Slide bài giảng môn Kế toán tài chính 1 (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

66 28 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:17

LOGO MỤC TIÊU CHƯƠNG TSCĐ  Chương giúp cho người học hiểu:  Khái niệm nguyên tắc ghi nhận TSCĐ  Xác định giá trị TSCĐ  Các phương pháp khấu hao TSCĐ  Các phương pháp hạch toán TSCĐ tăng, giảm, khấu hao sửa chữa TSCĐ  Cách trình bày thơng tin báo cáo tài www.themegallery.com Company Logo TÀI LIỆU THAM KHẢO  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS 03, 04 05)  Luật kế toán 03/2003/QH11  Thơng tư 200/2014/TT/BCT, thơng tư 45/2013/TT/BTC  Giáo trình Kế tốn tài - trường đại học Ngân hàng TPHCM  Giáo trình Kế tốn tài – trường đại học Kinh tế TPHCM  Báo cáo tài Doanh Nghiệp NỘI DUNG CHÍNH Những vấn đề chung TSCĐ Kế toán tăng TSCĐ Kế toán khấu hao TSCĐ Kế toán sửa chữa TSCĐ Kế tốn giảm TSCĐ Trình bày thơng tin BCTC NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TSCĐ 1.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐIỀU KIỆN GHI NHẬN TSCĐ hữu hình (tangible fixed assets / non – current tangible assets) Là tài sản có hình thái vật chất doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình Ví dụ: nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải (VAS 03) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TSCĐ TSCĐ vơ hình (intangible fixed assets/ noncurrent intangible assets) Là tài sản hình thái vật chất xác định giá trị doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ cho đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vơ hình Ví dụ: Quyền sử dụng đất, phần mềm, phát minh, sáng chế, quyền tác giả (VAS 04) www.themegallery.com Company Logo NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TSCĐ TSCĐ thuê tài (financial lease fixed assets/ leased non – current assets) Thuê tài chính: Là thuê tài sản mà bên cho thuê có chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê Quyền sở hữu tài sản chuyển giao vào cuối thời hạn thuê (VAS 05) www.themegallery.com Company Logo NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TSCĐ Điều kiện ghi nhận TSCĐ  Chắc chắn thu lợi ích kinh tế tương lai từ việc sử dụng tài sản  Thời gian sử dụng ước tính năm  Nguyên giá tài sản phải xác định cách đáng tin cậy có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hành (từ 30.000.000 trở lên theo thông tư 45/2013/TT/BTC) www.themegallery.com Company Logo NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TSCĐ  Các trường hợp thuê tài sản thường dẫn đến hợp đồng th tài chính: • Bên cho th chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê hết thời hạn thuê • Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, bên thuê có quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê với mức giá ước tính thấp giá trị hợp lý vào cuối thời hạn thuê • Thời hạn thuê tài sản tối thiểu phải chiếm phần lớn thời gian sử dụng kinh tế tài sản cho dù khơng có chuyển giao quyền sở hữu • Tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản, giá trị khoản toán tiền thuê tối thiểu chiếm phần lớn (tương đương) giá trị hợp lý tài sản thuê • Tài sản thuê thuộc loại chuyên dùng mà có bên thuê có khả sử dụng khơng cần có thay đổi, sửa chữa lớn NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TSCĐ 1.2 QUY TRÌNH KẾ TỐN TSCĐ  KHI BÀN GIAO TSCĐ BBGNTSCĐ ĐÁNH SỐ HIỆU TSCĐ THẺ TSCĐ SỔ CHI TIẾT TSCĐ KẾ TOÁN SỬA CHỮA TSCĐ Sửa chữa hoàn thành Giao đoạn sửa chữa 111, 15*, 334 2413 (1) Phương thức tự làm 133 111, 112, 331 (2) Phương thức thuê Giai đoạn sử dụng TSCĐ 242 627, 641, 642 Kết chuyển CP Phân bổ vào hồn thành CP SXKD KẾ TỐN SỬA CHỮA TSCĐ Đối với TSCĐ đặc thù (theo yêu cầu kỹ thuật ) phải tiến hành sửa chữa lớn có tính chu kỳ, kế tốn thực trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ  TK 352-Dự phòng phải trả  Nếu số thực chi sửa chữa TSCĐ lớn số trích theo dự tốn DN tính thêm vào chi phí hợp lý số chênh lệch Nếu số thực chi sửa chữa tài sản cố định nhỏ số trích phần chênh lệch hạch tốn giảm chi phí kinh doanh kỳ (Thơng tư 200/2014/TT/BTC) KẾ TỐN SỬA CHỮA TSCĐ Sửa chữa hoàn thành Giao đoạn sửa chữa 111, 15*, 334 2413 (1) Phương thức tự làm 133 111, 112, 331 (2) Phương thức thuê Giai đoạn sử dụng TSCĐ 352 (3524) 627, 641, 642 Kết chuyển Định kỳ trích CP hồn trước CP sửa thành chữa lớn KẾ TOÁN GIẢM TSCĐ  TSCĐ giảm lý, nhượng bán (Disposal of non – current assets) GIẢM TSCĐ 211, 213 THU NHẬP BÁN TSCĐ 214 NG 711 111, 112, 131 Giá bán TSCĐ KHLK 811 GTCL 3331 PPKT 111, 112, 331 Chi phí nhượng 152, 111, 131 bán, lý 133 PP khấu trừ Phế liệu thu hồi từ lý KẾ TOÁN GIẢM TSCĐ Ví dụ 4: Thanh lý TSCĐ HH, nguyên giá 150 triệu khấu hao hết Chi phí phát sinh trình lý chi tiền mặt 1,1 triệu (đã bao gồm thuế GTGT) Tiền bán lý thu tiền mặt 2,2 tr (không có hóa đơn) phế liệu thu hồi từ lý nhập kho trị giá 1,1 triệu Yêu cầu: Hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh Biết rằng: Doanh nghiệp hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Thuế suất thuế GTGT 10% www.themegallery.com Company Logo KẾ TỐN GIẢM TSCĐ TSCĐ giảm góp vốn 211 221, 222 Giá trị vốn NG góp 214 Khấu hao lũy kế Giá trị vốn góp (do bên liên doanh đánh giá) Giá trị lại (Nguyên giá – khấu hao lũy kế) 711 811 GTCL < GTVG Lời Chênh lệch GTCL > GTVG Lỗ KẾ TOÁN GIẢM TSCĐ (*) TSCĐ giảm chuyển thành CCDC 211 627, 641, 642 NG Giá trị lại nhỏ Lưu ý: thời gian phân bổ không năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành Thơng tư 45/2013/TT-BTC (ngày 10/6/2013) 214 Giá trị hao mòn 242 Phân bổ Giá trị lại lớn 153 TSCĐ HH chưa sử dụng THƠNG TIN TRÌNH BÀY TRÊN BCTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ( Statement of financial position) TÀI SẢN Số tiền B - TÀI SẢN DÀI HẠN II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang xxx (xxx) Trình bày theo giá trị lại Trình bày theo chi phí thực tế phát sinh kỳ THƠNG TIN TRÌNH BÀY TRÊN BCTC THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Notes to the financial statements)  Thơng tin trình bày thuyết minh BCTC giúp cho người sử sụng BCTC có thêm thơng tin sách kế tốn áp dụng TSCĐ tình hình biến động loại, nhóm TSCĐ  Nguyên tắc ghi nhận khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài trình bày mục IV.Các sách kế tốn áp dụng THƠNG TIN TRÌNH BÀY TRÊN BCTC  Tăng, giảm TSCĐ hữu hình Trình bày khoản mục VI Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Bảng Cân đối kế tốn Khoản mục Nguyên giá Số dư đầu năm - Mua năm - Đầu tư XDCB hoàn thành - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao năm - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị lại - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc, thiết bị Phương tiện vận tải, truyền dẫn TSCĐ hữu hình khác Tổng cộng LOGO Company Logo THƠNG TIN TRÌNH BÀY TRÊN BCTC  Tăng, giảm TSCĐ hữu hình - Giá trị lại cuối kỳ TSCĐ hữu hình dùng để chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay; - Nguyên giá TSCĐ cuối năm khấu hao hết sử dụng; - Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ lý; - Các cam kết việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn tương lai; - Các thay đổi khác TSCĐ hữu hình www.themegallery.com Company Logo THƠNG TIN TRÌNH BÀY TRÊN BCTC  Tăng, giảm TSCĐ vơ hình Trình bày khoản 10 mục VI Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Bảng Cân đối kế tốn Khoản mục Nguyên giá Số dư đầu năm - Mua năm - Tạo từ nội DN - Tăng hợp kinh doanh - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao năm - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị lại - Tại ngày đầu năm - Tại ngày cuối năm Quyền sử dụng đất Quyền phát hành LOGO Bản quyền, sáng chế TSCĐ vơ hình khác Tổng cộng THƠNG TIN TRÌNH BÀY TRÊN BCTC Tăng, giảm TSCĐ vơ hình - Giá trị lại cuối kỳ TSCĐ vơ hình dùng để chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay; - Nguyên giá TSCĐ vơ hình khấu hao hết sử dụng; - Thuyết minh số liệu giải trình khác www.themegallery.com Company Logo ... 4 41, 414 (3) Kết chuyển nguồn vốn KẾ TOÁN TĂNG TSCĐ TSCĐ tăng tài trợ, biếu tặng 711 211 , 213 Nhận tài trợ, biếu tăng đưa vào sử dụng cho SXKD 11 1, 11 2, 3 31 Chi phí liên quan trực tiếp KẾ TOÁN... TSCĐ KẾ TOÁN TĂNG TSCĐ  TSCĐ tăng mua sắm ( phục vụ SXKD) (Acquisition of Non current assets) 11 1, 11 2, 3 31, 3 41 211 , 213 Mua TSCĐ (phục vụ SXKD) 13 3 Giá chưa VAT Thuế GTGT (theo PPKT) 11 1, 11 2,... trình Kế tốn tài - trường đại học Ngân hàng TPHCM  Giáo trình Kế tốn tài – trường đại học Kinh tế TPHCM  Báo cáo tài Doanh Nghiệp NỘI DUNG CHÍNH Những vấn đề chung TSCĐ Kế toán tăng TSCĐ Kế toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn Kế toán tài chính 1 (Trường đại học ngân hàng TP HCM), Slide bài giảng môn Kế toán tài chính 1 (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay