Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn đại số lớp 10

5 23 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:23

Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN SỐ HỌC LỚP 10 ĐỀ I Trắc nghiệm Câu Tìm điều kiện xác định phương trình A x  1 B x  Câu Tìm điều kiện xác định phương trình A x  2, x  B x  x  3x   x 1 C x  1,  D x  1 2x   4x   x  x 1 C x  2, x  D x  2 4x 1   10  x có nghiệm 2x  A x = B x = C x = D x = -2 Câu Cho phương trình: x  y  Cặp số (x; y) sau nghiệm phương trình? A (x; y) = (1; 2) B (x; y) = (4; 1) C (x; y) = (1; -2) D (x; y) = (-4; 0) Câu Phương trình sau có nghiệm x  x2  2x 5x  x2 x2 0 0 3  D A B C x 1 x  5x  1 x x 3 x2 1 10  Câu Phương trình có nghiệm? x2 x2 A B C D Vô nghiệm Câu Phương trình x   tương đương với phương trình sau đây? A x x   x B x   x    x  C x   x    x  D (2 x  3) x   2(2 x  3) Câu Phương trình Câu Phương trình A -5 x  3x   có hai nghiệm x1 , x2 Tính | x1  x2 | B C D -3 Câu Gọi x1 , x2 hai nghiệm phương trình 33 x  198 x  2000  Tính tổng x12  x22 A 256 B 156 C 165 D 265 Câu 10 Biết x  x0 ( x0  0) nghiệm phương trình ax  bx   Phương trình sau có nghiệm x  ? x0 B bx2  ax   3 x  y  Câu 11 Giải hệ phương trình  2 x  y  2 A ( x; y)  (2; 2) B ( x; y)  (2; 2) A ax2  3x  b  C 3x  bx  a  D 3x  ax  b  C ( x; y)  (2; 2) D ( x; y)  (2;  2) x  y   Câu 12 Gọi ( x0 ; y0 ) nghiệm hệ phương trình  Tính x0  y0 3x  y   A x0  y0  B x0  y0  C x0  y0  2 D x0  y0  3 x  y  z   Câu 13 Gọi ( x0 ; y0 ; z0 ) nghiệm hệ phương trình 2 y  z  Tính x0  y0  z0 4 z   A -3 B C -2 D Câu 14 Tìm giá trị m cho phương trình x² + 2x + m – = có nghiệm A m ≥ B m ≤ C m ≥ D m ≤ Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 15 Tìm giá trị m cho phương trình 2x² + 6x – 3m = có hai nghiệm phân biệt A m > –3/2 B m < –3/2 C m = –3/2 D với m x  x  = – x có nghiệm? Câu 16 Phương trình A B C D Câu 17 Phương trình 3x   x  = có hai nghiệm x  a, x  b Tính tổng a + b? A B -1 C D Câu 18 Phương trình sau vơ nghiệm? 2x  x2 0 0 A B x    C  x   D x 1 x4 Câu 19 Cho phương trình x² – 2(m + 2)x + 4m + = Biết phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 cho x1 = 3x2 m  a m = b Tính tổng a + b? A 1/3 B -4/3 C 4/3 D -1/3 Câu 20 Cho phương trình x² – 2(m + 1)x + 2m² – = Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn x1² + x2² = A m = B m = C m = D m = –1 II Tự luận Bài Giải phương trình  a) 2x  x  Bài Giải phương trình a) 3x    x  x  b) 3x   x  b) c) x  3x   x  (x  3)(8  x) + x² – 11x + 26 = x  y  z   Bài Giải hệ phương trình 2 x  y  z  x  y  2z   Bài Cho phương trình x  2(m  1) x  m   Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 cho biểu thức P  x1  x2 2 đạt giá trị lớn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN SỐ HỌC LỚP 10 ĐỀ I Trắc nghiệm x 3x   1 x 1 4 x B  x  4, x  C x  Câu Tìm điều kiện xác định phương trình A  x  Câu Tìm điều kiện xác định phương trình A x  1 B x   2x   x 1  x C x  1 x  x   x   có nghiệm B x = C x = 3/2 x x 1  Câu Phương trình có nghiệm? x 1 x 1 A B C 2 x 6 x  Câu Phương trình có tập nghiệm x 1 x 1 Câu Phương trình A x = D  x  4, x  D   x  D x = 1/2 D Vô nghiệm Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt A S   B S   2; 3 https://giasudaykem.com.vn C S   2 D S  3 x  x   x  12 x   có nghiệm? B C D 2x 1   m Tìm mệnh đề đúng? Câu Biết x  a nghiệm phương trình 5 x 4x  A a  B a  2 C   a  D   a  Câu Tìm giá trị m cho phương trình (m – 1)x² + (2 – m)x – = có hai nghiệm trái dấu? A m > B m < C m ≠ D m < Câu Biết phương trình 2x² – 3m²x + = có nghiệm x1 = Tìm nghiệm lại? A x2 = –1/2 B x2 = –1 C x2 = D x2 = 1/2 Câu 10 Tìm giá trị m cho phương trình x² + 3x + m + = có nghiệm âm phân biệt? A –2 < m < B –2 < m < C –2 < m < 1/4 D –1 < m < 1/2 Câu 11 Cho phương trình x² – 2(m – 1)x + m² – 3m = Giả sử phương trình có hai nghiệm x1 , x2 Câu Phương trình A Tìm mệnh đề đúng? A 3( x1  x2 )  x1 x2  B 3( x1  x2 )  x1 x2  C 3( x1  x2 )  x1 x2  D 3( x1  x )  x1 x2  Câu 12 Cho phương trình x  2(m  2) x  2m  2m   Tìm mệnh đề đúng? A Phương trình vơ nghiệm với m R B Phương trình có nghiệm với m R C Phương trình có nghiệm nghiệm phân biệt với m R D Phương trình có nhiều nghiệm với m R Câu 13 Cho phương trình:  3x  y  1 Cặp số (x; y) sau nghiệm phương trình? A (x; y) = (2; -3) B (x; y) = (1; 1) C (x; y) = (-1; -1) D (x; y) = (- 3; 2) Câu 14 Tìm tất giá trị tham số a để cặp số ( x; y)  (2a ; 4a  3) nghiệm phương trình 3x  y  ? A a  1 B a  / C a  1, a  1/ D a  1, a  1/ mx  y  Câu 15 Tìm m để hệ phương trình  vơ nghiệm x  y  A m = B m = -1 C m = 3/2 D m = 1/2 x  y  z   Câu 16 Gọi ( x0 ; y0 ; z0 ) nghiệm hệ phương trình 3 x  y  z  Tính tổng x0  y0  z0 2 x  z   A B C -2 D 2 x  y  Câu 17 Hệ phương trình  có nghiệm ?  x  y  6 A B C Vô nghiệm D Vô số nghiệm 2 x  y  z   Câu 18 Hệ phương trình 2 x  y  3z  có nghiệm? 2 x  z   A B C Vô nghiệm D Vô số nghiệm II Tự luận Bài Giải phương trình 3x  x  a) x 1 x 1 Bài Giải phương trình b) 3x  1 3x  c) x  2x   x  Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt a)  x  3x  b) https://giasudaykem.com.vn x  3x   x  c) x  x   x  x Bài Tìm Parabol (P): y  ax  bx  c biết (P) qua ba điểm A(1;1), B(2;  2), C (1;  2) Bài Tìm số nguyên lớn tham số m để phương trình sau có hai nghiệm phân biệt? x  2(2  m) x  m  2m   ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN SỐ HỌC LỚP 10 ĐỀ I Trắc nghiệm x  3x  3 Câu Tìm điều kiện xác định phương trình 2x  1 1 A x   B x   C x  2 Câu Tìm điều kiện xác định phương trình  3x  x  A x  B x  2 C x  2 D x  D x  2 Câu Phương trình x  x   x  có nghiệm A x = B x = C x = D x = -1 Câu Nếu x  x0 nghiệm phương trình  x  3x  m x0 phải thỏa mãn điều kiện sau đây? A x0  B x0  C x0  3 D x = Câu Tìm m biết phương trình x  x  2m  có nghiệm x = A m = -2 B m = - C m = D m = 4x 1 5x  Câu Phương trình có tập nghiệm x 1 x 1 A S   B S   1 C S  1 D S  1 / 9 Câu Tính tích P hai nghiệm phương trình x  43 x  144  ? A P = 29 B P =  29 C P = 43/5 D P = - 43/5 Câu Tìm m để phương trình x  x  6m   vô nghiệm A m  B m  C m  D m  Câu Cho phương trình: x  y  Cặp số (x; y) sau nghiệm phương trình? A (x; y) = (0; -7) B (x; y) = (2; 3) C (x; y) = (2; -2) D (x; y) = (1; -1) Câu 10 Cho phương trình: 3x  y  2017 Cặp số (x; y) sau nghiệm phương trình? A (x; y) = (20; 45) B (x; y) = (671; 4) 4 x  y  Câu 11 Giải hệ phương trình  2 x  y  2 1 1 A ( x; y )   ;  2 2 B ( x; y)  (2; 2) C (x; y) = (600; 5) D (x; y) = (2017; 1) C ( x; y)  (2; 2)  1 D ( x; y )    ;   2 3x  y   Câu 12 Gọi ( x0 ; y0 ) nghiệm hệ phương trình  Tính x0  y0 x  y    A x0  y0  B x0  y0  C x0  y0  4 D x0  y0  Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 3x  y  z  10  Câu 13 Gọi ( x0 ; y0 ; z0 ) nghiệm hệ phương trình 3x  y  3z  Tính tổng x0  y0  z0 x  y  z   A B C -2 D 2 x  y   Câu 15 Hệ phương trình  có nghiệm ? 4 x  y  A B C Vô nghiệm D Vô số nghiệm Câu 16 Tìm hệ số a, b biết phương trình ax  by  có hai nghiệm (2;  1) (5; 1) A a  2; b  B a  2; b  C a  2; b  3 D a  2; b  3 II Tự luận Bài Giải phương trình 3x  x   a) x2 x2 Bài Giải phương trình b) 3x  x 1 a) x    x Bài Giải phương trình a)  x  3x  2 x  y  z   Bài Giải hệ phương trình  x  y  z  1 3 x  y  z  13  c) 3x  x  12  b) 2x2  2x   x  b) 2x2  2x   x  ...  1) x  m   Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 cho biểu thức P  x1  x2 2 đạt giá trị lớn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN SỐ HỌC LỚP 10 ĐỀ I Trắc nghiệm x 3x   1 x 1. .. điểm A (1; 1), B(2;  2), C ( 1;  2) Bài Tìm số nguyên lớn tham số m để phương trình sau có hai nghiệm phân biệt? x  2(2  m) x  m  2m   ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN SỐ HỌC LỚP 10 ĐỀ I Trắc... A Tìm mệnh đề đúng? A 3( x1  x2 )  x1 x2  B 3( x1  x2 )  x1 x2  C 3( x1  x2 )  x1 x2  D 3( x1  x )  x1 x2  Câu 12 Cho phương trình x  2(m  2) x  2m  2m   Tìm mệnh đề đúng? A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn đại số lớp 10 , Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn đại số lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay