Slide bài giảng môn Kế toán tài chính 1 (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

12 38 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:16

1/19/2017 MỤC TIÊU CHƯƠNG CHƯƠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ KẾT QUẢ KINH DOANH Chương giúp người học:  Hiểu quy trình thực nghiệp vụ bán hàng thực tế  Nhận biết loại doanh thu chi phí phát sinh từ hoạt động bán hàng, hoạt động tài hoạt động khác  Ghi nhận theo dõi loại doanh thu chi phí phát sinh doanh nghiệp sản xuất  Biết phương pháp kế toán KQKD DN sản xuất  Trình bày thơng tin KQKD BCTC LOGO TÀI LIỆU THAM KHẢO NỘI DUNG CHƯƠNG Luật kế toán số 03/2003/QH11  Một số chuẩn mực kế toán Việt Nam (Chuẩn mực số 14, 17)  Thông tư 200/2014/TT-BTC Thông tư 78/2014/TT-BTC – Thuế TNDN Thông tư 96/2015/TT-BTC – Thuế TNDN  Giáo trình Kế Tốn tài trường Đại học Ngân Hàng  Giáo trình Kế Tốn tài trường Đại học Kinh tế TP.HCM – PGS.TS Bùi Văn Dương  Báo cáo tài DN niêm yết QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG NỘI DUNG CHƯƠNG KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CCDV KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN KẾ TỐN CHI PHÍ BÁN HÀNG, CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH, CHI PHÍ TÀI CHÍNH KẾ TỐN THU NHẬP KHÁC, CHI PHÍ KHÁC KẾ TỐN THUẾ CHI PHÍ TNDN HIỆN HÀNH KẾ TỐN KẾT QUẢ KINH DOANH TRÌNH BÀY THƠNG TIN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH LÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1/19/2017 QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG CÁC PHƯƠNG THỨC BÁN HÀNG: Tiêu thụ trực tiếp Tiêu thụ chuyển hàng chờ chấp nhận KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CCDV 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2.2 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 2.3 TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 2.4 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU Bán hàng đại lý, ký gửi Bán hàng trả góp 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2.1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM 2.1.2 ĐIỀU KIỆN GHI NHẬN DOANH THU 2.1.3 NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN DOANH THU 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2.1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM DOANH THU •Là tổng giá trị lợi ích kinh tế DN thu kỳ KT, phát sinh từ HĐSXKD thơng thường DN, góp phần làm tăng VCSH DOANH • Là giá trị sản phẩm hàng hoá dịch vụ mà THU BH DN bán, cung cấp cho khách hàng xác định tiêu thụ CCDV CHIẾT • Là khoản tiền người bán giảm trừ cho KHẤU người mua, người mua toán THANH tiền mua hàng trước thời hạn hợp đồng TOÁN 10 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2.1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU (Revenue Reductions) • Chiết khấu thương mại (Sale Discount/ Trade discount) • Hàng bán bị trả lại ( Sales Returns) • Giảm giá hàng bán (Sales Rebates/ Devaluation of sales/ Sale allowances) TT 200/2014/TT-BTC 11 TT 200/2014/TT-BTC 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2.1.2 ĐIỀU KIỆN GHI NHẬN DOANH THU Đã chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích liên quan đến hàng cho khách hàng Đã chuyển giao quyền quản lý hàng cho khách hàng Số tiền xác định cách đáng tin cậy Đã thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng (VAS 14) 12 1/19/2017 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2.1.3 NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN DOANH THU Doanh thu ghi nhận thời điểm phát sinh giao dịch Khi chắn thu lợi ích kinh tế Xác định giá trị hợp lý khoản quyền nhận Không phân biệt thu hay thu tiền Đảm bảo nguyên tắc phù hợp doanh thu chi phí tạo doanh thu 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2.1.3 NGUYÊN TẮC KẾ TỐN DOANH THU Doanh thu khơng bao gồm khoản thu hộ bên thứ ba: Các loại thuế gián thu phải nộp: thuế GTGT, thuế XK, thuế TTĐB, thuế BV môi trường … DT coi chưa thực nếu: + DN có trách nhiệm thực nghĩa vụ tương lai (trừ bảo hành thông thường) + Và chưa chắn thu lợi ích kinh tế + Không phụ thuộc phát sinh dòng tiền hay chưa 13 2.2 CHỨNG TỪ KẾ TỐN Hóa đơn bán hàng Hóa đơn GTGT (Bộ TC phát hành DN tự in) Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho Phiếu xuất kho Bảng toán hàng đại lý, hàng ký gởi 14 TT 200/2014/TT-BTC 2.3 TÀI KHOẢN KẾ TOÁN TK 511 – Doanh thu bán hàng CCDV TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu: + TK 5211 – Chiết khấu thương mại + TK 5212 – Hàng bán bị trả lại + TK 5213 – Giảm giá hàng bán TK 3387 – Doanh thu chưa thực TK 333 – Thuế khoản phải nộp NN TK 131 – Phải thu khách hàng 15 16 2.4 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU 2.3 ACCOUNTS TK 511 – Sales of Goods and Rendering of Services TK 521 – Sale deductions: + TK 5211 – Trade discount + TK 5212 – Sales Returns + TK 5213 – Sales Allowances TK 3387 – Unearned Revenue TK 333 – Taxes and other payables to the State Budget TK 131 – Accounts Receivable 17 BÁN HÀNG TRONG NƯỚC: (Domestic Sales) VAT KHẤU TRỪ, VAT TRỰC TIẾP: TK 511 TK 11-, 131 Giá bán chưa BG VAT TK 3331 18 1/19/2017 2.4 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU BÁN HÀNG TRONG NƯỚC: VAT TRỰC TIẾP: TH không tách thuế GTGT khỏi doanh thu TK 11-,131 TK 511 Giá bán HH BG VAT 2.4 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU BÁN HÀNG TRONG NƯỚC DN xuất kho 2.000 SP-A bán trực tiếp cho khách hàng H, đơn giá bán: 130/SP-A chưa bao gồm 10% thuế GTGT, khách hàng H chấp nhận toán sau 30 ngày Định kỳ, KT thực xác định thuế GTGT phái nộp, ghi giảm doanh thu: TK 3331 TK 511 ST VAT 19 2.4 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU XUẤT KHẨU SP, HH (Exports of goods) TK 511 TK 111,112,131 TK 3333 21 20 2.4 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU (1) 15-3-N Xuất 30.000SP-A Giá hoá đơn theo FOB: 150 USD/SP Thời hạn toán 30 ngày Tỷ giá mua: 21.200đ/USD, Tỷ giá bán: 21.640đ/USD Thuế xuất khẩu: 12% Hàng giao cho KH 22 2.4 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU (2) 15-4-N Nhà nhập NN tốn tồn tiền hàng mua ngày 15-3-N NH báo Có tài khoản tiền gửi USD DN Tỷ giá mua: 21.260đ/USD, Tỷ giá bán: 21.830đ/USD (3) NỘP THUẾ XK (NH ĐÃ BÁO NỢ) 23 24 1/19/2017 2.4 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU  Bán hàng trả góp (Installment Sales) TK 511 GB trả TK 131 TK 111, 112 GT (1b) hợp đồng Số tiền trả (1a) TK 3331 (2a) ĐK KH trả tiền VAT TK 515 TK 3387 (2b) ĐK ghi nhận lãi trả góp 25 2.4 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU GB trả (1) 26 2.4 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU  Bán hàng trả chậm có tính lãi ( Deferred Sales) TK 511 Lãi trả góp TK 131 TK 111, 112 GT (3) hợp đồng Cuối kỳ KH trả tiền TK 3331 Ví dụ 3: BÁN HÀNG TRẢ GĨP (ĐVT: 1000đ) THÁNG  Bán trả góp 1000 SP-A, thuế suất GTGT 10%  Thời gian trả góp 12 tháng, trả hàng tháng  Gía bán trả góp 5.240/sp (đã bao gồm VAT)  KH –X trả 10% GT hợp đồng TM  GB trả chưa có VAT 4.600/sp VAT THÁNG 7:  KH-X chuyển khoản trả góp kỳ thứ (NH báo có)  Phân bổ DT chưa thực vào DT HĐTC TK 3387 TK 515 (2) ĐK ghi nhận lãi trả góp Lãi trả góp 27 28 2.4 PHƯƠNG PHÁP KẾ TỐN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU KT CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ CHO KHÁCH HÀNG TK 111, 112, 113 TK 521 TK 511 Cuối kỳ CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ ĐỐI VỚI KH K/C CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ TK 3331 29 30 1/19/2017 2.4 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU KT CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ CHO KH (ĐVT: 1000đ) 1/5/N: Giao 3.000 SP-A cho KH-M trị giá bán: 1.320/SP (đã b/g 10% thuế GTGT) thu TGNH 10/5/N: KH-M báo có 40 SP-A bị lỗi đề nghị giảm giá 10%, DN đồng ý, hoàn tất thủ tục giảm giá chi tiền mặt cho khách hàng 31 32 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN TỔNG HỢP DOANH THU TK 511 TK 111, 112 TK 911 DT BH THỰC HIỆN K/C DTT TK 131 TK 521 KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN 3.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 3.2 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 3.3 TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 3.4 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU DT BÁN CHỊU K/C CK giảm trừ TỔNG DT TỔNG DT 33 3.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Khái niệm Giá vốn hàng bán (Cost of good sold): giá thành sản xuất thực tế thành phẩm, dịch vụ tiêu thụ Ngồi ra, GVHB bao gồm: CP NVL trực tiếp, CP NC trực tiếp mức bình thường; dự phòng giảm giá HTK… 35 34 3.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG  NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN: DN lựa chọn PP kế toán hàng tồn kho: - KKTX (perpetual inventory system), - KKĐK (periodic inventory system) DN lựa chọn cách tính giá xuất kho thành phẩm - FIFO (First in – First out) , - BQGQ (weighted average) liên hoàn, - BQGQ CK, giá thực tế đích danh ( Specific identification) 36 1/19/2017 3.2 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 3.3 TÀI KHOẢN KẾ TOÁN Phiếu xuất kho Biên kiểm nghiệm vật tư, cơng cụ, sản phẩm, hàng hóa Biên kiểm vật tư cơng cụ, sản phẩm hàng hóa Thẻ kho TK 155 – THÀNH PHẨM ( Finished Goods) TK157 – HÀNG GỬI ĐI BÁN (Goods in transit for sale) TK 632 – GIÁ VỐN HÀNG BÁN (Cost of Goods Sold) 37 38 KẾ TỐN CHI PHÍ BÁN HÀNG CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 3.4 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU HÀNG ĐÃ BÁN BỊ TRẢ LẠI HÀNG GỬI BÁN BỊ TRẢ LẠI TK 155(SP-…) TK 157(SP-…) HÀNG GỬI ĐI BÁN TK 632 TK 911 HÀNG GỬI BÁN ĐÃ TTHỤ BH TRỰC TIẾP 4.1 KHÁI NIỆM 4.2 NỘI DUNG 4.3 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 4.4 TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 4.5 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU CUỐI KỲ K/C GVHB 39 4.1 KHÁI NIỆM 40 4.2 NỘI DUNG Chi phí bán hàng ( Selling Expenses) • Là chi phí phát sinh q trình tiêu thụ hàng hóa, thành phẩm hay cung cấp dịch vụ cho khách hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp ( General and Administration Expenses) • Là chi phí có tính chất chung tồn DN, CP quản lý kinh doanh, chi phí quản lý hành … 41 CHI PHÍ BÁN HÀNG • Chi phí nhân viên • Chi phí vật liệu, bao bì • Chi phí dụng cụ, đồ dùng • Khấu hao TSCĐ • Chi phí bảo hành • Chi phí dịch vụ mua ngồi • Chi phí quảng cáo … CHI PHÍ QUẢN LÝ DN • Chi phí nhân viên • Chi phí vật liệu quản lý • Chi phí đồ dùng văn phòng • Khấu hao TSCĐ • Thuế, phí, lệ phí • Chi phí dự phòng • Chi phí dịch vụ th ngồi • Chi phí hội nghị, tiếp khách … 42 1/19/2017 4.3 CHỨNG TỪ KẾ TỐN 4.4 TÀI KHOẢN KẾ TỐN Hóa đơn GTGT Phiếu chi Giấy báo Nợ Bảng toán tạm ứng Bảng tính khấu hao TSCĐ Bảng tính lương phải trả NLĐ TK 641 – Chi phí bán hàng (Selling Expenses) TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (General and Administration Expenses) 43 44 4.5 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU TK 334, 338 KẾ TỐN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ CHI PHÍ TÀI CHÍNH TK 641, 642 BẢNG PB TL TK 911 TK 152, 153, 242 5.1 TÀI KHOẢN SỬ DỤNG 5.2 KẾ TỐN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 5.3 KẾ TỐN CHI PHÍ TÀI CHÍNH CK: KC CPBH, CPQLDN BẢNG PB VL TK 214 BẢNG TÍNH KH TK 331, 335, 111… CÁC CP KHÁC 45 5.1 TÀI KHOẢN SỬ DỤNG TK 515 – DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH (Financial Income) TK 635 – CHI PHÍ TÀI CHÍNH (Financial Expenses) 46 5.2 KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TK 515 TK 111, 112 NHẬN LÃI TP,CỔ TỨC LN ĐƯỢC CHIA TK 911 CK: KC DT HĐ TC TK 112 CL GIÁ CP (GB-GV)>0 LÃI TGHĐ TK 111, 112 CHIẾT KHẤU TT ĐƯỢC HƯỞNG ………… 47 48 1/19/2017 5.3 KẾ TỐN CHI PHÍ TÀI CHÍNH KẾ TỐN THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC TK 635 TK 112 LỖ TGHĐ TK 911 TK 111, 112 6.1 TÀI KHOẢN SỬ DỤNG 6.2 KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC 6.3 KẾ TỐN CHI PHÍ KHÁC CK: KC CPTC CHI CHIẾT KHẤU TT CHO KH TK 112 TRẢ LÃI TIỀN VAY TK 229 DP GG ĐTTC 49 50 6.2 KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC 6.1 TÀI KHOẢN SỬ DỤNG TK 711 – THU NHẬP KHÁC (Other Income) TK 811 – CHI PHÍ KHÁC (Other expenses) TK 711 TK 111, 112 THU TIỀN PHẠT, BỒI TK 911 CK: KC TN KHÁC THƯỜNG HỢP ĐỒNG TK 111, 112 THU THANH LÝ TSCĐ THU NỢ KHĨ ĐỊI TK 222 CL GIÁ TRỊ GVLD > GIÁ TRỊ SỔ SÁCH CỦA TACĐ, NVL ………… 51 52 6.3 KẾ TỐN CHI PHÍ KHÁC KẾ TỐN CHI PHÍ THUẾ TNDN HIỆN HÀNH TK 811 TK 112, 111 CHI TIỀN PHẠT, BỒI THƯỜNG TK 911 TK 111, 112 CHI PHÍ THANH LÝ TSCĐ CK: KC CP KHÁC 7.1 KHÁI NIỆM 7.2 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 7.3 TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 7.4 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CP THUẾ TNDN HIỆN HÀNH TK 211 GTCL CỦA TSCĐ THANH LÝ TK … … 53 54 1/19/2017 7.1 KHÁI NIỆM 7.1 KHÁI NIỆM Chi phí thuế TNDN hành (Current Business Income tax expense): số thuế TNDN phải nộp tính thu nhập tính thuế năm thuế suất thuế TNDN hành Lưu ý: Thu nhập chịu thuế (taxable profit) khơng phải LN kế tốn trước thuế (Accounting Profit before income tax) Luật thuế thu nhập DN Số thuế TNDN Thu nhập = tính thuế phải nộp Thuế suất x thuế TNDN Thu nhập Thu nhập Thu nhập Các khoản = tính thuế chịu thuế miễn lỗ kết chuyển theo quy định thuế Chi phí Thu nhập Thu nhập Doanh thu = tính thuế - trừ + khác chịu thuế Số liệu trình bày tờ khai thuế TNDN 56 55 7.2 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 7.4 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CP THUẾ TNDNHH Tờ khai thuế TNDN Biên lai nộp thuế Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 7.3 TÀI KHOẢN KẾ TỐN TK 8211 – Chi phí thuế TNDN hành Thuế TNDN tạm nộp quý … LỢI NHUẬN = KẾ TOÁN QUÝ x Thuế suất (%) thuế TNDN Sổ sách kế tốn - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành: Nợ TK 8211: Chi phí thuế TNDN hành Có TK 3334: thuế phải nộp NN 58 57 7.4 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CP THUẾ TNDNHH MỘT SỐ LƯU Ý: + Thuế TNDN tạm nộp quý tính theo lợi nhuận kế tốn q (Số liệu số sách kế tốn) + Cuối năm tài chính, DN tính số tiền thuế TNDN thức năm theo cơng thức silde 57,58 theo quy định luật thuế TNDN Sau đó, so sánh với số tiền thuế TNDN tạm nộp quý với số phải nộp thức năm để DN xác định số tiền thuế nộp thừa/thiếu 59 7.4 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CP THUẾ TNDNHH - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành: theo luật thuế TNDN Nợ TK 8211: Chi phí thuế TNDN hành Có TK 3334: thuế phải nộp NN 60 10 1/19/2017 KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH 8.1 KHÁI NIỆM 8.1 KHÁI NIỆM 8.2 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KQKD 8.3 TÀI KHOẢN SỬ DỤNG 8.4 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN XĐ KQKD Hoạt động kinh doanh DN sản xuất bao gồm: Hoạt động kinh doanh tài Hoạt động khác Sau kỳ, kế toán thực xác định KQKD với yêu cầu xác, kịp thời, đảm bảo nguyên tắc PHÙ HỢP 61 62 8.3 TÀI KHOẢN SỬ DỤNG 8.2 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KQKD DT THUẦN VỀ BH VÀ CCDV GVHB, CP BH, CP QLDN DT HĐ TC CP TC TK 911 – XĐ KQKD TK 632, 635 TK 641, 642 TK 811, 821 TK 511, 512, 515 TK 711 TK 421 TN KHÁC CP KHÁC LN THUẦN TỪ HĐKD LN KHÁC TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN 63 64 TRÌNH BÀY THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH LÊN BCTC 8.4 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN XĐ KQKD 911 63K/C GV HB, CP TC 51K/C DTT, DT TC 64K/C CPBH, CP QLDN 711 8- - 421 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THUYẾT MINH BCTC  Xem file BC KQKD TM BCTC công ty niêm yết K/C CP KHÁC K/C CP KHÁC, CP THUẾ TNDN K/C LNKTST CPP 65 66 11 1/19/2017 THUYẾT MINH BCTC THUYẾT MINH BCTC THUYẾT MINH BCTC SỐ: IV Các sách kế tốn áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục) 19 Nguyên tắc phương pháp ghi nhận doanh thu: - Doanh thu bán hàng; - Doanh thu cung cấp dịch vụ; - Doanh thu hoạt động tài chính; - Doanh thu hợp đồng xây dựng - Thu nhập khác 20 Nguyên tắc kế toán khoản giảm trừ doanh thu THUYẾT MINH BCTC SỐ: IV Các sách kế tốn áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục) 21 Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán 22 Ngun tắc kế tốn chi phí tài 23 Ngun tắc kế tốn chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 24 Nguyên tắc phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hỗn lại 67 THUYẾT MINH BCTC THUYẾT MINH BCTC SỐ: VII Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh: Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Giá vốn hàng bán Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Thu nhập khác Chi phí khác Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 69 68 THUYẾT MINH BCTC Ý NGHĨA CỦA THƠNG TIN: Quy mơ kinh doanh Khả sinh lời ngành nghề/sản phẩm, tình hình cạnh tranh sách giá Khả quản lý kiểm sốt chi phí 70 12 ... 11 1, 11 2 CHIẾT KHẤU TT ĐƯỢC HƯỞNG ………… 47 48 1/ 19/2 017 5.3 KẾ TỐN CHI PHÍ TÀI CHÍNH KẾ TỐN THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC TK 635 TK 11 2 LỖ TGHĐ TK 911 TK 11 1, 11 2 6 .1 TÀI KHOẢN SỬ DỤNG 6.2 KẾ TOÁN... TÀI CHÍNH (Financial Expenses) 46 5.2 KẾ TỐN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TK 515 TK 11 1, 11 2 NHẬN LÃI TP, CỔ TỨC LN ĐƯỢC CHIA TK 911 CK: KC DT HĐ TC TK 11 2 CL GIÁ CP (GB-GV)>0 LÃI TGHĐ TK 11 1,... 511 TK 11 -, 13 1 Giá bán chưa BG VAT TK 33 31 18 1/ 19/2 017 2.4 PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU BÁN HÀNG TRONG NƯỚC: VAT TRỰC TIẾP: TH không tách thuế GTGT khỏi doanh thu TK 11 - ,13 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn Kế toán tài chính 1 (Trường đại học ngân hàng TP HCM), Slide bài giảng môn Kế toán tài chính 1 (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay