Slide bài giảng môn Kế toán tài chính 1 (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

48 40 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:17

CHƯƠNG IV: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ NLĐ (Accounting for Payables to employees) MỤC TIÊU Sau học xong chương này, người học sẽ:  Hiểu khoản trích theo lương, phải trả người lao động  Hiểu phương pháp kế tốn khoản trích theo lương, phải trả người lao động  Thực hạch tốn, tính tốn, trình bày thơng tin khoản phải trả người lao động, trích theo lương BCTC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật số 38/2013/QH13 Luật số 46/2014/QH13 Luật số 58/2014/QH13 Nghị định số 191/2013/NĐ- CP Thông tư số 200/2014/TT-BTC Công văn số 4064/BHXH-THU VAS 01 Giáo trình Kế tốn tài chính, ĐHNH, TS Lê Thị Thanh Hà - ThS Nguyễn Quỳnh Hoa NỘI DUNG Kế toán phải trả người lao động Kế tốn khoản trích theo lương Trình bày thơng tin BCTC 1.1 KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NLĐ 1.1 Khái quát 1.2 PP kế toán 1.1 KHÁI QUÁT  Các khoản phải trả người lao động bao gồm:     Tiền lương Tiền thưởng Tiền ăn ca, phụ cấp,… (các khoản thu nhập khác người lao động) BHXH phải trả cho người lao động thời gian nghỉ (do ốm đau, thai sản,…) 1.1 KHÁI QUÁT Các khoản phải trả NLĐ nghĩa vụ DN tiền lương, tiền thưởng, BHXH khoản thu nhập khác 1.1 KHÁI QUÁT TIỀN LƯƠNG  Tiền lương số tiền DN trả cho người LĐ vào kết lao động  Có hình thức trả lương: theo thời gian, sản phẩm, khoán  Tiền lương để tính khoản trích theo lương (2.) 1.1 KHÁI QUÁT TIỀN LƯƠNG  Lương tháng = Mức lương tối thiểu * [ Hệ số lương+ Hệ số phụ cấp ]  Lương ngày = Lương tháng/ số ngày làm việc theo chế độ  Lương = Lương ngày/ số làm việc theo chế độ  Lương theo sản phẩm = Số lượng sản phẩm * Đơn giá tiền lương 1.1 Các vấn đề chung khoản PTNLĐ Các hình thức trả lương Trả lương theo thời gian: - Trả lương vào thời gian làm việc thực tế, trình độ kỹ thuật, chuyên mơn NLĐ - TL tính theo thời gian thực tính theo tháng, ngày làm việc - Ưu điểm: đơn giản, dễ tính tốn - Nhược điểm: Chưa ý đến chất lượng LĐ, chưa gắn với kết LĐ cuối khơng có khả kích thích NLĐ tăng suất lao động 10 2.2 PHƯƠNG PHÁP KT  Tài khoản sử dụng: 338 “Phải trả, phải nộp khác” (Other payables)  Tài khoản 338 phản ánh: (liên quan đến khoản trích theo lương)  …  Số tiền trích toán BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ (social insurance, healthy insurance, unemployment insurance, Trade union fees)  … 34 1.2 PP KẾ TOÁN 35 2.2 PHƯƠNG PHÁP KT Một số chứng từ sử dụng:  Đơn đề nghị: Mẫu D01-TS  Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN: Mẫu D02-TS  Tờ khai tham gia BHXH, BHYT: Mẫu TK1TS  Bảng trích nộp khoản theo lương: Mẫu 10-LĐTL  Bảng phân bổ tiền lương BHXH: Mẫu 11-LĐTL 36 2.2 PHƯƠNG PHÁP KT  Một số hạch toán chủ yếu: 338 111,112 Nộp BHXH,BHYT, BHTN, KPCĐ Chi tiêu KPCĐ đơn vị 622,623,627 ,641,642 Trích BHXH, BHYT, BHTN,KPCĐ tính vào CP DN 334 Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ trừ vào lương NLĐ Nhận tiền KPCĐ bù chi vượt 37 2.2 PHƯƠNG PHÁP KT  Một số hạch toán chủ yếu (tt): 334 338 BHXH phải trả cho nhân viên nghỉ ốm, thai sản 111, 112 Nhận tiền toán từ BHXH Thanh toán BHXH cho nhân viên nghỉ ốm, thai sản 38 KT CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Tính bảng tốn tiền lương 02-LĐTL Bài tập 32 trang 369 Giáo trình Kế Tốn Tài Chính 39 TRÌNH BÀY THƠNG TIN TRÊN BCTC BCTC (năm) B CĐKT BC KQHĐKD BC LCTT TM BCTC 40 TRÌNH BÀY THƠNG TIN TRÊN BCTC Bảng cân đối kế toán ± Chỉ tiêu mã 314: Phải trả NLĐ   Phản ánh khoản DN phải trả NLĐ Số dư CÓ chi tiết TK 334 ± Chỉ tiêu mã 315: Chi phí phải trả ngắn hạn   Phản ánh giá trị khoản nợ phải trả nhận HH chưa có hóa đơn, chi phí chưa có đủ hồ sơ chắn phát sinh trích trước tiền lương nghỉ phép,… Số dư CÓ chi tiết TK 335 41 TRÌNH BÀY THƠNG TIN TRÊN BCTC Bảng cân đối kế toán (tt) ± Chỉ tiêu mã 319: Phải trả ngắn hạn khác  Phản ánh giá trị: tài sản thừa chưa rõ nguyên nhân, khoản phải nộp cho BHXH, KPCĐ,… (dòng trang 144 “Chế độ kế tốn doanh nghiệp”, NXB Tài Chính, 2015)  Số dư CÓ chi tiết TK 338, 138, 344 42 TRÌNH BÀY THƠNG TIN TRÊN BCTC Bảng cân đối kế toán (tt) Tại tiêu mã 333 (CP phải trả dài hạn) tổng hợp từ số dư Có chi tiết TK 335 lại khơng chịu ảnh hưởng lương khoản trích theo lương? Tương tự với tiêu mã 337 (Phải trả dài hạn khác) 43 TRÌNH BÀY THƠNG TIN TRÊN BCTC Báo cáo kết HĐKD ± Ảnh hưởng đến tiêu:  Giá vốn hàng bán (Mã số 11)  Chi phí bán hàng (Mã số 25)  Chi phí quản lý DN (Mã số 26) Tại sao? 44 TRÌNH BÀY THƠNG TIN TRÊN BCTC Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP TT) ± Ảnh hưởng đến tiêu:  Tiền chi trả cho NLĐ (Mã số 03): Tổng số tiền phải trả cho NLĐ kỳ báo cáo • Số đối ứng tài khoản 334 111,112 số tiền trả NLĐ  Tiền chi khác cho HĐKD (Mã số 07): Các khoản chi khác bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ,… • Số liệu chi tiết tài khoản 338,… 45 TRÌNH BÀY THƠNG TIN TRÊN BCTC Thuyết minh BCTC ± Ảnh hưởng đến tiêu mục VI:  Phải thu khác (Mã số mục VI): Trình bày chi tiết số phải thu NLĐ  Chi phí phải trả (Mã số 20 mục VI): Trình bày chi tiết khoản: • Trích trước CP tiền lương nghỉ phép • …  Phải trả khác (Mã số 21 mục VI): Trình bày chi tiết khoản: • Các khoản KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN • … 46 TRÌNH BÀY THƠNG TIN TRÊN BCTC Thuyết minh BCTC (tt) ± Ảnh hưởng đến tiêu mục VII:  CP BH CP QLDN (Mã số mục VII): Trình bày chi tiết khoản chiếm 10% trở lên khoản khác  Chi phí SXKD theo yếu tố (Mã số mục VII): Trình bày chi tiết khoản: • Chi phí nhân cơng (số liệu lấy từ số phát sinh tài khoản 622) • … 47 48 ... độ kế toán doanh nghiệp”, NXB Tài Chính, 2 015 16 1. 2 PP KẾ TỐN 17 1. 2 PP KẾ TOÁN 18 1. 2 PP KẾ TOÁN  Bước 1: Dựa vào danh sách người lao động, nhân viên hành lập bảng chấm cơng theo dõi kỳ 19 1. 2... phẩm, kế toán hạch toán CP lương vào sổ TK: 13 8 ,14 1,333,338 334 Các khoản phải khấu trừ 2 41, 622,623,627 vào thu nhập NLĐ ,6 41, 642 11 1 ,11 2 Lương phụ cấp Ứng, toán phải trả NLĐ tiền lương NLĐ 511 353... sổ kế toán 14 1. 2 PP KẾ TOÁN  Tài khoản sử dụng: 334 “Phải trả NLĐ” (Payables to employees)  Tài khoản 334 phản ánh:  Các khoản phải trả NLĐ  Tình hình tốn khoản phải trả NLĐ 15 1. 2 PP KẾ TOÁN
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn Kế toán tài chính 1 (Trường đại học ngân hàng TP HCM), Slide bài giảng môn Kế toán tài chính 1 (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay