Slide bài giảng môn Kế toán tài chính 1 (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

96 23 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:17

CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN (ACCOUNTING FOR CASH, RECEIVABLES AND PAYABLES) LOGO Chương giúp cho người học hiểu được:  Những vấn đề chung vốn bằng tiền khoản toán  Các yêu cầu nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền khoản toán  Phương pháp kế toán vốn bằng tiền khoản tốn  Trình bày thơng tin vốn bằng tiền tài chính khoản toán Báo cáo KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN KẾ TOÁN NỢ PHẢI THU KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ KẾ TOÁN CP TRẢ TRƯỚC VÀ CP PHẢI TRẢ GIỚI THIỆU VỀ KẾ TOÁN NGOẠI TỆ  Luật kế toán số 03/2003/QH11  Một số chuẩn mực kế toán Việt Nam (Chuẩn mực số 01, 18, 21)  Thơng tư 200/2014/TT-BTC; 228/2009/TT-BTC  Giáo trình Kế Tốn tài trường Đại học Ngân Hàng  Giáo trình Kế Tốn tài trường Đại học Kinh tế TP.HCM – PGS.TS Bùi Văn Dương  Báo cáo tài DN niêm yết KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN Vốn tiền phận Tài sản ngắn hạn biểu hình thái tiền tệ, bao gồm: Tiền mặt quỹ (Cash on hand) Tiền gửi ngân hàng (Cash in bank) Tiền chuyển (Cash in transit) KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN Vốn tiền có đặc điểm sau: Tính khoản cao loại Tài sản DN  Đáp ứng nhu cầu toán, mua sắm thực khoản chi DN  Được phản ánh nhóm TK 11- KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN Xem quy trình file KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN DN chọn đồng tiền chính thức ghi sổ KT Nếu DN dùng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ phải lập BCTC bằng ngoại tệ VND cơng bố nộp BCTC KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN  Phiếu thu (receipt voucher)  Phiếu chi (payment voucher)  Ủy nhiệm thu  Ủy nhiệm chi (payment order)  Giấy báo Nợ (debit note)  Giấy báo Có (credit note)  Hóa đơn GTGT… (VAT invoice) 10 4.2 CHI PHÍ PHẢI TRẢ – TK 335 4.2.6 TRÌNH BÀY THƠNG TIN TRÊN BCTC Bảng cân đối kế toán C- Nợ phải trả (Liabilities) I- Nợ ngắn hạn (Short – term liabilities) Chi phí phải trả ngắn hạn (Short – term expenses payable) II- Nợ dài hạn (Long – term liabilities) Chi phí phải trả dài hạn (Long – term expenses payable) 82 4.2 CHI PHÍ PHẢI TRẢ – TK 335 4.2.6 TRÌNH BÀY THƠNG TIN TRÊN BCTC Bảng thuyết minh BCTC VI Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày BCĐKT 18 Chi phí phải trả 83 84 KẾ TỐN NGOẠI TỆ Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (foreign currency in cash) gồm: Tiền mặt, khoản tương đương tiền, Tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ Các khoản Nợ phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ Các khoản vay, cho vay quyền thu hồi hoàn trả bằng ngoại tệ Các khoản đặt cọc, ký cược, ký quỹ quyền nhận lại bằng ngoại tệ Các khoản nhận ký cược, ký quỹ phải hồn trả bằng ngoại tệ KẾ TỐN NGOẠI TỆ Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ khơng gồm: Người mua trả trước bằng ngoại tệ; Trả trước cho người bán bằng ngoại tệ; Doanh thu nhận trước bằng ngoại tệ; Chi phí trả trước bằng ngoại tệ KẾ TOÁN NGOẠI TỆ Chênh lệch tỷ giá hối đoái chủ yếu phát sinh trường hợp:  Thực tế mua bán, trao đổi, toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngoại tệ kỳ (CLTGHĐ thực hiện)  Đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ thời điểm lập BCTC (CLTGHĐ chưa thực hiện)  Chuyển đổi BCTC lập ngoại tệ sang Đồng Việt Nam KẾ TOÁN NGOẠI TỆ TỶ GIÁ SỬ DỤNG: TGGD thực tế (Actual transaction exchange rates) TG ghi sổ (accounting books exchange rate) : - TG ghi sổ thực tế đích danh (specific identification real accounting book exchange rate); - TG BQGQ liên hoàn (mobile weighted mean accounting book exchange rate ( weighted mean exchange rates after entry)) KẾ TOÁN NGOẠI TỆ @ Nguyên tắc xác định TGGDTT: TGGDTT mua bán ngoại tệ: Là tỷ giá ký kết hợp đồng mua, bán ngoại tệ DN NHTM Nếu hợp đồng không ghi tỷ giá tốn: TGGDTT góp vốn nhận vốn góp: Là tỷ giá mua ngoại tệ ngân hàng nơi DN mở tài khoản để nhận vốn nhà đầu tư ngày góp vốn TGGDTT ghi nhận nợ phải thu: Là tỷ giá mua NHTM nơi DN định khách hàng toán thời điểm giao dịch phát sinh KẾ TOÁN NGOẠI TỆ TGGDTT ghi nhận nợ phải trả: Là tỷ giá bán NHTM nơi DN dự kiến giao dịch thời điểm giao dịch phát sinh  Đối với giao dịch mua sắm tài sản khoản chi phí tốn ngoại tệ (khơng qua tài khoản phải trả), TGGDTT tỷ giá mua NHTM nơi DN thực tốn KẾ TỐN NGOẠI TỆ @ Nguyên tắc xác định tỷ giá ghi sổ:  TGGS thực tế đích danh: Là tỷ giá thu hồi khoản nợ phải thu, khoản ký cược, ký quỹ toán khoản nợ phải trả ngoại tệ, xác định theo tỷ giá thời điểm giao dịch phát sinh thời điểm đánh giá lại cuối kỳ đối tượng  TGGS bình quân gia quyền di động tỷ giá sử dụng bên Có tài khoản tiền toán tiền ngoại tệ, xác định sở lấy tổng giá trị phản ánh bên Nợ tài khoản tiền chia cho số lượng ngoại tệ thực có thời điểm tốn KẾ TOÁN NGOẠI TỆ 1) Nhập trực tiếp lơ hàng hóa từ Singapore chưa tốn cho nhà xuất XK Giá CIF: 15.000USD Tỷ giá mua-bán chuyển khoản VCB niêm yết: 21.200-21.450 VND/USD 2) Chuyển khoản toán cho nhà xuất XK Biết tỷ giá ghi sổ tiền gửi ngoại tệ VCB: 21.420 VND/USD; Tỷ giá mua-bán chuyển khoản VCB niêm yết : 21.300-21.550 VND/USD KẾ TOÁN NGOẠI TỆ 3) Xuất trực tiếp lơ hàng hóa cho nhà nhập NK chưa thu tiền Giá FOB: 8.000USD Tỷ giá muabán chuyển khoản VCB niêm yết: 21.600-21.700 VND/USD 4) Nhà nhập NK chuyển khoản toán Tỷ giá mua-bán chuyển khoản VCB niêm yết: 21.55021.600 VND/USD KẾ TOÁN NGOẠI TỆ 5) Chi tiền VND mua 10.000 USD Tỷ giá hợp đồng: 21.410 VND/USD 6) Bán 10.000 USD thu VND Biết tỷ giá ghi sổ tiền mặt ngoại tệ: 21.470 VND/USD; Tỷ giá hợp đồng: 21.740 VND/USD ST T KẾ TOÁN NGOẠI TỆ ĐỊNH KHOẢN ST T KẾ TOÁN NGOẠI TỆ ĐỊNH KHOẢN ... 12 TK 12 -, 22- TK 12 -, 22- TK 515 13 TK 635 12 11 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TK 15 -, 21- TK 14 13 3 (1) TK 338(8), 344 TK 411 TK 6-, 811 15 13 3 (1) TK 511 333 (1) 13 11 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TK 338 (1) ... invoice) 10 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN  TK 11 1 “ Tiền mặt” (Cash on hand)  TK 11 2 “ Tiền gửi ngân hàng (cash in bank) … 11 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 11 TK 112 (1) TK 11 2 (1) 10 TK TK 13 - 11 TK 14 -, 24- TK 14 -,... (Account Receivables) … 24 2 .1 KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG – TK 13 1 TK 5 21 TK 511 333 (1) 333 (1) TK 635 TK 11 1, 11 2 TK 11 1, 11 2 TK 413 25 2 .1 KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁCH HÀNG – TK 13 1 TK 642 Số chưa lập DP
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn Kế toán tài chính 1 (Trường đại học ngân hàng TP HCM), Slide bài giảng môn Kế toán tài chính 1 (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay