HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ DỊCH TRÍCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI NẤM Choanephora cucurbitarum GÂY BỆNH CHẾT CÀNH ỚT

58 22 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:16

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DỊCH TRÍCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI NẤM Choanephora cucurbitarum GÂY BỆNH CHẾT CÀNH ỚT NGÀNH :BẢO VỆ THỰC VẬT NIÊN KHÓA : 2007-2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN : LÊ ĐỨC HẬU Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2011 i HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DỊCH TRÍCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI NẤM Choanephora cucurbitarum GÂY BỆNH CHẾT CÀNH ỚT Tác giả LÊ ĐỨC HẬU Luận văn khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Bảo vệ thực vật Giáo viên hướng dẫn: TS TỪ THỊ MỸ THUẬN Tp.HCM, tháng 07/2011 ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài tốt nghiệp này, cố gắng, nỗ lực thân, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình thầy cô, bạn bè người thân Trước tiên, tơi xin nói lời cảm ơn chân thành lòng biết ơn sâu sắc tới TS Từ Thị Mỹ Thuận tận tình dạy, giúp đỡ động viên tơi q trình thực đề tài hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy, cô giáo Khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh - người trực tiếp giảng dạy, cung cấp kiến thức bổ ích suốt thời gian học đại học Tôi xin cảm ơn tất bạn học lớp DH07BV giúp đỡ suốt thời gian qua Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ba, Mẹ em người bên cạnh, động viên, giúp đỡ tơi q trình học tập thực khóa luận Tp HCM, tháng 07 năm 2011 LÊ ĐỨC HẬU iii TÓM TẮT Lê Đức Hậu, Trường Đại Học Nơng Lâm, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tháng năm 2011 “HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DỊCH TRÍCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI NẤM Choanephora cucurbitarum GÂY BỆNH CHẾT CÀNH ỚT” Giáo viên hướng dẫn: TS TỪ THỊ MỸ THUẬN Đề tài thực từ ngày 15/02/2011 đến ngày 15/06/2011, phòng thí nghiệm bệnh - Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật - Trường Đại Học Nơng Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh Đề tài tiến hành loại thuốc BVTV có nguồn gốc hóa học Antracol 70WP, Dithane M-45 80WP, Virovral 50BTN, Viben-C 50BTN, Anvil 5SC, Vicarben 50HP, Score 250EC, Topsin M 70WP, loại thực vật củ tỏi (Allium sativum L.); trâm ổi (Lantana camara Linn.); trầu không (Piper betle L.); đại (Plumeria sp.); húng quế (Ocimum bacilicum L.) Mục đích nhằm xác định hiệu hạn chế nấm Choanephora cucurbitarum gây bênh chết cành ớt điều kiện phòng thí nghiệm, lập phương trình tương quan tuyến tính, tính IC50, IC99 loại thuốc tốt dịch trích từ thực vật tốt Trong loại thuốc hóa học thí nghiệm loại thuốc Antracol 70WP, Anvil 5SC, Dithane M-45 80WP có hiệu tốt chọn làm thí nghiệm Trong loại thực vật dùng làm dịch trích làm thí nghiệm hoa trâm ổi, trâm ổi trầu khơng có hiệu tốt chọn làm thí nghiệm Trong thí nghiệm 2, thuốc Antracol 70WP nồng độ 150ppm a.i hạn chế hoàn toàn nấm C cucurbitarum Thuốc Anvil 5SC Dithane M-45 80WP nồng độ 125 150ppm a.i hạn chế hồn tồn nấm C cucurbitarum Trong thí nghiệm 4, dịch trích từ hoa trâm ổi nồng độ 4% 5% hạn chế hoàn toàn nấm C Cucurbitarum, dịch trích từ trâm ổi trầu khơng nồng độ 5% hạn chế hoàn toàn nấm C cucurbitarum iv Tóm lại, qua thí nghiệm cho thấy, loại thuốc Antracol 70WP, Anvil 5SC, Dithane M-45 80WP loại dịch trích từ trâm ổi, trầu khơng có khả hạn chế nấm C cucurbitarum Ở nồng độ cao khả hạn chế nấm cao v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC .v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích .2 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 lược ớt 2.1.1 Giới thiệu 2.1.2 Nguồn gốc, phân bố, phân loại 2.1.3 Đặc điểm thực vật học .5 2.1.4 Điều kiện sinh thái 2.2 Giới thiệu bệnh chết cành ớt .8 2.2.1 Triệu chứng bệnh .8 2.2.2 Tác nhân gây bệnh 2.2.3 Điều kiện phát sinh phát triển bệnh 2.2.4 Biện pháp quản lý 2.3 Giới thiệu nấm Choanephora cucurbitarum .9 2.3.1 Vị trí phân loại 2.3.2 Đặc điểm nấm C cucurbitarum 2.4 Đặc điểm loại thực vật dùng li trích 11 2.4.1 Cây húng quế 11 2.4.2 Cây hoa đại 12 vi 2.4.3 Cây trầu không .12 2.4.4 Cây trâm ổi 13 2.4.5 Cây tỏi 13 2.5 Đặc điểm loại thuốc làm thí nghiệm 15 Chương .16 VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .16 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 16 3.2 Nội dung nghiên cứu 16 3.3 Vật liệu phương tiện nghiên cứu .16 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4 Xử lý số liệu 21 Chương .22 KẾT QUẢ THẢO LUẬN .22 4.1 Hiệu loại thuốc trừ nấm hóa học nấm C cucurbitarum 22 4.2 Hiệu nồng độ thuốc hóa học khác nấm C Cucurbitarum .25 4.3 Hiệu hạn chế nấm C cucurbitarum số dịch trích thơ từ thực vật sử dụng dung môi ethanol 80% .28 4.4 Hiệu hạn chế nấm C cucurbitarum nồng độ số dịch trích thơ từ thực vật điều kiện phòng thí nghiệm 30 Chương .35 KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 35 5.1 Kết luận 35 5.2 Đề nghị 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO .36 PHỤ LỤC 39 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT AVRDC: Asian Vegetable Research and Development Center Ctv: Cộng tác viên FAO : Food and Agriculture Organization PDA: Potato dextrose agar PGA: Potato glucose agar NT: Nghiệm thức viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thành phần dinh dưỡng ớt xanh (trong 100g phần ăn được) Bảng 2.2: Ảnh hưởng nhiệt độ đất đến nảy mầm hạt giống Bảng 2.3: Đặc điểm loại thuốc làm thí nghiệm 15 Bảng 3.1: Các nghiệm thức làm thí nghiệm thuốc sau: 17 Bảng 3.2: Các nghiệm thức làm thí nghiệm nồng độ thuốc sau: 19 Bảng 3.3: Các nghiệm thức làm thí nghiệm dịch trích thơ sau: 20 Bảng 3.4: Các nghiệm thức thí nghiệm nồng độ dịch trích thơ sau: .21 Bảng 4.1: Hiệu loại thuốc trừ nấm hóa học nấm C cucurbitarum điều kiện phòng thí nghiệm 22 Bảng 4.2: Hiệu nồng độ thuốc hóa học khác nấm C cucurbitarum điều kiện phòng thí nghiệm .25 Bảng 4.3: Phương trình tương quan tuyến tính nồng độ thuốc hiệu hạn chế nấm loại thuốc sau 28 Bảng 4.4: Hiệu hạn chế nấm C cucurbitarum số dịch trích thô từ thực vật sử dụng dung môi ethanol 80% 29 Bảng 4.5: Hiệu hạn chế nấm C cucurbitarum nồng độ số dịch trích thô từ thực vật 32 Bảng 4.6: Phương trình tương quan tuyến tính số EC50, EC99 loại dịch trích sau 24 ni cấy 34 ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 4.1: Tản nấm C.cucurbitarum sau 24 nuôi cấy mơi trường PGA nhiễm thuốc hóa học 24 Hình 4.2: Tản nấm C.cucurbitarum sau 24 nuôi cấy môi trường PGA nhiễm thuốc hóa học 27 Hình 4.3: Tản nấm C cucurbitarum sau 24 nuôi cấy mơi trường nhiễm loại dịch trích thơ từ thực vật 30 Hình 4.4: Tản nấm C cucurbitarum sau 24 nuôi cấy mơi trường nhiễm loại dịch trích thơ 33 34 Bảng 4.6: Phương trình tương quan tuyến tính số EC50, EC99 loại dịch trích sau 24 ni cấy Phương trình tương Dịch trích quan tuyến tính (Y = bX + a) Hệ số Giá trị tương quan xác xuất (r) (p) EC50 EC99 (ppm a.i) (ppm a.i) Hoa trâm ổi Y = 6,61X + 69,96 0,967 0,007 0,000 10,760 Lá trâm ổi Y = 9,64X + 52,48 0,999 0,000 0,005 78,000 Trầu không Y = 14,22X + 35,09 0,964 0,008 0,111 72,694 Qua bảng 4.6 cho thấy: trầu khơng có phương trình tương quan Y = 14,22X + 35,09, hệ số tương quan r = 0,964 giá trị xác xuất p = 0,008 < 0,05 nên có mối tương quan nồng độ với ức chế đường kính tản nấm chặt chẽ đáng tin cậy, từ tính EC50 = 0,111 EC99 = 72,694 Lá trâm ổi có phương trình tương quan Y = 9,64X + 52,48, hệ số tương quan r = 0,999 giá trị xác xuất p = 0,000 < 0,05 nên có mối tương quan nồng độ với ức chế đường kính tản nấm chặt chẽ đáng tin cậy tương ứng, từ tính EC50 = 0,005 EC99 = 78 Hoa trâm ổi có phương trình tương quan Y = 6,61X + 69,96, hệ số tương quan r = 0,967 giá trị xác xuất p = 0,007 < 0,05 nên có mối tương quan nồng độ với ức chế đường kính tản nấm chặt chẽ đáng tin cậy tương ứng, từ tính EC50 = 0,000 EC99 = 10,760   35 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận - Trong số loại thuốc hóa học làm thí nghiệm, thuốc Anvil 5SC có hiệu hạn chế phát triển nấm C cucurbitarum tốt nhất, tiếp đến thuốc Dithane M-45 80WP Antracol 70WP - Trong điều kiện phòng thí nghiệm, thuốc Anvil 5SC Dithane M-45 80WP nồng độ 125ppm a.i có hiệu ức chế hoàn toàn phát triển nấm C cucurbitarum, thuốc Antracol 70WP nồng độ 150ppm a.i có hiệu ức chế hồn tồn phát triển nấm C cucurbitarum - Trong số loại thực vật dùng làm dịch trích làm thí nghiệm trầu khơng, hoa trâm ổi trâm ổi có hiệu hạn chế phát triển nấm C cucurbitarum tốt nhất, nồng độ 1% sau 24 nuôi cấy hạn chế 61,67% - 76,44% - Trong loại dịch trích làm thí nghiệm nồng độ, dịch trích từ hoa trâm ổi nồng độ 4% có hiệu hạn chế hoàn toàn phát triển nấm C cucurbitarum, dịch trích từ trầu khơng, dịch trích từ trâm ổi nồng độ 5% có hiệu hạn chế hoàn toàn phát triển nấm C cucurbitarum.  5.2 Đề nghị - Khảo sát độ độc loại dịch trích từ trâm ổi, trầu khơng hoa trâm ổi đến ớt - Thử nghiệm hiệu lực loại thuốc Anvil 5SC, Antracol 70WP, Dithane M-45 80WP bệnh thối cành ớt nấm C cucurbitarum điều kiện nhà lưới - Phân tích xác định hoạt chất trừ nấm dịch trích từ trâm ổi, trầu khơng hoa trâm ổi   36 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Mai Thị Phương Anh,1999 Kỹ thuật trồng số loại rau cao cấp NXB Nông Nghiệp, Hà Nội Trang 5-13 Ngơ Thị Xun Hồng Văn Thọ, 2003 Ảnh hưởng môi trường nuôi cấy thuốc Metalaxyl đến sinh trưởng, phát triển nấm Phytophthora infestans (Mont.) de Bary số giống cà chua, khoai tây Tạp chí Khoa học Kĩ thuật Nơng nghiệp Ðại học Nông nghiệp I Hà Nội Tập 1, số Phạm Thị Thanh Thúy, 2008 Khảo sát khả kháng nấm vi khuẩn hại trồng số dịch chiết thô Luận văn tốt nghiệp Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Chưa xuất Phạm Văn Biên, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Mạnh Chinh, 2003 Cẩm nang sâu bệnh hại trồng Quyển 1, lương thực, thực phẩm, hoa cảnh Nhà xuất Nông Nghiệp Trang 473-474 Phạm Văn Biên, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Mạnh Chinh, 2005 Cẩm nang thuốc Bảo vệ thực vật Nhà xuất Nơng nghiệp TP Hồ Chí Minh Viện ăn Miền Nam, 2007 Kết nghiên cứu Khoa học công nghệ rau hoa 2005 – 2006 Nhà xuất Nông nghiệp Trang 315 Tài liệu nước Blazquez C.H., 1986 Choanephora wet rot of pepper Proc Fla State Hort Soc 99: 321 – 325 Cerkauskas, 2004 Choanephora blight AVRDC – The Word Vegetable Center Fact Sheet 04 – 576   37 Frrderick A, 1917 Squash disease caused by Choanephora cucurbitarum Journal of agricultural research, vol VIII No.9, page 319 – 327 Kwon J.H and Jee H.J, 2005 Soft Rot of Eggplant (Solanum melongena) Caused by Choanephora cucurbitarum in Korea Mycobiology 33(3): 163 - 165 Kwon J.H, Shen S.S and Park C.H, 2001 Pod rot of Cowpea (Vigna sinensis) Caused by Choanephora cucurbitarum, Korea Plant Pathology J 17(6): 354 – 356 Ngozi, Nwabueze C, 1988 Studies on growth, sporulation and germination of Choanephora cucurbitarum and the effects of fungicides on in vitro development of the fungus Method in Mycology Vol 4, page – 53 Sinha S.M.Sc, 1939 On the characters of Choanephora cucurbitarum Thaxter on Chillerss (Capsicum spp.) University of Lucknow, page 162 Tài liệu internet http://books.google.com.vn/books?id=90x6Ilw4UhkC&pg=PA396&lpg=PA396&dq= %22choanephora+Blight+or+Bud+Rot%22&source=bl&ots=eU5q704Z4f&sig= Hf5psSQErUOwgWLOwetR8Amtfg&hl=vi&ei=JmhfTeuDHcvXceWX9MoJ&sa=X&oi=book_result&c t=result&resnum=1&ved=0CBYQ6AEwAA#v=onepage&q&f=true.  Ngày truy cập 19 – 02 – 2011 http://khcncaobang.gov.vn/index.php?option=com_docman&task=cat_view&am p;gid=93&Itemid=155 Ngày truy cập 21- 02 – 2011 http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%8Fi Ngày truy cập 28 – 02 – 2011 http://www.baovecaytrong.com/kythuatcaytrongchitiet.php?Id=307&caytrongkythuat= c%C3%A2y%20%E1%BB%9Bt Ngày truy cập 18 – 02 – 2011 http://www.bcrc.firdi.org.tw/fungi/fungal_detail.jsp?id=FU200802070036 Ngày truy cập 21 – 02 – 2011   38 http://www.nongnghiep.vinhlong.gov.vn/Default.aspx?tabid=64&categoryid=11&item id=2950. Ngày truy cập 22 - 02- 2011 http://www.vinafruit.com/web/index.php?option=com_contentlist&task=detail&cat=3 &subcat=3&id=396 Ngày truy cập 25 – 01 – 2011   39 PHỤ LỤC Phụ bảng ANOVA loại thuốc hóa học trừ nấm C cucurbitarum điều kiện phòng thí nghiệm Variable (12gsc) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob Between 10034.178 Within 36 142.900 1254.272 315.982 0.0000 3.969 Total 44 10177.078 Coefficient of Variation = 6.71% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 74.500 14.900 0.96 0.89 5.00 41.000 8.200 0.45 0.89 5.00 22.000 4.400 4.26 0.89 5.00 173.500 34.700 1.25 0.89 5.00 184.500 36.900 1.71 0.89 5.00 213.500 42.700 1.04 0.89 5.00 202.000 40.400 0.82 0.89 5.00 212.000 42.400 0.55 0.89 5.00 212.500 42.500 3.14 0.89 -Total 45.00 Within   1335.500 29.678 15.21 1.99 2.27 40 Variable (24gsc) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square F-value Prob Between 40549.578 Within 36 160.200 5068.697 1139.033 0.0000 4.450 Total 44 40709.778 Coefficient of Variation = 3.62% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 136.500 27.300 3.35 0.94 5.00 44.000 8.800 0.45 0.94 5.00 73.000 14.600 3.11 0.94 5.00 351.500 70.300 0.57 0.94 5.00 361.500 72.300 3.70 0.94 5.00 405.000 81.000 1.22 0.94 5.00 400.000 80.000 1.77 0.94 5.00 398.500 79.700 0.57 0.94 5.00 450.000 90.000 0.00 0.94 -Total 45.00 Within   2620.000 58.222 30.42 2.11 4.53 41 Phụ bảng ANOVA loại thuốc hóa học trừ nấm C cucurbitarum nồng độ khác Variable (12gsc) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 15 11742.300 782.820 421.012 0.0000 Within 64 119.000 1.859 Total 79 11861.300 Coefficient of Variation = 12.45% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 165.000 33.000 1.27 0.61 5.00 108.000 21.600 1.71 0.61 5.00 74.500 14.900 0.96 0.61 5.00 36.000 7.200 0.91 0.61 5.00 0.000 0.000 0.00 0.61 5.00 84.000 16.800 0.45 0.61 5.00 68.000 13.600 0.96 0.61 5.00 41.000 8.200 0.45 0.61 5.00 0.000 0.000 0.00 0.61 10 5.00 0.000 0.000 0.00 0.61 11 5.00 34.000 6.800 0.76 0.61 12 5.00 31.500 6.300 0.45 0.61 13 5.00 22.000 4.400 4.26 0.61 14 5.00 0.000 0.000 0.00 0.61 15 5.00 0.000 0.000 0.00 0.61 16 5.00 212.000 42.400 1.78 0.61 -Total 80.00 876.000 10.950 12.25 1.37 Within 1.36   42 Variable (24gsc) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 15 49325.322 3288.355 903.627 0.0000 Within 64 232.900 3.639 Total 79 49558.222 Coefficient of Variation = 8.70% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 320.500 64.100 2.43 0.85 5.00 224.000 44.800 1.15 0.85 5.00 136.500 27.300 3.35 0.85 5.00 41.500 8.300 0.45 0.85 5.00 0.000 0.000 0.00 0.85 5.00 147.500 29.500 1.17 0.85 5.00 121.000 24.200 1.04 0.85 5.00 44.000 8.800 0.45 0.85 5.00 0.000 0.000 0.00 0.85 10 5.00 0.000 0.000 0.00 0.85 11 5.00 109.500 21.900 5.04 0.85 12 5.00 86.000 17.200 1.35 0.85 13 5.00 73.000 14.600 3.11 0.85 14 5.00 0.000 0.000 0.00 0.85 15 5.00 0.000 0.000 0.00 0.85 16 5.00 450.000 90.000 0.00 0.85 -Total 80.00 1753.500 21.919 25.05 2.80 Within 1.91   43 Phụ bảng tương quan tuyến tính loại thuốc hóa học Function : REGR Data case no to 15 REGRESSION X-variable nd Y-variable hh Group variables From To DF X-BAR Y-BAR VAR.x VAR.y COVAR r a b -1 82.00 67.89 3182.50 849.99 1103.75 0.671 39.45 0.35 10 82.00 86.11 3182.50 232.13 485.28 0.565 73.61 0.15 11 15 82.00 88.07 3182.50 127.12 520.10 0.818 74.67 0.16 Total 13 82.00 80.69 2727.86 433.95 602.61 0.554 62.57 0.22 Within Gr 11 3182.50 403.08 703.04 0.621 0.22 Between Gr 0.00 619.18 0.00 0.000 0.00 From To DF s.b t P% 0.221 1.57 0.215 10 0.129 1.18 0.321 11 15 0.066 2.46 0.091 Total 13 0.092 2.40 0.032 Within Gr 11 0.084 2.63 0.024 Between Gr 0.000 0.00 TEST FOR DIFFERENCES BETWEEN LEVEL REGRESSIONS ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean F Source Freedom Squares Square Value Prob -Differences 1541.819 385.455 1.30 0.340 Differences in level 1238.350 619.175 2.29 0.147 Error 11 2973.243 270.295 Differences in angle 303.469 151.735 0.51 Error 2669.774 296.642   44 Phụ bảng ANOVA loại dịch trích từ thực vật trừ nấm C cucurbitarum điều kiện phòng thí nghiệm Variable (12gsc) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 3467.200 495.314 137.587 0.0000 Within 32 115.200 3.600 Total 39 3582.400 Coefficient of Variation = 6.65% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 177.500 35.500 2.47 0.85 5.00 163.500 32.700 1.60 0.85 5.00 172.000 34.400 1.19 0.85 5.00 169.000 33.800 1.68 0.85 5.00 55.500 11.100 2.33 0.85 5.00 82.500 16.500 2.21 0.85 5.00 127.500 25.500 0.61 0.85 5.00 194.500 38.900 2.27 0.85 -Total 40.00 1142.000 28.550 9.58 1.52 Within 1.90   45 Variable (24gsc) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 22590.144 3227.163 750.503 0.0000 Within 32 137.600 4.300 Total 39 22727.744 Coefficient of Variation = 3.52% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 356.000 71.200 3.67 0.93 5.00 374.500 74.900 1.14 0.93 5.00 363.000 72.600 1.47 0.93 5.00 374.000 74.800 2.11 0.93 5.00 106.000 21.200 2.31 0.93 5.00 172.500 34.500 2.37 0.93 5.00 163.500 32.700 1.44 0.93 5.00 450.000 90.000 0.00 0.93 -Total 40.00 2359.500 58.988 24.14 3.82 Within 2.07   46 Phụ bảng ANOVA loại dịch trích từ thực vật phòng trừ nấm C cucurbitarum nồng độ khác điều kiện phòng thí nghiệm Variable (12gsc) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 15 13804.850 920.323 695.404 0.0000 Within 64 84.700 1.323 Total 79 13889.550 Coefficient of Variation = 10.53% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 55.500 11.100 2.33 0.51 5.00 53.000 10.600 1.78 0.51 5.00 31.000 6.200 0.76 0.51 5.00 0.000 0.000 0.00 0.51 5.00 0.000 0.000 0.00 0.51 5.00 82.500 16.500 2.21 0.51 5.00 69.000 13.800 1.35 0.51 5.00 60.000 12.000 1.00 0.51 5.00 26.500 5.300 0.45 0.51 10 5.00 0.000 0.000 0.00 0.51 11 5.00 127.500 25.500 0.94 0.51 12 5.00 60.000 12.000 1.00 0.51 13 5.00 39.500 7.900 0.22 0.51 14 5.00 0.000 0.000 0.00 0.51 15 5.00 0.000 0.000 0.00 0.51 16 5.00 269.500 53.900 1.47 0.51 -Total 80.00 874.000 10.925 13.26 1.48 Within 1.15   47 Variable (24gsc) ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between 15 42171.802 2811.453 1691.863 0.0000 Within 64 106.352 1.662 Total 79 42278.154 Coefficient of Variation = 6.45% Var V A R I A B L E No Number Sum Average SD SE -1 5.00 106.000 21.200 2.31 0.58 5.00 85.500 17.100 1.39 0.58 5.00 38.000 7.600 1.08 0.58 5.00 0.000 0.000 0.00 0.58 5.00 0.000 0.000 0.00 0.58 5.00 172.500 34.500 2.37 0.58 5.00 125.500 25.100 2.22 0.58 5.00 83.800 16.760 1.45 0.58 5.00 36.500 7.300 1.04 0.58 10 5.00 0.000 0.000 0.00 0.58 11 5.00 251.500 50.300 1.35 0.58 12 5.00 163.500 32.700 1.44 0.58 13 5.00 59.000 11.800 0.57 0.58 14 5.00 26.500 5.300 0.45 0.58 15 5.00 0.000 0.000 0.00 0.58 16 5.00 450.000 90.000 0.00 0.58 -Total 80.00 1598.300 19.979 23.13 2.59 Within 1.29   48 Phụ bảng tương quan tuyến tính loại dịch trích thơ từ thực vật Function : REGR Data case no to 15 REGRESSION X-variable nd Y-variable hh Group variables From To DF X-BAR Y-BAR VAR.x VAR.y COVAR r a b -1 3.00 89.80 2.50 116.75 16.53 0.967 69.97 6.61 10 3.00 81.41 2.50 232.91 24.11 0.999 52.48 9.64 11 15 3.00 77.76 2.50 544.04 35.56 0.964 35.09 14.22 -Total 13 3.00 82.99 2.14 282.59 21.77 0.885 52.51 10.16 Within Gr 11 2.50 297.90 25.40 0.931 10.16 Between Gr 0.00 190.69 0.00 0.000 0.00 From To DF s.b t P% 0.998 6.62 0.007 10 0.224 42.97 0.000 11 15 2.262 6.29 0.008 Total 13 1.485 6.84 0.000 Within Gr 11 1.204 8.44 0.000 Between Gr 0.000 0.00 TEST FOR DIFFERENCES BETWEEN LEVEL REGRESSIONS ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean F Source Freedom Squares Square Value Prob Differences 674.986 168.746 8.21 0.004 Differences in level 381.373 190.686 4.38 0.040 Error 11 478.501 43.500 Differences in angle 293.613 146.806 7.15 0.014 Error 184.888 20.543 -   ...i HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ DỊCH TRÍCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI NẤM Choanephora cucurbitarum GÂY BỆNH CHẾT CÀNH ỚT Tác giả LÊ ĐỨC HẬU Luận văn khóa... trồng ớt, tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Hiệu số thuốc trừ bảo vệ thực vật dịch trích thực vật nấm Choanephora cucurbitarum gây bệnh chết cành ớt ” 2 1.2 Mục đích Đánh giá hiệu số thuốc trừ nấm. .. học dịch trích thơ từ thực vật nấm Choanephora cucurbitarum gây bệnh chết cành ớt nhằm chọn loại thuốc trừ nấm có khả hạn chế nấm để ứng dụng vào sản xuất 1.3 Yêu cầu - Đánh giá hiệu số thuốc
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ DỊCH TRÍCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI NẤM Choanephora cucurbitarum GÂY BỆNH CHẾT CÀNH ỚT , HIỆU QUẢ CỦA MỘT SỐ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ DỊCH TRÍCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI NẤM Choanephora cucurbitarum GÂY BỆNH CHẾT CÀNH ỚT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay