Slide bài giảng môn Kế toán tài chính 1 (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

32 40 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:17

BÁO CÁO TÀI CHÍNH LOGO MỤC TIÊU Giúp người học nắm được: Những quy định chung hệ thống báo cáo tài Mục đích, nội dung báo cáo tài Nguyên tắc, sở phương pháp lập báo cáo tài www.themegallery.com TÀI LIỆU THAM KHẢO  Luật Kế toán  VAS 01, VAS 21  Thơng tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế tốn doanh nghiệp  Giáo trình Kế tốn tài chính, ĐHNH, TS Lê Thị Thanh Hà – ThS Nguyễn Quỳnh Hoa  Giáo trình Kế tốn tài chính, trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Bộ mơn kế tốn tài  BCTC công ty niêm yết www.themegallery.com NỘI DUNG TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH www.themegallery.com TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.2 HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.3 CÁC ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƯỢNG CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.4 YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH www.themegallery.com 1.1 MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1 MỤC ĐÍCH Báo cáo tài (Financial statements) báo cáo kế toán cung cấp thơng tin tình hình tài chính, tình hình kinh doanh luồng tiền doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu cho người sử dụng chúng việc đưa định kinh tế www.themegallery.com 1.1 MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1 MỤC ĐÍCH Báo cáo tài (Financial statements) báo cáo kế tốn cung cấp thơng tin tình hình tài chính, tình hình kinh doanh luồng tiền doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu cho người sử dụng chúng việc đưa định kinh tế Báo cáo tài cung cấp thông tin doanh nghiệp về: -Tài sản (Assets) www.themegallery.com 1.1 MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH - Nợ phải trả (Liabilities) - Vốn chủ sở hữu (Equity/ Owners’ Equity) - Doanh thu, thu nhập khác, chi phí, lãi/lỗ (Revenue, other incomes, expenses, gains/losses) - Các luồng tiền (cash flows) www.themegallery.com 1.1 MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.2 ĐỐI TƯỢNG LẬP VÀ TRÌNH BÀY BCTC Đối tượng lập BCTC năm: tất các doanh nghiệp phải lập theo dạng đầy đủ Đối tượng lập BCTC niên độ (BCTC quý BCTC bán niên): a)DN Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ sở hữu cổ phần chi phối, đơn vị có lợi ích cơng chúng b) Các DN khác khơng thuộc đối tượng điểm a nêu khuyến khích (nhưng khơng bắt buộc) www.themegallery.com 1.1 MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH c) Chủ sở hữu đơn vị định việc lựa chọn dạng đầy đủ tóm lược đối với BCTC niên độ đơn vị không trái với quy định pháp luật mà đơn vị thuộc đối tượng bị điều chỉnh  DN cấp có đơn vị trực thuộc khơng có tư cách pháp nhân phải lập BCTC riêng BCTC tổng hợp www.themegallery.com 1.3 CÁC ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƯỢNG CỦA BCTC 1.3.4 DỄ HIỂU (UNDERSTANDABLE) Thông tin BCTC hữu ích người sử dụng hiểu Người sử dụng BCTC giả thiết người có kiến thức định kinh doanh, kinh tế kế toán sẵn sàng nghiên cứu thông tin cách nghiêm túc www.themegallery.com 1.4 YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP BCTC 1.4.1 YÊU CẦU BCTC phải trình bày cách trung thực hợp lý (true and fair) tình hình tài chính, tình hình kết kinh doanh luồng tiền doanh nghiệp Để đảm bảo yêu cầu trung thực hợp lý, BCTC phải lập trình bày sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán quy định liên quan hành www.themegallery.com 1.4 YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP BCTC 1.4.2 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ LẬP BCTC: Hoạt động liên tục (Going concern): BCTC phải lập sở giả định doanh nghiệp hoạt động liên tục tiếp tục hoạt độngkinh doanh bình trường tương lai gần, trừ doanh nghiệp có ý định buộc phải ngưng hoạt động, phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động www.themegallery.com 1.4 YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP BCTC  Cơ sở dồn tích (Accrual basis): DN phải lập BCTC theo sở kế tốn dồn tích, ngoại trừ thông tin liên quan đến luồng tiền Theo sở dồn tích, giao dịch kiện ghi nhận vào thời điểm phát sinh, không vào thời điểm thực thu, thực chi tiền ghi nhận vào sổ kế toán báo cáo tài kỳ kế tốn liên quan www.themegallery.com 1.4 YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP BCTC  Nhất quán (Consistency): Việc trình bày phân loại khoản mục BCTC phải quán (giống từ niên độ sang niên độ khác, trừ khi: a) Có thay đổi đáng kể chất hoạt động DN xem xét lại việc trình bày BCTC cho thấy cần phải thay đổi để trình bày cách hợp lý giao dịch kiện; b) Một chuẩn mực kế tốn khác u cầu có thay đổi việc trình bày www.themegallery.com 1.4 YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP BCTC  Trọng yếu tập hợp (Materiality and aggregation): Từng khoản mục trọng yếu phải trình bày riêng biệttrong BCTC Các khoản mục khơng trọng yếu tập hợp vào khoản mục có tính chất chức Một thơng tin coi trọng yếu khơng trình bày trình bày thiếu xác thơng tin làm sai lệch đáng kể BCTC, làm ảnh hưởng đến định kinh tế người sử dụng BCTC www.themegallery.com 1.4 YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP BCTC  Bù trừ (Offsetting): Các khoản mục Tài sản Nợ phải trả trình bày BCTC khơng bù trừ, trừ chuẩn mực kế toán khác quy định cho phép bù trừ www.themegallery.com 1.4 YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP BCTC  Thơng tin so sánh (Comparative information): Các thông tin số liệu BCTC để so sánh kỳ kế tốn phải trình bày tương ứng với thông tin số liệu BCTC kỳ trước Các thông tin so sánh cần phải bao gồm thông tin diễn giải lời điều cần thiết giúp cho người sử dụng hiểu rõ BCTC kỳ www.themegallery.com PHƯƠNG PHÁP LẬP VÀ TRÌNH BÀY BCTC 2.1 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2.2 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2.3 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 2.4 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH www.themegallery.com 2.1 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Khả tốn Nguồn lực kinh tế NỢ NGẮN HẠN TÀI SẢN NGẮN NỢ DÀI HẠN HẠN TÀI SẢN DÀI HẠN www.themegallery.com VỐN CHỦ SỞ HỮU Cơ cấu tài 2.2 BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD Doanh thu DT HĐ tài TN khác Chi phí CP HĐ tài CP khác Lợi nhuận từ HĐKD Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp www.themegallery.com 2.3 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỂN TỆ  Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh ( Cash flows from operating activities)  Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư ( Cash flows from investing activities)  Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài ( Cash flows from financing activities) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy khả tạo tiền tình hình sử dụng tiền doanh nghiệp www.themegallery.com 2.3 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỂN TỆ SXKD Tiền vào Tiền Bán hàng hóa dịch vụ cho KH Mua HH dịch vụ cho SXKD Đầu tư Thanh lý TSCĐ Phát hành Tài trái phiếu cổ phiếu www.themegallery.com $$$ Mua sắm TSCĐ Chia cổ tức giảm nợ hay VCSH 2.4 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  Cơ sở lập sách kế tốn  Thơng tin bổ sung  Công nợ dự kiến  Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ  Nghiệp vụ quan trọng liên quan đến bên hữu quan www.themegallery.com 2.4 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ví dụ: BCTC công ty niêm yết Bài tập: 66 trang 405 www.themegallery.com ... VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1. 1 MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1. 2 HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1. 3 CÁC ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƯỢNG CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1. 4 YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH www.themegallery.com... kinh tế www.themegallery.com 1. 1 MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1. 1 .1 MỤC ĐÍCH Báo cáo tài (Financial statements) báo cáo kế toán cung cấp thơng tin tình hình tài chính, tình hình kinh doanh luồng... TÀI CHÍNH www.themegallery.com 1. 1 MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1. 1 .1 MỤC ĐÍCH Báo cáo tài (Financial statements) báo cáo kế tốn cung cấp thơng tin tình hình tài chính, tình hình kinh doanh luồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn Kế toán tài chính 1 (Trường đại học ngân hàng TP HCM), Slide bài giảng môn Kế toán tài chính 1 (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay