Đề cương ôn tập toán 10 học kì 1 có đáp án

12 26 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:20

ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP TỐN 10HỌC KỲ II BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT x Câu Điều kiện bất phương trình - x + < là: x+ A x ³ x ³ - B x ³ - x ³ - C - x ³ x ¹ - D - x ³ x + > Câu Điều kiện bất phương trình - x > x + là: x+1 ìï x £ A x ³ B x ³ - C ïí D x ¹ - ùù x - ợ 2x - x - Câu Bất phương trình nghiệm >  A 1;    B 2;      C ;1  2;   D   ;    2x   Câu Tập nghiệm bất phương trình 2x    19  A  ;  10    19  B   ;    10   19  C  ;   10   2x  Câu Tập nghiệm bất phương trình   x  1    41  11  A  ;   B  ;  C  ;  3 28   2   x2   Câu Tập nghiệm bất phương trình A B    C 1;  19  D  ;    10   13  D  ;       D 1;     3x   2x  Câu Tập nghiệm bất phương trình  A 6;9 B 6;9 C 9;  D 6;  4x   2x  19    x    2x Câu Tập nghiệm bất phương trình  A ; 1 B 4; 1 C ;2 D 1;2 x   x    2  x  Câu Hệ bất phương trình  tập nghiệm A ; 3 B 3;2 C 2;  D 3;  2x   x  3  x  Câu 10 Hệ bất phương trình  tập nghiệm là: A B  1;3 C  D  1;3 x        I  Bất phương trình tương đương với x  2 2  m  II  Một điều kiện để x  12 nghiệm bất phương trình  III  Giá trị m để  thỏa x  12 m   m  Mệnh đề đúng? A Chỉ  I  B.Chỉ  II  C  II   III             Câu 11 Cho bất phương trình : mx  2m  2x   Xét mệnh đề sau m       D I , II III DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT Câu Nhị thức f (x ) = 2x - âm khoảng sau đây: A (- ¥ ; 0) B (- 2; + ¥ ) C (- ¥ ;2) D (0;+ ¥   )      Câu Cho biểu thức f (x ) = (- x + 1)(x - 2) Khẳng định sau đúng: A f (x ) < 0, " x ẻ (1; + Ơ ) B f (x ) < 0, " x Ỵ (- ¥ ;2) C f (x ) > 0, " x Î ¡ Câu Nhị thức sau âm với x > A f (x ) = - x B f (x ) = 2x - D f (x ) > 0, " x Ỵ (1;2) D f (x ) = x + C f (x ) = 3x + Câu Bất phương trình (m - 1)x + > nghiệm với x A m > B m = Câu Bảng xét dấu sau biểu thức nào?  x  f x   A f x   x    C m = - D m < -    B f x  x    C f x  16  8x  D f x   4x   A  3;  B  ; 3    3;   C  3; 3 Câu Tập nghiệm bất phương trình   2x 2x    Câu Tập nghiệm bất phương trình x  2x   :  3  2 A   ;  B   ;   2  3 Câu Bảng xét dấu sau biểu thức nào? -1  x   f x   7 3 C  ;     ;   2 2   P   x 1 x 2 Câu Bảng xét dấu sau biểu thức nào? 1 x   f x       C f x        B f x   x 1  Câu 10 Bảng xét dấu sau biểu thức nào?  x   f x   A f x  x x     Câu 11 Tập nghiệm bất phương trình A  1;2  B 1;2  Câu 12 Tập nghiệm bất phương trình C f x  x 1 0 2x   D f x  x    x x 2   C ; 1  2;    D f x  x  x   1   2x   A  2;  B   ;2  3x   2    D  1;2  C m  1;  B m      1  C  ;2  2   1 D  2;  2      D m  2;  Câu 14 Điều kiện m đê bất phương trình m  x  m   vơ nghiệm A m Ỵ ¡ B m    C m  1;     Câu 13 Điều kiện m đê bất phương trình m  x  m   vơ nghiệm A m Ỵ ¡     B f x  x        D f x  x  x  10 x 1   C f x  x 1 x 2   x 1 2  D  ;  3 2     A f x  x  x  B f x  A f x  x  D ¡ \ (- 3; 3) D m  2;  ìï ïï 6x + > 4x + 7 Câu 15 Số nghiệm nguyên hệ ïí ïï 8x + < 2x + 25 ïï ïỵ B Vơ số A   C D  Câu 16 Cho  a  b , Tập nghiệm bất phương trình x  a ax  b  là:    A ;a  b;    b B  ;    a;  a       C ;  b  a;    b  D ;a   ;   a    Câu 17 Tìm m để bất phương trình x  m  tập nghiệm S   3;  A m  3 B m  C m  2 D m  Câu 18 Tìm m để bất phương trình 3x  m  x  tập nghiệm S  2;     A m  2 B m  3 C m  9  15x   2x  tập nghiệm nguyên là: Câu 19 Hệ bất phương trình  x  14 2(x  4)      A D m  5   D 1 C  B 1;2   2x   Câu 20 Cho hệ bất phương trình  Giá trị m để hệ bất phương trình vơ nghiệm là: mx  m     2 A  m  B m  C m  D Kết khác 3 x  2m  Câu 21 Với giá trị m hệ bất phương trình  nghiệm nhất? x  m  1 A 1; B 1; 3 C 4; 3 D        Câu22 Tập nghiệm bất phương trình  3x      A   ;   B   ;  C ;      Câu 23 Tập nghiệm bất phương trình 2x - £ x + 12  A ;15   4 D  ;    4;  3   D ; 3  15;  C ; 3 B  3;15  Câu 24 Tập nghiệm bất phương trình 2x - > x- A (1;+ Ơ ) ổ B ỗỗ- Ơ ; ữ ữ ữẩ (1; + Ơ ỗ ỗố 4ữ ứ ) ổ3 ữ D ỗỗỗ ;1ữ ữ ố ứữ ổ3 C ỗỗ ; + Ơ ữ ữ ữ ỗ ứữ ỗố4 BT PHNG TRèNH BC NHẤT HAI ẨN 3x  4y  12   Câu Miền nghiệm hệ bất phương trình :  x  y    x 1   Là miền chứa điểm điểm sau? A M 1; 3 B N 4; C P 1;5 D Q 2; 3     Câu Cặp số 1; 1 nghiệm bất phương trình A x  y   B x  y    C x  4y    D x  3y      x 1   Câu Cho x; y thỏa  y   Khi M = x + y lớn bằng? x  y    A B C D Câu Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất 140kg chất A 9kg chất B Từ nguyên liệu loại I giá triệu đồng, chiết xuất 20kg chất A 0,6kg chất B Từ nguyên liệu loại II giá triệu đồng, chiết suất 10kg chất A 1,5kg chất B Hỏi chi phí mua nguyên vật liệu bao nhiêu, biết sở cung cấp ngun liệu cung cấp khơng q 10 nguyên liệu loại I không nguyên liệu loại II? A 20 B 30 C 32 D 40 DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI Câu Bảng xét dấu sau biểu thức nào?   x    0 f x     A f x  x  3x       Câu Bảng xét dấu sau biểu thức nào?  x   0 f x   A f x   x   x  3x   C f x   x    x  4x             D f x     x  x  3x   B f x  x  x  5x  x  3x  10   Câu Khi xét dấu biểu thức f x  x2  A f x  5  x  1 hay  x    C f x   5  x    B f x  x  5 hay 1  x  hay x    D f x  x  1 +        P    x  4x   B x 2 g x  f x  +      x  2x  1 C x 3 g x  f x Câu Tập nghiệm bất phương trình x  4x   A ; 3   1;  B 3; 1 C ; 1   3;    ta Câu Bảng xét dấu sau biểu thức nào?  x        D f x   1  x 2  x   x    A f x   x   x  4x   C f x   x  1  x 2  x    g x  f x  g x  f  x  x  4x   A g  x  x  4x   B f x   x x  5x  Câu Bảng xét dấu sau biểu thức nào?  x   0 f x f x  B f x  x  3x  C f x  x  x  D f x  x  3x        x  4x   D 2x g x  f x D  3; 1 Câu Cho mệnh đề I Với x   1;  , f x  x  4x      II  Với x   ;   5;10 , g x   x  9x  10   III  h x   x  5x   Với x  2; 3 A Chỉ mệnh đề  III  B Chỉ mệnh đề  I   II  C Cả ba mệnh đề điều sai D Cả ba mệnh đề điều Câu Tập nghiệm bất phương trình x  x   A ; 2  3;  B  C ; 1   6;  D  2; 3 Câu Bất phương trình tập nghiệm (2;10)    A x - 12x + 20 > B x - 3x + >  D (x - 2) C x - 12x + 20 <    B  ;    28;   để f x   mx  m  1 x  4m 10 - x > Câu Tìm m để f x  x  m  x  8m  luôn dương  A 0;28  Câu 10 Tìm m  1 A  1;  3  1  B ; 1   ;   3        C ; 0  28;   D 0;28  luôn dương  C 0;  1  D  ;   3   Câu 11 Tìm m để f x  2x  m  x  m  luôn âm      B ;  2;  A 0;2      C ; 0  2;   D 0;2  Câu 12 Tìm m để f x  mx  m  x  4m luôn âm  1 A  1;  3  1  B ; 1   ;   3     1  D  ;   3   C ; 1 Câu 13 Tìm m để x  mx  m   tập nghiệm A 6;2 B ; 6  2;  C  6;2          D ; 6  2;   Câu 14 Tìm m để mx  m  x  m   vô nghiệm  1 A  1;   3   1 B  1;   3    C ;   D ; 1    ;        Câu 15 Tìm m để 2x  m  x  m   hai nghiệm phân biệt  1 A  0;   2 1  B ;   ;   2         1 C 0;   2 1  D ; 0   ;   2   Câu 16 Tìm m để m  x  m  x   2m  vô nghiệm  C 4;  B  A      D ; 4 Câu 17 Tìm m để f x  x  m  x  m   x  0;1  A ;2   B 1;  x  7x Câu 18 Tập nghiệm hệ  x  8x x  4x Câu 19 Tập nghiệm hệ   x    60  15  30   C  A 1;  x  5    A 1;  D 1;2 B 5;6   B 3;5 C 1; 3  5;6 D Kết khác  C 2;5      D 2;1  3;5 Câu 20 Hệ bất phương trình sau vơ nghiêm ìï x - > ìï x - 2x £ ïï A ïí B í 1 ïï ïï 2x + < 3x + < ïỵ ïïỵ x + x + ìï x - £ ï D í ïï 2x + £ ïỵ ìï x - 5x + < C ïí ïï x + 8x + £ ïỵ Câu 21 Tập nghiệm bất phương trình ( x  1)( x  4)  x2  5x  28 (; 4] (;5) [  2; 4) B C (9; 4) D     Câu 22 Tập nghiệm bất phương trình x  x   A 1; 2 B   ;  C  4;9 D   ;9      Câu 23 Tập nghiệm phương trình  x   x  x   x A (1;2) B 1; 2 C  ;1 D  ;1 Câu 24 Bất phương trình A (1; + ¥ ) x  5x   x  tập nghiệm C   ;    1;   B   ;1    Câu 25: Với giá trị m để bất phương trình  A  2;2 B 2;2  2 D  2; 1 x  2x   nghiệm với x? x  mx  C ; 2  2;  D Kết khác   Câu 26 Để giải bất phương trình x  3x  2x  , học sinh lập luận ba giai đoạn sau: Ta có: x  3x  2x   x (x  3x  2)   2  Do x 3 x 2  neân x (x  3x  2)   x  3x   x   3x     x  Suy x  3x     x    Vậy: Tập nghiệm bất phương trình là: 1;2 Hỏi: Lập luận hay sai? Nếu sai sai từ giai đoạn nào? A Sai từ B Lập luận C Sai từ    D Sai từ Câu 27 Cho phương trình bậc hai x  2mx  m   Phát biểu sau đúng? A Phương trình ln hai nghiệm phân biệt B Phương trình ln vơ nghiệm C Phương trình nghiệm m > D Tồn giá trị m để phương trình nghiệm kép 2 Câu 28 Tìm m để bất phương trình x  2mx  m  2m   vô nghiệm A m  B m  C m  2 D m  2  x  5x   Câu 29 Tìm m để hệ bất phương trình  nghiệm x  ( m  1) x  m    A m  B m  C m  1 D m  Câu 30 Tìm m để bất phương trình mx  2(m  1)x  m   nghiệm với x A m  1 B m  C  m  D Kết khác LƯỢNG GIÁC Câu 1: Trong 20 giây bánh xe xe gắn máy quay 60 vòng.Tính độ dài qng đường xe gắn máy vòng phút,biết bán kính bánh xe gắn máy 6,5cm (lấy   3,1416 ) A 22054cm B 22043cm C 22055cm D 22042cm Câu 2: Xét góc lượng giác  OA; OM    , M điểm khơng làm trục tọa độ Ox Oy Khi M thuộc góc phần tư để tan  ,cot  dấu A I II B II III C I IV D II IV Câu 3: Trong mặt phẳng định hướng cho tia Ox hình vuông OABC vẽ theo chiều ngược với chiều quay kim đồng hồ, biết sđ  Ox, OA  300  k 3600 , k Z Khi sđ  OA, AC  bằng: A 1200  k 3600 , k Z B 450  k 3600 , k Z C 1350  k 3600 , k Z D 1350  k 3600 , k Z Câu 4: Trên đường tròn định hướng góc A điểm M thỏa mãn sđ AM  300  k 450 , k Z ? A B C D 10  3 Câu 5: Biểu thức A  sin(  x)  cos(  x)  cot(2  x)  tan(  x) biểu thức rút gọn là: 2 A A  2sin x B A  2sin x C A  D A  2 cot x 2 2 Câu 6: Biểu thức A  sin x  sin x cos x  sin x cos x  sin x cos x  cos x rút gọn thành : A sin x B C cos4 x D Câu 7: Giá trị biểu thức tan 200 + tan 400 + tan 200.tan 400 A  Câu 8: Tìm khẳng định sai khẳng định sau đây? A tan 45o  tan 60o B cos 45o  sin 45o C sin 60o  sin80o Câu 9: Giả sử (1  tan x  A 3 B 3 C - D D cos35o  cos10o 1 )(1  tan x  )  tan n x (cos x  0) Khi n giá trị bằng: cos x cos x B C D 3a Câu 10: Biểu thức thu gọn A = sin 2a + sin 5a - sin A cos a + cos a - 2sin 2a B sin a C 2cos a D 2sin a 2sin   3cos  7 9 giá trị :A B  C D  4sin   5cos  9 7 1 3   Câu 12: Cho tan  2       cos  giá trị :A B C D 5 2  Câu 13: Đẳng thức sau ? A sin x  cos4 x   2sin x cos2 x B sin x  cos4 x  C sin6 x  cos6 x   3sin x cos2 x D sin x  cos4 x  sin x  cos2 x Câu 11: Cho tan   Khi Câu 14: Cho sin   Khi cos 2 bằng: A Câu 15: Giá trị biểu thức     cos  sin cos 15 10 10 15 2  2  cos cos  sin sin 15 15 sin B A - C  B -1 C 1 D  D Câu 16: Đẳng thức đẳng thức sau đồng thức? 1) sin2x = 2sinxcosx 2) 1–sin2x = (sinx–cosx)2 3) sin2x = (sinx+cosx+1)(sinx+cosx–1) 4) sin2x = 2cosxcos( A Chỉ 1)  –x) B 1) 2) C Tất trừ 3) D Tất   Câu 17: Biết sin a  ; cos b  (  a   ;  b  ) Hãy tính sin(a  b) A B 63 13 2 65 Câu 18: Nếu  góc nhọn sin   x 1 tan a A 2x Câu 19: Với giá trị n đẳng thức sau A Câu 20: Cho a = A B C x 1 x 1 B x2 1 C 56 D 33 C 65 65 D x x 1 x 1 1 1 x     cos x  cos ,  x  2 2 2 n D  (a+1)(b+1) =2; đặt tanx = a tany = b với x, y  (0; ), x+y bằng: 2  Câu 21: Cho cos 2a  B  10 Tính sin 2a cos a A C  D B 16 C  10 16 D Câu 22: Biểu thức thu gọn biểu thức B    1 tan x A tan 2x B cot 2x C cos2x D sin x  cos2x  Câu 23: Ta sin x  a  cos x  b cos x với a, b  Khi tổng a  b :A B C D a b c  cos x  cos x với a, b  Khi a  5b  c bằng: 64 16 16 A B C D   Câu 25: Tính C  3tan   tan , biết tan  A  B 14 C D 34 2  3tan   1   - B  C Câu 26: Cho sin a = với    , cos     A  D  3 6  23 3a a 23 Câu 27: Cho cos a  Tính cos cos A B B C D 2 16 16  3  Câu 28: “ Với  , sin      ” Chọn phương án để điền vào dấu …?   A cos  B sin  C  cos  D  sin  sin xa Câu 29: Với a ≠ k, ta cos a.cos 2a.cos 4a cos 16a  Khi tích x y giá trị x.sin ya A B 12 C 32 D 16 Câu 30: Biểu thức sau giá trị phụ thuộc vào biến x ? 4 4 2 2 A cosx+ cos(x+ )+ cos(x+ ) B sinx + sin(x+ ) + sin(x+ ) 3 3 4 2 2 4 C cos2x + cos2(x+ ) + cos2(x+ ) D sin2x + sin2(x+ ) + sin2(x- ) 3 3 Câu 31: Giả sử cos6 x  sin x  a  b cos x với a, b  Khi tổng a  b bằng: A B C D 8 0 Câu 32: Cho cos12 = sin18 + sin , giá trị dương nhỏ  A 35 B 42 C 32 D Câu 33: Cho  góc thỏa sin   Tính giá trị biểu thức A  (sin 4  2sin 2 ) cos  15 225 A 15 B  C 225 D  128 128 Câu 34: Tính giá trị biểu thức P  (1  3cos2 )(2  3cos2 ) biết sin   50 47 A P  49 B P  C P  48 D P  27 27 27 27 sin x  sin 3x  sin x Câu 35: Biểu thức A  rút gọn thành: A  tan 3x B cot 3x C cot x D tan 3x cos x  cos 3x  cos x Câu 36: Đơn giản sin(x–y)cosy + cos(x–y)siny, ta được: A cosx B sinx C sinxcos2y D cosxcos2y Câu 24: Ta sin8x + cos8x = Câu 37: Cho tam giác ABC sin A  sin B  sin C  a  b cos A B C cos cos Khi tổng 2 a  b bằng: A B C D Câu 38: Cho tam giác ABC thỏa mãn cos A  cos 2B  cos 2C  1 : A Tam giác ABC vuông B Không tồn tam giác ABC C Tam giác ABC D Tam giác ABC cân Câu 39: Cho tam giác ABC Tìm đẳng thức sai: A B C A B C A cot  cot  cot  cot cot cot B tan A  tan B  tan C  tan A.tan B.tan C ( A, B, C  900 ) 2 2 2 C cot A.cot B  cot B.cot C  cot C.cot A  1 D tan A B B C C A tan  tan tan  tan tan  2 2 2 HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC Câu 1: Cho tam giác ABC B = 1350 ; AB = BC = Tính cạnh AC bằng? A B 17 C D Câu 2: Cho tam giác ABC AB = 2; BC = AC = Trong khẳng định sau, khẳng định sai? 15 10 15 B Diện tích S ABC = C Trung tuyến AM = D Đường cao AH = 4 16 Câu 3: Cho tam giác ABC ba cạnh 3;5;7 Góc lớn giác trị gần với số nhất? A 1100 B 1150 C 1350 D 1200 Câu 4: Cho tam giác ABC H chân đường cao hạ từ đỉnh A tam giác ABC biết AH = 12a; BH = 6a · CH = 4a Tính số đo góc BAC bằng? A 900 B 300 C 450 D 600 A cos A = - Câu 5: Cho tam giác ABC A = 1200 AB = AC = a , cạnh BC lấy điểm M cho 5BM = 2BC Tính cạnh AM bằng? A a B a 2a C D 2a 6 B C D 2 Câu 7: Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn bán kính R AB = R; AC = R Tính góc A biết góc tù? A 1350 B 1500 C 1200 D 1050 Câu 8: Cho tam giác ABC thỏa mãn b2 + c2 = 2a2 Trung tuyến BM bằng? c c c c A B C D Câu 9: Cho tam giác ABC C = 300 BC = 3; AC = Tính cạnh AB bằng? Câu 6: Cho tam giác ABC A = 750 B = 450 ; AC = Tính AB bằng? A A B C 10 D 10 Câu 10: Cho  ABC cạnh a = 3, b = 4, c= Diện tích  ABC bằng: A.6 B C.12 D.60 Câu 11: Cho tam giác ABC a = 6; b = c = , cạnh BC lấy điểm M cho BM = Tính độ dài cạnh AM bằng? A B C D 3 Câu 12: Cho tam giác ABC AB = 4; AC = 6;cos B = cos C = Tính cạnh BC bằng? A B 3 C D 2 Câu 13: Cho tam giác ABC thỏa mãn b + c = a + 3bc Khi đó? A A = 300 B A = 600 C A = 450 D A = 750 Câu 14: Cho tam giác ABC AB = 2; AC = BC = , gọi D trung điểm đoạn BC Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD bằng? 4 C R = Câu 15: Cho tam giác ABC b2 - bc + c2 = a2 Giá trị góc A bằng? A A = 300 B A = 900 C A = 600 A R = B R = D R = D A = 1200 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG, ĐƯỜNG TRÒN , E LIP Câu Cho đường thẳng d phương trình : 2x- y+5 =0 Tìm VTPT d A (2;1) B (2;- 1) C (1;2) x   t  y  9  2t Câu Cho phương trình tham số đường thẳng (d):  (d)? A x + y - = B x + y + = Ph.trình ph.trình tổng quát C x + 2y + =  x  2  3t VTCP :A 4; -  y   4t Câu Đường thẳng d :  ( ) D (1; - 2) B (4;3) Câu Phương trình phương trình tham số đường thẳng x–y+2=0 : D x + 2y - = C (- 3;4) D (- 3;- 4) x  t y   t A  x  y  t x   t y 1 t B  x  t y  3t C  D  Câu Vectơ pháp tuyến đường thẳng qua hai điểm A(1;2); B(5;6) là: A n  (4;4) B n  (1;1) C n  (4;2)  x   3t là:  y  9  t Câu Hệ số góc đường thẳng () :  A 1 B  D n  (1;1) C D  Câu Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm A(3 ; −1) B(1 ; 5) A 3x − y + 10 = B 3x + y − = C 3x − y + = D −x + 3y + = Câu Đường thẳng 51x − 30y + 11 = qua điểm sau ? ỉ 3÷ ổ 3ử ổ ổ ỗỗ1; ữ 4ử ỗỗ- 1; - ữ A ỗỗ- 1; ữ B C D ữ ữ ỗ ữ 1; ữ ữ ỗỗ ữ ữ ỗố ữ ỗố ỗố ữ ữ ữ 4ứ 4ø ø 3÷ è ø Câu Ph.trình tham số đ.thẳng (d) qua M(–2;3) VTCP u =(3;–4) là:  x  2  3t  y   4t A   x  2  3t  y   4t  x   2t  y  4  3t B   x   2t  y  4  t C  D  Câu 10 Cho điểm A(1 ; −4) , B(3 ; 2) Viết phương trình tổng quát đường trung trực đoạn thẳng AB A 3x + y + = B x + 3y + = C 3x − y + = D x + y − = Câu 11:Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm A(0 ; −5) B(3 ; 0) A x y  1 x B   y 1 C x y  1 D x y  1 Câu 12: Đường thẳng qua A(2;1) song song với đường thẳng : 2x+3y–2=0? A x–y+3=0 B 2x+3y–7=0 C 3x–2y–4=0 D 4x+6y–11=0 Câu 13 : Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm I(−1 ; 2) vng góc với đường thẳng phương trình 2x − y + = A x + 2y = B x −2y + = C x +2y − = D −x +2y − = Câu 14: Cho △ABC A(1 ; 1), B(0 ; −2), C(4 ; 2) Viết phương trình tổng quát trung tuyến BM A 7x +7 y + 14 = B 5x − 3y +1 = C 3x + y −2 = D −7x +5y + 10 = Câu 15: Cho △ABC A(2 ; −1), B(4 ; 5), C(−3 ; 2) Viết phương trình tổng quát đường cao AH A 3x + 7y + = B −3x + 7y + 13 = C 7x + 3y +13 = D 7x + 3y −11 = Câu 16 :PT PT tham số đường thẳng x  y  23   x   3t   x  5  3t  x   3t   x   3t   A  B  11 C  D  11 11  y   t  y   t  y   t  y   t Câu 17 : Xác định vị trí tương đối đường thẳng sau : △1 : x − 2y + = △2 : −3x + 6y − 10 = A Song song B Cắt khơng vng góc C Trùng D Vng góc Câu 18: Xác định vị trí tương đối đường thẳng :  x   2t  y   3t △2 : 3x + 2y - 14 = △1:  A Song song B Cắt khơng vng góc C Trùng D Vng góc ìï x = 22 + 2t Câu 19: Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng sau : △1: ïí △2 : x + 3y - 19 = ïïỵ y = 55 + 5t A (10 ; 25) B (−1 ; 7) C (2 ; 5) D (5 ; 3) Câu 20 : Tìm m để hai đường thẳng sau song song ? △1: x + (m2 + 1)y - = △2 : x + my - 100 = A m = m = B m = m = C m = Câu 21: Định m để đường thẳng sau vng góc : A m = ± B m = -  x   3t  y   4mt △1 : x - 3y + = △2 :  C m = Câu 22: Định m để hai đường thẳng sau trùng ? D m = 1 D m = -  x   2t  y   mt △1 : x - 3y + m = △2 :  A m = −3 C m Ỵ Ỉ B m =1 D m = Câu 23 : Cho đường thẳng (d): 2x+y–2=0 điểm A(6;5) Điểm A’ đối xứng với A qua (d) toạ độ là: A (–6;–5) B (–5;–6) C (–6;–1) D (5;6) Câu 24:Tính góc gi a hai đ thẳng Δ1: x + y + 11 = Δ2: x + y + = A 450 B 300 C 88057 '52 '' D 1013 ' '' ìï x = + 3t 16 Câu 25: Khoảng cách từ điểm M(15 ; 1) đến △ : ïí : A 10 B C D ïïỵ y = t 10 5 Câu 26: △ABC với A(1 ; 2), B(0 ; 3), C(4 ; 0) Chiều cao tam giác ứng với cạnh BC : A B 0,2 C 25 D Câu 27: Tính diện tích △ABC biết A(2 ; −1), B(1 ; 2), C(2 ; −4) : A B 37 C 1,5 D Câu 28: Diện tích hình vng cạnh nằm đường thẳng (d): -2x+y-3=0 (l):2x-y=0 là: 9 A B C D 5 25 ( ) Câu 29: Cho M 1; - D : 3x + 4y + m = Tìm m > để d (M , D ) = A m = B m = ± C m = D m = - m = - 16 Câu 30: Cho hai điểm A(3;2), B(- 2; 2) Phương trình đường thẳng d qua A cách B khoảng là: A 3x  y  17  0, 3x  y  23  B x  y   0, 3x  y   C 3x  y 1  0, 3x  y   D 3x  y  17  0, 3x  y 1  Câu 31: Đường thẳng ax + by - = 0, a, b Î Z qua điểm M(1;1) tạo với đường thẳng D : 3x - y + = góc 450 Khi đó, a - b bằng: A B -4 C D Câu 32: Cho ba điểm A(3;2), B(-1;4) C(0;3) Phương trình đường thẳng d qua A cách hai điểm B,C là: A x  y   0;3x  y  23  B x  y   0;3x  y   C x  y   0;3x  y   D x  y   0;3x  y  23   x  2  2t Câu 33 Cho đường thẳng  :  điểm M(3;1) Tọa độ điểm A thuộc đường thẳng  cho A  y   2t cách M khoảng 13 A  0; 1 ; 1; 2  B  0;1 ; 1; 2 C  0; 1 ; 1;2  D  2; 1 ; 1; 2   x  1 t Câu 34 Cho hai điểm A(-1;2), B(3;1) đường thẳng :  Tọa độ điểm C để tam giác ACB cân C y  t 13 13  13   13  A  ;  B  ;   C   ;  D  ;  6  6  6 6 6  Câu 35 Phương trình đường thẳng qua A(-2;0) tạo với đường thẳng d : x  y   góc 450 A x  y   0; x  y   B x  y   0; x  y   C x  y   0; x  y   D x  y   0; x  y   Câu 36 Cho hai điểm P(1;6) Q(-3;-4) đường thẳng  : x  y   Tọa độ điểm N thuộc  cho NP  NQ lớn A N (9; 19) B N (1; 3) C M (1;1) D M (3;5) Câu 37 Cho ba điểm A(1;1), B(2;0), C(3;4) Viết phương trình đường thẳng qua A cách hai điểm B, C A x  y   0; x  y   B x  y   0; x  y   C x  y   0; x  y   D x  y  0; x  y   Câu 38 Cho hai điểm P(1;6) Q(-3;-4) đường thẳng  : x  y   Tọa độ điểm M thuộc  cho MP + MQ nhỏ A M (0; 1) B M (2;3) C M (1;1) D M (3;5) Câu 39 Cho A(0;4), B(3;2), N thuộc Ox, chu vi D ABN nhỏ N tọa độ: A.(3;6) B.(2;0) C.(0;2) D đáp số khác Câu 40 : Hai cạnh hcn ABCD nằm đường thẳng (d):4x-3y+5=0, (d’): 3x+4y-5=0,A(2;1) Diện tích hcn ABCD bằng: A.1 B.2 C D.4 Câu 41 : Phương trình sau khơng pt đường tròn: A.x2+y2 +2x+2y+10=0 B.3x2+3y2-x=0 C.(x+2)2+y2= D.x2+y2= 0.1 Câu 42: Đtròn tâm gốc tọa độ tiếp xúc với (d):3x+y-10=0 ptrình: A.x2+y2=1 B x2+y2= -10 C x2+y2= 10 D.x2+y2=10 2 Câu 43: Cho đường tròn (C): x +y +4y+3=0 Chọn CÂU Sai: A Tiếp tuyến A(0;-1) phương trình:y+1=0 B tiếp tuyến kẻ từ B(1;-1) đến (C) phương trình :x=1 y= -1 C tiếp tuyến song song với đường thẳng (d): 4x-3y-1=0 D Không tiếp tuyến kẻ từ E(1/2;-2) đến (C) Câu 44 Số đường thẳng qua điểm M(4; 3) tiếp xúc với đường tròn (C): (x - 1)2 + (y - 2)2 = là: A B.1 C D Câu 45 Phương trình tiếp tuyến điểm M(3; 4) với đường tròn (C): x2 + y2 -2x - 4y - = là: A x + y + = B x + y - = C x - y - = D x + y - = Câu 47: Cho đường tròn (C) : x2 + y2 -2 = đường thẳng d : x-y +2 =0 Đường thẳng d’ tiếp xúc với (C) song song với d phương trình : A.x-y+4=0 B x-y-2=0 C.x-y-1=0 D.x-y+1=0 2 Câu 48: Cho đường tròn (C) : (x-3) +(y+1) =4 điểm A(1;3) Phương trình tiếp tuyến với (C) vẽ từ A : A x – 1=0 3x – 4y -15 = B x – 1=0 3x – 4y +15 = C x – 1=0 3x + 4y +15 = D x – 1=0 3x + 4y -15 = Câu 49: Cho hai điểm A(1; 1); B(3; 5) Phương trình đường tròn đường kính AB là: A x2 + y2 - 4x - 6y + = B x2 + y2 + 4x + 6y - 12 = 2 C x + y - 4x + 6y + = D x2 + y2 + 4x - 6y + = 2 Câu 50: Tìm giao điểm đường tròn (C1) : x  y   (C2) : x2  y  x  A (2 ; 0) (0 ; 2) B ( ; 1) (1 ;  ) C (1 ; 1) (1 ; 1) D (1; 0) (0 ; 1) Câu 51: Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng  : x  y  đường tròn (C) : x  y  x  y  A ( ; 0) (1 ; 1) B (2 ; 4) (0 ; 0) C ( ; 3) (0 ; 0) D ( ; 2) (0 ; 0) Câu 52: Cho elip (E) : x2 y   Trong điểm sau, điểm tiêu điểm (E)? 100 36 A (10; 0) B (6; 0) Câu 53: Cho elip (E): A e =  ; 2c = C (4; 0) D (- 8; 0) x y   Tâm sai tiêu cự (E) là: 25 16 B e = ; 2c = 18 C e = ; 2c = 5 D e = ; 2c = 12 13 x2 y  1 D 25 169 Câu 54: Phương trình sau phương trình elip trục nhỏ 10, tâm sai A x2 y  1 25 16 B x2 y  1 169 25 C x2 y2  1 169 100 Câu 55: Lập phương trình tắc elip đỉnh (–3; 0), (3; 0) hai tiêu điểm (–1; 0), (1; 0) ta : A x2 y  1 B x2 y  1 C x2 y  1 D x2 y  1 ... 25 16 B e = ; 2c = 18 C e = ; 2c = 5 D e = ; 2c = 12 13 x2 y  1 D 25 16 9 Câu 54: Phương trình sau phương trình elip có trục nhỏ 10 , tâm sai A x2 y  1 25 16 B x2 y  1 169 25 C x2 y2  1 169... định sai? 15 10 15 B Diện tích S ABC = C Trung tuyến AM = D Đường cao AH = 4 16 Câu 3: Cho tam giác ABC có ba cạnh 3;5;7 Góc lớn có giác trị gần với số nhất? A 11 00 B 11 50 C 13 50 D 12 00 ... tròn: A.x2+y2 +2x+2y +10 = 0 B.3x2+3y2-x=0 C.(x+2)2+y2= D.x2+y2= 0 .1 Câu 42: Đtròn có tâm gốc tọa độ tiếp xúc với (d):3x+y -10 = 0 có ptrình: A.x2+y2 =1 B x2+y2= -10 C x2+y2= 10 D.x2+y2 =10 2 Câu 43: Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập toán 10 học kì 1 có đáp án , Đề cương ôn tập toán 10 học kì 1 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay