Slide bài giảng môn Kế toán tài chính 1 (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

8 54 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:16

1/19/2017 MỤC TIÊU Giúp người học hiểu thực nội dung:  Nhận biết khoản thuộc vốn chủ sở hữu KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU  Hiểu mục đích sử dụng khoản thuộc vốn chủ sở hữu  Ghi nhận theo dõi khoản thuộc vốn chủ sở hữu  Trình bày tiêu thuộc vốn chủ sở hữu Báo cáo tài LOGO www.themegallery.com TÀI LIỆU THAM KHẢO NỘI DUNG  Luật kế toán  VAS 01, VAS 10, VAS 21, VAS 24 KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU  Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế TRÌNH BÀY THƠNG TIN TRÊN BCTC toán doanh nghiệp  Giáo trình Kế tốn tài chính, ĐHNH, TS Lê Thị Thanh Hà – ThS Nguyễn Quỳnh Hoa  Giáo trình Kế tốn tài chính, trường ĐH Kinh tế TP.HCM, Bộ mơn kế tốn tài  BCTC cơng ty niêm yết www.themegallery.com KẾ TỐN VỐN CHỦ SỞ HỮU www.themegallery.com KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU KHÁI NIỆM Vốn chủ sở hữu bao gồm: Vốn chủ sở hữu (Equity/ Owners’ equity) giá trị vốn - Vốn góp ban đầu, góp bổ sung chủ sở hữu; góp DN, tính số chênh lệch giá trị - Vốn bổ sung từ kết họat động SXKD; Tài sản (Assets) doanh nghiệp trừ Nợ phải trả - Chênh lệch tỷ giá chưa xử lý, chênh lệch đánh giá lại TS, (Liabilities) (đây điểm khác biệt Vốn chủ sở hữu Nợ phải trả) - LN sau thuế chưa sử dụng, quỹ; - Các khoản thặng dư vốn cổ phần phát hành cổ phiếu cao thấp mệnh giá; - Cổ phiếu quỹ www.themegallery.com www.themegallery.com 1/19/2017 KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU 1.1 KT VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 1.1 KẾ TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU* Vốn đầu tư chủ sở hữu bao gồm: 1.2 KẾ TOÁN CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN - Vốn góp ban đầu, góp bổ sung CSH; 1.3 KẾ TOÁN CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI * - Các khoản bổ sung từ quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, LN sau thuế; 1.4 KẾ TOÁN CÁC QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP 1.5 KẾ TOÁN CỔ PHIẾU QUỸ * 1.6 KẾ TOÁN LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI * - Cấu phần vốn trái phiếu chuyển đổi; - Các khoản viện trợ khơng hồn lại, khoản nhận khác quan có thẩm quyền cho phép ghi tăng vốn đầu tư chủ sở hữu www.themegallery.com 1.1 KT VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 1.1 KT VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 1.1.1 NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN: 1.1.2 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN: - Vốn đầu tư chủ sở hữu (Owners’ capital) phải - Hồ sơ thành lập DN phản ánh theo số vốn góp thực tế, khơng theo - Biên bàn giao số cam kết (vốn điều lệ) - Biên góp vốn - Trường hợp nhận vốn góp TS (hiện vật) phải - Giấy báo ngân hàng phản ánh tăng Vốn đầu tư chủ sở hữu theo giá đánh giá lại www.themegallery.com 1.1 KT VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 1.1.3 TÀI KHOẢN KẾ TOÁN (ACCOUNTS): TK 411 – Vốn đầu tư CSH (Owners’ Capital) - TK 4111 – Vốn góp chủ sở hữu (Share capital/ www.themegallery.com 1.1 KT VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 1.1.4 SĐ KẾ TOÁN: TK 411 TK 111, 112 Nhận vốn góp tiền TK 111, 112, 152, 153 Điều chuyển vốn cho đơn vị khác Legal Capital) +TK 41111 – Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu Mệnh giá Phát hành CP thu tiền TK 4112 Phần giá PH>MG TK 152, 153, 211 (Ordinary shares) Nhận vốn góp TS - TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (Share premium) TK 421, 414, 441 www.themegallery.com www.themegallery.com Trả cổ tức CP, bổ sung vốn từ LN, quỹ ĐTPT, … 1/19/2017 1.1 KT VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU Ví dụ 1: Tại công ty cổ phần Phương Nam, ngày 15/3/20X5 (ĐVT: 1.000 đồng): phát hành thêm 10 triệu cổ phiếu, giá phát hành 24/CP, mệnh giá 10/CP, thu chuyển khoản (NH báo có) Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh www.themegallery.com www.themegallery.com Company Logo 1.1 KT VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU Ví dụ 2: Tại công ty cổ phần Phương Nam, ngày 15/3/20X5 (ĐVT: 1.000 đồng): phát hành thêm triệu cổ phiếu, giá phát hành 9/CP, mệnh giá 10/CP, thu chuyển khoản (NH báo có) Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh www.themegallery.com www.themegallery.com Company Logo 1.1 KT VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 1.1 KT VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 1.1.5 TRÌNH BÀY THƠNG TIN TRÊN BCTC: 1.1.5 TRÌNH BÀY THƠNG TIN TRÊN BCTC: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Statement of Financial THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Notes to The Position/ Balance sheet) Financial Statements) D Vốn chủ sở hữu (Equity/ Owners’ Equity) 25 Vốn chủ sở hữu ( Equity/ Owners’ Equity) Vốn góp chủ sở hữu (Share Capital/ Legal Capital) - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu (Ordinary Shares) - Cổ phiếu ưu đãi (Preferred Shares) Ví dụ: Bài tập 61 trang 399 Thặng dư vốn cổ phần (Share Premium) www.themegallery.com www.themegallery.com 1/19/2017 1.3 KT CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1.3 KT CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1.3.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM: Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tài sản có quyền thu hồi nợ phải trả có nghĩa vụ phải tốn thời điểm tương lai ngoại tệ, bao gồm: Tỷ giá hối đoái (Exchange rate) tỷ giá trao đổi hai đơn vị tiền tệ Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Foreign exchange differences) chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế quy đổi số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác Tỷ giá hối đoái cuối kỳ (Closing rate) tỷ giá hối đoái sử dụng ngày lập Bảng cân đối kế toán www.themegallery.com a) Tiền mặt, khoản tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn ngoại tệ; b) Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả có gốc ngoại tệ, ngoại trừ: - Các khoản trả trước cho người bán khoản chi phí trả trước ngoại tệ, - Các khoản người mua trả tiền trước khoản doanh thu nhận trước ngoại tệ; www.themegallery.com 1.3 KT CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1.3 KT CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI c) Các khoản vay, cho vay dưới hình thức 1.3.2 NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ LẠI CÁC KHOẢN MỤC quyền thu hồi có nghĩa vụ hồn trả ngoại tệ; TIỀN TỆ CÓ GỐC NGOẠI TỆ: d) Các khoản đặt cọc, ký cược, ký quỹ quyền a) Doanh nghiệp phải đánh giá lại khoản mục tiền nhận lại ngoại tệ; Các khoản nhận ký cược, ký quỹ tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế tất phải hoàn trả ngoại tệ; thời điểm lập Báo cáo tài Tỷ giá cơng bố NHTM nơi DN thường xuyên có giao dịch (do DN tự lựa chọn), theo nguyên tắc: - Những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phân loại tài sản: tỷ giá mua ngoại tệ (Đối với khoản ngoại tệ gửi ngân hàng sử dụng tỷ giá mua www.themegallery.com ngân hàng nơi DN mở tài khoản ngoại tệ) www.themegallery.com 1.3 KT CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1.3 KT CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI - Những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phân b) Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại khoản mục tiền tệ loại nợ phải trả: tỷ giá bán ngoại tệ có gốc ngoại tệ trước tiên ghi vào Tài khoản - Các đơn vị tập đoàn: áp dụng chung 4131 - Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại khoản mục tỷ giá Công ty mẹ quy định (phải đảm bảo sát với tiền tệ có gốc ngoại tệ, sau tổng hợp ghi số tỷ giá giao dịch thực tế) để đánh giá lại khoản chênh lệch lãi/lỗ vào Tài khoản Chi phí tài mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phát sinh từ giao dịch hay Thu nhập tài nội www.themegallery.com www.themegallery.com 1/19/2017 1.3 KT CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Ví dụ 3: Tại cơng ty Bình Minh (kỳ kế toán: quý), ngày 31/3/20X5: tiền gửi Sacombank 50.000 USD, khoản phải thu 60.000 USD, khoản phải trả 100.000 USD Công ty giao dịch chủ yếu Sacombank Biết rằng: Tỷ giá đóng cửa 31/3/20X5 Sacombank: Tỷ giá mua tiền mặt: 21.210VND/USD; tỷ giá mua chuyển khoản: 21.450VND/USD; tỷ giá bán chuyển khoản 21.620VND/USD Yêu cầu: Hãy cho biết cơng ty Bình Minh dùng tỷ giá để đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ vào ngày 31/3/20X5? www.themegallery.com 1.3 KT CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1.3.3 TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Foreign exchange differences) 112 – Tiền gửi ngân hàng (Cash at bank) 131 – Phải thu khách hàng (Accounts receivable) 331 – Phải trả cho người bán (Accounts payable) 515 – Doanh thu hoạt động tài (Financial income) 635 – Chi phí tài (Financial expenses) Company Logo www.themegallery.com 1.3 KT CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1.3.4 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN: TK 111, 112, 128, 131, 331, 341, … TK4131 Đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo TGGD thực tế thời điểm lập BCTC (lỗ tỷ giá) www.themegallery.com Đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo TGGD thực tế thời điểm lập BCTC (lãi tỷ giá) TK635 TK515 Kết chuyển lãi tỷ giá … TK 111, 112, 128, 131, 331, 341, … Kết chuyển lỗ tỷ giá www.themegallery.com 1.3 KT CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 1.3 KT CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐỐI Ví dụ 4: Tại cơng ty Bình Minh (kỳ kế tốn: q), ngày Biết rằng: Tỷ giá đóng cửa 31/3/20X5 Sacombank: 31/3/20X5: Tỷ giá mua tiền mặt: 21.210VND/USD; tỷ giá mua chuyển - Tiền gửi Sacombank 50.000 USD (tỷ giá ghi sổ khoản: 21.450VND/USD; tỷ giá bán chuyển khoản 21.350VND/USD), - Khoản phải thu khách hàng A 60.000 USD (tỷ giá ghi sổ 21.370UND/USD), - Khoản phải trả cho người bán X 100.000 USD (tỷ giá 21.620VND/USD Yêu cầu: Hãy cho biết kế tốn Cơng ty Bình Minh xử lý nghiệp vụ đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ vào ngày 31/3/20X5 nào? ghi sổ 21.640VND/USD) Công ty giao dịch chủ yếu Sacombank www.themegallery.com www.themegallery.com 1/19/2017 1.3 KT CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐỐI 1.3.5 TRÌNH BÀY THƠNG TIN TRÊN BCTC BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ( Income Statement/ Statement of Comprehensive income) … Doanh thu hoạt động tài (Financial Income) Chi phí tài (Financial Expenses) … Ví dụ: Bài tập 58 trang 396 www.themegallery.com Company Logo www.themegallery.com 1.5 KT CỔ PHIẾU QUỸ 1.5 KT CỔ PHIẾU QUỸ 1.5.1 KHÁI NIỆM : 1.5.2 NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN: Cổ phiếu quỹ (Treasury shares) cổ phiếu công ty  Giá trị cổ phiếu quỹ ghi nhận theo giá thực tế phát hành mua lại cơng ty phát hành, mua lại bao gồm giá mua lại chi phí liên quan khơng vị huỷ bỏ tái phát hành trở trực tiếp đến việc mua lại cổ phiếu, chi phí giao lại khoảng thời gian theo quy định pháp luật dịch, thông tin chứng khoán  Cuối kỳ kế toán, lập báo cáo tài chính, giá trị thực Các cổ phiếu quỹ công ty nắm giữ không nhận tế cổ phiếu quỹ ghi giảm nguồn vốn kinh cổ tức, khơng có quyền bầu cử hay tham gia chia phần doanh Bảng cân đối kế toán cách ghi số tài sản công ty giải thể www.themegallery.com âm www.themegallery.com 1.5 KT CỔ PHIẾU QUỸ 1.5 KT CỔ PHIẾU QUỸ  Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu cơng 1.5.3 QUY TRÌNH MUA, BÁN CỔ PHIẾU QUỸ: ty phát hành nhằm mục đích thu hồi cổ phiếu để huỷ bỏ vĩnh viễn mua vào giá trị cổ phiếu mua vào không phản ánh vào tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ mà ghi giảm trực tiếp vào vốn góp CSH Tài liệu báo cáo mua/bán CPQ Ủy ban chứng khoán Nhà nước thặng dư vốn cổ phần  Trị giá vốn cổ phiếu quỹ tái phát hành, Công bố thông tin sử dụng để trả cổ tức, thưởng, tính theo phương pháp bình quân gia quyền www.themegallery.com Thực giao dịch mua/bán CPQ www.themegallery.com Tài liệu báo cáo mua/bán CPQ gồm: Báo cáo giao dịch CPQ Quyết định ĐHCĐ/HĐQT thông qua phương án mua/bán CPQ VB xác nhận việc định thực giao dịch cơng ty chứng khốn BCTC kỳ gần kiểm tốn Cơng bố thơng tin kết mua/bán CPQ 1/19/2017 1.5 KT CỔ PHIẾU QUỸ 1.5 KT CỔ PHIẾU QUỸ 1.5.4 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN: 1.5.5 TÀI KHOẢN SỬ DỤNG: - Lệnh mua/bán 112 – Tiền gửi ngân hàng (Cash at bank) - Giấy báo nợ 411 – Vốn đầu tư chủ sở hữu (Owners’ equity) - Giấy báo có 4111 – Vốn góp chủ sở hữu (Share Capital/ Legal Capital) 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (Share premium) 419 – Cổ phiếu quỹ (Treasury shares) 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Retained earnings) www.themegallery.com www.themegallery.com 1.5 KT CỔ PHIẾU QUỸ 1.5.6 SĐ KẾ TOÁN: TK 111, 112 1.5 KT CỔ PHIẾU QUỸ TK 419 Hủy bỏ CP quỹ Doanh nghiệp mua lại cổ phiếu quỹ TK 4111 1/ Ngày 15/10/20X1: Mua 500.000 cổ phiếu làm CPQ, giá TK 4112 Chênh lệch trị giá mua > MG TK 111, 112 Tái PH CL giá PH < giá ghi sổ CL giá PH > giá ghi sổ TK 4112 TK 421 www.themegallery.com Trả cố tức CPQ Ví dụ 5: Cơng ty Phát Đạt (ĐVT: 1.000 đồng) CL giá PH < giá ghi sổ CL giá PH > giá ghi sổ khớp lệnh 26/CP, phí giao dịch 0,4% 2/ Ngày 20/2/20X2: Tái phát hành 200.000 CPQ, giá khớp lệnh 30/CP, phí giao dịch 0,4% 3/ Ngày 5/5/20X2: dùng 140.000 CPQ để chia cổ tức cho cổ đông với giá thị trường 28/CP Biết rằng: tất giao dịch toán chuyển khoản www.themegallery.com Yêu cầu: Định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh 1.6 KT LN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI Định kỳ DN tạm phân phốiLN - Tạm chia lãi cho cổ đông bên LD - Tạm trích quỹ Cuối năm tài chính, DN nộp BCTC cho quan thuế, quan thuế KT duyệt toán thuế, xác định thức thu nhập chịu thuế số thuế mà DN phải tạm nộp cho năm TC DN xác định số lãi chia bổ sung cho cổ đơng, bên liên doanh, LN trích lập bổ sung cho quỹ (nếu có) www.themegallery.com Company Logo www.themegallery.com 1/19/2017 1.6 KT LN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI TRÌNH BÀY THƠNG TIN TRÊN BCTC SƠ ĐỒ KẾ TỐN Ví dụ thực tế: BCTC cơng ty niêm yết TK 421 TK 911 TK 111, 112, 338 CHIA LN CHO CĐ, LD K/C LÃI …… 414, 353 TRÍCH CÁC QUỸ www.themegallery.com 43 www.themegallery.com ... VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU 1. 1.4 SĐ KẾ TOÁN: TK 411 TK 11 1, 11 2 Nhận vốn góp tiền TK 11 1, 11 2, 15 2, 15 3 Điều chuyển vốn cho đơn vị khác Legal Capital) +TK 411 11 – Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu... www.themegallery.com 1. 5 KT CỔ PHIẾU QUỸ 1. 5.6 SĐ KẾ TOÁN: TK 11 1, 11 2 1. 5 KT CỔ PHIẾU QUỸ TK 419 Hủy bỏ CP quỹ Doanh nghiệp mua lại cổ phiếu quỹ TK 411 1 1/ Ngày 15 /10 /20X1: Mua 500.000 cổ phiếu... tin kết mua/bán CPQ 1/ 19/2 017 1. 5 KT CỔ PHIẾU QUỸ 1. 5 KT CỔ PHIẾU QUỸ 1. 5.4 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN: 1. 5.5 TÀI KHOẢN SỬ DỤNG: - Lệnh mua/bán 11 2 – Tiền gửi ngân hàng (Cash at bank) - Giấy báo nợ 411
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn Kế toán tài chính 1 (Trường đại học ngân hàng TP HCM), Slide bài giảng môn Kế toán tài chính 1 (Trường đại học ngân hàng TP HCM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay