 0.67 0.76 5.00 95.700 19.140 2.77 0.76 -Total 15.00 287.700 Within 19.180 1.71 Bartlett's test Chi-square = 8.660 Number of Degrees of Freedom = Approximate significance = 0.013 1.58 0.41 ...i XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RUỒI Bactrocera dorsalis HENDEL VÀ Bactrocera correcta BEZZI (DIPTERA: TEPHRITIDAE) BẰNG HAI PHƯƠNG PHÁP LÂY NHIỄM RUỒI VÀO QUẢ XOÀI CÁT CHU Tác... nghiên cứu ruồi đục quả, đề tài Xác định số đặc điểm sinh học ruồi Bactrocera dorsalis Hendel Bactrocera correcta Bezzi (Diptera: Tephritidae) hai phương pháp lây nhiễm ruồi vào xoài Cát chu thực... Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Đề tài nghiên cứu Xác định số đặc điểm sinh học ruồi Bactrocera dorsalis Hendel Bactrocera correcta Bezzi (Diptera: Tephritidae) hai phương pháp lây nhiễm ruồi vào
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RUỒI Bactrocera dorsalis HENDEL VÀ Bactrocera correcta BEZZI (DIPTERA: TEPHRITIDAE) BẰNG HAI PHƯƠNG PHÁP LÂY NHIỄM RUỒI VÀO QUẢ XOÀI CÁT CHU , XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA RUỒI Bactrocera dorsalis HENDEL VÀ Bactrocera correcta BEZZI (DIPTERA: TEPHRITIDAE) BẰNG HAI PHƯƠNG PHÁP LÂY NHIỄM RUỒI VÀO QUẢ XOÀI CÁT CHU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay