Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 môn đại số lớp 10

5 22 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:23

Gia Sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ 10 Đề Phần Trắc nghệm (3 điểm) Trong câu từ đến khoanh tròn phương án Câu Tập xác định hàm số y  x    x là: B 2;6 A  Câu Hàm số y  C  ;2 D 6;  x2 , điểm thuộc đồ thị: x  2x  1 A M 2;1 B M 1;1 C M 2;0  D M 0;1 Câu Với giá trị m hàm số y  2  m x  5m đồng biến R: A m  B m  C m  D m  Câu Xác định m để đường thẳng y  x  , y   x y  3  2m x  đồng quy: A m  1 B m  C m  D m   Câu Parabol y  x  x có đỉnh là: A I 1;1 I  1;2  B I 2;0  C I  1;1 D Câu Cho (P): y  x  x  Tìm câu đúng: A y đồng biến  ;1 biến  ;2  B y nghịch biến  ;1 C y đồng biến  ;2  D y nghịch Phần Tự luận (Học sinh làm vào tờ giấy này) Câu (2 điểm) Vẽ đồ thị hàm số sau: a y  x  b y   x  x  Câu (2 điểm) Xác định a, b cho đồ thị hàm số y  ax  b qua điểm M  1;2  cắt trục tung điểm có tung độ Câu (2 điểm) Xác định phương trình Parabol y  ax2  bx  qua điểm A 1;9  có trục đối xứng x  2 Gia Sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 10 (1 điểm) Xét tính chẵn lẻ hàm số sau: y  x  3x ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ 10 Đề Phần Trắc nghệm (3 điểm) Trong câu từ đến khoanh tròn phương án Câu Tập xác định hàm số y   x  x  là: B 2;6 A  Câu Hàm số y  C  ;2 D 6;  M 0;1 x2 , điểm thuộc đồ thị: x  2.x A M 2;1 B M 1;1 C M 2;0  D A m  B m  C m  D m  Câu Với giá trị m hàm số y  2  m x  5m hàm số bậc nhất: Câu Xác định m để đường thẳng y  1 x , y  x  y  3  2m x  đồng quy: A m  1 B m  C m  D C I  1;1 D I  1;2  Câu m Câu Parabol y  2 x  x có đỉnh là: A I 1;1 B I 2;0  Cho (P): y  x  x  Tìm câu đúng: A y đồng biến  ;4  biến  ;2  B y nghịch biến  ;4  C y đồng biến  ;2  D y nghịch Phần Tự luận (Học sinh làm vào tờ giấy này) Câu (2 điểm) Vẽ đồ thị hàm số sau: a y  2 x  b y  x  x  Câu (2 điểm) Xác định a, b cho đồ thị hàm số y  ax  b qua điểm M 1;2  cắt trục tung điểm có tung độ Gia Sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu (2 điểm) Xác định phương trình Parabol y  ax2  bx  qua điểm A1;6  có trục đối xứng x  1 Câu 10 (1 điểm) Xét tính chẵn lẻ hàm số sau: y  x  x  ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ 10 Đề I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Câu 1: Cho mệnh đề ' ' x  R , x   0' ' Mệnh đề phủ định mệnh đề là: (A) ' ' x  R , x   0' ' ; (B) ' ' x  R , x   0' ' (C) ' ' x  R , x  1' ' ; (D) ' ' x  R , x   0' ' ; Câu 2: Mệnh đề sau mệnh đề sai : A) Hàm số y  3x  3x  nghịch biến khoảng  ;1 ; B) Hàm số y  3x  6x  đồng biến khoảng  1;  C) Hàm số y   2x D) Hàm số y  1  3x Câu : Cho hàm số y= nghịch biến khoảng đồng biến khoảng ;  ;1 ;  ;0 7x  Chọn khẳng định A) Hàm số đồng biến R; B) Hàm số có đồ thị đường thẳng song song trục hoành; C) Điểm M(5;2) thuộc đồ thị hàm số; D) Hàm số hàm số chẵn Câu 4: Tập hợp sau tập hợp rỗng? x  N, x   0 ; (C) x  Q, x  x  0; (A) x  Q, x (D) 2;5 \ 5;6  (B)  5x   0; Gia Sư dạy kèm Tài Năng Việt Câu 5: cho hàm số https://giasudaykem.com.vn 3x  x   y  4 x   x  2 x  x   (A) Điểm M(5;17) 26) , điểm sau thuộc đồ thị hàm số (B) Điểm N(2;5) (C) Điểm P(-3;-26) (D) Điểm Q(3;- Câu 6: Phát biểu sau khẳng định A) Hàm số y  x  có giá trị nhỏ -3; B) Hàm số y=x+1 hàm số lẻ; C) Hàm số y=  x  x  có đồ thị khơng cắt trục hồnh; D) Hàm số y=15 có đồ thị đường thẳng song song trục tung Câu 7: Tập hợp sau TXĐ hàm số: y  A 1;   \ 3 x 1  x3 C 1;   B 1;   \ 3 D 1;    ;x   Câu 8: Tập hợp sau TXĐ hàm số: y   x   x  2; x   A  2;   B R \ 1 C R D  2;   \ 1 Câu 9: Trong hàm số sau, hàm số hàm số lẻ: A y  x3  x B y  x3  C y  x3  x D y x Câu 10: Cho hàm số: y  x  x  , mệnh đề sai: A y tăng khoảng 1;   B Đồ thị hàm số có trục đối xứng: x  2 C y giảm khoảng  ;1 D Đồ thị hàm số nhận I (1; 2) làm đỉnh Câu 11: Hàm số sau tăng R: A y  mx  B   y  m2  x  C y  3x  D Câu 12: Cho hai tập hợp: A   2;7  B   4;5 Tập hợp A \ B bằng:   y   x5  2003 2002  Gia Sư dạy kèm Tài Năng Việt C  4;7   4;  Cho hai tập hợp: X  1;3;5 Y  3;5;7;9 Tập hợp X  Y  5;7  A Câu 13: https://giasudaykem.com.vn B D  2;5 tập hợp sau đây: 3;5 A C 1;3;5;7;9 B 1;3;5 D 1;7;9 Câu 14: Cho hai tập hợp: A   2;   B   ; 2  Tập hợp A  B bằng:  ;   A B 2 Câu 15: Tập hợp sau TXĐ hàm số: y  A R \ 1 C  2;   D   x2  2x x2  C R \ 1 B R \ 1 D R Câu 16: Cho hàm số: y  x3  3x  1, mệnh đề đúng: A y hàm số chẵn B y hàm số vừa chẵn vừa lẻ C y hàm số lẻ D y hàm số khơng có tính chẵn, lẻ II PHẦN TỰ LUẬN : Câu : Tìm tập xác định xét tính chẵn lẻ hàm số a) y  3x  4x  d y  ; b) y   5x   2x c y  3x  x2 x 3 x 1 Câu : Tìm hàm số y=ax+b biết đồ thị hàm số qua điểm A(1;1) đồ thị hàm số cắt parabol (P) y  x  3x  điểm có hồnh độ Câu a Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số y  x  x  b Từ đồ thị (câu a), giá trị x để y  c) Tìm m để đường thẳng d : y  4 x  3m cắt (P) hai điểm phân biệt Câu 10 Tìm parabol y  ax  bx  , biết parabol có đỉnh I (2;2) Câu 11 Xác định a, b, c biết parabol y  ax  bx  c a) Đi qua ba điểm A(0;1); B(1;-1); C(-1;1) b) Có đỉnh I(1;4) qua điểm D(3;0) ... Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 10 (1 điểm) Xét tính chẵn lẻ hàm số sau: y  x  3x ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ 10 Đề Phần Trắc nghệm (3 điểm) Trong câu từ... Câu (2 điểm) Xác định phương trình Parabol y  ax2  bx  qua điểm A 1; 6  có trục đối xứng x  1 Câu 10 (1 điểm) Xét tính chẵn lẻ hàm số sau: y  x  x  ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG...  2;   D   x2  2x x2  C R  1 B R 1 D R Câu 16 : Cho hàm số: y  x3  3x  1, mệnh đề đúng: A y hàm số chẵn B y hàm số vừa chẵn vừa lẻ C y hàm số lẻ D y hàm số tính chẵn, lẻ II
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 môn đại số lớp 10 , Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 môn đại số lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay