Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 lớp 10 môn toán

3 29 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:23

Gia sưu Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG LỚP 10 MƠN TỐN ĐỀ CÂU (6đ): 1) 2) 3) Giải phương trình, bất phương trình sau: x 2 x  1 x  x 10 x 2 x   x   x  x    4x CÂU (4đ): Cho phương trình ( m  3) x  ( m  2) 1) Tìm m cho phương trình có nghiệm 2) Tìm m để phương trình có nghiệm âm  x40 - Hướng dẫn giải Câu Nội dung 2x  7x  2x  7x   x  3x 10  0  x  3x  10 x  3x 10 x  4x  0  x  3x 10 Câu1 1/ (2.0đ) 4  Dựa vào bảng xét dấu ta có tập nghiệm T  ;   Câu1 2/ (2.0đ) Câu1 3/ (2.0đ) 2x23x2x2   x  2 x  x      x   0   2 x  x    x  22  x  2  x  x    4x   x  x   9(  x  x  6)    4x2   24x0 2 x     2  x  x  x     1 1  x     x   x    2 Điểm 0.5đ 0.5đ 1.0đ 1.0 đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.5đ Gia sưu Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Xét m    m  pt trở thành 0,5đ Xét m    m  : pt có nghiệm   ( m  2)  16( m  3) x    x  Câu2 1/ (2.0đ) 0,5đ   m  20 m  44  0 m 22  Câu2 2/ (2.0đ) 0.5đ 0,5đ   m  Vậy với m  ( ; 22)  (2; ) pt cho có nghiệm phương trình có nghiệm âm  m  20 m  44       m  0  S     m  P   4 0   m  m  ( ; 22]  [2; )   ( ; 2)  (3;  )  m  ( ; 22]   0,5đ 0.5đ 0,5đ 0,5đ m  ( ;3) ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG LỚP 10 MƠN TỐN ĐỀ Bài (3 điểm): Giải biện luận bất phương trình: a) a2x + > (3a – 2)x + 3; Bài (1,5 điểm): Tìm tập xác định hàm số: y = Bài (2 điểm): Tìm m để hệ bất phương trình sau có nghiệm:  b) 2x2 + (m – 9)x + m2 + 3m + ≥ ? x  5x  14  x  ? x2  2x  15  (m  1)x   Bài (1,5 điểm): Giải bất phương trình: x    ? x(x 1) Bài (2 điểm): a) Cho a ≥ b ≥ Chứng rằng: a b   b a   ab ? b) Cho số dương x; y; x thoả mãn: x + y + z = Chứng minh rằng: x  y  z 3 ? 1x 1y 1z ? Gia sưu Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG LỚP 10 MÔN TOÁN ĐỀ Câu 1:(4,5 điểm) Giải bất phương trình sau: a) -3x2 – 14x – < Câu 2:(3,0 điểm) a) Tìm m để phương trình x2 + 2(m+1)x + 9m – = có hai nghiệm phân biệt b) Tìm m để bất phương trình mx2 – 2mx + > có nghiệm với x thuộc R Câu 3:(2,5 điểm) Giải bất phương trình: a) b) ...  y  z 3 ? 1 x 1 y 1 z ? Gia sưu Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG LỚP 10 MƠN TỐN ĐỀ Câu 1: (4, 5 điểm) Giải bất phương trình sau: a) -3x2 – 14 x – < Câu 2:(3,0...  0,5đ 0.5đ 0,5đ 0,5đ m  ( ;3) ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG LỚP 10 MƠN TỐN ĐỀ Bài (3 điểm): Giải biện luận bất phương trình: a) a2x + > (3a – 2)x + 3; Bài (1, 5 điểm): Tìm tập xác định hàm số: y... nghiệm:  b) 2x2 + (m – 9)x + m2 + 3m + ≥ ? x  5x  14  x  ? x2  2x  15  (m  1) x   Bài (1, 5 điểm): Giải bất phương trình: x    ? x(x 1) Bài (2 điểm): a) Cho a ≥ b ≥ Chứng rằng: a b
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 lớp 10 môn toán , Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 lớp 10 môn toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay