Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn đại số lớp 10

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:22

Gia Sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ 10 Đề 1 (2 điểm) Cho mệnh đề A :"x  R, x24x40" a) Mệnh đề A hay sai. b) Phủ định mệnh đề a) (3 điểm) Cho hai tập hợp A[1 ; 5) B(3 ; 6]. Xác định tập hợp sau :A  B, A  B, B\A, CRA, CRB (1 điểm) Xác định chữ số kết đo đạc sau: L = 260,416 m  0,002 m (1 điểm) Cho A, B, C ba tập khác rỗng N, thỏa mãn ba điều kiện sau : (i) A, B, C đơi khơng có phần tử chung. (ii) A  B  CN. (iii) a  A, b  B, c  C :ac  A, bc  B, ab  c) Chứng minh  c) (2 điểm): Xác định tập hợp cách nêu tínhchất: C= {3,4,5,6,7} ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ Đề Xác định tập hợp sau biểu diễn chúng trục số : (2đ) a) (–∞ ; 3] ∩ (–2 ; +∞) c) (0 ; 12) \ [5 ; +∞) b) (–15 ; 7) U (–2 ; 14 ) d) R \ (–1 ; 1) Gia Sư dạy kèm Tài Năng Việt Xác định tập hợp sau : https://giasudaykem.com.vn (2đ) a) (–3 ; 5] ∩ Z c) (1 ; 2] ∩ Z b) (1 ; 2) ∩ Z d) [–3 ; 5] ∩ N Cho A, B hai tập hợp Hãy xác định tập hợp sau : a) (A ∩ b) U A c) (A \ b) U B b) ( A ∩ b) ∩ B d) (A \ b) ∩ (B \ a) (2đ) Chứng minh số nguyên dương n số phương (1đ) n số vơ tỉ (1,5 điểm): Tìm tập hợp cách liệt kê phần tử B = {x  N/ x2>6 x6 x
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn đại số lớp 10 , Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn đại số lớp 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay