ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ THUỐC PHÒNG TRỊ BỆNH CORYNESPORA Corynespora cassiicola (Berk. Curt.) Wei. TRÊN CÂY CAO SU

100 15 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ THUỐC PHÒNG TRỊ BỆNH CORYNESPORA [Corynespora cassiicola (Berk & Curt.) Wei.] TRÊN CÂY CAO SU NGÀNH : NƠNG HỌC KHĨA : 2007 – 2011 SINH VIÊN THỰC HIỆN: LÂM MINH NHUNG Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 i ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ THUỐC PHÒNG TRỊ BỆNH CORYNESPORA [Corynespora cassiicola (Berk & Curt.) Wei.] TRÊN CÂY CAO SU Tác giả LÂM MINH NHUNG Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ ngành Nông học Hội đồng hướng dẫn: TS Nguyễn Anh Nghĩa ThS Trần Văn Lợt KS Nguyễn Đơn Hiệu Tp Hồ Chí Minh, tháng 08/2011 ii LỜI CẢM ƠN Con xin thành kính cảm ơn Ba, Mẹ người thân gia đình tạo điều kiện để có ngày hôm Tôi xin chân thành cảm ơn: Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ nhiệm khoa Nơng học tồn thể q thầy tạo điều kiện, giúp đỡ truyền đạt kiến thức cho suốt trình học tập Ban Giám đốc Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Bộ môn Bảo vệ Thực vật tạo điều kiện để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp TS Nguyễn Anh Nghĩa trực tiếp hướng dẫn truyền đạt cho nhiều kiến thức q báu giúp tơi hồn thành khóa luận Thầy Trần Văn Lợt KS Nguyễn Đôn Hiệu dẫn động viên giúp tơi hồn thành khóa luận KS Nguyễn Ngọc Mai, KS Nguyễn Thị Thanh Trang tất cô chú, anh chị Bộ mơn Bảo vệ Thực vật nhiệt tình giúp đỡ suốt thời gian thực tập môn Tập thể bạn lớp DH07NHA động viên giúp đỡ bốn năm học tập thời sinh viên Các anh chị bạn sinh viên khu tập thể – nhà khách Viện Nghiên cứu Cao su giúp đỡ chia sẻ khó khăn tơi thời gian thực khóa luận tốt nghiệp Tp Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2011 Lâm Minh Nhung iii TÓM TẮT Lâm Minh Nhung, trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 08/2011 ‘‘Đánh giá hiệu lực số thuốc phòng trị bệnh Corynespora [Corynespora cassiicola (Berk & Curt.) Wei.] cao su’’ Hội đồng hướng dẫn: TS Nguyễn Anh Nghĩa ThS Trần Văn Lợt KS Nguyễn Đôn Hiệu Đề tài thực Bộ môn Bảo vệ Thực vật, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam nhằm xác định hiệu lực trừ nấm (Corynespora cassiicola gây bệnh Corynespora cao su) sáu loại thuốc Agri – fos 400, Anvil SC, Carbenvil 50 SC, Hexin SC, Sumi – eight 12,5 WP Starner 20 WP nồng độ khác Đề tài tiến hành với nội dung: Đánh giá hiệu lực trừ nấm C cassiicola (mẫu phân lập Cory LK 23) số loại thuốc theo phương pháp đầu độc môi trường Đánh giá hiệu lực số thuốc trừ nấm số mẫu phân lập nấm C cassiicola đại diện cho phân nhóm di truyền Đánh giá hiệu phòng trừ bệnh Corynespora cao su số loại thuốc trừ nấm vườn nhân Điều tra tình trạng bệnh Corynespora 77 dvt cao su vườn tuyển Lai Khê 04 VNCCS Việt Nam Kết đạt được: Theo phương pháp đầu độc môi trường, thuốc Anvil SC, Carbenvil 50 SC, Hexin SC, Sumi – eight 12,5 WP hỗn hợp Sumi – eigh 12,5 WP + Starner 20 WP cho hiệu diệt nấm C cassiicola (Cory LK 23) cao với số ED50 tương ứng 0,21; 0,03; 0,05; 0,66 1,41 ppm a.i iv Carbenvil 50 SC Sumi – eight 12,5 WP cho hiệu diệt nấm C cassiicola cao bốn mẫu phân lập với số ED50 nhỏ Trong Agri – fos 400 Hexin SC lại không phát huy tác dụng diệt nấm Riêng Anvil SC, thuốc hiệu lực MPL Cory LK 33 Cory LK 35 với số ED50 tương ứng ppm a.i lại cho hiệu thấp Cory LK 32 Cory DT 04 Kết thí nghiệm vườn nhân cho thấy, nghiệm thức Carbenvil 50 SC + Hexin SC 0,2 % theo tỉ lệ 1:1 có hiệu cao khác biệt so với nghiệm thức lại Qua kết điều tra vườn tuyển giống Lai Khê, tất dvt chủ yếu bị nhiễm mức nhẹ nhẹ, riêng có dvt LH 97/0703 bị nhiễm bệnh mức trung bình v MỤC LỤC Đề mục Trang Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH SÁCH CÁC BẢNG ix DANH SÁCH CÁC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ x Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích – yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu cao su 2.1.1 Lịch sử phát triển 2.1.2 Điều kiện sinh thái 2.1.3 Tình hình sâu bệnh hại 2.2 Giới thiệu bệnh Corynespora cao su 2.2.1 Tác nhân gây bệnh 2.2.1.1 Phân loại 2.2.1.2 Đặc điểm hình thái 2.2.1.3 Quá trình xâm nhiễm 2.2.1.4 Phân bố ký chủ 10 2.2.2 Triệu chứng 11 2.3 Giới thiệu thuốc trừ nấm 12 2.3.1 Định nghĩa 12 2.3.2 Phân loại 13 2.3.3 Các loại thuốc trừ nấm sử dụng 13 vi 2.3.3.1 Agri – fos 400 13 2.3.3.2 Anvil SC 13 2.3.3.3 Carbenvil 50 SC 14 2.3.3.4 Hexin SC 14 2.3.3.5 Sumi – eight 12,5 WP 14 2.3.3.6 Starner 20 WP 15 2.3.3.7 Chất bám dính BDNH 2000 15 2.3.4 Giới thiệu đặc tính hoạt chất 15 2.3.4.1 Carbendazim 15 2.3.4.2 Diniconazole 16 2.3.4.3 Hexaconazole 16 2.3.4.4 Oxolinic acid 17 2.3.4.5 Phosphonic acid 17 2.3.5 Các nghiên cứu phòng trị bệnh Corynespora thuốc trừ nấm 17 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 21 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 21 3.2 Nội dung nghiên cứu 21 3.3 Vật liệu phương pháp 21 3.3.1 Thí nghiệm in vitro 21 3.3.1.1 Thí nghiệm đánh giá hiệu lực số thuốc trừ nấm mẫu phân lập Cory LK 23 22 3.3.1.2 Thí nghiệm đánh giá hiệu lực số thuốc trừ nấm mẫu phân lập nấm C cassiicola khác 24 3.3.2 Thí nghiệm vườn nhân 25 3.3.2.1 Vật liệu 25 3.3.2.2 Phương pháp 26 3.3.3 Điều tra bệnh Corynespora 28 3.4 Xử lý số liệu 29 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Kết thử nghiệm thuốc theo phương pháp đầu độc môi trường 30 vii 4.1.1 Thí nghiệm đánh giá hiệu lực số thuốc trừ nấm mẫu phân lập Cory LK 23 30 4.1.1.1 Mức độ ức chế phát triển nấm C cassiicola nghiệm thức thuốc 30 4.1.1.2 Tốc độ phát triển khuẩn lạc nấm C cassiicola nghiệm thức thuốc 32 4.1.1.3 Tương quan nồng độ năm nghiệm thức thuốc mức độ ức chế nấm C cassiicola 34 4.1.2 Thí nghiệm đánh giá hiệu lực số thuốc trừ nấm mẫu phân lập nấm C cassiicola khác 35 4.1.2.1 Hiệu lực thuốc Agri – fos 400 37 4.1.2.2 Hiệu lực thuốc Anvil SC 38 4.1.2.3 Hiệu lực thuốc Carbenvil 50 SC 40 4.1.2.4 Hiệu lực thuốc Hexin SC 41 4.1.2.5 Hiệu lực thuốc Sumi – eight 12,5 WP 42 4.2 Kết thử nghiệm thuốc vườn nhân giống 44 4.3 Kết điều tra 46 Chương KẾT LUẬN – ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC 54 viii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt/ ký hiệu Viết đầy đủ/ ý nghĩa a.i Hoạt chất (Active ingredient) BVTV Bảo vệ thực vật CBTB Cấp bệnh trung bình CSB Chỉ số bệnh CV Hệ số biến thiên (Coefficient of Variation) DC Đối chứng Dvt Dòng vơ tính ED50 Liều hiệu 50% số cá thể thí nghiệm (Effective Dose 50) Ha Hecta KTKL Kích thước khuẩn lạc LD50 Liều gây chết 50% số cá thể thí nghiệm (Lathal Dose 50) LLL Lần lặp lại MPL Mẫu phân lập Nsc Ngày sau cấy PDA Potato Dextrose Agar ppm part per million TLB Tỷ lệ bệnh VNCCS Viện nghiên cứu Cao su ix DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 3.1: Nồng độ hoạt chất loại thuốc dùng thí nghiệm thử thuốc mẫu phân lập Cory LK 23 24  Bảng 3.2: Các mẫu phân lập nấm dùng thí nghiệm 24  Bảng 3.3: Nồng độ sử dụng loại thuốc dùng thí nghiệm ngồi đồng 25  Bảng 3.4: Phân cấp bệnh Corynespora phiến cao su 27  Bảng 3.5: Phân cấp bệnh Corynespora tán cao su 28  Bảng 3.6: Phân hạng mức độ nhiễm bệnh Corynespora cao su 28  Bảng 4.1: Ảnh hưởng loại thuốc lên phát triển khuẩn lạc nấm C cassiicola 31  Bảng 4.2: Tốc độ phát triển kích thước khuẩn lạc nấm C cassiicola 33  Bảng 4.3: Chỉ số ED50 (ppm a.i) năm nghiệm thức thuốc dùng thí nghiệm 35  Bảng 4.4: Chỉ số ED50 năm loại thuốc bốn mẫu phân lập nấm C cassiicola 36  Bảng 4.5: Tỷ lệ bệnh (%) nghiệm thức thuốc sau lần xử lý 45  Bảng 4.6: Chỉ số bệnh (%) nghiệm thức thuốc sau lần xử lý 45  Bảng 4.7: Mức độ nhiễm bệnh Corynespora vườn tuyển giống Lai Khê 04 46  75 Bảng 7.13: Kích thước khuẩn lạc MPL nấm C cassiicola sau 12 ngày cấy môi trường bị đầu độc thuốc Hexin SC MPL Cory DT 04 Nồng độ (ppm a.i.) lg (C*1000) (cm) % ức chế Probit 0,01 1,00 8,25 7,09 3,53 0,05 1,70 8,08 9,01 3,66 0,1 2,00 7,99 10,02 3,72 0,25 2,40 7,65 13,85 3,91 0,5 2,70 7,32 17,57 4,07 3,00 6,33 28,72 4,44 DC Cory LK 32 KTKL 8,88 0,01 1,00 7,49 12,60 3,85 0,05 1,70 7,38 13,89 3,91 0,1 2,00 7,25 15,40 3,98 0,25 2,40 7,13 16,80 4,04 0,5 2,70 6,86 19,95 4,16 3,00 5,56 35,12 4,62 DC 8,57 76 Kết phân tích thống kê khảo nghiệm thuốc theo phương pháp đầu độc môi trường (Từ bảng 7.13) MPL Cory DT 04 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,92910 R Square 0,86323 Adjusted R Square 0,82904 Standard Error 0,13633 Observations ANOVA Regression Residual Total df SS 0,46921 0,07434 0,54355 Coefficients Intercept lg (C*1000) 2,98788 0,42223 SE MS 0,46921 0,01859 t Stat F 25,24685 P-value 0,18765 15,92243 0,00009 0,08403 5,02462 0,00736 Significance F 0,00736 Lower 95% 2,46688 0,18892 Upper 95% 3,50889 0,65553 MPL Cory LK 32 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,83473 R Square 0,69677 Adjusted R Square 0,62097 Standard Error 0,17061 Observations ANOVA Regression Residual Total df Coefficients Intercept lg (C*1000) 3,41379 0,31884 SS 0,26756 0,11644 0,38399 SE MS 0,26756 0,02911 t Stat F 9,19150 P-value 0,23485 14,53615 0,00013 0,10517 3,03175 0,03871 Significance F 0,03871 Lower 95% 2,76174 0,02685 Upper 95% 4,06583 0,61082 77 Bảng 7.14: Ảnh hưởng Sumi – eight 12,5 WP đến phát triển khuẩn lạc MPL nấm C cassiicola MPL Cory DT 04 Cory LK 32 Cory LK 33 Cory LK 35 Nồng độ Kích thước lạc (cm) Mức độ ức chế (%) (ppm a.i.) 2nsc 4nsc 6nsc 8nsc 10nsc 12nsc 2nsc 4nsc 6nsc 8nsc 10nsc 12nsc 0,1 1,2 2,4 3,8 5,2 6,7 7,7 10,2 16,6 20,6 19,2 13,2 13,3 0,5 1,2 2,0 3,1 4,4 5,6 6,8 13,1 28,6 34,5 31,8 26,6 23,3 1,1 1,6 2,3 3,3 4,5 5,5 19,0 45,2 51,1 48,8 41,3 38,5 2,5 1,1 1,4 2,0 2,7 3,4 4,1 22,6 50,9 58,4 58,1 55,5 53,5 1,0 1,2 1,7 2,5 2,9 3,7 28,5 56,2 63,9 61,5 61,6 58,1 10 0,9 1,2 1,5 1,9 2,3 3,1 32,8 57,6 68,1 69,8 70,5 65,7 DC 1,4 2,8 4,8 6,4 7,7 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,3 2,8 4,1 5,6 6,8 8,4 23,4 12,4 14,3 14,9 3,3 2,5 0,5 1,2 2,3 3,5 4,7 6,0 7,1 33,1 28,6 27,7 27,7 15,0 16,8 1,1 1,7 2,6 3,5 4,6 5,6 37,7 45,7 47,0 47,4 35,2 34,7 2,5 1,0 1,4 2,1 2,7 3,2 4,0 41,1 54,9 57,6 58,7 54,0 53,0 0,9 1,3 1,8 2,7 3,0 3,7 49,1 59,0 61,9 59,3 58,0 57,1 10 0,9 1,2 1,6 2,0 2,6 3,1 50,3 61,0 67,7 69,2 63,5 63,6 DC 1,8 3,2 4,8 6,6 7,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,4 2,7 4,0 5,1 6,2 7,7 27,5 10,8 21,7 15,8 3,6 0,9 0,5 1,1 1,9 2,8 3,6 4,4 5,2 41,5 36,6 44,0 40,2 30,7 33,8 1,1 1,6 2,4 3,1 3,9 4,6 44,0 48,7 52,7 49,1 39,4 41,4 2,5 1,0 1,3 1,8 2,4 3,0 3,6 49,2 56,9 63,7 60,3 53,5 53,3 0,9 1,2 1,4 1,9 2,4 3,0 54,4 62,4 71,8 69,0 62,9 61,8 10 0,9 1,1 1,3 1,8 2,1 2,7 56,0 63,7 74,2 69,9 67,9 64,9 DC 1,9 3,1 5,1 6,1 6,4 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,3 2,2 3,1 4,0 4,9 5,5 29,2 23,5 36,8 36,9 24,2 26,8 0,5 1,2 1,7 2,5 3,2 4,0 4,6 35,7 39,3 49,2 49,1 38,8 39,6 1,1 1,6 2,2 2,7 3,5 3,9 40,5 44,6 54,9 56,8 46,4 48,3 2,5 1,0 1,4 1,9 2,4 3,0 3,7 45,4 50,5 61,1 61,7 53,3 51,7 0,9 1,2 1,5 1,9 2,6 2,9 49,2 58,2 69,5 69,5 59,1 61,2 10 0,9 1,1 1,4 1,7 2,0 2,5 53,5 60,4 71,8 73,1 68,4 67,1 DC 1,9 2,9 4,9 6,3 6,5 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78 Bảng 7.15: Mức độ ức chế Sumi – eight 12,5 WP đến phát triển khuẩn lạc MPL nấm C cassiicola MPL Cory DT 04 Cory LK 32 Cory LK 33 Cory LK 35 Nồng độ Ngày sau cấy (ppm a.i.) 2–4 4–6 6–8 – 10 10 – 12 TB 0,1 1,1 1,4 1,4 1,5 1,1 1,3 0,5 0,8 1,1 1,3 1,2 1,2 1,1 0,4 0,8 1,0 1,2 1,0 0,9 2,5 0,3 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,3 0,5 0,8 0,5 0,8 0,5 10 0,3 0,3 0,4 0,3 0,8 0,4 DC 1,5 1,9 1,7 1,2 1,2 1,5 0,1 1,4 1,4 1,2 1,4 1,1 1,4 0,5 1,1 1,2 1,3 1,2 1,2 1,2 0,6 0,9 0,9 1,1 1,1 0,9 2,5 0,4 0,6 0,7 0,5 0,8 0,6 0,4 0,6 0,8 0,3 0,7 0,6 10 0,4 0,3 0,5 0,5 0,6 0,5 DC 1,4 1,7 1,7 0,5 1,6 1,4 0,1 1,3 1,2 1,1 1,1 1,6 1,3 0,5 0,8 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,5 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 2,5 0,3 0,5 0,6 0,6 0,7 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,4 10 0,3 0,2 0,5 0,2 0,7 0,4 DC 1,1 2,0 1,0 0,3 1,4 1,2 0,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,8 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,5 0,6 0,5 0,7 0,4 0,6 2,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4 0,7 0,3 0,4 10 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,3 DC 1,0 2,0 1,4 0,2 1,1 1,1 79 Bảng 7.16: Kích thước khuẩn lạc MPL nấm C cassiicola sau 12 ngày cấy môi trường bị đầu độc thuốc Sumi – eight 12,5 WP Thuốc MPL Cory DT 04 Nđộ KTKL (ppm a.i.) lg (C*1000) 0,1 0,5 2,5 10 2,00 2,70 3,00 3,40 3,70 4,00 7,7 6,81 5,46 4,13 3,72 3,05 DC Cory LK 32 Sumi - eight 12,5 WP 0,1 0,5 2,5 10 Cory LK 33 2,00 2,70 3,00 3,40 3,70 4,00 Cory LK 35 DC Probit 13,29 23,31 38,51 53,49 58,11 65,65 3,89 4,27 4,71 5,09 5,20 5,40 8,36 7,13 5,6 4,03 3,68 3,12 2,45 16,80 34,66 52,98 57,06 63,59 3,03 4,04 4,61 5,07 5,18 5,35 0,82 30,81 37,69 48,54 56,24 59,04 2,60 4,50 4,69 4,96 5,16 5,23 26,82 39,63 48,35 51,65 61,16 67,11 4,38 4,74 4,96 5,04 5,28 5,44 8,57 2,00 2,70 3,00 3,40 3,70 4,00 DC 0,1 0,5 2,5 10 % ức chế 8,88 DC 0,1 0,5 2,5 10 (cm) 7,73 5,16 4,57 3,64 2,98 2,74 7,8 2,00 2,70 3,00 3,40 3,70 4,00 5,54 4,57 3,91 3,66 2,94 2,49 7,57 80 Kết phân tích thống kê khảo nghiệm thuốc theo phương pháp đầu độc môi trường (Từ bảng 7.16) MPL Cory DT 04 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,98829 R Square 0,97672 Adjusted R Square 0,97090 Standard Error 0,10010 Observations ANOVA Regression Residual Total df SS 1,68182 0,04008 1,72190 Coefficients Intercept lg (C*1000) 2,25614 0,79937 SE MS 1,68182 0,01002 t Stat F Significance F 167,83408 0,00020 P-value 0,19757 11,41953 0,00034 0,06170 12,95508 0,00020 Lower 95% 1,70760 0,62806 Upper 95% 2,80467 0,97069 MPL Cory LK 32 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,97714 R Square 0,95480 Adjusted R Square 0,94350 Standard Error 0,20931 Observations ANOVA Regression Residual Total Intercept lg (C*1000) df SS 3,70147 0,17524 3,87671 MS 3,70147 0,04381 Coefficients SE t Stat 0,83084 1,18590 0,41310 0,12902 2,01123 9,19173 F 84,48782 Significance F 0,00078 Lower 95% 0,11464 -0,31611 0,00078 0,82769 P-value Upper 95% 1,97780 1,54411 81 MPL Cory LK 33 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,98103 R Square 0,96242 Adjusted R Square 0,95302 Standard Error 0,12009 Observations ANOVA Regression Residual Total df SS 1,47731 0,05769 1,53499 Coefficients Intercept lg (C*1000) 2,43671 0,74920 SE MS 1,47731 0,01442 t Stat F Significance F 102,43716 0,00054 P-value 0,23701 10,28088 0,00050 0,07402 10,12112 0,00054 Lower 95% 1,77865 0,54367 Upper 95% 3,09477 0,95472 MPL Cory LK 35 SUMMARY OUTPUT Regression Statistics Multiple R 0,99328 R Square 0,98660 Adjusted R Square 0,98325 Standard Error 0,04298 Observations ANOVA Regression Residual Total df Coefficients Intercept lg (C*1000) 3,71417 0,45471 SS 0,54418 0,00739 0,55157 SE MS 0,54418 0,00185 t Stat F Significance F 294,59581 0,00007 P-value 0,08483 43,78620 0,00000 0,02649 17,16379 0,00007 Lower 95% 3,47866 0,38115 Upper 95% 3,94969 0,52826 82 Bảng 7.17: Tỷ lệ bệnh nghiệm thức thuốc thí nghiệm vườn nhân (Số arsin liệu chuyển đổi sang Nghiệm thức He + Ca Su Su Su Su + Sta Su + Sta Đối chứng Lần lặp lại ) Sau xử lý Lần Lần Lần I 16,43 31,95 25,10 II 16,43 31,95 33,21 III 14,18 27,97 30,66 I 16,43 21,97 51,94 II 46,15 50,77 68,03 III 41,55 53,13 66,42 I 43,85 35,67 25,10 II 56,79 60,67 59,34 III 46,15 64,90 60,67 I 26,57 16,43 47,29 II 51,94 46,15 59,34 III 50,77 47,29 60,67 I 27,97 25,10 30,66 II 53,13 49,60 66,42 III 59,34 49,60 64,90 I 25,10 42,71 56,79 II 54,33 71,57 71,57 III 41,55 71,57 69,73 I 46,15 38,06 49,60 II 81,87 64,90 73,57 III 78,46 69,73 73,57 83 Bảng 7.18: Chỉ số bệnh nghiệm thức thuốc thí nghiệm vườn nhân (Số arsin liệu chuyển đổi sang Nghiệm thức He + Ca Su Su Su Su + Sta Su + Sta Đối chứng Lần lặp lại ) Sau xử lý Lần Lần Lần I 1,45 2,47 2,02 II 7,27 13,69 14,18 III 6,29 12,11 13,18 I 1,45 1,82 3,65 II 19,91 26,57 30,92 III 17,26 26,28 31,95 I 3,18 2,70 2,02 II 24,80 28,25 24,20 III 22,95 30,66 26,28 I 2,12 1,45 3,36 II 21,97 22,30 25,10 III 23,89 22,95 25,70 I 2,21 2,02 2,39 II 24,80 21,97 26,28 III 26,28 22,95 27,42 I 2,02 3,11 3,91 II 22,30 31,69 31,18 III 18,05 35,91 31,44 I 3,48 2,85 3,59 II 37,35 29,60 35,43 III 38,53 34,94 38,53 84 Kết xử lý thống kê dựa theo tỷ lệ bệnh (%) (Từ bảng 7.17) Kết phân tích biến lượng trước xử lý thuốc Source Model Error Corrected Total DF 12 20 R-Square 0,269782 Source LLL NT DF Sum of Squares 233,0696190 630,8484381 863,9180571 Coeff Var 30,36069 Mean Square 29,1337024 52,5707032 Root MSE 7,250566 Anova SS 109,5612286 123,5083905 F Value 0,55 Pr > F 0,7954 TLB Mean 23,88143 Mean Square 54,7806143 20,5847317 F Value 1,04 0,39 Pr > F 0,3826 0,8706 Kết phân tích biến lượng sau xử lý thuốc lần thứ Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F Model 1580,020390 197,502549 1,57 0,2313 125,613594 Error 12 1507,363133 Corrected Total 20 3087,383524 R-Square 0,511767 Source LLL NT DF Coeff Var 33,58150 Anova SS 604,9752667 975,0451238 Root MSE 11,20775 Mean Square 302,4876333 162,5075206 TLB Mean 33,37476 F Value 2,41 1,29 Pr > F 0,1320 0,3307 Kết phân tích biến lượng sau xử lý thuốc lần thứ hai Source Model Error Corrected Total DF 12 20 R-Square 0,867005 Source LLL NT DF Sum of Squares 4153,167238 637,077857 4790,245095 Coeff Var 13,10335 Anova SS 398,279210 3754,888029 Mean Square 519,145905 53,089821 Root MSE 7,286276 Mean Square 199,139605 625,814671 F Value 9,78 TLB Mean 55,60619 F Value 3,75 11,79 Pr > F 0,0543 0,0002 Pr > F 0,0003 85 Kết trắc nghiệm đa đoạn Duncan Alpha= 0,05 df=12 MSE=53,08982 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N NT A 73,447 DC B A 65,823 Su + Sta B 58,933 Su B 56,383 Su + Sta B 54,983 Su B 52,477 Su 27,197 He + Ca C Kết phân tích biến lượng sau xử lý thuốc lần thứ ba Source Model Error Corrected Total DF 12 20 R-Square 0,848783 Source LLL NT DF Sum of Squares 47072 ,069095 838,602200 5545,671295 Coeff Var 15,36147 Anova SS 641,764067 4065,305029 Mean Square 588,383637 69,883517 Root MSE 8,359636 Mean Square 320,882033 677,550838 F Value 8,42 TLB Mean 54,41952 F Value 4,59 9,70 Kết trắc nghiệm đa đoạn Duncan Alpha= 0,05 df=12 MSE=69,88352 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping C Mean N NT A 73,920 DC B A 60,950 Su + Sta B 57,947 Su + Sta B 57,240 Su B 53,700 Su B 52,910 Su 24,270 He + Ca Pr > F 0,0330 0,0005 Pr > F 0,0007 86 Kết xử lý thống kê dựa theo số bệnh (%) (Từ bảng 7.18) Kết phân tích biến lượng trước xử lý thuốc Source Model Error Corrected Total DF 12 20 R-Square 0,311160 Source LLL NT DF Sum of Squares 1,23976190 2,74456190 3,98432381 Coeff Var 24,37631 Anova SS 0,53583810 0,70392381 Mean Square 0,15497024 0,22871349 Root MSE 0,478240 Mean Square 0,26791905 0,11732063 F Value 0,68 Pr > F 0,7037 CSB Mean 1,96190 F Value 1,17 0,51 Pr > F 0,3430 0,7878 Kết phân tích biến lượng sau xử lý thuốc lần thứ Source Model Error Corrected Total DF 12 20 R-Square 0,516311 Source LLL NT DF Sum of Squares 6,24760000 5,85286667 12,10046667 Coeff Var 27,53153 Anova SS 2,19006667 4,05753333 Mean Square 0,78095000 0,48773889 Root MSE 0,698383 Mean Square 1,09503333 0,67625556 F Value 1,60 Pr > F 0,2229 CSB Mean 2,536667 F Value 2,25 1,39 Pr > F 0,1485 0,2960 Kết phân tích biến lượng sau xử lý thuốc lần thứ hai Source Model Error Corrected Total DF 12 20 R-Square 0,859715 Source LLL NT DF Sum of Squares 887,863590 144,878305 1032,741895 Coeff Var 14,03872 Anova SS 59,7594952 828,1040952 Mean Square 110,982949 12,073192 Root MSE 3,474650 Mean Square 29,8797476 138,0173492 F Value 9,19 CSB Mean 24,75048 F Value 2,47 11,43 Pr > F 0,1259 0,0002 Pr > F 0,0004 87 Kết trắc nghiệm đa đoạn Duncan Alpha= 0,05 df=12 MSE=12,07319 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping Mean N NT A 34,127 DC B A 28,390 Su + Sta B 25,800 Su B 25,750 Su B 24,350 Su + Sta B 23,123 Su 11,713 He + Ca C Kết phân tích biến lượng sau xử lý thuốc lần thứ ba Source Model Error Corrected Total DF 12 20 R-Square 0,847051 Source LLL NT DF Sum of Squares 1263,396733 228,127295 1491,524029 Coeff Var 17,16098 Anova SS 135,083571 1128,313162 Mean Square 157,924592 19,010608 Root MSE 4,360116 Mean Square 67,541786 188,052194 CSB Mean 25,40714 F Value 3,55 9,89 Kết trắc nghiệm đa đoạn Duncan Alpha= 0,05 df=12 MSE=19,01061 Means with the same letter are not significantly different Duncan Grouping A C F Value 8,31 Mean N NT 37,333 DC B 28,467 Su + Sta B 26,630 Su B 25,550 Su + Sta B 25,163 Su B 24,180 Su 10,527 He + Ca Pr > F 0,0614 0,0005 Pr > F 0,0007 88 Bảng 7.19: Mức độ bệnh Corynespora vườn tuyển giống Lai Khê năm 2004 STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 DVT LH 93/151 LH 93/349 LH 95/147 LH 96/0123 LH 97/0688 LH 96/0146 LH 95/466 LH 97/0699 LH 97/0685 LH 93/406 LH 93/420 LH 93/255 LH 93/142 LH 94/630 LH 95/197 LH 95/90 LH 97/287 LH 97/648 PB 235 LTD 98/1149 LTD 98/32 LH 96/0138 LH 97/0290 LH 97/0400 LH 97/0414 LH 98/174 LH 95/376 LH 89/177 LH 93/107 LH 93/124 LH 93/182 LH 94/261 LH 94/545 LH 95/214 LH 95/490 LH 95/91 LTD 98/517 LH 96/0365 LH 97/0719 CBTB Phân hạng STT DVT 0,3 Rất nhẹ 40 LH 97/0201 0,3 Rất nhẹ 41 LH 97/0490 0,3 Rất nhẹ 42 LH 97/0644 0,3 Rất nhẹ 43 GT 0,3 Rất nhẹ 44 LH 98/42 0,3 Rất nhẹ 45 LH 98/976 0,3 Rất nhẹ 46 LH 97/0039 0,4 Rất nhẹ 47 LH 97/0592 0,4 Rất nhẹ 48 LH 96/0109 0,4 Rất nhẹ 49 LH 96/0083 0,4 Rất nhẹ 50 LH 96/0041 0,4 Rất nhẹ 51 LH 97/0518 0,5 Rất nhẹ 52 LH 97/0177 0,5 Rất nhẹ 53 LH 95/89 0,5 Rất nhẹ 54 LH 98/241 0,5 Rất nhẹ 55 LH 93/129 0,5 Rất nhẹ 56 LH 93/170 0,5 Rất nhẹ 57 LH 93/175 58 LH 93/265 0,5 Rất nhẹ 59 LTD 98/451 0,5 Rất nhẹ 0,5 Rất nhẹ 60 LTD 98/40 0,6 Rất nhẹ 61 LH 96/0342 0,6 Rất nhẹ 62 LH 96/0124 0,6 Rất nhẹ 63 LTD 98/80 0,6 Rất nhẹ 64 PB 260 0,6 Rất nhẹ 65 LH 96/0307 0,6 Rất nhẹ 66 LH 94/463 0,7 Rất nhẹ 67 LH 96/0118 0,7 Rất nhẹ 68 LH 93/269 0,7 Rất nhẹ 69 LH 93/348 0,7 Rất nhẹ 70 LH 93/179 0,7 Rất nhẹ 71 LH 98/377 0,7 Rất nhẹ 72 LTD 98/1067 0,7 Rất nhẹ 73 LH 96/0070 0,7 Rất nhẹ 74 LH 94/158 0,7 Rất nhẹ 75 RRIV 76 LH 97/0190 0,7 Rất nhẹ 0,7 Rất nhẹ 77 LH 97/0703 0,7 Rất nhẹ CBTB Phân hạng 0,7 Rất nhẹ 0,7 Rất nhẹ 0,7 Rất nhẹ 0,7 Rất nhẹ 0,7 Rất nhẹ 0,8 Rất nhẹ 0,8 Rất nhẹ 0,8 Rất nhẹ 0,8 Rất nhẹ 0,8 Rất nhẹ 0,8 Rất nhẹ 0,8 Rất nhẹ 0,8 Rất nhẹ 0,8 Rất nhẹ 0,8 Rất nhẹ 0,8 Rất nhẹ 0,8 Rất nhẹ 0,8 Rất nhẹ 0,9 Rất nhẹ 0,9 Rất nhẹ 0,9 Rất nhẹ 0,9 Rất nhẹ 0,9 Rất nhẹ 1,0 Rất nhẹ 1,0 Rất nhẹ 1,0 Rất nhẹ 1,0 Rất nhẹ 1,0 Rất nhẹ 1,0 Rất nhẹ 1,0 Rất nhẹ 1,1 Nhẹ 1,2 Nhẹ 1,2 Nhẹ 1,2 Nhẹ 1,3 Nhẹ 1,3 Nhẹ 1,4 Nhẹ 2,3 Trung bình 89 ...i ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ THUỐC PHÒNG TRỊ BỆNH CORYNESPORA [Corynespora cassiicola (Berk & Curt.) Wei.] TRÊN CÂY CAO SU Tác giả LÂM MINH NHUNG Khóa luận... định hiệu lực trừ nấm số loại thuốc làm sở khuyến cáo sử dụng thuốc phòng trị bệnh Corynespora cao su 1.2.2 Yêu cầu − Triển khai thí nghiệm đánh giá hiệu lực số loại thuốc bệnh Corynespora phòng. .. mới, đặc hiệu, có độ độc thấp, chi phí hợp lý đòi hỏi cấp thiết Trên sở đề tài Đánh giá hiệu lực số thuốc phòng trị bệnh Corynespora [Corynespora cassiicola (Berk & Curt.) Wei.] cao su thực
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ THUỐC PHÒNG TRỊ BỆNH CORYNESPORA Corynespora cassiicola (Berk. Curt.) Wei. TRÊN CÂY CAO SU , ĐÁNH GIÁ HIỆU LỰC CỦA MỘT SỐ THUỐC PHÒNG TRỊ BỆNH CORYNESPORA Corynespora cassiicola (Berk. Curt.) Wei. TRÊN CÂY CAO SU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay