Đề kiểm tra 1 tiết chương 6 lớp 10 môn toán

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:23

Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG LỚP 10 MƠN TỐN ĐỀ SỐ Bài 1: (4,0 đ) Cho sin  =  3 ) Tính cos  ,tan  ,cot  ,sin 2 (    ,cos 2 Bài 2: (1,5 đ) Khơng dùng máy tính bảng lượng giác tính tan750   Bài 3: ( 3,0 đ) Cho : A = sin(  )  sin(  ) a) Chứng minh : A = sin  ,   3 b) Tìm    ; 2  để A =    Bài 4: (1,5đ) Chứng minh tam giác ABC cân A sin A  cos B sin C ĐỀ SỐ Bài 1: (4đ) Cho sin  =  Bài 2: (1,5đ) ( 3    2 ) Tính cos  , tan  ,cot  ,sin 2 ,cos 2 Không dùng máy tính bảng lượng giác tính tan150   4 Bài 3: (3,0đ) Cho: B = cos(  )  cos(  ) a) Chứng minh : B = cos  ,   3 b) Tìm     ;  để B =  2   Bài 4: (1,5đ) Chứng minh tam giác MNP cân N sin N  cos M sin P HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ: 01 Bài Điể m ĐỀ: 02 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt 4,0điểm https://giasudaykem.com.vn 4,0điểm Ta cã cos2   sin   Ta cã cos2   sin     16  cos2   sin         5 25  cos   4  cos 2   cos    5 cos   nên cos  Do ®ã cos   sin   tan      , cot   cos   4 t an 24 sin 2  2sin  cos =2(- ).(  )  5 25 cos2  cos 2  sin  = (- )  (  )  5 25 0,5 đ 0, 5đ  4  cos2   sin         5  cos   3  cos 2   cos    5  cos    3    2 nªn cos  Vì Do cos sin   tan      , cot   cos  t an 0,5 đ 1,0 đ 0,7 5đ 25 24 sin 2  2sin  cos =2(- ).( )   5 25 cos2  cos 2  sin  = ( )  ( )   5 25 0,7 5đ 1,5điểm tan750 =tan(300+450) 1,5điểm tan150 =tan(450-300) tan 300  tan 450 =  tan 300.tan 450 1 = 1 tan 450  tan 300 =  tan 450.tan 300 0,5 đ = 1  1 0,5 đ   1 1 42     2 3 1  (  1)    0,5 đ 1   1    1  1  1  42  2 3 1 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a) 1,5điểm a) 1,5điểm A= sin  cos   cos sin   sin  cos  A = 2sin  cos = 2sin  (   cos sin )=  sin  Vậy A = sin  0, 5đ B= cos cos   sin  sin 4  0, 5đ  cos cos B = 2cos cos = 2cos ( Vậy B= (đpcm)  2cos   sin  sin )=  2cos (đpcm) 0,5 đ b) 1,5điểm b) 1,5điểm 2  sin  =  2    sin      sin  sin( ) 6  11  sin   sin(2  )  sin 6 11  3 11    ; 2  Vậy   6   A = 0, 5đ 0, 5đ 0,5 đ 1,5điểm 1,5điểm sin A  cos B  sin A  2cos B.sin C sin C >0) sin A  sin( B  C )  sin( B  C ) 2  2cos =   2  cos    cos  4  cos(  )  cos( ) 3 4  3  4    ;  Vậy     B =  sin N  cos M (Do sinC 0, 25 sin P đ >0) A,B, C ba góc tam giác ABC nên A+B+C=   B+C =  -A  sin( B  C )  sin A   sin( B  C ) =0  sin( B  C ) = Vì - 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 6 lớp 10 môn toán , Đề kiểm tra 1 tiết chương 6 lớp 10 môn toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay