Slide bài giảng môn Kế toán tài chính 1 (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

9 26 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:17

1/19/2017 MỤC TIÊU - Phân biệt chi phí sản xuất giá thành sản phẩm - Hiểu đối tượng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm - Nắm phương pháp kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm từ áp dụng vào việc tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM (8 tiết) TÀI LIỆU THAM KHẢO NỘI DUNG Khái quát chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Kế tốn chi phí sản xuất Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Trình bày thơng tin BCTC Luật kế toán Việt Nam số 03/2003/QH11 Chuẩn mực kế tốn Việt Nam số 01, 02 Thơng tư 200/2014/TT – BTC TS Lê Thị Thanh Hà ThS Nguyễn Quỳnh Hoa, 2013 Giáo trình Kế tốn tài – Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, NXB Tài - PGS.TS Võ Văn Nhị, 2010 Kế tốn tài – Trường ĐH Kinh tế TPHCM, NXB Tài - Báo cáo tài DN niêm yết - KHÁI QUÁT VỀ CPSX VÀ GIÁ THÀNH SP KHÁI QUÁT VỀ CPSX VÀ GIÁ THÀNH SP 1.1 Khái niệm 1.1 Khái niệm 1.2 Đối tượng 1.3 Phân loại Chi phí sản xuất (Manufacturing costs) Biểu tiền tồn hao phí lao động sống lao động vật hóa mà DN bỏ để tiến hành SXKD kỳ định Giá thành sản phẩm (Finished Goods/ Cost of good sold) Biểu tiền tồn hao phí lao động sống lao động vật hóa liên quan đến khối lượng SP, DV hồn thành 1/19/2017 KHÁI QUÁT VỀ CPSX VÀ GIÁ THÀNH SP KHÁI QUÁT VỀ CPSX VÀ GIÁ THÀNH SP 1.1 Khái niệm - CPSX kỳ kế toán liên quan đến sản phẩm hoàn thành và sản phẩm dở dang - Giá thành SP tính cho sản phẩm hoàn thành kỳ Mối quan hệ CPSX giá thành: 1.2 Đối tượng Giá thành SP hoàn = thành CPSX kỳ CPSX trước + phát sinh chuyển kỳ sang CPSX chuyển sang kỳ sau Chi phí sản xuất Giá thành sản phẩm Xác định giới hạn tập hợp CP xác định nơi phát sinh CP nơi chịu CP SP, bán thành phẩm hay cơng việc định cần tính giá thành đơn vị Khác nhau, có đồng KHÁI QUÁT VỀ CPSX VÀ GIÁ THÀNH SP KHÁI QUÁT VỀ CPSX VÀ GIÁ THÀNH SP 1.2 Đối tượng 1.2 Đối tượng (2) Loại hình sản xuất (1) Đặc điểm quy trình cơng nghệ Chi phí sản xuất Giá thành sản phẩm SX giản đơn Chi phí sản xuất Giá thành sản phẩm SX đơn chiếc/hàng loạt với KL nhỏ Sản phẩm SP đơn đặt hàng SX hàng loạt với KL lớn Đơn đặt hàng riêng biệt SX phức tạp Bộ phận, chi tiết SP, giai đoạn chế biến, PX, … SP cuối cùng, bán thành phẩm bước chế biến Phụ thuộc vào quy trình cơng nghệ (3) u cầu trình độ quản lý, tổ chức SXKD 10 KHÁI QUÁT VỀ CPSX VÀ GIÁ THÀNH SP KHÁI QUÁT VỀ CPSX VÀ GIÁ THÀNH SP 1.3 Phân loại 1.3 Phân loại  Phân loại CPSX  Phân loại giá thành  Theo PP tính nhập CP vào giá thành SP - CP trực tiếp (Direct Costs) - CP gián tiếp (Indirect Costs)  Theo khoản mục CP giá thành SP  Căn vào thời điểm tính nguồn số liệu - Giá thành kế hoạch (Planned Costs) - Giá thành định mức (Standard Costs) - CP nguyên vật liệu trực tiếp (Direct material Costs) - CP nhân công trực tiếp ( Direct Labour Costs) - CP sản xuất chung ( Manufacturing overhead Costs)  Theo quan hệ CP SP hồn thành - Định phí (Fixed Costs) - Biến phí (Variable Costs) - Giá thành thực tế (Actual costs)  Căn theo phạm vi phát sinh CP - Giá thành sản xuất - Giá thành tồn 11 12 1/19/2017 KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT  Quy trình KT tổng hợp CPSX tính giá thành SP 2.1 Kế tốn chi phí NVL trực tiếp 2.2 Kế tốn nhân cơng trực tiếp 2.3 Kế tốn chi phí sản xuất chung Mở thẻ/mở sở tởng hợp, chi tiết CP Phản ánh CP phát sinh liên quan Tổng hợp CP theo đối tượng Đánh giá SPDD Tính tởng giá thành 13 2.1 KẾ TỐN CP NVL TRỰC TIẾP 14 2.1 KẾ TOÁN CP NVL TRỰC TIẾP  Khái niệm  Nguyên tắc kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (Direct material costs) bao gồm chi phí nguyên liệu, vật liệu tiêu dùng trực tiếp cho việc chế tạo sản phẩm, thực dịch vụ kỳ sản xuất - CP NVL trực tiếp phải tính theo giá thành thực tế - Tập hợp theo đối tượng riêng biệt - Trường hợp vật liệu xuất dùng liên quan nhiều đối tượng mà khơng thể hạch tốn riêng áp dụng phương pháp phân bổ (theo tiêu thức phân bổ: định mức tiêu hao, tỷ lệ số lượng sản phẩm…) 15 2.1 KẾ TOÁN CP NVL TRỰC TIẾP 16 2.1 KẾ TỐN CP NVL TRỰC TIẾP  Ngun tắc kế tốn  Phương pháp phân bổ - CP NVL trực tiếp vượt mức bình thường kết chuyển vào TK 632 - Giá vốn hàng bán - Cuối kỳ, kế toán tởng hợp tồn CP NVL trực tiếp kết chuyển sang TK 154 để tính giá thành sản phẩm - TK kế toán: TK 621 – CP NVL trực tiếp 17 CP p/b cho đối tượng Hệ số phân bổ = = Tổng tiêu thức p/b x đối tượng Hệ số phân bổ Tổng giá thực tế CP cần p/b Tổng tiêu thức p/b tất các đối tượng 18 1/19/2017 2.1 KẾ TOÁN CP NVL TRỰC TIẾP 2.1 KẾ TOÁN CP NVL TRỰC TIẾP SỞ CHI TIẾT CHI PHÍ… Tài khoản : 621 622 627 Tên phân xưởng Tên sản phẩm dịch vụ Chứng từ Ngày Số Ngày tháng ghi sổ hiệu tháng A B C Ghi Nợ TK Diễn giải D Tài Tổng khoản Số đối ứng tiền E Giá trị tài khoản Số dư đầu kỳ Cộng sớ phát sinh Ghi Có TK VD1: (ĐVT: 1000đ) DN xuất 10.097 Kg vật liệu để sản xuất hai loại sản phẩm A, B Đơn giá xuất kho vật liệu 120/kg - Trong kỳ, DN sản xuất 340 SP-A, 160 SP-B - Định mức tiêu hao vật liệu để sản xuất đơn vị SP-A : 15 Kg, SP-B: 23 Kg Yêu cầu: Xác định giá trị vật liệu tiêu dùng cho sản xuất loại sản phẩm theo tiêu thức phân bổ: định mức tiêu hao nguyên vật liệu 20 19 2.1 KẾ TỐN CP NVL TRỰC TIẾP  Phương pháp kế toán Vật liệu thừa trả lại kho (1) TK 152 TK 621(chi tiết) Xuất kho sử dụng TK 154 (chi tiết) (2) Vật liệu thừa chuyển kỳ sau TK 331, 111, 112 (3) (5) Ghi âm K/c tính giá thành Mua sử dụng (4) TK 133 22 21 2.2 KẾ TOÁN CP NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP 2.2 KẾ TỐN CP NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP  Nguyên tắc kế toán  Khái niệm Chi phí nhân cơng trực tiếp (Direct labour costs) khoản tiền phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất SP, dịch vụ: tiền lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo quy định - Tập hợp theo đối tượng riêng biệt - Trường hợp CP nhân công liên quan nhiều đối tượng mà hạch tốn riêng áp dụng phương pháp phân bổ - CP nhân cơng trực tiếp vượt mức bình thường kết chuyển vào giá vốn hàng bán - Cuối kỳ, kế tốn tởng hợp tồn CP nhân cơng trực tiếp kết chuyển sang TK 154 để tính giá thành SP - TK kế toán : TK 622 – CP NC trực tiếp 23 24 1/19/2017 2.2 KẾ TOÁN CP NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP  Phương pháp kế tốn Lương phải trả (1) TK 338  Khái niệm TK 622 (chi tiết) TK 334 2.2 KẾ TOÁN CP SẢN XUẤT CHUNG TK 154 (chi tiết) K/c tính giá thành (4) Chi phí sản xuất chung (Manufacturing overhead costs) chi phí liên quan đến tổ chức, quản lý sản xuất phân xưởng Các khoản trích theo lương (2) TK 335 Trích trước lương nghỉ phép 25 (3) 26 2.3 KẾ TOÁN CP SẢN XUẤT CHUNG 2.3 KẾ TỐN CP SẢN XUẤT CHUNG  Phương pháp kế tốn  Nguyên tắc kế toán - Tập hợp theo phân xưởng, phận, tổ đội sản xuất - CP sản xuất chung thường có liên quan đến nhiều loại SP, DV nên phải phân bổ cho đối tượng theo tiêu thức phù hợp - Cuối kỳ, kế tốn tởng hợp tồn CP sản xuất chung kết chuyển sang TK 154 để tính giá thành SP - TK kế toán: TK 627 – CP sản xuất chung 27 KT TỞNG HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TK 154 (chi tiết) TK 627 TK 334, 338 Lương, các khoản trích theo lương TK 152, 153, 242 P/b K/c tính giá thành NVL; CCDC xuất kho TK 214 Khấu hao TSCĐ TK 111, 112, 331 CP dịch vụ thuê ngoài TK 111, 112, 141 Các khoản chi tiền 28 3.1 KẾ TỐN TỞNG HỢP CP SX  Ngun tắc kế tốn 3.1 Kế toán tởng hợp chi phí sản xuất 3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang 3.3 Tính giá thành sản phẩm - Tởng hợp CP phát sinh theo địa điểm phát sinh theo loại, nhóm sản phẩm… - Tởng hợp CP phát sinh nằm khoản mục giá thành DNSX bao gồm: CP NVL trực tiếp, CP nhân công trực tiếp CP sản xuất chung - TK kế toán: TK 154 – CP SXKD dở dang ( Work in progress) 29 30 1/19/2017 3.1 KẾ TỐN TỞNG HỢP CP SX 3.1 KẾ TỐN TỞNG HỢP CP SX  Phương pháp kế tốn SỞ CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH Tài khoản: 154 Tên phân xưởng Tên sản phẩm dịch vụ Chứng từ Ghi Nợ TK 154 Ngày Số Ngày tháng ghi sổ hiệu tháng TK 621(chi tiết) Diễn giải Tài Tổng khoản Số K/c CP NVL trực tiếp Trong chi phí: đối ứng tiền NVL TT NC TT TK 154 (chi tiết) TK 622(chi tiết) SXC K/c CP NC trực tiếp Số dư đầu kỳ TK 627 Cộng số phát sinh P/b K/c CPSX chung Tổng giá thành Số dư cuối kỳ 32 31 3.2 ĐÁNH GIÁ SP DỞ DANG 3.2 ĐÁNH GIÁ SP DỞ DANG  Phương pháp đánh giá  Quy trình  Đánh giá SPDD theo CP NVL Bước 1: Kiểm SP dở dang Giá trị SPDD cuối kỳ tính loại chi phí CP nguyên vật liệu (NVL NVL trực tiếp) Bước 2: Đánh giá SP dở dang - ĐG SP dở dang theo CP NVL - ĐG SP dở dang theo SL ước tính tương đương - ĐG SP dở dang theo 50% CP chế biến 34 33 3.2 ĐÁNH GIÁ SP DỞ DANG 2.1 KẾ TOÁN CP NVL TRỰC TIẾP VD2: (ĐVT: 1000đ)  Đánh giá SPDD theo CP NVL CPSXDD cuối kỳ CPSX DD Đầu Kỳ + = CP NVL Phế liệu /CP NVLTT ps - thu từ SX kỳ x Số lượng + SP hoàn thành Số lượng SP hỏng + Số lượng SPDD CK Số lượng SPDD CK Tình hình sản xuất SP-A DN Cường Thịnh tháng 6/N sau: - CP sản xuất dở dang đầu tháng: 125.000 - Tổng CP sản xuất phát sinh tháng 5.010.000, đó: + CP NVL trực tiếp 4.600.000 (VLC: 4.170.000, VLP: 430.000), + CP nhân công trực tiếp: 218.000 + CP sản xuất chung: 192.000 - SL SP hoàn thành: 1.800, SP dở dang: 200 Yêu cầu: Xác định giá trị SPDD cuối kỳ trường 35 hợp áp dụng PP đánh giá theo CP NVL trưc tiếp 36 NVL 1/19/2017 3.2 ĐÁNH GIÁ SP DỞ DANG  Phương pháp đánh giá  Đánh giá SPDD theo theo sản lượng ước tính tương đương - Quy đởi SPDD so với SP hồn thành Phân bở loại CP SX theo nguyên tắc + CP bỏ lần từ đầu => phân bổ cho SPDD SP hoàn thành + CP đưa vào theo tiến độ => phân bổ theo tỷ lệ quy đổi SPDD SP hoàn thành 38 37 3.2 ĐÁNH GIÁ SP DỞ DANG 2.1 KẾ TOÁN CP NVL TRỰC TIẾP VD3: (ĐVT: 1000đ)  Đánh giá SPDD theo theo sản lượng ước tính tương đương CP đưa vào SX lần ban đầu = CPSX DD ĐK (k/m tương ứng) CPSX PS kỳ + (k/m tương ứng) SL SP hỏng SL SP + hoàn thành CPSX DD ĐK + (k/m tương ứng) CP đưa vào SX theo = SL SP SL SP tiến độ hoàn thành + hỏng CPSXDD CK = (1) + SL SPDD CK CPSX PS kỳ (k/m tương ứng) + SL SPDDCK Quy đổi + - PL x SL SPDD CK SL x SPDDCK Quy đổi Tính giá trị SP-A dở dang DN Phát Đạt theo phương pháp ước tính sản lượng tương đương, cho biết: Đầu kỳ (2) 39 Phát sinh kỳ CP NVL trực tiếp 295.300 1.280.000 CP nhân công trực tiếp 170.000 915.000 CP sản xuất chung Tổng 64.080 470.020 520.580 2.675.000 Trong tháng 6/N sản xuất 1.700 SP hoàn thành, 525 SP dở dang, 100 SP có mức độ hồn thành 80%, 250 SP mức độ hoàn thành 60%, 175 SP mức độ hồn thành 40% 40 3.3 TÍNH GIÁ THÀNH SP  Phương pháp tính giá thành  Phương pháp trực tiếp Giá thành đơn vị SP = GT SP DD CP phát sinh GT SP DD + kỳ đầu kỳ cuối kỳ SL SP hoàn thành  Phương pháp tổng cộng chi phí Giá thành sản phẩm = GT SP DD đầu kỳ + Z1 + Z2 + Z3 + ….+ Zn – GT SP DD cuối kỳ Z1, Z2…: CPSX chi tiết, phận SP, giai đoạn, phận sản xuất 42 41 1/19/2017 3.3 TÍNH GIÁ THÀNH SP 3.3 TÍNH GIÁ THÀNH SP  Phương pháp tính giá thành  Phương pháp tính giá thành  Phương pháp hệ số Giá thành đơn Tổng giá thành các loại sản phẩm = vị SP chuẩn SL SP chuẩn + SL SP quy chuẩn n SL SP quy = Σ SL SP loại I x Hệ số quy đổi SP loại i chuẩn I=1 VD4: Cơng ty Hồng Long có quy trình cơng nghệ sản xuất giản đơn Trong trình sản xuất đồng thời thu loại sản phẩm A, B Tháng 3/N có tình sau: (ĐVT: 1000đ) Tởng giá thành sản xuất là: 2.887.500 Số lượng sản phẩm hoàn thành tháng SP – A: 4.000 kg; SP – B: 3.500 kg; Hệ số quy đổi sản phẩm tiêu chuẩn SP – A = 1; SP – B = 1.4 Yêu cầu: Tính giá thành đơn vị loại SP 43 44 3.3 TÍNH GIÁ THÀNH SP  Phương pháp tính giá thành  Phương pháp tỷ lệ Giá thành loại SP có quy cách phẩm chất khác tính theo tỷ lệ với giá thành ĐM giá thành KH VD5: Công ty may Việt Hưng sản xuất nhóm sản phẩm A có quy cách A1, A2 (ĐVT: 1000đ) - Tởng CPSX nhóm SP 2.041.200 - Giá thành định mức đơn vị sản phẩm A1 = 180, A2 = 210 - Sản lượng SX kỳ A1 = 5.600sp, A2 = 4.200sp Yêu cầu: Tính giá thành đơn vị loại SP 46 45 3.3 TÍNH GIÁ THÀNH SP  Phương pháp tính giá thành  Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ Tởng giá thành = SP GT SP DD đầu kỳ + CPSX phát sinh kỳ - GT SP phụ thu - GT SP DD cuối kỳ  Phương pháp liên hợp Kết hợp nhiều phương pháp tính giá thành khác 48 47 1/19/2017 3.3 TÍNH GIÁ THÀNH SP 3.3 TÍNH GIÁ THÀNH SP  Tính tổng giá thành Tởng giá thành SX Giá trị CPSX Giá trị SP, = SPDD + PS - SPDD DV hoàn đầu kỳ kỳ cuối kỳ thành TK 152, 154,… TK 154 (chi tiết) SDĐK Các khoản khơng tính vào giá thành K/c CP NVL trực tiếp TK 621 (chi tiết) Các khoản khơng tính vào giá thành TK 622 (chi tiết) TK 155 (chi tiết) K/c CP NC trực tiếp K/c giá thành TK 627 Các khoản khơng tính vào giá thành: - Phế liệu thu hồi - Giá trị SP hỏng định mức - Vật tư hao hụt trình sản xuất P/b k/c CPSX chung ∑PS ∑PS SDCK 49 TRÌNH BÀY THƠNG TIN TRÊN BCTC 49 TRÌNH BÀY THƠNG TIN TRÊN BCTC  Bảng cân đối kế tốn  Bảng thuyết minh BCTC (Statement of Financial Position/ Balance Sheet) IV Hàng tồn kho (Notes to the financial statements) VI Thơng tin bổ sung cho khoản mục trình bày BCĐKT Hàng tồn kho (Inventories) Hàng tồn kho - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (Work in progress) - Thành phẩm (Finished Goods) Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) (Provision for decline in value of inventories) 51 52 ... trích theo lương TK 15 2, 15 3, 242 P/b K/c tính giá thành NVL; CCDC xuất kho TK 214 Khấu hao TSCĐ TK 11 1, 11 2, 3 31 CP dịch vụ thuê ngoài TK 11 1, 11 2, 14 1 Các khoản chi tiền 28 3 .1 KẾ TỐN TỞNG HỢP... 20 19 2 .1 KẾ TOÁN CP NVL TRỰC TIẾP  Phương pháp kế toán Vật liệu thừa trả lại kho (1) TK 15 2 TK 6 21( chi tiết) Xuất kho sử dụng TK 15 4 (chi tiết) (2) Vật liệu thừa chuyển kỳ sau TK 3 31, 11 1, 11 2... thành toàn 11 12 1/ 19/2 017 KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT  Quy trình KT tổng hợp CPSX tính giá thành SP 2 .1 Kế tốn chi phí NVL trực tiếp 2.2 Kế tốn nhân cơng trực tiếp 2.3 Kế tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn Kế toán tài chính 1 (Trường đại học ngân hàng TP HCM), Slide bài giảng môn Kế toán tài chính 1 (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay