Slide bài giảng môn Kế toán tài chính 1 (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

58 57 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:17

CHƯƠNG 6: KẾ TỐN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH LOGO MỤC TIÊU Sau học xong chương này, người học có thể: • Nhận biết khoản đầu tư tài doanh nghiệp • Xác định giá gốc khoản đầu tư tài • Nhận diện vận dụng tài khoản kế tốn thích hợp xử lý giao dịch kinh tế liên quan đến khoản đầu tư tài • Vận dụng hạch toán kế toán số giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan đến khoản đầu tư tài • Trình bày thơng tin khoản đầu tư tài báo cáo tài NỘI DUNG Những vấn đề chung kế toán hoạt động đầu tư tài Kế tốn hoạt động đầu tư tài Trình bày thơng tin báo cáo tài TÀI LIỆU THAM KHẢO • • • • • • Chuẩn mực kế toán 07- Các khoản đầu tư vào Công ty liên kết Chuẩn mực kế tốn 08- Thơng tin tài khoản vốn góp liên doanh Chuẩn mực kế tốn 21- Trình bày BCTC Chuẩn mực kế toán 25- BCTC hợp kế tốn khoản đầu tư vào Cơng ty Chuẩn mực kế toán 30- Lãi cổ phiếu Thơng tư 228/2009/TT-BTC hướng dẫn lập dự phòng NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1 Khái niệm Đầu tư tài (Financial investments) DN hoạt động đầu tư vốn bên ngồi nhiều hình thức với mục đích gia tăng lợi nhuận chia sẻ lợi ích trách nhiệm với DN khác NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.2 Phân loại 1.2.1 Căn mục đích đầu tư: Đầu tư tài mục đích hưởng lãi đầu tư tài mục đích chia sẻ lợi ích trách nhiệm với DN khác; gồm chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác - Chứng khoán kinh doanh loại chứng khốn cơng cụ tài khác mà doanh nghiệp nắm giữ mục đích kinh doanh kiếm lời - Chứng khoán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khoản đầu tư tài mà doanh nghiệp dự kiến nắm giữ đến ngày đáo hạn nhằm thu lãi hang kỳ - Các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác khoản vốn đầu tư hình thức góp vốn, mua cổ phần với mục đích đầu tư lâu dài nhằm hưởng lãi chia sẻ lợi ích trách nhiệm với đơn vị khác NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.2 Phân loại 1.2.2 Căn thời gian thu hồi vốn: Đầu tư tài ngắn hạn (short-term financial investments) đầu tư tài dài hạn (long-term financial investments) - Các khoản đầu tư tài ngắn hạn khoản đầu tư tài nắm giữ chủ yếu cho mục đích thương mại cho mục đích ngắn hạn mà dự kiến thu hồi tốn vòng 12 tháng - Các khoản đầu tư tài dài hạn khoản đầu tư tài khác ngồi khoản đầu tư tài ngắn hạn có thời hạn thu hồi vốn 12 tháng NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.3 Quy định kế toán - Phương pháp kế toán: kế toán vận dụng phương pháp giá gốc phương pháp vốn chủ sở hữu + PP giá gốc sử dụng ghi sổ kế toán, lập trình bày BCTC riêng nhà đầu tư + PP vốn chủ sở hữu: sử dụng lập trình bày BCTC hợp nhà đầu tư - Tổ chức kế toán chi tiết: phải mở sổ chi tiết theo dõi giá trị khoản đầu tư vào bên nhận đầu tư Trên sổ chi tiết phải theo dõi mệnh giá, giá thực tế mua cổ phiếu, vốn góp, chi phí thực tế đầu tư vào bên nhận đầu tư - Cuối năm tài chính, có chứng đáng tin cậy giảm giá chứng khoán kinh doanh, kế tốn phải lập dự phòng tổn thất cho khoản đầu tư tài KẾ TỐN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 2.1 Kế tốn chứng khoán kinh doanh ( Marketable securities/Trading securities & Available for sale securities) 2.2 Kế toán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ( Held to maturity securities) 2.3 Kế tốn đầu tư vào cơng ty * ( Investments in subsidiaries) 2.4 Kế tốn đầu tư vào cơng ty liên doanh, liên kết * (Investments in associates, joint ventures) 2.5 Kế toán khoản đầu tư khác * (Other investments) 2.6 Kế tốn dự phòng giảm giá khoản đầu tư tài * (Provision for diminution in value of investments) 2.1 KẾ TOÁN CHỨNG KHOÁN KINH DOANH  Nguyên tắc - Phản ánh khoản đầu tư theo giá gốc Giá gốc CKKD= giá mua + chi phí mua (nếu có) chi phí mơi giới, giao dịch, cung cấp thơng tin, thuế, lệ phí phí ngân hàng - Hạch tốn kịp thời đầy đủ khoản thu nhập từ hoạt động đầu tư chứng khoán kinh doanh - Mở sổ chi tiết theo dõi loại chứng khoán - Khi lý, nhượng bán chứng khoán kinh doanh, giá vốn xác định theo phương pháp bình quân gia quyền di động - Cuối niên độ kế toán, giá trị thị trường chứng khoán kinh doanh bị giảm xuống thấp giá gốc, kế tốn lập dự phòng giảm giá 10 2.5 KẾ TOÁN ĐẦU TƯ KHÁC  Phương pháp kế toán số giao dịch kinh tế chủ yếu TK 111, 112 TK 228 Đầu tư tài khác tiền 44 2.5 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ KHÁC  Phương pháp kế toán số giao dịch kinh tế chủ yếu TK 111, 112 TK 228 Góp vốn tiền VND TK 152, 153, 155… Góp vốn vật tư, HH, SP GT GT đánh ghi sổ giá lại TK 811 TK 711 Lãi Lỗ 45 2.5 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ KHÁC  Phương pháp kế toán số giao dịch kinh tế chủ yếu TK 211, TK 228 213 Nguyên Góp vốn TSCĐ giá GTVG đánh giá TK 214 GT hao mòn TK 711 TK 811 Lỗ Lãi 46 2.5 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ KHÁC  Phương pháp kế toán số giao dịch kinh tế chủ yếu TK 111, 112, 138 TK 515 Thu nhập từ hoạt động đầu tư tài khác 47 2.5 KẾ TỐN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ KHÁC  Phương pháp kế toán số giao dịch kinh tế chủ yếu TK 111, 112 TK 228 Thanh lý, nhượng bán TK 515 TK 635 Lãi 48 Lỗ 2.5 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ KHÁC VD5: DN A tháng 4/N có tình hình đầu tư tài sau: Ngày 5/4/N, chuyển khoản mua 50.000 cổ phiếu X, mệnh giá 10.000đ/CP, giá chuyển nhượng 21.000đ/CP, tỷ lệ biểu 15% Chi tiền mặt tốn cho người mơi giới 8.000.000đ Ngày 8/4/N, DN A nhận thông báo chia cổ tức 60.000.000đ 10.000 CP Y mà DN nắm giữ Ngày 26/4, DN A nhận tiền chia cổ tức theo thơng báo ngày 8/4/N 49 2.6 KẾ TỐN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ CÁC KHOẢN ĐTTC Khái niệm: Kế tốn dự phòng giảm giá khoản đầu tư tài việc tính trước vào chi phí hoạt động tài phần giá trị bị giảm xuống thấp giá gốc tương lai loại CK mà DN nắm giữ khoản đầu tư vốn khác   Mục đích -Tạo nguồn tài bù đắp thiệt hại xảy -Phản ánh giá trị khoản đầu tư thực 50 2.6 KẾ TỐN DỰ PHỊNG GIẢM GIÁ CÁC KHOẢN ĐTTC  Nguyên tắc -Dự phòng lập vào thời điểm lập BCTC gồm: + Dự phòng giảm giá CK kinh doanh + Dự phòng phải thu khó đòi (đối với khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn) + Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác  TK sử dụng: TK 229 – DP tổn thất tài sản 51 2.6 KẾ TỐN DỰ PHỊNG GIẢM GIÁ CÁC KHOẢN ĐTTC  Phương pháp kế toán số giao dịch kinh tế chủ yếu TK 635 TK 229 Lập dự phòng bổ sung số chênh lệch Hồn nhập dự phòng số chênh lệch 52 2.6 KẾ TỐN DỰ PHỊNG GIẢM GIÁ CÁC KHOẢN ĐTTC Mức dự Số lượng phòng chứng x = giảm giá khoán bị đầu tư CK giảm giá Giá ghi Giá CK sổ KT - thực tế CK thị trường 53 2.6 KẾ TỐN DỰ PHỊNG GIẢM GIÁ CÁC KHOẢN ĐTTC VD6: DN A bán 4.000 CP X, giá bán 17.000đ/CP (NH báo Có), chi phí mơi giới toán tiền mặt 1.100.000đ Giá gốc CP X 20.000đ/CP Biết DN mua CP X với mục đích thương mại trích lập dự phòng: 1.500đ/CP X 54 TRÌNH BÀY THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH  Thơng tin khoản đầu tư tài trình bày Bảng cân đối kế toán(bên Tài sản)  Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán: + Căn vào Sổ kế toán tổng hợp + Căn vào Sổ, thẻ kế toán chi tiết; Bảng tổng hợp chi tiết + Căn vào Bảng cân đối kế toán cuối năm trước + Cột “Số đầu năm”: lấy số liệu từ cột “Số cuối kỳ” Bảng CĐKT vào 31/12 năm trước + Cột “Số cuối kỳ”: lấy “Số dư cuối kỳ” tài khoản có liên quan Bảng cân đối số phát sinh 55 TRÌNH BÀY THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNHTài sản ngắn hạn • Tiền khoản tương đương tiền: Chứng khốn thu hồi/đáo hạn khơng q tháng khơng có rủi ro việc chuyển đổi thành tiền thời điểm lập báo cáo tài chính(Số dư Nợ chi tiết TK 1281, 1288) • Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: khoản đầu tư ngắn hạn ngồi khoản tương đương tiền(sau trừ dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh) gồm: + CKKD (Số dư Nợ TK 121) + Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (Số dư Nợ TK1281, 1282,1288- chi tiết khoản có kỳ hạn lại khơng q 12 tháng không phân loại tương đương tiền • Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn: Số dư Có TK 2291 ghi âm (…) 56 TRÌNH BÀY THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNHTài sản dài hạn • Các khoản đầu tư tài dài hạn gồm: + Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn có kỳ hạn lại 12 tháng (Số dư Nợ TK1281,1282,1288) + Đầu tư vào công ty con(Số dư Nợ TK 221) + Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết(Số dư Nợ TK 222) + Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác(Số dư Nợ TK228) • Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn: Số dư Có TK 2292 ghi âm (…) 57 TRÌNH BÀY THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH  Phản ánh thơng tin tài khoản 1283 BCTC • Các khoản cho vay xem khoản phải thu trình bày thơng tin BCTC + Thời hạn thu hồi lại khoản cho vay phản ánh TK1283 12 tháng phản ánh vào phần tài sản ngắn hạn- khoản phải thu ngắn hạn + Thời hạn thu hồi lại khoản cho vay phản ánh TK1283 từ 12 tháng trở lên phản ánh vào phần tài sản dài hạn- khoản phải thu dài hạn hạn 58 ... TK 12 1 Giá TK 11 1, 11 2, 13 1 Chuyển nhượng CK Giá TK TK Lỗ Lãi 15 2 .1 KẾ TOÁN CHỨNG KHOÁN KINH DOANH  Phương pháp kế toán số giao dịch kinh tế chủ yếu TK 12 1 Giá vốn bqgqdđ TK 11 1, 11 2, 13 1... báo cáo 12 2 .1 KẾ TOÁN CHỨNG KHOÁN KINH DOANH  Phương pháp kế toán số giao dịch kinh tế chủ yếu TK 11 1, 11 2, 14 1,… TK 12 1 Mua CK 13 2 .1 KẾ TOÁN CHỨNG KHOÁN KINH DOANH  Phương pháp kế toán số...  Phương pháp kế toán số giao dịch kinh tế chủ yếu TK 11 1, 11 2… TK 11 1, 11 2 TK 12 8 Mua trái phiếu trả lãi định kỳ Đáo hạn trái phiếu TK 515 TK 11 1, 11 2 Định kỳ nhận lãi 28 2.2 KẾ TOÁN ĐẦU TƯ NẮM
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn Kế toán tài chính 1 (Trường đại học ngân hàng TP HCM), Slide bài giảng môn Kế toán tài chính 1 (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay