KHẢO SÁT SƠ BỘ CÁC DÒNG LÚA ĐỘT BIẾN M1 GIÀU VI CHẤT DINH DƯỠNG TẠI VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

112 29 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2018, 22:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT BỘ CÁC DÒNG LÚA ĐỘT BIẾN M1 GIÀU VI CHẤT DINH DƯỠNG TẠI VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Họ tên sinh viên: KIM THỊ BÍCH TUYỀN Ngành: NƠNG HỌC Niên khố: 2007 – 2011 Tháng 08/2011 i KHẢO SÁT BỘ CÁC DÒNG LÚA ĐỘT BIẾN M1 GIÀU VI CHẤT DINH DƯỠNG TẠI VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Tác giả KIM THỊ BÍCH TUYỀN Khóa luận thực để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư Ngành Nông học Giảng viên hướng dẫn: TS HOÀNG KIM TS PHẠM TRUNG NGHĨA Tháng 08/2011 ii LỜI CẢM ƠN Qua bốn tháng học tập, làm việc nghiên cứu Bộ môn Công nghệ sinh học,Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long, nổ lực học tập làm việc nghiêm túc để hồn thành Khóa luận tốt nghiệp cách thành công Bên cạnh thuận lợi, gặp không khó khăn, với giúp đỡ Cô Chú, Anh Chị Bộ môn vượt qua khó khăn hồn thành khóa luận Tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành đến: - Ban Giám Hiệu trường Đại học Nông Lâm TP HCM - Ban Chủ nhiệm Khoa Nông học - Bộ môn Cây Lương thực Rau Hoa Quả - Bộ môn Công nghệ sinh học,Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long Đã tạo điều kiện tốt để học tập nghiên cứu để hồn thành tốt khóa luận - Tôi xin gởi lời cảm ơn đến quý thầy Khoa Nơng học tận tình bảo cho kiến thức suốt bốn năm theo học - Đặc biệt xin gởi lời cảm ơn chân thành đến thầy TS Hoàng Kim, TS Phạm Trung Nghĩa tận tình bảo tơi thời tơi thực khóa luận Xin chân thành cảm ơn! Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2011 Sinh viên Kim Thị Bích Tuyền iii TĨM TẮT Kim Thị Bích Tuyền, 2011 Khảo sát dòng lúa đột biến M1 giàu vi chất dinh dưỡng Thời gian thực Từ ngày 15 tháng 01 năm 2011 đến 15 tháng 05 năm 2011 Địa điểm thực khu ruộng thí nghiệm thuộc Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long Đề tài thuộc nội dung: “Nghiên cứu chọn tạo giống lúa giàu vi chất dinh dưỡng có suất, chất lượng cao” Bộ Nơng Nghiệp Phát Triển Nông Thôn môn Công Nghệ Sinh Học - Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long phối hợp thực Thí nghiệm bố trí theo kiểu ngẫu nhiên, không lần nhắc lại với 24 nghiệm thức gồm sáu giống lúa OM6976, OM5451, OM5453, OM3995, OMCS10434, Nếp than có hàm lượng vi chất sắt gạo cao không xử lý đột biến làm đối chứng 18 nghiệm thức sáu giống lúa xử lý đột biến tia Gamma nguồn Cobalt C60 với ba liều xạ 20, 25, 30 Krad Kết khảo sát dòng đột biến hệ M1 cho thấy: (1) Thời gian sinh trưởng tính trạng biểu rõ khác biệt liều xạ 25 30 Krad so với giống gốc đối chứng không xử lý đột biến Biểu rõ giống lúa OM5451, OM5453, OMCS10434 (2) Tính trạng bơng/bụi liều lượng chiếu xạ 30 krad giống lúa OM6976 khác biệt rõ so với đối chứng Nhưng liều lượng 20 Krad cho kết tốt nhất, 20 Krad liều lượng thích hợp chọn tạo giống lúa.; (3) Tại liều lượng chiếu xạ 20, 25, 30 Krad giống lúa khác có biểu biến dị khác nhau; (4) Hàm lượng sắt gạo lức sáu giống lúa ghi nhận từ cao xuống thấp theo thứ tự: Nếp than > OM10434 > OM5453 > OM5451 > OM 6976 > OM3995 Ở liều lượng 20Krad hàm lượng sắt gạo lức có khuynh hướng tăng cao so với giống gốc Nếp than có số đọc hàm lượng sắt cao (62,72 mg/kg) so với giống gốc 43,84 mg/kg (4) Một số cá thể biến dị trội hệ M1 tuyển chọn gieo riêng rẻ thành dòng Các cá thể không khác biệt so với giống gốc gom lại gieo thành quần thể Thế hệ M2 tiếp tục theo dõi để phát biến dị lặn iv MỤC LỤC Trang Trangtựa………………………………………………………………………… … i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH x Chương MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề (Sự cần thiết nghiên cứu) 1.2 Mục tiêu đề tài 1.3 Yêu cầu cần đạt: 1.4 Phạm vi nghiên cứu Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3 2.1 Tình hình sản xuất lúa gạo giới Việt Nam 2.1.1 Tình hình sản xuất lúa gạo giới 2.1.2 Tình hình sản xuất lúa gạo Việt Nam ĐBSCL 2.2 Cải thiện vi chất dinh dưỡng hạt gạo 10 2.2.1 Tầm quan trọng vi chất dinh dưỡng (sắt) 10 2.2.2 Một số kết nghiên cứu giống lúa giàu vi chất dinh dưỡng 12 2.2.2.1 Thế giới 12 2.2.2.2 Việt Nam 13 2.3 Những nghiên cứu đột biến tác nhân gây đột biến 15 2.3.1 Các định nghĩa đột biến 15 2.3.1.1 Định nghĩa đột biến 15 2.3.1.2 Đột biến tự phát đột biến nhân tạo: 16 2.3.2 Lịch sử đột biến 17 2.3.3-Ảnh hưởng đột biến sinh vật 17 2.3.4 Phương pháp tạo biến dị đột biến ứng dụng biến dị đột biến chọn giống 18 v 2.3.4.1 Các tác nhân gây đột biến (Mutagen) 18 2.3.4.2 Phương pháp gây đột biến chon lọc cá thể đột biến .19 2.3.4.3 Một số ứng dụng chọn giống đột biến 21 2.3.4.4 Giới hạn chọn giống đột biến: 22 2.4 Một số kết đạt chọn giống đột biến .22 Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .24 3.1 Vật liệu thí nghiệm 24 3.1.1 Giống lúa OM6976 .24 3.1.2 Giống lúa OM5451 .25 3.1.3 Giống lúa OM5453 .25 3.1.4 Giống lúa OM3995 .25 3.1.5 Giống lúa OMCS10434 26 3.1.6 Giống lúa Nếp than .26 3.2 Phương pháp thí nghiệm .26 3.2.1 Điều kiện thí nghiệm 26 3.2.1.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 26 3.2.1.2 Đặc điểm tính chất lý hóa tính khu thí nghiệm 27 3.2.1.3 Đặc điểm khí hậu thời tiết thời gian thí nghiệm 28 3.3 Phương pháp bố trí thí nghiệm .28 3.3.1 Kiểu bố trí thí nghiệm 28 3.3.2 Quy trình kỹ thuật áp dụng 31 3.4 Các tiêu phương pháp theo dõi: 31 3.4.1 Các tiêu hình thái, suất yếu tố cấu thành suất .31 3.4.2 Phân tích hàm lượng vi chất dinh dưỡng (sắt) hạt gạo 32 3.5 Phương pháp xử lý thống kê số liệu 33 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .34 4.1 Phân tích khả tạo biến dị đặc tính hình thái nông học suất giống lúa OM6976 hệ M1 34 4.2 Phân tích khả tạo biến dị đặc tính hình thái nơng học suất giống lúa OM5451 hệ M1 39 vi 4.3 Phân tích khả tạo biến dị đặc tính hình thái nơng học suất giống lúa OM5453 hệ M1 44 4.4 Phân tích khả tạo biến dị đặc tính hình thái nơng học suất giống lúa OM3995 hệ M1 49 4.5 Phân tích khả tạo biến dị đặc tính hình thái nông học suất giống lúa OMCS10434 hệ M1 54 4.6 Phân tích khả tạo biến dị đặc tính hình thái nơng học suất giống Nếp than hệ M1 .59 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 67 5.1 Kết luận 67 5.2 Đề nghị 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO .69 PHỤ LỤC 70 Phụ lục 1: Hình ảnh khu thí nghiệm 70 Phụ lục 2: số liệu thí nghiệm số nghiệm thức khác biệt so với đối chứng 71 Phụ lục 3: Một số giống lúa đột biến triển vọng trồng phổ biến ĐBSCL 95 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT - AND: Acid Nucleic Deoxyribo - ARN: Acid Ribo Nucleic - Bộ NN PTNT: Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - DTGNN: Di Truyền Giống Nông Nghiệp - ĐBSCL: Đồng sông Cửu Long - ĐX – HT: Đông xuân – Hè thu - EMS: Etyl Metal Sunfonat – Hóa chất gây đột biến gen thay cặp G – X cặp T – A X – G - FAO: Food and Agricuture Organization - Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Quốc tế - IAEA: International Atomic Energy Agency - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế - IRRI: Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế - International Rice Research Institute - NSLT: Năng suất lý thuyết - NST: Nhiễm Sắc Thể - TBVTV: Thuốc bảo vệ thực vật - TGST: Thời gian sinh trưởng - TP HCM: Thành Phố Hồ Chí Minh - VLĐBSCL: Viện Lúa Đồng sông Cửu Long - VL – LXL: Vàng lùn – Lùn xoắn viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.2: Diện tích, suất, sản lượng lúa giới qua năm .4  Bảng 2.3: Các nước có suất cao giới (tấn/ha) .5  Bảng 2.4: Các nước có sản lượng lúa lớn giới (triệu tấn) Bảng 2.5: Các nước xuất gạo quan trọng giới (1000 tấn) Bảng 2.6: Diện tích, suất sản lượng lúa Việt Nam qua năm Bảng 2.7: Diện tích, suất, sản lượng lúa ĐBSCL năm gần 10  Bảng 3.1: Đặc điểm tính chất lý hóa tính khu thí nghiệm 27  Bảng 3.2: Tình hình thời tiết, khí hậu nơi thí nghiệm: 28  Bảng 3.3: Danh sách giống nồng độ xử lý phóng xạ 29  Bảng 3.3: Phân loại hàm lượng sắt gạo 33  Bảng 4.1: Độ biến động đặc tính hình thái suất giống lúa OM6976 xử lý tia Gamma nguồn Co 60 hệ M1 34  Bảng 4.2: Độ biến động đặc tính hình thái suất giống lúa OM5451 xử lý tia Gamma nguồn Co 60 hệ M1 39  Bảng 4.3: Độ biến động đặc tính hình thái suất giống lúa OM5453 xử lý tia Gamma nguồn Co 60 hệ M1 45  Bảng 4.4: Độ biến động đặc tính hình thái suất giống lúa OM3995 xử lý tia Gamma nguồn Co 60 hệ M1 49  Bảng 4.5: Độ biến động đặc tính hình thái suất giống lúa OMCS10434 xử lý tia Gamma nguồn Co 60 hệ M1 54  Bảng 4.6: Độ biến động đặc tính hình thái suất giống lúa OMCS10434 xử lý tia Gamma nguồn Co 60 hệ M1 59  Bảng 4.7: Hàm lượng sắt hạt gạo lức sáu giống lúa mức chiếu xạ 64  Bảng 1: Đặc tính nơng học suất nghiệm thức OM6976 30Krad 71  Bảng 2: Đặc tính nơng học suất nghiệm thức OM6976 DC .73  Bảng 3: Đặc tính nơng học suất nghiệm thức OM5451 25Krad 76  Bảng 4: Đặc tính nông học suất nghiệm thức OM5451 30Krad 78  Bảng 5: Đặc tính nơng học suất nghiệm thức OM5451 DC .81  Bảng 6: Đặc tính nơng học suất nghiệm thức OM5453 25Krad 83  84 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad 98 97 103 98 99 102 101 97 102 101 98 98 96 102 98 99 96 99 101 102 101 98 99 97 103 101 97 102 98 101 99 103 101 102 97 98 99 102 104 98 97 96 103 115 107 102 106 112 109 107 104 106 107 103 105 105 106 112 109 109 107 110 106 105 104 103 118 114 113 109 103 110 112 109 111 112 109 103 107 116 114 108 113 114 34 24 37 32 27 27 26 31 31 25 28 31 31 35 31 34 35 31 24 36 40 34 31 28 36 34 42 31 33 34 23 32 29 38 25 23 32 29 38 24 28 32 26 25 25 26 24 22 22 24 22 23 24 22 24 22 25 24 26 22 24 24 26 25 25 21 24 22 25 25 24 25 25 26 22 22 25 23 22 21 24 21 22 25 14 16 12 13 16 17 13 14 14 13 16 17 12 11 15 14 17 14 13 12 11 10 12 14 15 17 14 12 12 13 14 15 12 12 11 16 14 12 13 15 16 13 173 19 142 10 72 85 110 55 146 32 140 126 146 84 89 112 60 95 99 13 71 70 127 43 183 133 10 158 18 118 106 24 123 23 184 53 135 25 130 12 122 55 72 171 162 35 136 11 125 12 129 126 155 13 162 40 93 172 168 126 11 174 108 12 111 105 101 120 24 118 77 66,97 62,82 23,89 39,54 64,59 65,81 45,29 56,52 32,52 40,26 26,54 46,53 23,56 38,63 75,90 51,48 74,27 45,68 38,10 40,81 55,96 37,33 43,13 47,23 22,81 80,38 62,71 45,12 41,48 46,37 60,00 67,19 30,86 57,07 51,10 55,74 67,36 35,83 39,90 41,89 53,09 42,42 85 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad OM5453 25Krad 101 104 103 98 102 101 97 103 98 102 99 101 97 102 97 103 99 102 99 98 101 97 101 102 101 98 102 101 98 97 101 102 98 103 96 101 104 102 103 101 99 98 109 98 102 99 104 96 104 117 114 115 109 102 110 114 104 109 103 113 107 109 106 105 105 114 108 105 103 106 104 103 102 114 98 95 106 97 104 93 113 109 112 116 32 40 28 26 35 37 23 37 33 34 34 32 35 24 36 33 32 40 30 31 29 29 29 35 35 35 33 38 28 46 30 35 33 33 33 29 32 36 29 41 38 40 23 24 19 21 27 24 19 21 27 24 22 24 23 24 25 22 25 23 23 25 23 22 24 21 24 24 24 26 19 26 21 26 22 26 23 27 21 23 23 21 27 23 14 15 16 13 14 15 16 13 13 15 16 14 12 12 14 16 14 13 12 11 10 11 15 14 12 13 17 18 12 13 15 16 14 17 13 11 12 13 14 15 16 14 70 103 143 12 125 15 95 11 125 10 120 69 181 26 175 12 140 42 169 170 25 157 34 187 13 106 73 126 51 68 57 99 41 122 34 124 131 38 154 49 124 25 113 10 218 157 34 156 97 111 67 65 42 157 11 119 147 80 26 86 45 102 44 133 15 110 26 124 53 98 56 25 22 153 124 28 27,10 59,31 55,30 34,15 48,39 49,77 80,07 62,90 50,32 70,09 75,21 60,77 62,05 35,17 48,77 30,08 38,32 43,85 41,14 39,84 42,58 37,71 46,87 84,39 52,09 56,07 45,59 55,24 21,57 56,43 49,36 65,03 30,97 40,42 36,66 40,45 36,50 44,57 37,94 10,37 67,69 48,00 86 100 OM5453 25Krad 97 114 33 23 12 85 79 28,20 Bảng 7: Đặc tính nơng học suất nghiệm thức OM5453 30Krad STT Nghiệm thức TGST Cao Dài Dài Số Hạt Hạt ns/bụi (ngày) đòng bơng bơng/ lép (g) (cm) (cm) (cm) bụi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad 103 101 102 104 102 103 99 98 101 102 104 105 101 99 98 101 97 102 98 99 101 102 103 98 101 98 102 99 102 103 97 101 102 104 99 97 104 109 106 111 105 117 109 116 112 109 110 112 105 109 114 107 112 109 112 115 115 111 109 107 113 112 114 115 110 107 109 112 111 100 107 107 32 28 27 37 27 27 40 33 31 35 29 26 32 34 26 34 24 37 32 27 27 26 31 31 35 28 31 26 37 31 34 35 31 24 36 40 23 24 22 26 20 23 23 21 24 25 24 25 25 25 25 26 25 25 26 24 22 22 24 22 23 24 22 24 22 25 24 26 22 24 24 26 12 13 11 13 11 14 13 14 12 13 10 11 12 14 13 11 11 11 12 11 12 12 12 11 12 11 12 11 11 12 13 15 18 12 12 11 112 17 130 27 133 20 145 17 58 31 99 21 191 133 18 104 161 20 125 59 161 43 79 163 148 11 136 52 173 19 142 10 72 85 110 55 146 32 140 126 146 84 89 112 40 95 99 13 71 70 127 43 183 133 10 158 18 118 106 24 123 23 184 53 38,69 48,66 42,12 54,27 18,37 39,90 71,49 53,61 35,93 60,26 35,99 50,99 27,29 59,65 50,90 54,79 44,97 22,80 38,00 46,24 48,37 43,53 50,44 26,60 38,69 12,67 34,20 22,48 40,22 63,22 49,78 68,23 61,15 36,62 42,49 58,27 87 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad 98 102 97 101 98 103 98 101 97 102 101 103 98 102 103 104 102 105 101 101 102 104 99 101 103 110 98 99 101 102 103 101 104 102 98 109 97 101 98 99 108 101 102 114 111 102 104 109 112 107 112 117 113 109 111 112 112 116 107 113 108 113 107 109 112 115 101 105 112 101 89 103 107 113 110 109 112 112 110 113 108 107 109 114 34 31 28 45 33 32 31 28 36 34 42 31 37 24 23 32 29 38 24 28 32 32 40 28 26 35 37 23 33 37 34 34 32 35 24 36 33 32 40 30 31 29 25 25 21 24 22 25 25 24 25 25 26 22 22 25 23 22 21 24 21 22 25 23 24 19 21 27 24 22 24 23 24 25 22 25 23 23 25 23 22 24 21 24 13 15 11 11 12 13 12 13 13 13 12 12 14 12 10 11 12 12 10 11 14 12 13 14 14 12 11 13 12 12 10 12 14 11 12 13 12 14 13 14 135 25 130 12 122 55 72 171 162 35 136 11 125 12 129 126 155 13 162 40 93 172 168 126 11 174 108 12 111 105 101 128 24 118 77 70 103 143 12 125 15 95 11 125 10 120 69 181 26 175 12 140 42 169 170 25 157 34 187 13 106 73 126 51 68 57 99 41 122 34 124 131 38 154 49 50,53 56,14 38,64 17,42 59,08 60,63 46,99 46,78 48,28 58,01 55,97 32,13 69,33 43,53 43,53 50,09 34,20 38,35 26,17 44,22 33,97 22,17 57,64 43,19 35,56 50,38 48,37 62,53 55,42 52,40 58,39 58,73 45,20 64,60 42,72 39,90 23,49 37,05 42,15 49,98 49,03 62,07 88 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad OM5453 30Krad 102 102 101 98 99 101 102 104 99 98 107 102 103 104 97 99 98 101 103 101 99 98 115 108 106 107 112 110 107 102 105 110 114 98 113 104 111 105 112 109 107 110 112 114 29 29 35 35 35 33 38 28 46 30 35 33 33 33 29 32 36 29 41 38 40 33 24 24 26 19 26 21 26 22 26 23 27 21 23 23 21 27 23 23 26 23 25 22 13 12 12 11 14 10 13 11 11 13 11 13 12 13 12 13 14 13 16 15 14 12 124 113 218 157 156 97 111 65 157 119 167 80 86 102 133 110 124 98 25 153 124 85 25 10 34 5 67 42 11 26 45 44 15 26 53 56 22 28 79 46,41 39,04 75,31 49,72 62,88 27,93 41,54 20,58 49,72 44,54 52,89 29,94 29,71 38,18 45,95 41,17 49,98 36,68 11,52 66,07 49,98 29,37 Bảng 8: Đặc tính nơng học suất nghiệm thức OM5453 DC STT Nghiệm thức TGST Cao Dài Dài Số Hạt Hạt ns/bụi (ngày) đòng bơng bơng/ lép (g) (cm) (cm) (cm) bụi OM5453 DC 90 133 25 26 177 41,42 OM5453 DC 91 121 28 27 172 45,28 OM5453 DC 93 121 35 27 13 153 10 58,18 OM5453 DC 92 121 23 25 10 186 13 54,41 OM5453 DC 91 116 31 27 218 44,64 OM5453 DC 90 121 35 26 186 32,64 OM5453 DC 89 125 29 24 10 173 50,60 OM5453 DC 88 120 40 28 183 48,17 OM5453 DC 89 116 34 25 181 31,77 10 OM5453 DC 88 117 26 25 10 191 13 55,87 11 OM5453 DC 87 106 29 23 132 30,89 12 OM5453 DC 91 120 28 22 157 24 41,33 13 OM5453 DC 92 133 40 25 13 156 59,32 14 OM5453 DC 93 106 23 27 178 31,24 15 OM5453 DC 89 121 25 26 13 197 74,91 16 OM5453 DC 90 124 24 24 158 11 27,73 17 OM5453 DC 91 125 27 28 168 12 39,31 89 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC 92 90 89 89 88 90 91 91 90 91 89 88 89 90 91 90 91 93 91 89 88 89 90 91 92 91 90 90 91 91 89 90 91 89 88 91 92 93 91 89 88 89 87 90 91 92 121 113 114 109 112 124 125 123 109 114 113 115 124 123 26 109 108 112 114 123 116 117 115 124 125 128 124 110 112 115 116 124 130 131 124 114 125 114 124 125 112 115 118 109 124 113 28 27 26 29 24 25 26 23 24 35 34 39 34 36 35 29 28 33 31 30 35 36 35 34 38 30 31 29 28 24 25 26 27 25 36 34 25 28 27 26 24 25 31 30 32 28 22 23 25 26 27 23 24 25 26 24 22 23 24 25 26 27 28 23 24 25 22 26 24 25 27 26 23 25 24 26 25 24 26 25 27 26 25 24 23 27 26 25 24 25 23 24 10 11 12 11 11 12 10 9 11 12 10 11 12 10 10 12 13 11 10 12 10 11 12 13 198 179 187 198 186 197 123 125 168 135 134 158 175 126 109 124 127 152 176 164 137 182 173 194 134 158 107 125 147 125 98 201 168 158 173 156 157 158 185 146 167 169 134 128 134 124 11 12 11 12 10 11 12 12 13 10 10 11 10 11 12 12 10 9 11 12 10 10 11 10 12 10 13 52,12 52,36 60,17 69,50 59,85 51,86 28,78 25,59 54,05 47,39 39,20 27,73 46,07 25,80 19,13 29,02 33,43 48,91 61,78 47,97 36,07 37,26 40,48 34,05 43,11 55,46 31,30 32,91 34,40 21,94 20,07 58,79 58,97 60,08 55,66 45,63 41,33 55,46 43,29 42,71 34,19 54,38 31,36 44,93 27,44 47,15 90 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC OM5453 DC 90 91 90 89 88 91 90 92 89 90 91 92 91 92 93 90 91 91 90 92 91 90 89 90 91 91 92 89 89 88 89 88 91 92 93 90 89 124 125 119 113 114 112 114 113 112 114 109 125 124 113 115 124 125 109 114 125 109 108 124 123 114 124 109 124 116 115 134 125 124 128 109 112 109 29 27 26 24 25 26 24 23 25 38 36 34 35 29 35 32 33 31 30 34 38 25 26 29 28 27 31 32 31 36 31 29 30 29 27 26 29 25 27 26 24 24 28 27 26 27 24 25 26 23 24 25 27 22 21 23 25 24 26 25 24 28 23 26 25 22 24 25 26 24 23 25 26 24 11 12 11 12 10 10 12 11 12 11 10 13 11 12 11 10 13 10 11 11 12 12 14 136 201 139 128 136 141 136 135 145 124 156 148 165 148 136 164 125 135 129 135 124 126 134 135 134 129 134 145 152 167 169 159 168 171 168 157 159 12 10 11 9 10 11 12 13 11 10 11 12 13 11 10 12 11 10 11 12 11 10 11 43,76 70,55 28,46 29,95 35,80 24,75 43,76 47,39 42,41 25,39 45,63 34,63 57,92 38,96 43,76 33,58 43,88 43,44 37,73 51,33 39,90 29,48 35,28 27,64 47,03 41,51 39,20 55,14 44,46 53,73 39,55 41,86 34,40 55,02 58,97 55,11 65,11 91 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Bảng 9: Đặc tính nông học suất nghiệm thức OMCS10434 30Krad Nghiệm thức TGST Cao Dài Hạt Hạt ns/bụi Dài Số (ngày) đòng bơng bơng/ lép (g) bụi (cm) (cm) (cm) OMCS10434 30Krad 102 112 31 24 12 141 19 48,81 OMCS10434 30Krad 101 117 31 25 13 151 11 56,63 OMCS10434 30Krad 106 107 33 22 11 112 39 35,54 OMCS10434 30Krad 99 109 33 24 14 156 27 63,01 OMCS10434 30Krad 98 99 29 22 11 97 19 30,78 OMCS10434 30Krad 95 112 36 24 14 52 103 21,00 OMCS10434 30Krad 101 101 29 22 10 80 18 23,08 OMCS10434 30Krad 102 104 25 19 11 101 32,05 OMCS10434 30Krad 101 102 28 24 11 111 16 35,23 OMCS10434 30Krad 99 99 26 21 12 44 60 15,23 OMCS10434 30Krad 98 95 33 22 16 70 38 32,31 OMCS10434 30Krad 102 104 34 25 12 121 33 41,89 OMCS10434 30Krad 98 110 40 25 13 140 22 52,51 OMCS10434 30Krad 103 98 31 22 12 117 40,51 OMCS10434 30Krad 99 107 39 25 15 76 84 32,89 OMCS10434 30Krad 105 99 38 24 10 45 90 12,98 OMCS10434 30Krad 104 112 43 25 14 128 11 51,70 OMCS10434 30Krad 99 110 34 24 12 117 13 40,51 OMCS10434 30Krad 98 102 34 22 13 79 11 29,63 OMCS10434 30Krad 101 106 45 26 14 134 41 54,12 OMCS10434 30Krad 105 109 40 23 12 130 22 45,01 OMCS10434 30Krad 103 112 31 24 13 111 11 41,63 OMCS10434 30Krad 101 104 39 24 15 110 48 47,60 OMCS10434 30Krad 99 110 35 25 18 145 32 75,30 OMCS10434 30Krad 98 96 34 24 11 138 28 43,79 OMCS10434 30Krad 102 98 32 23 13 127 16 47,63 OMCS10434 30Krad 98 104 37 21 14 90 32 36,35 OMCS10434 30Krad 103 98 39 25 12 123 33 42,58 OMCS10434 30Krad 99 107 38 25 12 170 19 58,85 OMCS10434 30Krad 105 109 37 23 13 131 14 49,13 OMCS10434 30Krad 97 99 39 24 12 114 17 39,47 OMCS10434 30Krad 103 102 31 21 11 111 22 35,23 OMCS10434 30Krad 99 112 31 21 13 69 29 25,88 OMCS10434 30Krad 101 100 44 24 15 73 87 31,59 OMCS10434 30Krad 103 105 33 22 12 150 11 51,93 OMCS10434 30Krad 104 109 33 20 13 81 13 30,38 OMCS10434 30Krad 102 112 39 25 14 121 18 48,87 OMCS10434 30Krad 99 114 36 21 13 138 10 51,76 OMCS10434 30Krad 101 98 35 22 12 89 36 30,81 OMCS10434 30Krad 97 103 31 23 99 42 25,71 OMCS10434 30Krad 102 107 44 24 10 76 13 21,93 OMCS10434 30Krad 98 113 28 20 10 105 19 30,29 92 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad 99 105 102 99 96 98 95 97 106 102 101 99 102 103 99 101 97 98 102 98 103 99 105 102 99 96 98 95 97 103 101 99 98 102 98 103 98 103 99 105 97 103 99 101 97 98 120 109 103 107 110 113 114 117 109 120 105 107 109 112 114 112 106 102 110 99 98 105 105 109 93 100 101 99 107 110 109 101 100 98 107 96 111 99 107 108 111 104 119 102 112 107 28 32 25 22 20 24 30 31 31 39 23 33 29 38 35 20 39 30 28 38 39 25 34 24 31 37 33 38 44 30 41 28 38 37 37 42 42 57 31 35 34 33 30 35 30 30 20 21 19 15 18 19 19 25 23 25 19 23 20 26 26 19 25 23 20 20 21 20 22 20 24 23 24 24 24 23 24 22 24 22 24 24 24 22 23 25 23 24 21 23 21 23 13 11 11 11 12 13 13 14 20 18 12 16 14 14 13 12 12 12 13 13 13 14 15 18 13 13 14 14 15 14 15 14 12 13 13 11 13 11 12 12 12 16 15 14 68 87 90 81 60 38 59 110 152 141 158 73 109 119 137 73 179 66 93 66 92 138 110 78 128 100 82 93 121 117 137 84 109 84 124 156 166 66 100 49 96 39 119 79 59 63 8 46 8 46 17 20 14 17 74 32 14 48 23 10 57 92 73 26 56 16 26 28 21 17 14 18 28 32 10 30 14 21 13 72 56 72 42 49 19 40 80 25,50 27,61 20,77 21,03 19,04 12,06 20,43 41,26 57,01 56,95 91,17 37,91 37,74 54,93 55,33 29,48 67,13 22,85 32,20 22,85 34,50 51,76 41,26 31,50 55,39 51,93 30,75 34,88 48,87 47,26 59,29 33,93 47,17 33,93 42,93 58,51 62,26 20,95 37,51 15,55 33,24 13,50 41,20 36,47 25,53 25,45 93 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad OMCS10434 30Krad 102 98 103 99 105 102 99 96 98 95 101 99 107 107 97 99 99 100 102 105 103 105 112 112 24 39 30 37 40 35 44 32 38 28 29 39 19 24 23 25 24 23 23 23 24 24 25 22 12 12 14 16 14 13 12 12 12 14 13 152 128 148 119 101 127 40 81 55 98 124 107 11 36 28 35 45 36 37 30 98 26 23 19 52,62 44,31 59,78 54,93 40,79 47,63 13,85 28,04 19,04 39,58 46,51 27,78 Bảng 10: Đặc tính nơng học suất nghiệm thức OMCS 10434 DC STT Tên TGST Cao Dài Hạt Hạt ns/bụi Dài Số giống (ngày) đòng bơng bơng/ lép (g) bụi (cm) (cm) (cm) OMCS10434 DC 85 112 38 25 11 143 11 39,48 OMCS10434 DC 89 110 34 25 12 182 54,82 OMCS10434 DC 86 114 28 24 12 123 37,05 OMCS10434 DC 84 112 35 24 15 171 64,38 OMCS10434 DC 82 110 37 25 10 142 10 35,64 OMCS10434 DC 83 113 34 26 13 150 11 48,95 OMCS10434 DC 80 110 41 26 14 159 22 55,87 OMCS10434 DC 81 110 33 27 13 174 56,78 OMCS10434 DC 87 120 30 28 136 30,72 10 OMCS10434 DC 86 113 37 26 173 39,08 11 OMCS10434 DC 82 120 34 21 11 158 43,62 12 OMCS10434 DC 89 111 29 25 11 94 101 25,95 13 OMCS10434 DC 83 119 36 22 10 175 65 43,93 14 OMCS10434 DC 86 115 39 25 11 162 23 44,73 15 OMCS10434 DC 84 120 41 26 12 158 56 47,59 16 OMCS10434 DC 85 112 40 28 135 24 30,50 17 OMCS10434 DC 86 116 36 27 13 169 28 55,14 18 OMCS10434 DC 82 120 38 24 12 180 35 54,22 19 OMCS10434 DC 87 120 35 23 11 125 34,51 20 OMCS10434 DC 83 119 32 22 10 145 35 36,40 21 OMCS10434 DC 81 114 29 21 12 175 16 52,71 22 OMCS10434 DC 80 112 31 26 123 24 27,79 23 OMCS10434 DC 86 120 30 28 10 145 56 36,40 24 OMCS10434 DC 84 114 36 24 12 158 23 47,59 25 OMCS10434 DC 87 117 34 25 13 157 27 51,23 26 27 28 29 OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC 86 82 83 81 113 115 118 116 38 37 32 36 26 23 22 21 12 13 13 165 125 124 136 56 32 34 10 49,70 40,79 40,46 30,72 94 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC 82 89 86 87 85 86 89 87 86 83 89 89 90 92 83 92 90 85 86 87 88 85 82 86 84 89 87 80 86 89 85 82 84 84 85 86 82 87 83 81 80 113 118 114 120 120 114 119 118 113 112 117 115 114 110 111 115 118 117 114 113 112 110 111 118 119 113 111 114 110 115 112 119 120 113 120 111 119 115 120 112 116 31 35 36 39 37 31 40 35 36 34 41 40 35 38 31 37 39 34 36 31 38 34 37 36 39 31 32 33 33 30 35 38 39 34 36 35 35 32 31 33 30 24 25 27 26 23 25 24 26 23 25 21 28 27 26 24 23 21 24 25 23 25 21 25 23 25 27 26 21 23 24 22 23 25 26 27 26 23 24 25 23 24 10 12 13 12 10 13 12 11 10 11 10 11 12 10 13 11 10 11 10 12 11 13 11 10 12 11 12 10 13 10 11 12 11 12 11 129 156 161 180 146 128 160 146 135 167 180 128 162 127 109 136 146 177 163 152 144 123 145 178 126 165 160 128 142 137 108 162 123 124 136 129 156 161 180 146 128 56 25 23 18 46 52 13 24 15 37 16 25 42 25 34 18 27 30 34 41 49 28 31 33 29 50 42 39 37 16 28 34 29 36 15 27 13 28 32,38 46,99 52,53 54,22 36,65 41,77 48,19 40,31 33,89 46,11 45,18 28,92 44,73 38,25 27,36 30,72 47,64 48,87 40,91 34,34 39,76 30,87 32,76 53,61 34,79 53,84 44,18 32,13 42,77 30,95 29,82 36,60 37,05 31,12 44,38 32,38 43,07 48,49 49,70 43,98 35,34 71 72 73 74 75 76 77 78 OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC 86 84 87 86 82 83 80 81 120 120 119 114 112 110 120 113 35 38 36 34 36 32 35 38 25 26 23 21 25 24 25 23 10 10 13 11 12 11 160 146 135 167 180 128 162 123 101 65 23 56 24 28 35 40.16 36,65 44,05 46,11 40,66 38,55 36,60 33,96 95 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC OMCS10434 DC 87 86 82 89 83 86 84 85 86 82 89 90 92 83 92 90 85 86 87 88 85 82 120 111 119 115 120 112 116 120 120 119 120 113 120 111 119 115 120 112 116 120 120 119 31 31 36 34 38 37 39 35 40 41 36 35 40 35 38 41 33 30 37 34 29 36 24 26 27 25 28 26 21 25 22 25 26 28 27 24 23 22 23 24 25 23 24 25 10 13 12 11 11 10 12 12 13 12 11 10 12 10 12 13 12 13 12 10 171 142 150 159 174 136 173 158 142 137 108 162 123 124 136 129 156 161 180 146 124 168 35 16 24 56 29 50 42 39 37 16 28 34 29 36 15 27 13 28 52 13 24 15 42,92 46,33 45,18 43,90 48,04 34,14 52,11 47,59 32,08 44,70 32,53 44,73 30,87 37,35 30,72 32,38 46,99 52,53 54,22 47,64 37,35 42,17 Phụ lục 3: Một số giống lúa đột biến triển vọng trồng phổ biến ĐBSCL 1.Giống lúa OM5930 -Nguồn gốc: Tác giả quan tác giả: Nguyễn Thị Lang, Bùi Chí Bửu, CTV, Viện Lúa Đồng sông Cửu Long Nguồn gốc phương pháp chọn tạo: OM 5930 có nguồn gốc từ biến dị tế bào soma giống OM 3536, thực vào 2001, dòng triển vọng chọn Maker khảo nghiệm thức từ năm 2005 -Những đặc điểm chủ yếu: Thời gian sinh trưởng từ 95 – 100 ngày; chiều cao trung bình từ 105 – 110 cm; thân rạ cứng, khả đẻ nhánh khá, hạt chắc/ cao (150), khối lượng 1.000 hạt 25 – 26 gram; hạt gạo thon dài, chiều dài hạt gạo 7,0 – 7,3 mm, bạc bụng cấp 0, hàm lượng amylose trung bình (22,0 - 22,5 %); tỉ lệ xay xát cao, gạo trắng đạt khoảng 70% gạo nguyên đạt xung quanh 50% Năng suất trung bình đạt từ 5,0 – 7,0 tấn/ ha; thâm canh cao đạt – tấn/ Kháng cao rầy nâu (cấp 1), kháng đạo ôn (cấp 3) 96 - Hướng sử dụng yêu cầu kỹ thuật: Giống chịu thâm canh cao, thích hợp đất phù sa ngọt; với khả kháng rầy nâu bệnh đạo ơn tốt, OM 5930 phát triển để thay giống OM 2514, OM 1490 bổ sung vào cấu giống lúa cao sản chất lượng cao 2.Giống lúa VND 99-3 -Nguồn gốc: Tác giả quan tác giả: Đỗ Khắc Thịnh, Đào Minh Sô, Trương Quốc Ánh – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam Phương pháp chọn tạo: Đột biến phóng xạ gamma Co60, giống Nàng Hương chọn lọc phả hệ Được công nhận tạm thời năm 2004 theo Quyết định số 2182 QĐ/BNN-KHCN ngày 29 tháng năm 2004 -Những đặc tính chủ yếu: Thời gian sinh trưởng vụ Đông Xuân 90 - 98 ngày, vụ Hè Thu 100 - 105 ngày Chiều cao 85 – 90 cm, thân cứng trung bình, đẻ nhánh khá, đồng thẳng (cấp 3), khối lượng 1.000 hạt 25 – 27g Hạt gạo dài 7,0 – 7,4 mm, bạc bụng trung bình (caịnh); độ hóa hồ cấp – 5, amyloza 22 – 23 %, cơm mềm, dẻo Năng suất trung bình vụ Đơng Xn – tấn/ ha, Hè Thu – tấn/ Hơi kháng rầy nâu, nhiễm nhẹ bệnh đạo ơn cháy bìa lá, nhiễm đốm vằn, vàng lá, chịu phèn, chịu hạn tốt - Hướng dẫn sử dụng yêu cầu kỹ thuật: Thời vụ thích hợp: Hè Thu, Mùa, Đơng Xn Phạm vi phân bố: Thích nghi rộng, dễ trồng, chịu điều kiện khó khăn, đặc biệt thích hợp vùng Đông Nam Các lưu ý sản xuất: Giống thích nghi rộng, thích hợp nhiều chân đất, địa hình; đặc biệt thích hợp cho vùng khó khăn, có điều kiện thâm canh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Giống lúa VNĐ 95-20 - Nguồn gốc: Tác giả quan tác giả: Đỗ Khắc Thịnh, Hùng Phi Oanh, Nguyễn Thị Cúc, Đào Minh Sô, Nguyễn Ngọc Oanh – Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam Phương pháp chọn tạo: Đột biến phóng xạ gamma Co60, giống IR64 chọn lọc phả hệ Được công nhận giống quốc gia năm 1999 theo Quyết định số 3493 QĐ/BNNKHCN ngày 9/9/1999 Là giống có diện tích lớn sản xuất 97 - Những đặc tính chủ yếu: Thời gian sinh trưởng vụ Đông Xuân 90 – 95 ngày, vụ Hè Thu 95 – 102 ngày Chiều cao 85 - 90 cm, cứng cây, đẻ nhánh trung bình, đòng thẳng, khối lượng 1.000 hạt 25 – 27g Hạt gạo dài 7,2 – 7,4 mm, không bạc bụng (hạt gạo trong, sáng, đẹp, thích hợp xuất khẩu); độ hóa kiềm cấp – 6, amyloza 20 – 22 %, cơm mềm, dẻo Năng suất trung bình vụ Đông Xuân – tấn/ha, Hè Thu – tấn/ha Kháng rầy nâu, nhiễm bệnh đạo ơn, nhiễm vàng lá, đốm, chịu phèn, chịu gió tốt - Hướng dẫn sử dụng yêu cầu kỹ thuật: Thời vụ thích hợp: Hè Thu, Mùa, Đơng Xn nhiều chân đất khác Là giống chủ lực cho xuất tỉnh phía Nam, giống có tính ổn định cao, điều kiện thâm canh đạt tấn/ ha/ vụ Giống lúa TN 128 (TN 100) - - Nguồn gốc: Được chọn tạo phương pháp đột biến gen Tài Nguyên mùa nhờ chiếu xạ Cobalt 60 Được Bộ Nông nghiệp PTNT cơng nhận giống thức năm 2007 theo định số 410 QĐ/BNN-KHCN ngày 22/03/1997 - Đặc tính: Thời gian sinh trưởng: 92-97 ngày Chiều cao 100 - 110 cm Lá thẳng đứng, thân rạ trung bình Chống chịu trung bình rầy nâu đạo ôn Năng suất vụ Đông Xuân - tấn/ Hè Thu 4,0 - 5,5 tấn/ Trọng lượng 1000 hạt 24 - 25g độ trở hồ cấp 2, amylose: 25,0-26,5 Hạt nhỏ, dài, gạo trong, bạc bụng, ngon cơm, đạt tiêu chuẩn xuất - Hướng dẫn sử dụng yêu cầu kỹ thuật Có khả thích ứng rộng, dễ canh tác, thích nghi tốt hai vụ Đông Xuân Hè Thu Giống lúa thơm Basmati - Nguồn gốc: Được chọn tạo phương pháp chiếu xạ Đây kết nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu phát triển dòng lúa thơm đột biến” PGS-TS Lê Xuân Thám 98 làm chủ nhiệm – Đặc tính: Thời gian sinh trưởng: 88-90 ngày Chiều cao 90 - 100 cm Dạng hình lúa đẹp, cứng, thấp (khoảng 90cm) Dạng hạt thon đẹp, gạo suốt, cơm dẻo mềm, thơm dịu Chống chịu rầy nâu đạo ôn Năng suất đạt - tấn/ - Hướng dẫn sử dụng yêu cầu kỹ thuật Giống lúa lại dễ canh tác, thời gian sinh trưởng ngắn vào khoảng 90 ngày nên thâm canh ba vụ hai vụ lúa, vụ màu Đặc điểm giống lúa đột biến Basmati thích hợp với loại đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn vùng đồng sông Cửu Long ... i KHẢO SÁT SƠ BỘ CÁC DÒNG LÚA ĐỘT BIẾN M1 GIÀU VI CHẤT DINH DƯỠNG TẠI VI N LÚA ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG Tác giả KIM THỊ BÍCH TUYỀN Khóa luận thực để... nghiệm: Khảo sát sơ dòng lúa đột biến M1 giàu vi chất dinh dưỡng vụ Đông Xuân 2010-2011 thực 2 1.2 Mục tiêu đề tài Mục tiêu chung đề tài nghiên cứu: Tạo chọn giống lúa giàu vi chất dinh dưỡng. .. nghiệm “ Chọn dòng đột biến M1 giàu vi chất dinh dưỡng, suất cao, kháng sâu bệnh” ba nội dung tiến độ thực đề tài Được phân công Khoa Nông Học với chấp nhận Vi n Lúa Đồng Bằng sông Cửu Long, hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT SƠ BỘ CÁC DÒNG LÚA ĐỘT BIẾN M1 GIÀU VI CHẤT DINH DƯỠNG TẠI VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG , KHẢO SÁT SƠ BỘ CÁC DÒNG LÚA ĐỘT BIẾN M1 GIÀU VI CHẤT DINH DƯỠNG TẠI VIỆN LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay